Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill du bifalla yrkandet?
Bifall 5 100.00%
Avslag 0 0%
0 mötesdeltagare (0 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 5. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 03. Fastställande av mötesordning [avklarad] - 2018-02-01, 17:52

03. Fastställande av mötesordning

Stänger 2018-02-03 22:00

Mötet ska nu avgöra ifall det vill fastställa mötesordningen. Det finns ett yrkande för mötet att ta ställning till.
Du kan välja att antingen bifalla eller avslå yrkandet, eller så kan du välja 'Avstår'. Avstår innebär att du markerar att du varit delaktig i voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.

Yrkande mötet har att ta ställning till:
att mötet stryker meningen "För att bli vald krävs att en kandidat fått stöd av över 50% av de röstande." ur den föreslagna mötesordningen, och därefter fastställer mötesordningen.

Bifall innebär att mötet har antagit den föreslagna mötesordningen, efter att meningen "För att bli vald krävs att en kandidat fått stöd av över 50% av de röstande." strukits.
Avslag innebär att mötet inte fastställer någon mötesordning och att presidiet därmed får arbeta i enlighet med tidigare antagen praxis, och eget sunt förnuft.

---
Äldre text:

Numera ska medlemsmötet självt fastställa mötesordning. Nedan hittar du förslaget till mötesordning.

Stopp för yrkanden i punkten är fredag 2 februari kl 19.00. Lyfta tillbakadragna yrkanden kan göras till kl 21.00 samma dag. Votering sker från fredag 2 februari kl 22.00 till lördag 3 februari kl 22.00.

Citat:

Förslag till Mötesordning för det extra medlemsmötet


Presentation av motioner, yrkanden samt nominerade
Motioner, yrkanden samt nomineringar till mötet presenteras under avsändarens riktiga namn, samt eventuellt användarnamn på mötet. Det namn förslagsställare ger en motion eller proposition är preliminärt och kan ändras av presidiet, så att namnet preciserar det område motionens/propositionens yrkande täcker. Detta ska göras så att det är möjligt för mötesdeltagare att från namnet på motionen/propositionen kunna förutse vilka yrkanden som kan förväntas väckas. Det ska också vara möjligt för den som tycker tvärt om mot motionären i den väckta frågan att lägga ett motförslag men däremot inte att lägga förslag i orelaterade frågor.

Formaliaärenden
I frågorna om mötets behöriga utlysande, val av justerare, eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium, samt fastställande av mötesordning och voteringsordning ska medlemmar ha minst ett dygn på sig att lägga yrkanden och förslag och därefter minst två timmar för att lyfta eventuella tillbakadragna yrkanden och förslag.

Avstår som voteringsalternativ
Som ett sätt att få fram närvaro innehåller voteringar alltid alternativet ‘avstår’. Det är ett sätt för den som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att den varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen och ingår inte i underlaget när andelen röstande som stött ett förslag eller en kandidat räknas fram.

Voteringsordning och yrkanden
Vad gäller behandling av yrkanden får yrkanden läggas, dras tillbaka och jämkas under en vecka. Därefter ska alla mötesdeltagare under två timmar ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden och lägga dessa i eget namn.

Voteringar i ovan nämnda frågor, samt andra val än av justeringspersoner, äger rum under slutet av mötet. Fredagen den 9 februari publicerar presidiet ett första förslag till voteringsordning, och ett slutligt förslag lördag 10 februari.Kompletta
alternativa förslag till voteringsordning ska läggas som yrkande senast 20.00 samma dag.

Voteringar sker sedan i två voteringspass om minst två och ett halvt dygn vardera, med möjlighet att utnyttja ett extra avslutande voteringspass om minst 12 timmar ifall detta skulle behövas för att nå slutligt beslut i någon fråga.

Presidiet fastställer en konkret tidsplan med datum och tidpunkter för voteringspassen och sista tillfälle att lägga, dra tillbaka eller lyfta yrkanden i olika frågor och anslår denna senast när mötet startar.

Valprocess till förtroendeposter
Valet av kandidater till riksdagslistan äger rum under samma voteringspass som omröstningar i sakfrågor. Dessa val sker genom att mötesdeltagare röstar på upp till det antal personer som ska väljas, vilka sedan rangordnas genom schulze metoden. För att bli vald krävs att en kandidat fått stöd av över 50% av de röstande.


Lika röstetal
Om en fråga på grund av lika röstetal inte kan avgöras görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår, eller inga voteringspass återstår för frågans avgörande, avgör lotten såvida inte ett av alternativen är avslag, då gäller istället avslag. Om lotten avgör administreras detta av mötespresidiet. Mötets justerare samt partiets revisorer äger rätt att granska avgörandet.

Ordningsfrågor
Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet. Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom ett dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan innan de avslutande voteringspassen startar ska voteringen vara öppen i minst ett dygn. Under voteringsveckorna ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 12 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.

Reservationer
Reservationer skickas direkt till motespresidiet@piratpartiet.se (med tydligt angivet vilket beslut medlemmen vill reservera sig mot och varför). Presidiet postar därefter reservationen på för ändamålet avsedd plats. En mötesdeltagare kan ställa sig bakom en annan mötesdeltagares reservation, detta görs genom att medlemmen mailar mötespresidiet och anger vilken reservation den vill ställa sig bakom, mötespresidiet lägger sedan till personens namn till den lagda reservationen.

Direktjustering
Ändringar av stadgarna får inte direktjusteras. Varje möte i sin helhet ska vara baserat på samma stadgar.

Stadgetolkning
Om oklarhet gällande nuvarande stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning. Sådan stadgetolkningsfråga avgörs som ordningsfråga.

Respekt för mötet
Mötespresidiet har rätt att avbryta diskussioner och flytta undan inlägg som innehåller rena personangrepp, eller på annat sätt uppenbart stör mötet, till en därför avsedd plats. Mötesordföranden äger rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande- och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.

Att använda färger i meddelanden
Färgerna blått och rött är reserverade för presidiet och får inte användas i annat fall. Övriga färger får lov att användas, men mötesdeltagarna uppmuntras att använda möjligheten sparsamt. Mötespresidiet kan komma att ändra meddelanden där mötesdeltagaren använder färger ifall mötespresidiet skulle anse det behövas.

Språkliga och administrativa korrigeringar
Mötespresidiet äger rätt att döpa om och flytta meddelanden skapade av mötesdeltagare för att passa in dessa i mötets struktur. Dessutom har mötespresidiet rätt att ta bort inlägg som är identiska med nyligen, av samma person, skrivna inlägg – s k dubbelinlägg. Vidare har mötespresidiet rätt att korrigera stavfel och andra språkliga fel i lagda yrkanden innan votering, detta under förutsättning att det inte innebär en förändring av yrkandets innebörd.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2018-02-02 klockan 20:09. Anledning: förbereder votering
   
  (#2) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #297824
Standard Sv: 03. Fastställande av mötesordning - 2018-02-01, 23:55

Jag yrkar
att mötet fastställer den föreslagna mötesordningen
   
  (#3) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #297827
Standard Sv: 03. Fastställande av mötesordning - 2018-02-02, 02:01

Jag yrkar

att sista meningen i stycket "Valprocess till förtroendeposter" stryks.


Meningen som jag vill se struken är den följande:

"För att bli vald krävs att en kandidat fått stöd av över 50% av de röstande."

Att kräva att kandidater ska ha "fått stöd" av över 50% av de röstande är inte bara ett direkt brott mot paragraf 9.2.2 i partiets stadga, det är även ett grundläggande missförstånd om hur Schulze fungerar. Tanken med Schulze är att den röstande ska kunna få sin totala preferens inräknad i resultatet. Det innebär att det måste gå att rangordna även bland de kandidater som den röstande inte vill se på listan. Vilket Schulze tar hänsyn till, genom att låta den röstande rangordna samtliga kandidater.

Varför har då den här meningen smugit sig in här? Gissningsvis är det för att någon felaktigt trott att paragraf 3.2.1 är tillämpbar i det här fallet. Det är den inte. Den säger "3.2.1 Vid medlemsmöte tas alla beslut med enkel majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda. " Men 9.2.2 säger annorlunda. Den säger hur namn ska placeras på listan, och innehåller inte något krav på 50% "stöd".


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Christoffer Olsson, ElsaNore


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#4) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #297830
Standard Sv: 03. Fastställande av mötesordning - 2018-02-02, 13:36

Jag drar tillbaka mitt tidigare yrkande och yrkar istället:
att mötet stryker meningen "För att bli vald krävs att en kandidat fått stöd av över 50% av de röstande." ur den föreslagna mötesordningen, och därefter fastställer mötesordningen.

För motivering hänvisar jag till Mabs inlägg här ovanför mitt.
   
  (#5) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #297831
Standard Sv: 03. Fastställande av mötesordning - 2018-02-02, 16:42

Jag vill bara förtydliga att mitt yrkande är ett ihopjämkande med Mabs, för att kunna förenkla voteringsprocessen så vi bara har ett yrkande att ta ställning till.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
ElsaNore, Mab, Magnus Andersson
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com