Piratpartiets mötesplattform

Piratpartiets mötesplattform (https://forum.piratpartiet.se/index.php)
-   Propositioner och motioner (https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=825)
-   -   Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik [bifallen] (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37379)

Mötespresidiet 2012-09-14 14:26

Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik [bifallen]
 
Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden

Bristen på bostäder är ett allvarligt problem på många orter i dagens Sverige, i synnerhet för unga människor. För en människas integritet kan man knappast överskatta vikten av att kunna ha en egen bostad, med en dörr man kan stänga om sig, som man själv kontrollerar nyckeln till.

Styrelsen föreslår därför ett antal ställningstaganden kring bostadspolitik.

AndersLindbäck 2012-10-02 17:06

Jag ogillar yrkande P25-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Bryt upp oligopolen i byggsektorn för att få ner byggkostnaderna, till exempel genom att via EU standardisera byggnormer så att vi får en friare konkurrens på EU-nivå, och genom att kommuner fördelar mark för bebyggelse i mindre delar och till fler aktörer."
Vi har redan standardiserade byggnormer i sverige - och de leder snarare till högre kostnader att bygga än längre.

AndersLindbäck 2012-10-02 17:08

Jag har lagt yrkande P25-Y09:
att att mötet antar ställningstagandet: "Gör det enklare och billigare att bygga genom att göra det enklare att få undantag från dagens byggnormer"
Med mindre regler så går det att bygga billigare bostäder.

Nicholas Miles 2012-10-04 11:22

Jag har lagt yrkande P25-Y10:
att Piratpartiet skall verka för att pristaken på hyror avskaffas helt samt att det offentliga tar ansvar för den omställning detta innebär för marknaden genom subventioner bostadsbyggandet under övergångsfasen
När bostadspolitik diskuterades på breddningsbloggen kom Henrik Brändén med ett utmärkt förslag: Slopa hyrestaken och subventionera bostadsbyggandet. Detta förslag togs med i arbetsgruppens förslag till styrelsen, men antogs av någon anledning inte till propositionen.

Förslaget innebär just den typ av kompromiss mellan höger och vänster som vi måste vänja oss vid i Piratpartiet. Å ena sidan gör vi liberaler glada genom att avreglera dagens sovjetartade bostadsmarknad, å andra sidan stillar vi vänsterns farhågor genom att låta staten eller kommunerna ta ansvar för att nya bostäder faktiskt byggs.

Hyrestaken har motiverats med att hyresvärdar måste hindras från att ta ut fantasihyror från sina hyresgäster. Dagens bostadskris talar dock sitt tydliga språk: Pristak gör bara att marknaden stagnerar och att absurda kötider blir till norm. Dagens bostadsköer är precis samma symptom på precis samma problem som invånarna i Östeuropa fick genomleva på Sovjetunionens tid. Pristak fungerar inte.

Å andra sidan finns en fullt legitim oro för att avreglering skulle innebära skyhöga hyror utan att några bostäder byggs. På längre sikt skulle detta innebära att lönsamheten på hyresrätter blir så hög att det byggs nya bostäder som konkurrerar ned priserna.

Vi kan emellertid inte räkna med att nya hus byggs över en natt, och därför är det rimligt att stat eller kommuner går in och tar ansvar för att nya bostäder byggs fram till dess att marknaden hunnit stabilisera sig.

Bostadskrisen är ett radikalt problem som kräver radikala lösningar. Det är en politisk fråga vi måste kunna leverera trovärdiga svar på i valrörelsen. Jag anser det här förslaget vara just ett sådant svar och just en sådan lösning, som dessutom innebär en den typen av kompromiss mellan höger och vänster som är nödvändig både för att hålla ihop partiet och för att ge oss en trovärdig mittenprofil i nästa valrörelse.

Persbrant 2012-10-04 20:25

Jag har lagt yrkande P25-Y11:
att Piratpartiet verkar för att en del av Allmänna pensionsfondernas tillgångar används för att bygga allmännyttiga hyresbostäder.
Det råder stor brist på bostäder i landets större städer.
Jag ser hellre att våra pensionspengar investeras i något handfast, som en byggnad, som faktiskt kommer medborgarna till nytta, en att dem investeras i aktier och fonder.

Megitt 2012-10-05 02:20

Sv: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik
 
Citat:

Ursprungligen postat av Nicholas Miles (Inlägg 278898)
...Å andra sidan finns en fullt legitim oro för att avreglering skulle innebära skyhöga hyror utan att några bostäder byggs. På längre sikt skulle detta innebära att lönsamheten på hyresrätter blir så hög att det byggs nya bostäder som konkurrerar ned priserna. ...

Tillgång och efterfrågan.. det kan lika gärna innebära att efterfrågan minskar, eftersom folk helt enkelt inte kommer att ha råd. De kommer bo kvar hos mamma, tränga ihops sig i mindre lägenheter, hamna på gatan. Och till vilken nytta då? Större vinster till fastighetsägarna är den största skillnaden med detta förslaget. Det är redan lönsamt att vara hyresvärd, dock är det höga startkostnader.

Tommten 2012-10-06 05:24

Jag har lagt yrkande P25-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet som en del för att motverka urbanisering och främja att hela landet blir attraktivt att bosätta sig i, vill reformera strandskyddet så att hur tät- eller glesbebyggt ett område är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området ska tas med i beräkningen för att avgöra strandskyddets nödvändighet och omfattning i området.
Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området.

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa strandskyddets syfte.

Strandskyddet kan vara begränsande i glesbygd där problemet med exploatering inte är stort. En stor anledning att vilja flytta till en ort med fin natur och lite folk är möjligheten att kunna bosätta sig vackert vid någon sjö eller något vattendrag. Strandskyddet blir därför kontraproduktivt och ökar känslan av att glesbygden blir bortglömd och överkörd när lagen appliceras överallt istället för begränsa sig till dom områden där strandskyddet faktiskt behövs.

AndersLindbäck 2012-10-06 17:07

Jag ogillar yrkande P25-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Skapa neutralitet mellan upplåtelseformerna."
Vilka lagar missgynnar vilken boendeform ?

AndersLindbäck 2012-10-06 17:09

Jag ogillar yrkande P25-Y10:
att Piratpartiet skall verka för att pristaken på hyror avskaffas helt samt att det offentliga tar ansvar för den omställning detta innebär för marknaden genom subventioner bostadsbyggandet under övergångsfasen
Marknadshyror leder till segregation.

Nicholas Miles 2012-10-09 23:55

Re: Proposition 25: Sakpolitik: Om bostadspolitik
 
Citat:

Tillgång och efterfrågan.. det kan lika gärna innebära att efterfrågan minskar, eftersom folk helt enkelt inte kommer att ha råd
wat.

När priserna går upp (vilket de sannolikt lär göra, initialt) ökar de incitamenten för att bygga nya bostäder. Högre hyror gör det lönsammare att bygga nya hyresbostäder, och fler bostäder leder till ökade konkurrens vilket i slutändan leder till att priserna pressas ner igen. Den enda anledningen till att man skulle avstå från att tillhandahålla mer av en produkt ju mer lönsam den blir är om man inte vill ha vinst. Menar du att privata företag inte är ute efter vinst?

Anders: Vi har redan idag segregation - mellan de som har bostad och de som inte har det. Marknadshyror innebär att det byggs fler bostäder, vilket innebär att fler får någonstans att bo. Dagens linje leder till hemlöshet och trångboddhet. Det är en katastrofal politik som borde fallit med Berlinmuren. Att alla människor inte får chansen att bo i Stockholms innerstad är ett negligerbart pris att betala i jämförelse med att fler människor får chansen att skaffa en egen bostad överhuvudtaget.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 10:45.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson