Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI

Proposition P01 ang att lämna observatörsmedlemskapet i PPIPiratpartiets styrelse anser att vi bör lämna vårt observatörsmedlemskap i PPI. Under våra två år som observatörer har vi inte noterat många förbättringar i organisationen. Det har däremot blivit sämre på många plan och det är viktigt att vi markerar att vi inte är nöjda med organisationen. Att avsluta vårt observatörskap innebär inte att vi behöver sluta samarbeta med PPI eller deras medlemmar men markerar tydligt att vi förväntar oss mer av organisationen. Det har även startats en ny internationell samarbetsorganisation (http://pirateint.org) som avser att jobba mer aktivt med samarbetet mellan olika Piratpartier (en organisation där vi har stor möjlighet att utveckla det till något som vi kan delta mer aktivt inom).

Mer bakgrundsinformation till styrelsens förslag om att lämna vår position som observatörer:

Trots att PPI hade signifikanta problem i slutet av 2012 (inte tillräckligt proaktiva, interna stridigheter, diskussioner om hur stadgan skulle tolkas etc.) ansågs det att PPI växt till sig tillräckligt mycket för att snart kunna vara ett alernativ för Piratpartiet igen. Styrelsen ansåg att "en ansökan om observatörsstatus kan vara ett steg i rätt riktning där vi ger en positiv signal till PPI utan att vi tar på oss ansvaret för organisationen så som den ser ut i dagsläget".

Höstmötet 2012 beslutade därför, som del av verksamhetsplanen för 2013, att "Partiet bör ansöka om observatörsmedlemsskap i PPI med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemsskap." [1] Efter beslutet av medlemsmötet tog Mab fram ett underlag för ett styrelsebeslut:

"Piratpartiet är och har alltid varit en del av en internationell rörelse med målsättningen att förändra den internationella upphovsrätten. Som sådan har partiet ända sedan starten varit pådrivande för att sprida piratfrågorna till andra länder och redan 2006 var vi med och startade upp nätverket PPI (Pirate Parties international). När det nätverket ombildades till en formell organisation 2010 valde dock Piratpartiet att stå utanför då vi upplevde att det fanns en hel del frågetecken kring stabilititeten i den organisation som hade bildats.

Ett par år senare får vi nog säga att våra farhågor var besannade, PPI är idag skakigare än någonsin. Men ökar samtidigt vårt behov av att ännu tydligare än idag visa att vi fortfarande tror på och vill vara en del av den internationella piratrörelsen. Ett sätt att göra detta är att ansöka om observatörsmedlemskap i PPI. Det sänder en klar signal att vi ställer oss bakom organisationens mål och värderingar, samtidigt som vi inte behöver ta på oss fullt ansvar för en organisation vars fortlevnad som bäst kan beskrivas som osäker." [2]

Till styrelsemötet den 3*4/3, 2012 [3] kom underlag från den internationella kontaktpersonen, Josef Ohlsson Collentine, om varför piratpartiet skulle bli medlem i PPI [4]. Anna Troberg gav även sina funderingar baserat på den texten och sin egen erfarenhet där hon lyfte tre punkter av ytterste vikt ifall Piratpartiet gick med i PPI:
1) Partiet måste representeras av partiledaren eller person som lyder under denna för att föra fram partiets åsikter i PPI (något som inte alltid görs av andra medlemmar i PPI)
2) Med tanke på de interna konflikter som finns inom PPI är det oerhört viktigt att Sverige redan från början signalerar tydligt att vårt medlemskap ska präglas av konstruktivt erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete framåt och inte av skyttegravskrig.
3) Ha lagom förväntningar på de formella delarna av PPI. Tills organisationen mognat kommer fördelarna med att vara medlem främst att ligga på det sociala och informella planet. [5]

Styrelsen beslutade att observatörsmedlemskap var tillräckligt och delegerade vidare till ledningen med det praktiska kring detta. Anna Troberg deltog i årsmötet för PPI den 20 April 2013 och ansökte om observatörsmedlemskap vilket antogs enhälligt. [6]

På årsmötet för PPI 2013 i Prag rapporterade den avgående styrelsen överlag väldigt negativt kring arbetet som PPI utfört under det gångna året [7].

"In the beginning of December 2012 I lost all the motivation to work for the movement whose members are constantly fighting with each other and prevent others from doing their work. [...]Constant mistrust is what the international Pirate movement looks like from my perspective." * Lola Voronina (co*chairman 2012)

"PPI’s boat is headed towards an Iceberg and has a strong possibility of sinking if it’s direction doesn’t change. [...] In this last year we have seen the PPI organs yet again under all sort of attacks by PPI members and members of PPI. The board was attacked, the CoA was even forced to resign under personal legal threat and the GA,the supreme body composed of the PPI members themselves, was also targeted, like a scorpion committing suicide when faced with a ring of fire, or in this case a dysfunctional old style political meeting." (Nuno Cardoso, board member 2012)

"I have at no point felt in control of anything going on in PPI; I have constantly felt in the dark. This whole thing was, frankly, a demoralising experience – I did not come into this in order to inflate my own ego, I sincerely wanted to help turn PPI into something useful for all of its members. I was asked to stand for the board in 2012 and I have been asked to do so again this year. I won't. I am saddened by the way this has turned out. I neither achieved anything I had wanted, nor felt I had the power to do so." (Ed Geraghty, styrelsemedlem 2012)

På följande årsmöte för PPI, 2014 i Kazan, kom det endast in tre rapporter [8] från den avgående styrelsen trots hårda påtryckningar från olika håll om att rapportera vad de utfört. "I restate many of my previous term’s final thoughts and mainly my opinion that PPI’s boat is headed towards an Iceberg and has a strong possibility of sinking if it’s direction doesn’t change more. [...] In this last year we have seen the PPI organs suffer from yet
another of it’s threats, lack of active participation. The board meetings had an average participation of around half it’s members, oscillating between 4 and 3, the minimum for a quorum, and it had around 8 less meetings. The CoA had no meeting at all that I’m aware of (who’s to blame them anyway when deciding on things can get you a threat of legal prosecution), and the majority of the members themselves show a staggering inertia and apathy towards PPI.

Either we fix this by making the PPI members, and not some elected scapegoats, responsible for PPI, spiking up their activism, or we will only succeed in the demise of a formal cooperation between international PP’s, and if PP’s can’t fix the mistakes of this one, then any formal alternatives will end up making the same mistakes over and over again." (Nuno Cardoso, styrelsemedlem 2013)

"This time I organised some regular press team meetings * on one hand to provide a platform for exchanging ideas and information between the member parties and on the other hand to find pirates who are willing to help with press*related work. Unfortunately, these meetings were only rarely visited * the amount of participants was between 0 and 3. The good news is that we managed to fill our CRM with news agencies from all over the world. At the general assembly of the member states, WIPO finally decided on our observer membership application * and did not accept PPI. Thanks to KEI again, the friendly NGO who registered us as representatives of the Civil Society Cialition, I was there with Gregory and we talked to many delegates. Their feedback was precious and we absolutely should apply again, addressing the concerns of the countries which rejected our application.

In December 2013, there was the WTO conference in Bali, Indonesia. Our application as an NGO was accepted, so I and Gregory flew there to represent PPI. We met many important international NGOs and learned much about international business. We managed to send in a position paper on free licenses, which was officially published on the WTO website. It is worth visiting other WTO meetings, especially the TRIPS ones in Geneva." (Denis Simonet, styrelsemedlem 2013)

PPUK arbetade aktivt med PPI från Juli 2013 till Maj 2014 eftersom deras medlemmar ansåg att "Pirate Parties International is not fit for purpose and needs reform, this is due to structural and financial issues." PPUK jobbade med att lösa fyra områden de fann behövde förändras men satte sitt största fokus på att åtgärda det första av dessa:
1) finansiella problem
2) PPI's syften och metod för att uppnå dessa behöver ses över eftersom de inte följs
3) Stadgarna behöver reformeras för att öka acceptans och trovärdigheten i dem.
4) Kulturen för intern diskussion inom PPI är hård och vid vissa tillfällen enbart attacker på andra.

Efter att PPUK jobbat aktivt med PPI för att försöka finna lösningar under ett års tid delade PPUK med sig av sin rapport [9] publikt på PPI's årsmöte 2014. Rapporten var väldigt negativ och flertalet av de förändringar som de velat se hade fortfarande inte utförts av PPI.

Rapporten sammanfattade arbetet med: "the UK wishes to see Pirate Parties International become an effective coordination organisation for the Pirate movement and to enable national parties to have a voice within transnational and international organisations. We are as far away from that now as we were at the last GA."

Trots att stora finansiella problem (historiskt och i rutinerna) hade påpekats av PPUK valde en majoritet av medlemmarna på årsmötet att rösta igenom medlemsavgifter för PPI [10]. Det diskuterades dock mycket och sju extra förslag lades på hur avgiften skulle se ut. Det slutgiltiga resultatet, en blandning av de förslagna, visar på en stor misstro från medlemmarna att låta PPI handska pengar:

"Final result: There will be membership fees, 1/10th of the original proposal, parties with less than 500 members can pay as much as they want (but a minimum of more than 0€), there are no penalties for not paying, observer membership is also not associated with any costs, the first fees are due for the next financial year (which begins tomorrow)"

PPI har under flera års tid haft problem med sina finanser, rapportering och tillgången till sina gamla konton. När PPI lyckats öppna ett nytt konto (fortfarande utan att tillgodose förslagen från PPUK om rutiner) beslöt de sig för att fråga efter medlemsavgifterna som beslutats på årsmötet. Eftersom PPAU inte var nöjda med rapporten kring de gamla kontona valde de att lyfta frågan om giltigheten av beslutet om avgifter (inte taget av 2/3 av medlemmarna) till PPIs Court of Arbitration. Det beslutades att PPI inte kunde ta ut några avgifter eftersom beslutet på årsmötet var ogiltigt [11].

När beslutet om avgifter ogiltigförklarades ville PPI skapa ett extra årsmöte som skulle hållas online för att diskutera införandet av avgifter igen. PPAU (och vissa andra) har i flera års tid klagat på möjligheten att delta på lika villkor som närvarande delegater på de reguljära årsmötena. Därmed erbjöd de sig att hjälpa PPI organisera detta extra årsmöte som skulle ske helt online. Hjälpen accepterades av PPI på deras styrelsemöte den 24e Januari [12].

Kallelser till det extra årsmötet skickades ut och förberedelserna började. PPAU såg det extra årsmötet som ett tillfälle att diskutera stadgarna och lade ett förslag som skulle reformera PPI rejält genom att flytta makten neråt och göra sig av med strukturen avstyrelsen, som finns idag, för att istället fokusera på samarbeten. På nästa styrelsemöte för PPI (3e Februari) [13] deltog endast två styrelseledamöter och inga beslut kunde tas.

Nästföljande styrelsemöte (8e Februari) [14] lyftes det protester mot beslutet på styrelsemötet den 12 Januari, vilket därmed ogiltigförklarades. En ny röstning kring om PPAU kunde hjälpa arrangera det extra årsmötet hölls men röstades ner. Därmed ställdes allt arrangemang till det extra årsmötet in utan några publika förklaringar till varför. Nya kallelser skickades ut med ett nytt datum och en ny agenda (med förändringen att exempelvis stadgeförslag inte kunde lyftas på mötet utan först på ett ordinärt årsmöte) [15].

Kort därefter sade Australien upp sitt medlemskap i PPI: "The Party no longer believes that there is any potential for reform left in PPI, and we have spent all of the energy we are willing to in pursuit of that end. This was compounded by the callous abuse of power and outright hostile culture of the PPI board which has been very clearly demonstrated over the last week." [16]

"I believe that the fundamental problem with Pirate Parties International is that it was not designed in a way that allows the organization to achieve its goals. PPI is structured in a way that limits the participation of its members and emphasises the importance of the administrative organ. It is as though PPI’s statutes were written by someone who understood how most NGOs work, and assumed that model was appropriate." *Mozart Olbrycht Palmer, PPAU (personlig åsikt) [17]

PPUK valde också att avsluta sitt medlemskap i PPI: "To be clear, the issues PPI has had with finance have been embarrassing, but they are a symptom of a much bigger problem; just one in a long list, not a be*all*and*end*all. They are one of a number of reasons this move was made. The problems with statutes, with processes, with support are all indications that maybe PPI isn’t fit for purpose, or that it needs significant reform. Of course UK members have provided support for that reform – some volunteered, some were volunteered. They did so at a personal cost... and it cost our party, too. But it hasn’t really advanced PPI’s aims, or indeed helped our own.

That is really what this comes down to. Over the years PPI has become less and less reflective of what we believe in as a party – as an organisation PPI hasn’t been as transparent as we’d like, or as democratic. It really is about the organisation. Not the people, not the movement, and certainly not the ideas. We have a job to do and for now, at least, PPI is getting in the way." [18]

Både PPUK och PPAU var väldigt tydliga med att de ville fortsätta samarbeta med olika piratpartier men inte under PPI's flagga. PPAU tog initiativet till att börja skapa en ny organisation med fokus på samarbete

"We are also preparing a shared resource portal for all Pirate Parties, but it is of course very early days as we did not expect to be forced into this position so suddenly. http://pirateint.org

It is intended that the wiki provided should be used as a common resource portal for Pirate Parties. Please do list your international contacts, available translators and any other resources your Party would be willing to share in order to support collaboration between Pirate Parties." [16]

Det har utförts vissa bra saker av PPI men det är främst genom att skapa en kontaktyta för pirater att mötas på via sina årsmöten. De har även tagit första stegen med att bli observatörer i WIPO och WTO, vilket har vissa fördelar men inte essentiellt för piratrörelsen i detta stadie. PPI har även skapat konferenser de kallat ThinkTwice som ska agera som en mötespunkt för pirater, akademiker och vanliga människor. Det första arrangerades i Frankfurt, våren 2014 [19] och det andra i Istanbul, sommaren 2014 [20].

Den främsta anledningen till att vi blev observatörer i PPI var att "en ansökan om observatörsstatus kan vara ett steg i rätt riktning där vi ger en positiv signal till PPI utan att vi tar på oss ansvaret för organisationen så som den ser ut i dagsläget". Eftersom PPI inte förbättrats, sen vi blev observatörer, utan snarare försämrats kan den omvända logiken appliceras på liknande sätt. Om vi beslutar att lämna vår position som observatörsmedlem i PPI kan det skicka en signal att vi inte är nöjda med sättet organisationen har utvecklats och förhoppningsvis sker en positiv förändring. Det största problemet med PPI är att de försöker bli en internationellt viktig organisation "trots sina medlemmar", snarare än att bli det i "samarbete med sina medlemmar".

Eftersom beslutet att gå med som observatörer togs av piratpartiets årsmöte anser vi att de även bör ta beslutet om Piratpartiet ska stanna.

Källor

[1] https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=37409#Internatperspektiv

[2] http://styrelse.piratpartiet.se/protokoll*fran*partistyrelsemote*26*27*januari*2013/ (botten)

[3] http://styrelse.piratpartiet.se/styrelsemotesprotokoll*3*4*mars*2012/

[4] https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4393&d=1330623842

[5] https://forum.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=4395&d=1330624160

[6] http://wiki.pp*international.net/PPI_Conference_2013/GA_meeting/Minutes

[7] http://wiki.pp*international.net/PPI_Conference_2013/GA_meeting

[8] http://lists.pirateweb.net/pipermail/pp.international.general/2014*May/015459.html

[9] https://xifrat.pirata.cat/commons/wiki/report*ppi*financial*issues*ppuk*2013*2014

[10] http://wiki.pp*international.net/Minutes_of_GA_2014#MOP_4_.28membership_fees.29

[11] http://wiki.pp*international.net/PPI_CoA/PPI_CoA_Ruling_2014*1

[12] http://wiki.pp*international.net/PPI_Minutes_2015*01*24#6_Online_General_Assembly

[13] http://wiki.pp*international.net/PPI_Minutes_2015*02*03

[14] http://wiki.pp*international.net/PPI_Minutes_2015*02*08

[15] http://wiki.pp*international.net/Online_GA_2015

[16] http://piratetimes.net/the*australian*pirates*leave*ppi/

[17]

http://piratetimes.net/mozart*olbrycht*palmer*responsible*participatory*democracy*pirate*visio

ns/

[18] http://piratetimes.net/ppuk*bids*farewell*to*ppi*guest*post/

[19] http://thinktwice.pp*international.net/PPI/TT2014.nsf/home.xsp

[20] http://thinktwice.co/index.php/tt/tt214


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mötespresidiet

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Mötespresidiet Yrkande P01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 23 personer gillar    1 personer ogillar

att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.

Se resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
joe2me Inte uppkopplad
 
joe2mes avatar
 
Inlägg: 38
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #294549
Standard Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI - 2015-04-07, 13:21

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Propositionen missar det viktigaste - att tala om vad det innebär för Piratpartiet om vi stannar kvar i PPI och vad det innebär om vi lämnar PPI.

Vad vinner/förlorar vi med att gå ur ?

Kommer det inte ses som att PP tar utbrytarnas ställning och försvagar våra möjligheter att påverka PPI.

För detta innebär att PP styrelse anser att PPI bör gå i graven som jag ser det och att man anser att PPI inte kan göras om så det blir en fungerande organisation ?
Viktigt att särskilja på medlemmar och observatörer. Piratpartiet har endast vart observatörsmedlem i PPI vilket innebär att praktiskt förlorar/vinner vi inte mycket alls. Som observatörer får vi tre rätter:
1) Rätt att delta på deras årsmöte (men utan rösträtt). -> Har aldrig sett någon utomstående person nekas deltagande...
2) Rätten att nominera kandidater -> Vi har utmärkt samarbete med andra partier och har möjlighet att nominera via dem om vi får det behovet
3) Skicka motioner till årsmötet -> För att en motion ska bli genomröstad behöver den stöd av andra = lätt att få någon annan att skicka in vid behov.
http://wiki.pp-international.net/Sta...server_Members

Alltså finns enbart det symboliska med att lämna/stanna vilket beskrivs utförligt i propositionen.

Om du kallar partier "utbrytare" har du redan tagit ställning. Som det första Piratpartiet som grundades har vi en väldigt unik ställning och jag anser att vår makt att påverka PPI alltid kommer finnas pga detta, oavsett vår roll där.

Förtroendet för PPI har förbrukats flera gånger om. Både PPUK, PPAU och andra har lagt mycket tid och resurser på att försöka fixa PPI men misslyckats totalt. PPI kan mycket väl överleva men är inget vi bör lägga mer tid/resurser på att försöka jobba med. I skrivande stund har PPI fortfarande 41 ordinarie medlemmar, kan de inte överleva att några av dessa lämnar visar det bara hur ostabil organisationen var från början. Jag hoppas PPI överlevar och utvecklas i en positiv riktning men organisation är inget jag kan stå bakom i nuläget (eller den närmaste framtiden)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Fexlom, JorgenL, mandersson69, Peter Löfgren


-----------
Twitter: @collentine
Blog: http://blog.collentine.com
http://piratetimes.net
  Skicka ett meddelande via Skype™ till joe2me  
  (#3) Gammal
Jacob Hallén Inte uppkopplad
 
Inlägg: 313
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #295050
Standard Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI - 2015-04-28, 00:06

Internationella politiska samarbetsorganisationer drar i huvudsak 2 typer av människor: 1) de som brinner för internationellt samarbete och vill forma det efter sina gena idéer 2) hövdingar i den nationella organisationen som är obekväma och skickas till internationellt samarbete som straff eller för att man helt enkelt vill parkera dem så långt bort som möjligt.

Man får då en organisation med massor av hövdingar och inga indianer. Alla hövdingarna har sin egen idé om saker ska skötas. Hälften för att de har den enda rätta sanningen om hur det ska vara och hälften därför att de aldrig kan ställa in sig i ledet och avstå från att yttra sig.

Resultatet blir ändlösa diskussioner och om det av misstag råkade komma med en riktig aktivist i organisationen kommer denne att tyst smyga sig mot dörren, för att aldrig återvända.

Bra exempel på sådana här organisationer är första, andra och tredje internationalen och Nordiska Rådet. EU har en massa liknande symptom, men lyckas göra saker genom att hälla pengar över problemen. Om man inte har frivilliga indianer får man hyra några.

Det finns en chans att bygga en annorlunda organisation, även om den är liten. PPI har noll chans att reformeras, av ovan angivna skäl.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Fexlom
   
  (#4) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #294611
Standard Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI - 2015-04-09, 18:06

Det verkar ju ganska uppenbart att organisationen inte fungerar, och att den har en konstruktion som gör att det inte är lönt att jobba för att förändra den.
Den borde alltså ersättas av en fungerande samverkansorganisation för piratpartier internationellt, en sådan finns det sannolikt behov av.

Om det är så, så står den nuvarande organisationen i vägen för att bilda en fungerande organisation, genom att den förvirrar läget. Då är det fel att synas stå kvar som stödjare för den o-fungerande organisationen, det gör att den synes starkare än den är.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
joe2me
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#5) Gammal
wertigon Inte uppkopplad
 
Inlägg: 53
Reg.datum: Apr 2010

Länk: #295065
Standard Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI - 2015-04-29, 16:22

Jag håller med Anders vad gäller syftet; om syftet är att vi vill se en organisation som faktiskt lever upp till de krav som PPI kan tänkas ha, då vinner vi inte mycket på att gå ur förrens en sådan organisation faktiskt existerar.

Förlorar vi något på att fortfarande vara med i PPI?

Vinner vi något på att gå ur?

Bägge svaren verkar vara nej, och då känns det dumt att gå ur bara för att markera en ståndpunkt. Det är alltid lättare att påverka inifrån än utifrån!
   
  (#6) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #294539
Standard Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI - 2015-04-06, 22:57

Propositionen missar det viktigaste - att tala om vad det innebär för Piratpartiet om vi stannar kvar i PPI och vad det innebär om vi lämnar PPI.

Vad vinner/förlorar vi med att gå ur ?

Kommer det inte ses som att PP tar utbrytarnas ställning och försvagar våra möjligheter att påverka PPI.

För detta innebär att PP styrelse anser att PPI bör gå i graven som jag ser det och att man anser att PPI inte kan göras om så det blir en fungerande organisation ?


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2015-04-06, 19:57 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.
Jag har tappat allt förtroende för att PPI går att laga - de har haft många chanser och har misslyckats. Det är dags för oss att lämna.
AndersLindbäcks avatar
2015-04-06, 22:39 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.
PP bör stanna kvar så vi kan påpeka att organisationen fungerar bra innifrån och samtidigt söka samarbete med den nya organisationen.
AndersLindbäcks avatar
2015-04-06, 22:46 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.
PP bör stanna kvar så vi kan påpeka att organisationen fungerar mindre bra innifrån och samtidigt söka samarbete med den nya organisationen.
Anton Nordenfurs avatar
2015-04-07, 11:48 #10
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.
PP bör stanna kvar så vi kan påpeka att organisationen fungerar bra innifrån och samtidigt söka samarbete med den nya organisationen.
Vad menar du att vi har att vinna på att "påpeka att organisationen fungerar bra"?
joe2mes avatar
2015-04-07, 12:52 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.
PPI har inte nått den förändring som vi önskade när vi gick in som observatörer i organisationen. Idag finns det fler interna problem än någonsin och flera medlemmar har nyligen lämnat (en del andra är på väg att lämna).

Bättre att fokusera på mer positiva krafter internationellt. Berättar gärna mer om PPI ifall det är någon som fortfarande är tveksam till att vi bör lämna.
AndersLindbäcks avatar
2015-04-07, 21:09 #12
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av joe2me Visa inlägg
Jag hoppas PPI överlevar och utvecklas i en positiv riktning men organisation är inget jag kan stå bakom i nuläget (eller den närmaste framtiden)

Men det finns en utveckling som den kan ta som gör att PP kanske i framtiden vill stå bakom PPI.

Så varför lämna - varför inte stanna kvar och typ lyssna vad som händer och sker ?

Om vi har flera rättigheter men inga skyldigheter som observatörsmedlem så finns det egentligen ingen anledning att stanna kvar och se vad som händer med organisationen ? Speciellt inte med tanke på att du kan tänka dig att PP går med som fullständig medlem i framtiden ?

Vad vinner PP på att lämna ? Enligt dig: Inget verkar det som.
joe2mes avatar
2015-04-08, 12:54 #13
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Men det finns en utveckling som den kan ta som gör att PP kanske i framtiden vill stå bakom PPI.

Så varför lämna - varför inte stanna kvar och typ lyssna vad som händer och sker ?

Om vi har flera rättigheter men inga skyldigheter som observatörsmedlem så finns det egentligen ingen anledning att stanna kvar och se vad som händer med organisationen ? Speciellt inte med tanke på att du kan tänka dig att PP går med som fullständig medlem i framtiden ?

Vad vinner PP på att lämna ? Enligt dig: Inget verkar det som.
När den drivs på ett sätt man inte kan ställa sig bakom finns det ingen anledning att stanna kvar som observatör och ge ett tyst godkännande till organisationen. I dagsläget finns inte den utvecklingen som gör att jag ser någon möjlighet för PP att vilja bli medlem i framtiden.

2012 när vi utvärderade att gå med som observatörer såg jag att vi kanske kunde gå med som medlemmar för att få organisationen bättre. Efter två år som observatörer har jag inte längre någon tilltro att PPI ska förbättras. PPUK och PPAU har klart visat att det inte hjälper trots goda intentioner och mycket tid/resurser spenderade på att försöka förbättra PPI.

Anders:
Vad vinner vi på att stanna? Vilka förändringar ser du, som jag missar, där vi skulle kunna ställa oss bakom PPI?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2015-04-09, 15:42 #14
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av joe2me Visa inlägg
Vad vinner vi på att stanna? Vilka förändringar ser du, som jag missar, där vi skulle kunna ställa oss bakom PPI?
Vi får rätten att lägga motioner och deltaga på mötena.

Återingen: Vad vinner partiet på att gå ur PPI ?

Jag har fortfarande inte sett något argument för det.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-04-11, 01:49 #15
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vi får rätten att lägga motioner och deltaga på mötena.
Deltagit på mötena har vi gjort långt innan vi blev observatörer, och kan fortsätta göra framöver. Motioner har vi aldrig lagt, och lär aldrig lägga i ppi.


Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Återingen: Vad vinner partiet på att gå ur PPI ?
Trovärdighet hos alla de piratpartier som sett hur värdelöst PPI fungerar och som jobbar för att hitta bättre alternativ.
Gustav Nipes avatar
2015-04-11, 14:40 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.
Vi behöver bilda en ny samarbetsorganisation.
Henrik Brändéns avatar
2015-04-24, 11:02 #17
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Om vi tar ett halvt steg bakåt tror jag debaclet kring PPI visar hur svårt det kan bli när man ska försöka gifta ihop svärmande med traditionell föreningsdemokrati, och när ett stort antal människor med grundmurad skepsis mot auktoriteter och strukturer ska existera i en organisation som innehåller just strukturer och förtroendevalda beslutsfattare. Sedan blir naturligtvis svårigheterna ännu större när skilda länders organisationstraditioner krockar. Vi kanske ska vara lite stolta över hur jämförelsevis väl vi fått partiet att fungera här hemma i Sverige ...
AndersLindbäcks avatar
2015-04-24, 23:08 #18
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Nipe Visa inlägg
Jag gillar yrkande P01-Y01:
att Piratpartiet ska lämna som observatör i PPI.
Vi behöver bilda en ny samarbetsorganisation.
Tyvärr är det inte det styrelsen förespråkar i sin proposition. Hade man gjort det hade det varit enklare och säga ja.

Nu känns det som man vill lämna PPI utan att satsa på att ha ett organ för sammarbete över gränserna.
Anton Nordenfurs avatar
2015-04-25, 11:37 #19
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Tyvärr är det inte det styrelsen förespråkar i sin proposition. Hade man gjort det hade det varit enklare och säga ja.

Nu känns det som man vill lämna PPI utan att satsa på att ha ett organ för sammarbete över gränserna.
Första steget är att lämna PPI. Nästa är att bilda eller ta del av en ny organisation, om en sådan känns lämplig nog. Vi kan göra det ena utan det andra. Jag ser inte hur det är ett argument mot att lämna PPI.
AndersLindbäcks avatar
2015-04-25, 12:30 #20
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Första steget är att lämna PPI. Nästa är att bilda eller ta del av en ny organisation, om en sådan känns lämplig nog. Vi kan göra det ena utan det andra. Jag ser inte hur det är ett argument mot att lämna PPI.
En dåligt fungerande organisation är vanligtvis bättre än ingen organisation alls.

Eftersom vi bara är observatörsmedlem så skulle ett fortsatt medlemskap inte på något sätt hindra fortsatt granskande av att skapa en ny organisation som ersätter den gamla.

Eftersom observatörsmedlemskap är intet förpliktigande så gör det inget om PPSE är fortsatt medlem tills dess någon bättre organisation dyker upp.

Så det finns inget att vinna på att gå ur PPSE.
Anton Nordenfurs avatar
2015-04-26, 00:25 #21
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
En dåligt fungerande organisation är vanligtvis bättre än ingen organisation alls.
Varför skulle du säga att så är fallet med PPI?
AndersLindbäcks avatar
2015-04-27, 09:33 #22
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Varför skulle du säga att så är fallet med PPI?
Det är bara och se vilken resa Piratpartiet har gjort för att se att ett förening kan förändras.

Om Piratpartiet ger upp PPI; Varför inte ge upp och ställa upp i val med ? Det verkar inte heller lyckas.

Om vi vill ha en fungerande internationell samarbetsorganisation för Pirater varför inte skriva en motion till PPI med förslag till nya stadgar för PPI med förslag till hur PPI bör fungera och vara ?

Problem löser sig inte av sig själva. Svenska PP kanske borde föreslå en lösning av hur organisationen skall jobba och verka.

Får vi sedan inte igenom det så kan vi alltid fundera på att lämna observatörsmedlemskapet och då skapa en organisation enligt de förslag vi tagit fram.
Anton Nordenfurs avatar
2015-04-28, 09:29 #23
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det är bara och se vilken resa Piratpartiet har gjort för att se att ett förening kan förändras.

Om Piratpartiet ger upp PPI; Varför inte ge upp och ställa upp i val med ? Det verkar inte heller lyckas.

Om vi vill ha en fungerande internationell samarbetsorganisation för Pirater varför inte skriva en motion till PPI med förslag till nya stadgar för PPI med förslag till hur PPI bör fungera och vara ?

Problem löser sig inte av sig själva. Svenska PP kanske borde föreslå en lösning av hur organisationen skall jobba och verka.

Får vi sedan inte igenom det så kan vi alltid fundera på att lämna observatörsmedlemskapet och då skapa en organisation enligt de förslag vi tagit fram.
Då föreslår jag att du engagerar dig i PPI och försöker förändra organisationen. Jag har försökt hjälpa till på de sätt jag kan, bland annat genom att opinionsbilda till att en rimligare styrelse skulle väljas och genom att vara mötesordförande på deras senaste årskongress i Paris 2014. I min mening var det helt bortkastad tid, och jag är inte alls sugen på att hjälpa till mer. Jag kommer att vara med på deras årsmöte i juli, men bara för att nätverka och träffa vänner från andra piratpartier, inte för att göra någonting för den faktiska organisationen.

Men som sagt, du är välkommen att försöka hjälpa till att fixa saker. Jag finner det lönlöst, alternativt någonting som kräver så pass mycket tid och energi att det helt enkelt inte är värt det mot det man får ut.
Anton Nordenfurs avatar
2015-04-29, 18:27 #24
Inte uppkopplad
Sv: P01: Proposition ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI -
Citat:
Ursprungligen postat av wertigon Visa inlägg
Jag håller med Anders vad gäller syftet; om syftet är att vi vill se en organisation som faktiskt lever upp till de krav som PPI kan tänkas ha, då vinner vi inte mycket på att gå ur förrens en sådan organisation faktiskt existerar.

Förlorar vi något på att fortfarande vara med i PPI?

Vinner vi något på att gå ur?

Bägge svaren verkar vara nej, och då känns det dumt att gå ur bara för att markera en ståndpunkt. Det är alltid lättare att påverka inifrån än utifrån!
Nej, svaren är "ja" och "ja". Så länge vi är med kostar det oss engagemang som kan läggas på vettigare saker, samtidigt som vi ger legitimitet till en organisation vi inte tror på.

Den som vill förändra organisationen uppmuntrar jag verkligen att försöka göra det. Just nu är det ingen svensk som gör det, och de som tidigare försökt har verkligen tröttnat. Förändra organisationen så kan vi gå med igen. Att samla medlemskap i samarbetsorganisationer bara för att vi inte förlorar någonting på det är i min mening helt fel väg att gå.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, Timmy
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com