Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Att utveckla och testa läkemedel är en mycket arbetsintensiv och dyr process. Idag finansieras den genom de inkomster läkemedelsföretagen får av att kunna ta ut priser skyhögt över själva tillverkningskostnaden för ett preparat under den tid deras patent varar. I realiteten finansieras därför läkemedelsutvecklingen idag av de skatter och sjukförsäkringspremier som betalas av invånarna i de rika länderna. Så länge patenten gäller är det bara de rika ländernas invånare (och de fattiga ländernas eliter) som har tillgång till de modernaste läkemedlen.

Detta system har länge haft två allvarliga nackdelar: För det första har företagen bara haft incitament att utveckla läkemedel som är intressanta för stora kundgrupper. Det har riktat utvecklingen bort från läkemedel som botar underliggande problem (och bara behöver tas en kort tid) och mot sådana som lindrar kroniska symptom (som patienten måste ta livet ut). Det har riktat utvecklingen från läkemedel mot allvarliga sjukdomar som drabbar få patienter och mot läkemedel som lindrar smärre obehag hos många. Och det har gjort det omöjligt att finansiera utveckling av nya läkemedel mot multiresistenta bakterier, som ju bara ska användas i de förhoppningsvis fåtaliga fall då befintliga antibiotika inte biter.

För det andra har vanliga människor i de fattiga länderna inte fått någon möjlighet att använda de nyaste läkemedlen.

Piratpartiet har därför länge förespråkat en politik där man vänder upp och ner på finansieringen av läkemedelsutvecklingen: De pengar som idag går från skattesedlar och obligatoriska sjukförsäkringspremier via höga monopolpriser till läkemedelsföretag överförs till offentligt finansierad läkemedelsforskning och utveckling, vars resultat inte får stängas in i immaterialrätt. Därmed minskar betydelsen av läkemedelspatent för utvecklingen av nya läkemedel, utvecklingen kan i högre grad styras av medicinska behov, och tredje världens befolkning får snabbt tillgång till de nya läkemedlen.

Idag kan vi dessutom se att systemet för utveckling av läkemedel håller på att krackelera av sig självt: Eftersom investeringar i forskning och utveckling ger ekonomisk utdelning först på årtiondens sikt, och dagens aktieägare bevakar resultaten kvartalsvis, håller finansieringen av den långsiktiga forskningen och utvecklingen i läkemedelsindustrin på att haverera. Något man ser i otaliga ryckiga nedläggningar, hopslagningar, uppköp och avknoppningar i branschen - senast illustrerat av Astra i Södertälje. Medan många inkomstbringande patent går ut kommer allt färre nya preparat ut på marknaden. Det blir allt svårare för branschen att förklara varifrån de på sikt ska få pengar att finansiera utvecklingen av kommande årtiondes produkter.

Krav reses därför från branschen om att patenttider ska förlängas, och att staterna ska betala mer av den forskning, vars resultat företagen sedan tar patent på.

Sådana krav måste avvisas. Det är istället tid att påbörja det nödvändiga systemskiftet av finansieringen av läkemedelsforskningen.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P34-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha offentligt finansierad utveckling och testning av läkemedel, prioriterad efter medicinska behov, vilket ger fler läkemedel som svarar mot trängande medicinska behov (som nya antibiotika) snarare än läkemedel med stora förväntade försäljningsvolymer, och det gör det möjligt för människor i fattiga länder att få snabbt glädje av nya läkemedel.

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P34-Y01 + P34-Y02 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


TilläggsyrkandenHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:54 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P34-Y02:
att piratpartiet därmed ochså tar ställning för att avskaffa patent på läkemedel för de behövs inte längre i en värld där staten finansierar forskningen.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-02, 19:29 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P34-Y02:
att piratpartiet därmed ochså tar ställning för att avskaffa patent på läkemedel för de behövs inte längre i en värld där staten finansierar forskningen.
De hindrar utvecklingen mer än hjälper!
troeds avatar
2012-10-13, 08:25 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P34-Y02:
att piratpartiet därmed ochså tar ställning för att avskaffa patent på läkemedel för de behövs inte längre i en värld där staten finansierar forskningen.
Jag håller med om avskaffandet av patent. Jag håller inte med om att propositionens förslag från styrelsen innebär att staten finansierar _all_ forskning! Framtagande av läkemedel vi inte vet att vi kan eller behöver kommer fortfarande att göras i spekulativt vinstsyfte av privata företag (ofta avknoppningar från akademisk forskning, precis som idag).
CMagnusBs avatar
2012-10-19, 23:37 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P34-Y02:
att piratpartiet därmed också tar ställning för att avskaffa patent på läkemedel för de behövs inte längre i en värld där staten finansierar forskningen.
Jag tror att det fortfarande är viktigt att vi håller det enkelt när det gäller patent. Jag har uppfattat det så att många förstår problemet med patent men alla orkar inte sätta sig in i hur man skall motivera vårt patentmotstånd. Genom att inte göra undantag för en grupp jämfört med de andra, så kan vi använda läkemedelspatent som argument för att avskaffa alla patent.

Sen finns det som Troed påpekar en koppling till statligt finansierad forskning som är olämplig. Jag skulle gärna se en utveckling där vi sätter upp kriterier (för när vi fortfarande dras med att det finns patent på läkemedel i vår omvärld) kan i bilaterala avtal dela med oss av kunskap till länder som se problemet som vi, men när vi handlar med länder som motarbetar en patentfri värld så tar vi betalt. Detta kan tänkas bli en del av en framtida biståndpolitik inom piratpartiet. Därför ogillar jag yrkandet.
2012-10-21, 14:51 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P34-Y02:
att piratpartiet därmed också tar ställning för att avskaffa patent på läkemedel för de behövs inte längre i en värld där staten finansierar forskningen.
Förslaget innebär kraftigt minskad läkemedelsindusti och forskning i Sverige, eftersom all utländsk finansiering försvinner. Kanske halvering om inte skatten höjs med motsvarande belopp. Ingen kostnadsreduktion eftersom de Svenskägda patenten är få.
2012-10-21, 19:44 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P34-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Vi vill ha offentligt finansierad utveckling och testning av läkemedel, prioriterad efter medicinska behov, vilket ger fler läkemedel som svarar mot trängande medicinska behov (som nya antibiotika) snarare än läkemedel med stora förväntade försäljningsvolymer, och det gör det möjligt för människor i fattiga länder att få snabbt glädje av nya läkemedel.
Ogenomtänkt och orealistiskt förslag. Dessutom är vad som ska föreställa fakta i detta lagförslag rena gissningar.
2012-10-21, 19:46 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P34-Y02:
att piratpartiet därmed också tar ställning för att avskaffa patent på läkemedel för de behövs inte längre i en värld där staten finansierar forskningen.
Jag gillar inte förslaget för det antyder att privat forskning är förbjudet, och det är ingen bra väg att gå.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-21, 20:45 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av floodis Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P34-Y02:
att piratpartiet därmed också tar ställning för att avskaffa patent på läkemedel för de behövs inte längre i en värld där staten finansierar forskningen.
Jag gillar inte förslaget för det antyder att privat forskning är förbjudet, och det är ingen bra väg att gå.
Vill man syssla med privat forskning trots det så är man välkommen och man kan tom få pengar från staten för att bedriva forskningen.


Patent är ett sätt att stimulera privata investeringar i forskning. Då staten står för dessa investeringar så är patent därmed onödiga.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-10-21, 21:20 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vill man syssla med privat forskning trots det så är man välkommen och man kan tom få pengar från staten för att bedriva forskningen.


Patent är ett sätt att stimulera privata investeringar i forskning. Då staten står för dessa investeringar så är patent därmed onödiga.
Då behöver det framgå bättre i yrkandet. I både ditt och styrelsens yrkande är det svårt att tolka om privat forskning är tillåtet eller inte.

I vilket fall som helst är vi inte tillräckligt införstådda i konsekvenserna av att staten ska styra all forskning och utveckling för att egentligen anta ett förslag som detta.

I en tid då forskare skriker ut i desperation att staten lägger sig i forskningen för mycket för att den ska vara effektiv så lägger Piratpartiets styrelse ett förslag att staten ska ta över ALL läkemedelsforskning.

Styrelsens förslag är inte tillräckligt genomtänkt och genomarbetad för att antas. Vi behöver förstå processen av att utveckla läkemedel bättre innan vi bestämmer nåt.
troeds avatar
2012-10-21, 21:40 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av floodis Visa inlägg
I vilket fall som helst är vi inte tillräckligt införstådda i konsekvenserna av att staten ska styra all forskning och utveckling för att egentligen anta ett förslag som detta.

I en tid då forskare skriker ut i desperation att staten lägger sig i forskningen för mycket för att den ska vara effektiv så lägger Piratpartiets styrelse ett förslag att staten ska ta över ALL läkemedelsforskning.
Disclaimer: Jag ogillar all form av "argument from authority". Fakta bryr sig inte om vem som uttalar den. Med det sagt ... :

Jag har i flera år arbetat med forskning på ett av de större internationella bolagen i världen, och i flera olika sammanhang tillsammans med akademin där även svenska staten eller EU deltagit i projektet med finansiering, måluppsättning och resultatanalys.

Jag bidrar gärna med erfarenheter, men kan av naturliga orsaker inte gå in på detaljer. Notera dock att även jag rekommenderar avslag - forskning är inte ett område som kan detaljstyras och det är omöjligt att i förväg veta hur man ska skapa grogrund för användbara vetenskapliga genombrott och innovationer.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-21, 22:17 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
[QUOTE=floodis;281050]Då behöver det framgå bättre i yrkandet. I både ditt och styrelsens yrkande är det svårt att tolka om privat forskning är tillåtet eller inte.[QUOTE]

Förslagen gäller finansiering - hur forskningens sker nämns inte.

Citat:
Ursprungligen postat av floodis Visa inlägg
I vilket fall som helst är vi inte tillräckligt införstådda i konsekvenserna av att staten ska styra all forskning och utveckling för att egentligen anta ett förslag som detta.
Detta är inget nytt - detta är vad som stod i vårt tidigare partiprogram.


Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Disclaimer: Jag ogillar all form av "argument from authority". Fakta bryr sig inte om vem som uttalar den. Med det sagt ... :

Jag har i flera år arbetat med forskning på ett av de större internationella bolagen i världen, och i flera olika sammanhang tillsammans med akademin där även svenska staten eller EU deltagit i projektet med finansiering, måluppsättning och resultatanalys.
Även jag har lång erfarenhet av R&D och har även varit ansvarig för äskandet av pengar från en stödfond i ett projekt - vilka vi fick och jag t.om intervjuades i tidning om.


Det som sker i detta fallet är inget revolutionerande utan bara en omfördelning i hur staten stöttar läkemedelsframställning. I stället för att bekosta folks köp av läkemedel så ökar man stödet till forskningen i stället. Så det är en omfördelning i hur stöd betalas ut.

Det finns ju redan system för hur statlig stöd till forsknings fördelas så det går att ge dem mera pengar och minska bidragen till läkemedel. Så detta är inget konstigt eller problematiskt att genomföra.
2012-10-21, 22:24 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Disclaimer: Jag ogillar all form av "argument from authority". Fakta bryr sig inte om vem som uttalar den. Med det sagt ... :
Jag är själv inte direkt oerfaren av branschen

Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Jag har i flera år arbetat med forskning på ett av de större internationella bolagen i världen, och i flera olika sammanhang tillsammans med akademin där även svenska staten eller EU deltagit i projektet med finansiering, måluppsättning och resultatanalys.
Ja, exakt. Forskningen behöver utrymme att kunna göras privat, statligt, akademiskt och i samarbete mellan alla eller delar av dessa olika ägarformer. Även globalt, regionalt och lokalt. Det utrymmet finns idag och bör forsätta finnas. Av alla problem som finns i forskningen av läkemedel så är detta inte ett av dem.

Problemet är inte att företag utför forskning. Så lösningen är inte att staten fråntar dem den friheten. Problemet är vilka verktyg staten har gett dem att tjäna pengar med. Det är verktygen som behöver rättas till. Om ni fattar vad jag menar?

Vad jag menar med att staten lägger sig i för mycket i forskningen är när staten/politiker går in och detaljstyr vad forskningspengarna ska satsas på, vilket jag tolkar att styrelsens yrkande går ut på. Det är inte bra. Politiker och tjänstemän på myndigheter är oftast inte forskare och har ofta helt andra avsikter med sina beslut än forskare har.

Staten och EU får gärna vara med och forska. Men de ska inte ha ensamrätten.

Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
forskning är inte ett område som kan detaljstyras och det är omöjligt att i förväg veta hur man ska skapa grogrund för användbara vetenskapliga genombrott och innovationer.
Precis så!

Det Piratpartiet borde göra är att uppmuntra större frihet, kreativitet och konkurrens inom läkemedelsforskningen. Inte försöka gå in och detaljstyra vad forskningsmedel används till.
2012-10-21, 22:39 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
[QUOTE=AndersLindbäck;281057]Förslagen gäller finansiering - hur forskningens sker nämns inte.[QUOTE]

Varför motsätter du dig ett förtydligande när alla som debatterar här missförstått eller gjort någon egen tolkning av just vad det är statens roll är med detta förslag?

[QUOTE=AndersLindbäck;281057]Detta är inget nytt - detta är vad som stod i vårt tidigare partiprogram.[QUOTE]

Och vad blev resultatet? Hur gick ni vidare med det?

[QUOTE=AndersLindbäck;281057]Det som sker i detta fallet är inget revolutionerande utan bara en omfördelning i hur staten stöttar läkemedelsframställning. I stället för att bekosta folks köp av läkemedel så ökar man stödet till forskningen i stället. Så det är en omfördelning i hur stöd betalas ut. [QUOTE]

Det är det som är problemet. Idag bekostar staten bara läkemedel, men det är upp till företagen att fördela pengarna till den forskning de vill. Men det här förslaget är det staten som bestämmer vart pengarna ska gå.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det finns ju redan system för hur statlig stöd till forsknings fördelas så det går att ge dem mera pengar och minska bidragen till läkemedel. Så detta är inget konstigt eller problematiskt att genomföra.
System där staten ökat sitt inflytande för vart forskningspengarna ska hamna. Bara för att det är staten som bestämmer så betyder det inte att de hamnar där de borde.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-21, 23:13 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
[QUOTE=floodis;281061][QUOTE=AndersLindbäck;281057]Förslagen gäller finansiering - hur forskningens sker nämns inte.
Citat:

Varför motsätter du dig ett förtydligande när alla som debatterar här missförstått eller gjort någon egen tolkning av just vad det är statens roll är med detta förslag?
Jag har givit dig ett förtydligande. Om du tänker dig ändrade yrkanden så är det för sent. Det går inte längre att lägga nya yrkanden.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-21, 23:16 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av floodis Visa inlägg
Det är det som är problemet. Idag bekostar staten bara läkemedel, men det är upp till företagen att fördela pengarna till den forskning de vill. Men det här förslaget är det staten som bestämmer vart pengarna ska gå.
Det sägs inget om hur pengarna fördelas utan bara hur finansieringen skall ske.


Om du vill ändra hur pengarna fördelas så får du skicka in egan yrkanden om det till vårmötet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-10-22, 17:00 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P34-Y02:
att piratpartiet därmed ochså tar ställning för att avskaffa patent på läkemedel för de behövs inte längre i en värld där staten finansierar forskningen.
Detta var ett väldigt konstigt yrkande. Staten betalar idag för det mesta av forskningen. Det är svårt att se kopplingen till patent.

Lindbäck:
"Patent är ett sätt att stimulera privata investeringar i forskning. Då staten står för dessa investeringar så är patent därmed onödiga."

Patent har inget med forskningsstimulans att göra utan stimulerar produktutveckling och kommersialisering. Det torde inte finnas en enda forskande institution i Sverige, som vill ta på sig den mödosamma framtagningen av ett nytt läkemedel, som innebär mängder av säkerhetsanalyser och ständiga kompletteringar på begäran av FDA.

Osedvanligt ogenomtänkt yrkande
AndersLindbäcks avatar
2012-10-24, 04:04 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av Sennah Visa inlägg

Lindbäck:
"Patent är ett sätt att stimulera privata investeringar i forskning. Då staten står för dessa investeringar så är patent därmed onödiga."

Patent har inget med forskningsstimulans att göra utan stimulerar produktutveckling och kommersialisering.
Nja det du säger stämmer inte. Patent är ett kontrakt med den som får patentet att mot denna avslöjar ( dvs dokumenterar i en patentansökan) sin uppfinning så får man ensamrätt att använda patentet.

Det finns inga krav på att man utvecklar produkter eller annat från sitt patent.

Så patent är ett sätt att få företag att avslöja sin förskning för att få ett monopol. Dvs ett stöd för att privata företag skall forska.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-24, 06:40 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av Sennah Visa inlägg
Detta var ett väldigt konstigt yrkande. Staten betalar idag för det mesta av forskningen. Det är svårt att se kopplingen till patent.
För det första står läkemdelsbolagen idag (både genom anslag till forskare i akademi, och genom arbete "in house" för finansiering av en betydande del av den medicinska grundforskning, som skulle kunna leda till att nya läkemedel utvecklas.

För det andra är det svårt att dra en tydlig gräns mellan ren grundforskning och ren läkemedelsutveckling: Grundforskning om de gener och proteiner som en bakterie använder sig av för att orsaka sjukdom > Komma på att ett ämne som binder och hejdar just det proteinets arbete kanske skulle kunna hejda sjukdomen > Testa 10 000 olika ämnen för att se om något av dem kan binda och hejda proteinet > Testa de ämnen man hittat för att se om de kan hejda bakteriens sjukdomsframkallande verksamhet i provrör > Testa de ämnen som funkar i provrör i möss > Syntetisera hundra olika små modifieringar av det ämne som var minst giftigt för mössen och se om man hittar något som fungerar utan att vara giftigt > Testa ett ämne som mössen tål på några patienter för att se om de tål ämnet > Testa ämnet på en lite större grupp människor för att se om det har någon effekt och vilken dos som behövs/fungerar > Dubbelblindstudier på en stor grupp människor.

Läkemedelsföretagen utför en icke obetydlig del av forskningen i början av denna kedja, huvuddelen av forskningen efter det man hittat ett ämne som funkar i möss och i stort sett alla tester på människa, (som är den dyraste länken i kedjan).

Och det är kostnaden för hela detta paket som företagen idag finansierar med pengar från patent, som det offentliga måste ta över.

Sedan är det knappast så att "staten" skriven i singular kan ta över, eftersom läkemedelsutvecklingen är global. Frågan måste lösas av alla (eller många av) de rika länderna gemensamt.
2012-10-24, 12:24 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nja det du säger stämmer inte. Patent är ett kontrakt med den som får patentet att mot denna avslöjar ( dvs dokumenterar i en patentansökan) sin uppfinning så får man ensamrätt att använda patentet.
Javisst, är det en motprestation så att alla andra kan utveckla produkter utgående från den kunskapen
Citat:
Det finns inga krav på att man utvecklar produkter eller annat från sitt patent.
Patent är en kommersiell rättighet, precis som varumärken,mönsterskydd etc. Det finns inte ett enda företag som investerar i forskning med syftet att få patent utan förhoppning om exploatering. Det kostar ju bara en massa pengar att ta ut patent. Dessutom ingår i villkoren för patent att det skall handla om något industriellt tillämpbart.

Citat:
Så patent är ett sätt att få företag att avslöja sin förskning för att få ett monopol. Dvs ett stöd för att privata företag skall forska.
OH Den logiken var kul. Ett företag skulle investerar miljoner i forskning för att kunna ta ett patent och avslöja vad man har listat ut. Den som framlägger ett sådant beslutsunderlag blir inte långlivad!!

Faktum är att detta bekräftar att sammankopplingen mellan patent och forskning var precis så illa ogenomtänkt som jag påstod.

Nu handlar motionen inte om forskning utan läkemedels framtagning.

Det korrekta är att om man övergår till planekonomi för läkemedelssektorn så behövs inga patent. Det inses lätt. Kommunistiska system behöver inga patent. Säg då i klartext att det är det som är syftet istället för dimridåerna om forskning.
2012-10-24, 13:14 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 34: Sakpolitik: Om läkemedelsutveckling -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
För det första står läkemdelsbolagen idag (både genom anslag till forskare i akademi, och genom arbete "in house" för finansiering av en betydande del av den medicinska grundforskning, som skulle kunna leda till att nya läkemedel utvecklas.

För det andra är det svårt att dra en tydlig gräns mellan ren grundforskning och ren läkemedelsutveckling: Grundforskning om de gener och proteiner som en bakterie använder sig av för att orsaka sjukdom > Komma på att ett ämne som binder och hejdar just det proteinets arbete kanske skulle kunna hejda sjukdomen > Testa 10 000 olika ämnen för att se om något av dem kan binda och hejda proteinet > Testa de ämnen man hittat för att se om de kan hejda bakteriens sjukdomsframkallande verksamhet i provrör > Testa de ämnen som funkar i provrör i möss > Syntetisera hundra olika små modifieringar av det ämne som var minst giftigt för mössen och se om man hittar något som fungerar utan att vara giftigt > Testa ett ämne som mössen tål på några patienter för att se om de tål ämnet > Testa ämnet på en lite större grupp människor för att se om det har någon effekt och vilken dos som behövs/fungerar > Dubbelblindstudier på en stor grupp människor.

Läkemedelsföretagen utför en icke obetydlig del av forskningen i början av denna kedja, huvuddelen av forskningen efter det man hittat ett ämne som funkar i möss och i stort sett alla tester på människa, (som är den dyraste länken i kedjan).

Och det är kostnaden för hela detta paket som företagen idag finansierar med pengar från patent, som det offentliga måste ta över.

Sedan är det knappast så att "staten" skriven i singular kan ta över, eftersom läkemedelsutvecklingen är global. Frågan måste lösas av alla (eller många av) de rika länderna gemensamt.
Jag förstår inte riktigt vad du vill säga?

Visst är det ibland svårt att just på läkemedelssidan exakt ange gränsen mellan grundforskning och den tillämpade forskningen/produktutvecklingen. En gräns är dock att den forskning som industrin finansierar inte publiceras utan restriktioner. Det är dock så att läkemedelsbolagen inte har råd att stödja ren grundforskning enligt vad de själva säger, så jag vet inte vad du fått din information ifrån. Är inte grundforskning helt fri och inomvetenskaplig enligt definitionen?Visst är det så att utan patent(monopolprissättning) får inte läkemedelsföretagen tillräckliga resurser för att investera de ca 10 miljarder som behövs för att ta fram ett enda nytt läkemedel.

Håller med om din sista sentens. Väljer vi bort den fördelning av utvecklingskostnaderna som patent och marknadsekonomi automatiskt medför, så måste nationalstaterna först komma överens om en global planekonomi och pengafördelning via respektive lands skattesystem. Jag tror att detta är möjligt i vissa fall t.ex antibiotikaresistens men omöjligt generellt.
Jag upplever att propositionen öppnar för ett sådant komplement.
Våra i Sverige genererade monopolöverskott räcker inte på långa vägar för att hålla utvecklingen i Sverige ens på nuvarande nivå, som t.ex Astras nedläggningar indikerat.

Eller menade du att Sverige skall lämna det nuvarande global marknadssystemet, genom att avskaffa patenten, och helt lita på inhemska resurser?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com