Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Proposition P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp

Bakgrund
När vi kommer in i riksdagen behövs ett färdigt regelverk för riksdagsgruppens arbete. Dels för att reglera diskussion och beslut om agerande i kammare och utskott. Dels för att riksdagsgruppen kommer att få betydande resurser för att bygga upp ett kansli för gruppen, och det behövs ett regelverk för beslut kring hur de resurserna ska användas.


Två omständigheter att då beakta är dels att partierna/riksdagsgrupperna själva har det administrativa arbetsgivaransvaret för den personal som anställs, dels att det förekommer att partier slår ihop sina centrala partikanslier med riksdagsgruppens kansli under gemensam ledning.


I en proposition till höstmötet 2012 skrev dåvarande styrelsen:

Citat:
Styrelsen anser att det är lämpligt att regleringen av riksdagsgruppen sker på tre nivåer:
(1) I partiets stadgar regleras relativt kortfattat
- att riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in som ledamöter i Sveriges riksdag,
- att en PL som inte ingår i riksdagsgruppen är ständigt adjungerad till den,
- att medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen
- samt några mer formella krav som att riksdagsgruppen årligen lämnar rapport till styrelsen, som kan infogas i partiets verksamhetsberättelse, och att PS och riksdagsgruppen kan ha gemensamma möten när det behövs.


(2) För att reglera hur viktiga beslut ska fattas i riksdagsgruppen antas en arbetsordning för riksdagsgruppen av av medlemsmöte i form av en stadgebilaga. Denna reglerar sådant som hur gruppledare utses, vem som utnämner kanslichef, vem som beslutar om rekryteringar till riksdagsgruppens kansli, hur gruppen fastställer partilinje inför omröstningar, i vilka situationer man kan avvika från denna, samt hur riksdagsgruppen kan anta mer detaljerade regler för sitt arbete.


(3) Slutligen får riksdagsgruppen själv besluta om sådana regler som därutöver behövs för att det praktiska arbetet i riksdagen ska fungera, som när och hur ofta man träffas, hur kallelse ska gå till, hur man i detalj förfar vid jämkning mm.
Höstmötet skrev sedan in följande i stadgarna, och uppdrog åt styrelsen att lägga förslag till arbetsordning till vårmötet 2013.


Citat:
§ 7.3 Riksdagsgrupp
7.3.1 Riksdagsgruppen består av de partimedlemmar som valts in i som ledamöter i Sveriges riksdag.
7.3.2 En partiledare som inte är riksdagsledamot är ständigt adjungerad till riksdagsgruppen.
7.3.3 Medlemsmöte fastställer arbetsordning för riksdagsgruppen i form av en stadgebilaga.
7.3.4 Riksdagsgruppen ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.3.5 Om endera riksdagsgrupp eller partistyrelse så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.3.6 Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmötet och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
Överväganden
Styrelsen tror att det mycket väl kan visa sig vara lämpligt med ett gemensamt kansli för riksdagsgrupp och partiorganisation, och har formulerat sitt förslag till arbetsordning så att den ska kunna vara förenlig med en sådan modell.

Vi tror det kommer visa sig vara nödvändigt att det finns en "inre cirkel" i riksdagsgruppen som kan fungera som rådgivare vid känsliga förhandlingar och i nödfall fatta brådskande beslut. Vi tycker det är bättre att en sådan grupp är formaliserad och utsedd av hela riksdagsgruppen än att den uppkommer informellt, och vi tror att den gruppen - i vart fall initialt - ska vara samma grupp som har ansvaret för att förvalta riksdagsgruppens kansli och ekonomiska resurser.

När det gäller partilinje resonerar vi som så att riksdagsledamöterna fått sin plats på partiets lista av partiets medlemmar, och därför inom partiet ansvarar inför medlemmarna, inte inför varandra eller inför partistyrelsen. Vi tror att det kommer att gå enklare att uppnå en situation där partiet agerar och upplevs agera enat ifall enskilda ledamöter inte ständigt förväntas eller tvingas rösta mot sin övertygelse i småfrågor.

Därför föreslår vi ett system med en hög tröskel för att fastställa en officiell partilinje - att två tredjedelar av de närvarande röstar för linjen, och samtidigt enas om en skriftlig motivering av denna för partiets medlemmar. Vill en riksdagsledamot sedan gå mot partilinjen måste denna i sin tur skriftligt motivera detta inför medlemmarna.

Det ska dock observeras att stadgarna, som är överordnade denna arbetsordning, säger att "Riksdagsgruppens ledamöter ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande ... och respektera överenskommelser gjorda med andra partier". Möjligheten att avvika från en partilinje gäller således bara så länge man inte uppenbart bryter mot detta stadgande.Förslag till arbetsordning för Piratpartiets riksdagsgrupp

Citat:
§ 1. Administrativ möte
1.1 Riksdagsgruppen håller administrativt möte före februari månads utgång, samt när gruppledaren eller en majoritet av riksdagsgruppens medlemmar kallar till sådant.
1.2 Administrativt möte hålles under plenumfri tid under en dag då riksdagen arbetar i Stockholm, och kallelse måste ske minst två veckor i förväg.
1.3 Administrativt möte före februari månads utgång behandlar verksamhets- och ekonomisk berättelse från gruppstyrelsen, ansvarsfrihet för gruppstyrelsen, val av ny gruppstyrelse, samt val av revisorer och valberedning för riksdagsgruppen.
1.4 Administrativt möte utser gruppledare, förrättar fyllnadsval till gruppstyrelsen.
1.5 Administrativt möte fastställer och reviderar mer detaljerade regler för riksdagsgruppens arbete med 2/3 majoritet av de närvarandes röster.§ 2. Arbetsmöten
2.1 Riksdagsgruppen håller regelbundet arbetsmöten, som diskuterar viktiga frågor som behandlas i utskott och ska upp i plenum.
2.2 Vid behov fastställer arbetsmöte partilinje och ingår avtal med andra partier.
2.3 Arbetsmöten sker normalt på plenumfri tid under dag då riksdagen är samlad i Stockholm, efter kallelse från gruppledare eller gruppstyrelsen, som i normalfallet ska ske en vecka i förväg.
2.4 Extra arbetsmöte kan om särskilda skäl finns hållas på andra tider och efter kortare kallelseförfarande, och fattar då beslut som äger omedelbar giltighet, men måste tas upp för ny behandling på nästkommande ordinarie möte.

§ 3. Gruppstyrelse
3.1 Gruppstyrelsen består av gruppledaren och ytterligare fyra personer.
3.2 Gruppstyrelsen utser kanslichef och samråder med denna kring organisation och arbetsuppgifter för kansliet.
3.3 Vidare fungerar gruppstyrelsen som referensgrupp vid förhandlingar och kan när så är nödvändigt fatta brådskande beslut om instruktioner till förhandlingsdelegationer och liknande.

§ 4. Partilinje, avtal mm
4.1 Partiets riksdagsledamöter har placerats på riksdagslistan av, och svarar därför inom partiet i första hand inför, partiets medlemmar.
4.2 För att riksdagsgruppen ska fastställa en partilinje i en sakfråga ska två tredjedelar av dem som närvarar på gruppmötet stödja linjen, och enas om en skriftlig motivering av denna.
4.3 För att ledamot ska få avvika från partilinjen måste denna skriftligt motivera för medlemmarna varför denne anser att gruppens majoritet missförstått vad partiet borde tycka i frågan.
4.4 För att besluta om avtal med andra partier, som binder partiets riksdagsledamöter inför framtida omröstningar, gäller samma regler.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Partistyrelsen Yrkande P06-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet fastställer arbetsordning för partiets riksdagsgrupp som en stadgebilaga enligt följande förslag:

§ 1. Administrativ möte
1.1 Riksdagsgruppen håller administrativt möte före februari månads utgång, samt när gruppledaren eller en majoritet av riksdagsgruppens medlemmar kallar till sådant.
1.2 Administrativt möte hålles under plenumfri tid under en dag då riksdagen arbetar i Stockholm, och kallelse måste ske minst två veckor i förväg.
1.3 Administrativt möte före februari månads utgång behandlar verksamhets- och ekonomisk berättelse från gruppstyrelsen, ansvarsfrihet för gruppstyrelsen, val av ny gruppstyrelse, samt val av revisorer och valberedning för riksdagsgruppen.
1.4 Administrativt möte utser gruppledare, förrättar fyllnadsval till gruppstyrelsen.
1.5 Administrativt möte fastställer och reviderar mer detaljerade regler för riksdagsgruppens arbete med 2/3 majoritet av de närvarandes röster.

§ 2. Arbetsmöten
2.1 Riksdagsgruppen håller regelbundet arbetsmöten, som diskuterar viktiga frågor som behandlas i utskott och ska upp i plenum.
2.2 Vid behov fastställer arbetsmöte partilinje och ingår avtal med andra partier.
2.3 Arbetsmöten sker normalt på plenumfri tid under dag då riksdagen är samlad i Stockholm, efter kallelse från gruppledare eller gruppstyrelsen, som i normalfallet ska ske en vecka i förväg.
2.4 Extra arbetsmöte kan om särskilda skäl finns hållas på andra tider och efter kortare kallelseförfarande, och fattar då beslut som äger omedelbar giltighet, men måste tas upp för ny behandling på nästkommande ordinarie möte.

§ 3. Gruppstyrelse
3.1 Gruppstyrelsen består av gruppledaren och ytterligare fyra personer.
3.2 Gruppstyrelsen utser kanslichef och samråder med denna kring organisation och arbetsuppgifter för kansliet.
3.3 Vidare fungerar gruppstyrelsen som referensgrupp vid förhandlingar och kan när så är nödvändigt fatta brådskande beslut om instruktioner till förhandlingsdelegationer och liknande.

§ 4. Partilinje, avtal mm
4.1 Partiets riksdagsledamöter har placerats på riksdagslistan av, och svarar därför inom partiet i första hand inför, partiets medlemmar.
4.2 För att riksdagsgruppen ska fastställa en partilinje i en sakfråga ska två tredjedelar av dem som närvarar på gruppmötet stödja linjen, och enas om en skriftlig motivering av denna.
4.3 För att ledamot ska få avvika från partilinjen måste denna skriftligt motivera för medlemmarna varför denne anser att gruppens majoritet missförstått vad partiet borde tycka i frågan.
4.4 För att besluta om avtal med andra partier, som binder partiets riksdagsledamöter inför framtida omröstningar, gäller samma regler.


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P06-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet fastställer arbetsordning för partiets riksdagsgrupp som en stadgebilaga enligt följande förslag:

§ 1. Administrativ möte
1.1 Riksdagsgruppen håller administrativt möte före februari månads utgång, samt när gruppledaren eller en majoritet av riksdagsgruppens medlemmar kallar till sådant.
1.2 Administrativt möte hålles under plenumfri tid under en dag då riksdagen arbetar i Stockholm, och kallelse måste ske minst två veckor i förväg.
1.3 Administrativt möte före februari månads utgång behandlar verksamhets- och ekonomisk berättelse från gruppstyrelsen, ansvarsfrihet för gruppstyrelsen, val av ny gruppstyrelse, samt val av revisorer och valberedning för riksdagsgruppen.
1.4 Administrativt möte utser gruppledare, förrättar fyllnadsval till gruppstyrelsen.
1.5 Administrativt möte fastställer och reviderar mer detaljerade regler för riksdagsgruppens arbete med 2/3 majoritet av de närvarandes röster.

§ 2. Arbetsmöten
2.1 Riksdagsgruppen håller regelbundet arbetsmöten, som diskuterar viktiga frågor som behandlas i utskott och ska upp i plenum.
2.2 Vid behov fastställer arbetsmöte partilinje och ingår avtal med andra partier.
2.3 Arbetsmöten sker normalt på plenumfri tid under dag då riksdagen är samlad i Stockholm, efter kallelse från gruppledare eller gruppstyrelsen, som i normalfallet ska ske en vecka i förväg.
2.4 Extra arbetsmöte kan om särskilda skäl finns hållas på andra tider och efter kortare kallelseförfarande, och fattar då beslut som äger omedelbar giltighet, men måste tas upp för ny behandling på nästkommande ordinarie möte.

§ 3. Gruppstyrelse
3.1 Gruppstyrelsen består av gruppledaren och ytterligare fyra personer.
3.2 Gruppstyrelsen utser kanslichef och samråder med denna kring organisation och arbetsuppgifter för kansliet.
3.3 Vidare fungerar gruppstyrelsen som referensgrupp vid förhandlingar och kan när så är nödvändigt fatta brådskande beslut om instruktioner till förhandlingsdelegationer och liknande.

§ 4. Partilinje, avtal mm
4.1 Partiets riksdagsledamöter har placerats på riksdagslistan av, och svarar därför inom partiet i första hand inför, partiets medlemmar.
4.2 För att riksdagsgruppen ska fastställa en partilinje i en sakfråga ska två tredjedelar av dem som närvarar på gruppmötet stödja linjen, och enas om en skriftlig motivering av denna.
4.3 För att ledamot ska få avvika från partilinjen måste denna skriftligt motivera för medlemmarna varför denne anser att gruppens majoritet missförstått vad partiet borde tycka i frågan.
4.4 För att besluta om avtal med andra partier, som binder partiets riksdagsledamöter inför framtida omröstningar, gäller samma regler.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #284249
Standard 2013-04-02, 13:38

Jag gillar yrkande P06-Y01:
att medlemsmötet fastställer arbetsordning för partiets riksdagsgrupp som en stadgebilaga enligt ovanstående förslag.
Bra med detta i ordning innan valet så att de som kandiderar till valbar plats är medvetna om hur de skall agera i riksdagen när de blivit valda.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2013-04-02, 13:33 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P06-Y01:
att medlemsmötet fastställer arbetsordning för partiets riksdagsgrupp som en stadgebilaga enligt ovanstående förslag.
P 4.4 är alldeles för vagt skriven och det ör oklart vad som egentligen avses. För mig verkar det som skrivningen kan inverka menligt på handlingsfriheten.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-02, 13:45 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y01:
att medlemsmötet fastställer arbetsordning för partiets riksdagsgrupp som en stadgebilaga enligt ovanstående förslag.
P 4.4 är alldeles för vagt skriven och det ör oklart vad som egentligen avses. För mig verkar det som skrivningen kan inverka menligt på handlingsfriheten.

Det är liksom meningen. När piratpartiet gör uppgörelser med andra partier så är det viktigt att riksdagsledamöterna röstar som företrädarna sagt så partiet kan uppfylla avtal med andra partier.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Henry Rouhivuori, JorgenL, JPAnderson
Henrik Brändéns avatar
2013-04-03, 10:25 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P06-Y01:
att medlemsmötet fastställer arbetsordning för partiets riksdagsgrupp som en stadgebilaga enligt ovanstående förslag.
P 4.4 är alldeles för vagt skriven och det ör oklart vad som egentligen avses. För mig verkar det som skrivningen kan inverka menligt på handlingsfriheten.
Att riksdagsledamöter måste respektera de avtal partiet ingått beslöt vi redan i höstas då vi skev in ett sådant krav i stadgarnas § 7.3.6.

Det vi ska besluta nu är hur riksdagsgruppen ska kunna ingå ett sådant avtal. I det förslag styrelsen lagt sätts ribban rätt högt (2/3 majoritet bland närvarande, samt skriftlig motivering som inför medlemmar och väljare visar hur avtalet är en följd av våra grundläggande åsikter).


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, JorgenL, JPAnderson, troed
2013-04-12, 12:00 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp -
Rent generellt bifall till styrelsens förslag.
RikMattss avatar
2013-04-12, 23:24 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp -
Något som stör mig mycket är att när det finns meningsskiljaktigheter "löses" det ofta med att någon sjukskriver sig.

Jag vet inte hur det skulle komma in i texten, men det måste redan från början på något sätt framgå att meningsskiljaktigheter i riksdagsgruppen står man för öppet, man springer inte till Försäkringskassan och tycker synd om sig själv.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-13, 13:19 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Något som stör mig mycket är att när det finns meningsskiljaktigheter "löses" det ofta med att någon sjukskriver sig.

Jag vet inte hur det skulle komma in i texten, men det måste redan från början på något sätt framgå att meningsskiljaktigheter i riksdagsgruppen står man för öppet, man springer inte till Försäkringskassan och tycker synd om sig själv.
Man behöver inte använda sjukförsäkring för detta. Man kan vara frånvarande från en omröstning utan att vara sjukskriven - och det inträffar ofta att ledamöter har andra plikter som smäller högre än votering. För att hantera det har övriga partier skapat ett informellt "kvittningssystem", där en representant för varje parti håller reda på den blivande frånvaron av de egna vid voteringar, och ser till att lika många är borta från varje sida, så att resultatet änd blir detsamma som om alla närvarade och följde partilinjen. Jag tror att de allra flesta samvetsproblem med partilinjer idag löses den vägen. Men att i förväg avsvära oss möjligheten att delta i kvittningssystemen skulle lägga fruktansvärt knöliga krokben för vår framtida riksdagsgrupp-
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com