Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden

En viktig aspekt på piratpartiets syn på sjukvård är frågor om integritet och patienternas självbestämmande och delaktighet.

Vårmötet 2012 antog kring detta följande ställningstaganden:
  1. Vårdtagarna ska ges möjlighet till delaktighet och självbestämmande.
  2. Tillgången till patientjournaler blir spärrad så att bara den som vårdar en patient har tillgång till dennes journal.
  3. Alla ska ges möjlighet att komma åt och titta på sin egen sjukjournal hemifrån via internet.
  4. Personliga vårddata ska vara tillgängliga för vårdtagaren på dennes premisser.
  5. Vårdgivare inte får neka införandet av avvikande meningar och tilläggsanteckningar om oriktiga uppgifter i en patientjournal.
  6. Patienter ska själva ha möjlighet att i journalen komplettera uppgifter och kommentera behandling.
  7. Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet.
Styrelsen anser att det sista av dessa ställningstaganden bör bytas mot en något mer preciserad skrivning.

Vidare anser styrelsen att partiet i en tid där patienter blir allt bättre informerade och får allt större möjligheter att själva finna information om sina symptom, diagnoser och hälsofaktorer, bör verka för en utveckling där sjukvården blir bättre på att möta och utnyttja patientens frågor och kunskaper.

Slutligen anser styrelsen att informationsplikten för HIV-smittade och möjligheten till frihetsberövande av dessa inte står i någon rimlig proportion till de smittskyddseffekter som kan uppnås, och att det är mycket möjligt att åtgärderna till och med motverkar sitt syfte. Därmed ansluter sig styrelsen till den bedömning UNAID och många av smittskyddsinstitutets egna experter gör.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P13-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet upphäver ställningstagandet: "Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P13-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Ett elektroniskt journalsystem införs, där patienten ska ha sin egen nyckel och där varje ”akutöppning” utan patientens medverkan måste sparas, utredas och meddelas patienten."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P13-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Staten tar ett ökat ansvar för att medborgarna ska ha bekväm och fri tillgång till kvalificerad information på olika nivåer om medicinska frågor, hälsa, sjukdomar, diagnoser och behandlingar."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P13-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Sjukvården måste bli bättre på att hantera och utnyttja att patienter själva skaffar sig kunskaper om sina symptom och sjukdomar."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P13-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Smittskyddslagens informationsplikt för och frihetsberövande av HIV-smittade ändras enligt UNAIDS rekommendationer, så att en rimlig proportionalitet erhålls mellan ingrepp för den enskilde och det samhällsskydd som åstadkommes."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkandenTillbakadraget yrkande P13-Y06 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 15:31 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P13-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet."
Stora databaser läcker. Vi bör inte vara för skapandet av fler sådana.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 15:35 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P13-Y06:
att piratpartiet skall driva frågan att de patienter som så vill skall ha rätt att själva äga och hantera sin patientjournal.
Varje person bör själv bestämma vem som har rätt att se sin journal och det enklaste sättet att göra det är om personen själv har hand om journalen.
2012-10-05, 10:27 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av Styrelsen
Slutligen anser styrelsen att informationsplikten för HIV-smittade och möjligheten till frihetsberövande av dessa inte står i någon rimlig proportion till de smittskyddseffekter som kan uppnås, och att det är mycket möjligt att åtgärderna till och med motverkar sitt syfte. Därmed ansluter sig styrelsen till den bedömning UNAID och många av smittskyddsinstitutets egna experter gör.
Vad innebär egentligen informationsplikten och möjligheten till frihetsberövande av HIV-smittade, skulle vara uppskattas med någon form av bakgrundsinformation för oinsatta som mig.
troeds avatar
2012-10-07, 22:59 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y06:
att piratpartiet skall driva frågan att de patienter som så vill skall ha rätt att själva äga och hantera sin patientjournal.
Med rätt användning av krypto uppnås detta genom att patienten kontrollerar sin nyckel.

(Kallas "client side crypto" - enbart krypterad data lagras centralt och är omöjligt att titta i, och kan inte läcka, utan att klienten bistår med nyckel. Exempel på implementationer hittas i lösenordshanteraren LastPass och molnlagringstjänsten Wuala)
Henrik Brändéns avatar
2012-10-10, 23:23 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y06:
att piratpartiet skall driva frågan att de patienter som så vill skall ha rätt att själva äga och hantera sin patientjournal.
Så länge vården har ett ansvar för patienters säkerhet måste vården få spara den information den behöver om patienten.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 12:53 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Ett elektroniskt journalsystem införs, där patienten ska ha sin egen nyckel och där varje ”akutöppning” utan patientens medverkan måste sparas, utredas och meddelas patienten."
Stora databaser läcker mera än små databaser. Ett nationellt journalsystem kommer läcka mycket även om man skyddar informationen med en nyckel.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 12:56 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P13-Y06:
att piratpartiet skall driva frågan att de patienter som så vill skall ha rätt att själva äga och hantera sin patientjournal.
Med rätt användning av krypto uppnås detta genom att patienten kontrollerar sin nyckel.

(Kallas "client side crypto" - enbart krypterad data lagras centralt och är omöjligt att titta i, och kan inte läcka, utan att klienten bistår med nyckel. Exempel på implementationer hittas i lösenordshanteraren LastPass och molnlagringstjänsten Wuala)
Enligt styrelsens förslag så har inte patienten full kontroll över sin nyckel. Andra kommer ha möjlighet att komma åt informationen.


Styrelsens förslag är en utopi för normalt så vill man kontrollera en patients journal när man te.x. ringer upp vårdcentralen för rådgivning. Det fungerar inte om vårdcentralen då kan gå in i journalen - hur överför man säkert en kryptonyckel via telefon ?
2012-10-13, 20:11 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y06:
att piratpartiet skall driva frågan att de patienter som så vill skall ha rätt att själva äga och hantera sin patientjournal.
I enlighet med Henrik Brändéns invändning.
2012-10-13, 20:12 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Vad innebär egentligen informationsplikten och möjligheten till frihetsberövande av HIV-smittade, skulle vara uppskattas med någon form av bakgrundsinformation för oinsatta som mig.
Läs gärna här Apis! http://breddning.piratpartiet.se/201...ttskyddslagen/ :-)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
AndersLindbäcks avatar
2012-10-18, 14:12 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet."
Databaser läcker så PP bör vara emot stora databaser av ren princip.
2012-10-18, 20:59 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P13-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet."
Läckande databaser kommer alltid att vara ett problem. Likväl för ett dylikt system med sig tillräckligt med fördelar för samhället och individer att det är värt det.
troeds avatar
2012-10-18, 22:35 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Enligt styrelsens förslag så har inte patienten full kontroll över sin nyckel. Andra kommer ha möjlighet att komma åt informationen.

Styrelsens förslag är en utopi för normalt så vill man kontrollera en patients journal när man te.x. ringer upp vårdcentralen för rådgivning. Det fungerar inte om vårdcentralen då kan gå in i journalen - hur överför man säkert en kryptonyckel via telefon ?
Det är inga problem att skapa en teknisk lösning som måhända inte fungerar optimalt via röstbaserad telefoni* - men min kontakt med vårdcentralen sker redan idag via ett webgränssnitt (Mina Vårdkontakter) och det finns inga problem att lösa temporär accessåtkomst via krypto trots molnlagrad databas (som kan delas mellan landsting). 24-timmarsmyndigheter och teknikpositivism etc.

*) men tvåfaktorautentisering via sms-svar skulle bli väldigt inkluderande
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 22:08 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Staten tar ett ökat ansvar för att medborgarna ska ha bekväm och fri tillgång till kvalificerad information på olika nivåer om medicinska frågor, hälsa, sjukdomar, diagnoser och behandlingar."
Detta är landstingens uppgift - inte statens.
2012-10-29, 09:25 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Ett elektroniskt journalsystem införs, där patienten ska ha sin egen nyckel och där varje ”akutöppning” utan patientens medverkan måste sparas, utredas och meddelas patienten."
Utredas av vem? Det låter som ett administrativt helvete.
2012-10-29, 09:34 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Smittskyddslagens informationsplikt för och frihetsberövande av HIV-smittade ändras enligt UNAIDS rekommendationer, så att en rimlig proportionalitet erhålls mellan ingrepp för den enskilde och det samhällsskydd som åstadkommes."
Styrelsen har inte presenterat UNAIDS rekommendationer. Visa vad det är ni vill att vi ska bifalla tack.
Pluxs avatar
2012-10-29, 14:06 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag gillar yrkande P13-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet."
Stora databaser läcker. Vi bör inte vara för skapandet av fler sådana.
Förvisso sant. Men jag vet också efter att ha haft nära kontakt med sjukvården hur viktigt det är att snabbt kunna få tag i patientinformation för att kunna erbjuda en snabb och säker vård. Bara en sådan sak om en patient som bor i Malmö kommer in till akuten i Stockholm, att enkelt kunna få fram alla allergier och liknande för patienten så man inte riskerar att döda patienten genom att ge denne medicin som patienten inte tål.

Andra bakomliggande sjukdomar är också relevant att snabbt få information om, som kan påverkar behandlingar med mera.

Vi kan inte blint säga att vi aldrig ska bygga stora databaser, vi måste faktiskt titta på nyttan med syftet för databasen och varför den finns. Ett nationellt system som kan prata med varandra kommer att rädda många liv. Och det baserar jag på den nära kontakt jag har haft med sjukvården i många år och intervjuat bland annat personal som jobbar på olika akutmottagningar, men även andra avdelningar på sjukhus.

Redan idag så har patientjournalsystem rätt hög säkerhet. Alla öppningar loggas tillexempel, och man kan läsa om flera fall bara i år där personer inom sjukvården har dömts för olaga dataintrång m.m. för att dom har öpnnat journaler där det inte fanns någon medicinsk relevans för att göra det.

Jag gillar snabb, effektiv och patientsäker sjkvård!

(Idag kan det ta långt tid att få tag på rätt journaler, då detta inkluderar att ringa rätt arkiv eftersom alla digitala journaler finns i pappersform, och så ska arkivpersonalen hitta journalerna, och sedan ska journalen faxas till sjukhuset patienten ligger på)
Pluxs avatar
2012-10-29, 14:09 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P13-Y01:
att mötet upphäver ställningstagandet: "Sverige behöver ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både den medicinska patientsäkerheten och patientens personliga integritet."
Databaser läcker så PP bör vara emot stora databaser av ren princip.
Även om man har en princip så måste man kunna se nyttan med det i vissa fall.
Jag gillar snabb, effektiv och patientsäker sjukvård!
2012-10-29, 16:23 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Sjukvården måste bli bättre på att hantera och utnyttja att patienter själva skaffar sig kunskaper om sina symptom och sjukdomar."
Nej, det blir bara dåligt om sjukvården tvingas ta hänsyn till amatördiagnoser som saknar rimligt underlag eller rätt utbildning.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-31, 09:54 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av Bhaal Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P13-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Sjukvården måste bli bättre på att hantera och utnyttja att patienter själva skaffar sig kunskaper om sina symptom och sjukdomar."
Nej, det blir bara dåligt om sjukvården tvingas ta hänsyn till amatördiagnoser som saknar rimligt underlag eller rätt utbildning.
Läkare måste vara försiktiga med att inte helt förlöjliga en patient som själv tror att den vet vad den lider av, även om patienten har helt fel. Annars riskerar patienten att vända sig till en mindre erfaren och vetenskaplig "läkare". Det handlar inte om att läkaren tvingas göra vad patienten säger, snarare handlar det om att prata med patienten på rätt sätt.
2012-10-31, 15:54 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P13-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Sjukvården måste bli bättre på att hantera och utnyttja att patienter själva skaffar sig kunskaper om sina symptom och sjukdomar."
Ytterligare ett ogenomtänkt yrkande. Majoriteten av alla patienter har ingen läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning eller annan relevant utbildning för att kunna göra korrekta slutsatser på de symptom som syns. Vilken stackare som helst kan googla sina symptom men det innebär inte att sjukvården bör använda deras "kunskap" om detta.

Att sjukvården istället skulle underlätta för patienter att anmäla sina symptom eller liknande hade kunnat varit bra.

Det är olyckligt att jag läser dessa attsatser så pass sent att de inte går att omformulera till något vettigare.
2012-10-31, 16:22 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Läkare måste vara försiktiga med att inte helt förlöjliga en patient som själv tror att den vet vad den lider av, även om patienten har helt fel. Annars riskerar patienten att vända sig till en mindre erfaren och vetenskaplig "läkare". Det handlar inte om att läkaren tvingas göra vad patienten säger, snarare handlar det om att prata med patienten på rätt sätt.
Självklart är det bra om läkare och resten av sjukvården inte förlöjligar eller förolämpar patienterna. Men det är inte direkt som om vi har en hel läkarkår som tror att dom heter Gregory House. Vilket jag absolut inte tror att du menar, men jag förstår inte problematiken, är läkare idag så dåliga på att hantera människor eller är motionen ämnad i förebyggande syfte?
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-31, 19:44 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Citat:
Ursprungligen postat av Bhaal Visa inlägg
Självklart är det bra om läkare och resten av sjukvården inte förlöjligar eller förolämpar patienterna. Men det är inte direkt som om vi har en hel läkarkår som tror att dom heter Gregory House. Vilket jag absolut inte tror att du menar, men jag förstår inte problematiken, är läkare idag så dåliga på att hantera människor eller är motionen ämnad i förebyggande syfte?
Om det finns ett behov för yrkandet så är det bra att det finns, om inte så är det bra att det finns i förebyggande syfte.
2012-10-31, 21:48 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården -
Jag vill gärna se UNAIDS rekommendationer så jag vet vad partiet just antagit för ställningstagande genom P13-Y05, eftersom underlaget för det inte presenterades med propositionen.

Kan någon vara snäll och visa vad det är för rekommendationer mötet just bestämde sig för att anta?
2012-11-09, 00:55 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 13: Sakpolitik: Om integritet och delaktighet i vården [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av acwder Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P13-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Sjukvården måste bli bättre på att hantera och utnyttja att patienter själva skaffar sig kunskaper om sina symptom och sjukdomar."
Ytterligare ett ogenomtänkt yrkande. Majoriteten av alla patienter har ingen läkarutbildning, sjuksköterskeutbildning eller annan relevant utbildning för att kunna göra korrekta slutsatser på de symptom som syns. Vilken stackare som helst kan googla sina symptom men det innebär inte att sjukvården bör använda deras "kunskap" om detta.

Att sjukvården istället skulle underlätta för patienter att anmäla sina symptom eller liknande hade kunnat varit bra.

Det är olyckligt att jag läser dessa attsatser så pass sent att de inte går att omformulera till något vettigare.
Men "bli bättre på att" innebär nog inte att dom alltid ska lita på alla påståenden, för då utnyttjar dom ju patientens synpunkter på ett sämre sätt istället för att ha "blivit bättre"?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com