Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Proposition P06: Verksamhetsplan 2012Innehåll:Inledning


Inriktning
Politiskt utvecklingsarbete


Internationellt

Inledning 


Piratpartiet vill skapa ett samhälle där makthavarna arbetar för medborgarna med full transparens och respekt för varje människas personliga integritet. Vi tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer som människor, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och bättre samhälle för alla att leva i.2011 var ett viktigt uppbyggnadsår för Piratpartiet. 2012 bör därför bli ett utvecklingsår, där vi bygger vidare på erfarenheterna från 2011 och blickar fram mot supervalåret 2014.För att lyckas med detta är Piratpartiet helt beroende av sina aktivister och funktionärer. Därför ska de få så mycket stöd och uppmuntran som möjligt för att kunna agera för partiets räkning och för partiets gemensamma mål. Det ska vara lätt att aktivera sig och varje initiativ i linje med verksamhetens mål bör uppmuntras.Partiets verksamhet ska präglas av en anda av öppenhet och inkludering i såväl det operativa och strategiska arbetet, som i den sakpolitiska och ideologiska diskussionen.Det arbete som funktionärer utför för partiets räkning ska organiseras med hänsyn till att arbetet utförs ideellt vid sidan om skola, arbete och familjeliv.

Inriktning
 
Partiets utmaningar är stora och kräver att hela partiet arbetar målmedvetet sida vid sida.

Styrelsen ska arbeta långsiktigt och med god framförhållning för verksamhetens mål tillsammans med partiledaren, den övriga partiledningen och andra funktionärer och aktivister.

För att uppnå målen måste vi ha en väl fungerade och aktiv teknisk verksamhet som ger stöd åt alla funktioner och som aktivt arbetar för att hitta lösningar på de tekniska problem som uppstår.

Kampanj 
Under 2011 omorganiserades ledningen så att kampanjarbetet lades under direkt ledning av partiledningen för att få bättre styrning och uppföljning i både långsiktigt och kortsiktigt kampanjarbete, samt att kunna reagera snabbt på aktuella händelser. 2012 ska speciellt fokus bland annat läggas på:


 • kampanj mot datalagringsdirektivet fram till riksdagsomröstningen

 • att lägga grunden för en kampanjstrategi inför 2014

 • snabba reaktioner på aktuella händelser

 • koordinering av kampanjarbetet med mediaarbetet
 

Kommunikation 

Under 2011 fokuserades kommunikationsarbetet främst på att förbättra den interna och externa informationen. Retoriken slipades och varumärket "Piratpartiet" underhölls. Grunden för en ny och bättre hemsida lades också. Under 2012 ska detta arbete att fördjupas, bland annat genom:


 • att utveckla den interna och externa kommunikationen

 • vidareutveckling av hemsidan

 • utveckling av ett sakpolitiskt nav

 • att utveckla och vårda varumärket "Piratpartiet"

 • att lägga grunden för ett informationspolitiskt community

Lokal samordning
 
2011 skapades en ny roll i ledningen, Lokal Samordnare. Under mellanvalår som 2012 är den Lokala Samordnarens främsta uppgift att vara ett allmänt stöd för den lokala verksamheten på kommunnivå. Detta ska ske genom att:


 • ge stöd åt distriktsledare, valkretsledare och kommunledare

 • uppmuntra lokal aktivism

 • hjälpa till med praktiska frågor

 • uppmuntra samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar både operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis

 • lägga grunden för att kunna göra lokala satsningar i kommun- och landstingsvalen 2014
Media 

Proaktivt arbete under våren 2011 och en omorganisation av ledningen lade grunden för ett lyckat mediaarbete under hösten och vintern. Detta arbete bör vidareutvecklas under 2012 genom att:


 • fortsätta stärka det långsiktiga mediaarbetet

 • förbättra responsen på aktuella händelser

 • utbilda personer i grundläggande mediaarbete

 • arbeta mot lokal media i högre utsträckning än tidigare

 • koordinera mediaarbetet med kampanjarbetetPartisekretariat
 
2011 ägnades mycket tid åt att styra upp administrativt arbete som halkat efter under det hektiska valåret. För att partiet mål ska kunna uppnås behövs ett väl fungerade och fortlöpande administrativt arbete. Därför bör arbetet med att styra upp partiets administrativa rutiner förbättras ytterligare under 2012. Speciellt fokus ska läggas på att

 • säkerställa att inga administrativa rester från tidigare år kvarligger

Utbildning
 
Under 2011 lades grunden för en väl fungerande internutbildningsverksamhet och arbetet organiserades upp i olika utbildningsprojekt. Att utveckla internutbildning är en viktig och lång process. Internutbildningsarbetet bör, under 2012, därför fördjupas. Detta ska ske bland annat genom:


 • starta utbildningsprojekt för att utveckla partiets internutbildning

 • stödja de utbildningsevent som använder den enhetliga strategin för utbildningsevent som arbetats fram under 2011
 • initiera ett projekt med praktikanter till ledningen
Ekonomi 

Partiet har mycket begränsade tillgångar och får i dag sina huvudsakliga intäkter från donationer via Guldpirat och via försäljning av IT-tjänster. Under 2012 bör åtgärder tas för att stärka ekonomin inför valåret 2014. Detta arbete ska ske genom:


 • utåtriktat arbete för att exponera partiet på ett sätt som uppmuntrar till donationer
 • riktade insamlingskampanjer

 • att undersöka alternativa finansieringskällor
 • att ta fram förslag till valobligationer inför valet 2014

Politiskt utvecklingsarbete
 
Piratpartiet befinner sig mitt uppe i ett viktigt uppbyggnads- och utvecklingsarbete. Partistyrelsen och partiledningen är drivande och tillgodoser att det rullar vidare planenligt och på ett sätt som gör varje pirat delaktig i processen. Ett viktigt mål är att under 2012 ta fram tidsplaner och instruktioner för sådant som behöver vara förberett i god tid före valen 2014.


Precis som allt annat arbete inom partiet ska det sakpolitiska och ideologiska samtalet ska präglas av en anda av öppenhet och inkludering. Ambitionen ska vara att på olika sätt underlätta öppna och inkluderande samtal för att på så vis nå fram till en väl förankrad fördjupning av principer, ideologi och sakpolitik, som alla känner att de haft goda möjligheter att påverka.Principprogram
 
Arbetet med nytt principprogram är en lång process där en grund lades 2011. Målet är att kunna anta ett nytt principprogram på Piratpartiets vårmöte 2012.


Sakpolitiska dokument
 
Arbetet med att ta fram sakpolitiska program påbörjades 2011 och det arbetet kommer att fortsätta aktivt under hela 2012. Målet är att partiet ska kunna anta de första sakpolitiska programmen under hösten 2012.


Lokalpolitiska dokument 

En grund för de lokalpolitiska dokumenten bör läggas under 2012, bland annat genom arbete med principprogrammet och sakpolitiska program.

Internationellt 

Under 2012 bör verksamhetens internationella fokus vara att sprida medvetenheten om piratfrågor och även att i Sverige rapportera om internationella skeenden. Detta arbete kommer bland annat att ske genom en utvidgad närvaro i den internationella debatten.Piratpartiet har under 2011 varit mycket aktiva och drivande i EU-parlamentet. 2012 bör fortsätta i samma anda för att på så vis hjälpa till att sprida global och nationell medvetenhet om piratfrågor.Externa event
 
Fokus under 2012 bör ligga på event som ger partiet möjlighet att synas i sammanhang där vi kan exponera oss för nya målgrupper. Externa event ska planeras med detta i åtanke.

Almedalen 

Till Almedalsveckan 2011 skickade partiet en mindre grupp pirater än tidigare, vilket fungerade utmärkt i och med att alla fick en tydlig uppgift att utföra under veckan. Slutsatsen är att partiet fick ut mer än tidigare år för mindre pengar. Detta bör tas i beaktande inför planeringen av Almedalsveckan 2012.
Pride 

Pride är det i särklass största externa evenemanget som Piratpartiet varje år deltar i. 2011 innebar närvaron på Pride och i Prideparaden att partiet exponerades för omkring en halv miljon människor, samt gavs möjlighet till exponering i media. Piratpartiet ska därför vara närvarande på Pride 2012. Speciellt fokus bör läggas på en utökad exponering i Pride House med debatter och seminarier. 


Bok & Bibliotek 

Bokmässan i Göteborg är den svenska mässa som har flest besökare och får mest media varje år. Piratpartiet skulle vara ett oväntat och spännande tillskott till mässan, väcka uppmärksamhet och kan bidra med nya perspektiv i debatten. Målsättningen ska därför vara att partiet närvarar på bokmässan 2012.

Trial Tour


 
Under 2012 kommer flera fildelningsrättegångar att hållas runt om i landet. Ung Pirat kommer att kartlägga dem och finnas på plats. Piratpartiet ska stödja detta arbete med närvaro och mediaarbete.


Andra möjliga event


 
Piratpartiet bör finnas närvarande i någon form på event som till exempel Dreamhack och GameEx, där många av våra kärnväljare finns. I första hand ska detta uppnås genom stöd till lokala pirater.

Medverkan i lokala evenemang, som marknader, festivaler och annat bör uppmuntras och stödjas.

 Partiet bör även undersöka om det finns andra större event som partiet skulle kunna dra fördel av att närvara vid.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: styrelsen Yrkande P06-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att utifrån ovanstående underlag fastställa verksamhetsplanen för 2012.
Av: Christoffer Eldengrip Yrkande P06-Y04 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i punktlistan under Ekonomi lägga till "att partiet under året ska avsätta 15% av omsättningen till en valfond för valen 2014".
Av: Christoffer Eldengrip Yrkande P06-Y05 (Tilläggsyrkande på propositionen) 1 personer gillar    1 personer ogillar

att ändra texten under punkten ekonomi från "ta fram förslag till valobligationer inför valet 2014
" till "ta fram förslag till valobligationer inför valen 2014
".


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P06-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att utifrån ovanstående underlag fastställa verksamhetsplanen för 2012.

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Tillbakadraget yrkande P06-Y02 (Jämkad med yrkande P06-Y01)
Av: Johan mlg Karlsson


Tilläggsyrkanden

Av: Christoffer Eldengrip Yrkande P06-Y04 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i punktlistan under Ekonomi lägga till "att partiet under året ska avsätta 15% av omsättningen till en valfond för valen 2014".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P06-Y03 (Jämkad med yrkande P06-Y04)
Av: agnesson


Av: Christoffer Eldengrip Yrkande P06-Y05 (Tilläggsyrkande på propositionen) 1 personer gillar    1 personer ogillar

att ändra texten under punkten ekonomi från "ta fram förslag till valobligationer inför valet 2014
" till "ta fram förslag till valobligationer inför valen 2014
".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Johan mlg Karlssons avatar
2011-10-04, 00:01
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-05, 13:32 #2
Inte uppkopplad
att att i punktlistan under Ekonomi lägga till "att partiet under året ska avsätta 10% av omsättningen till en valfond för valen 2014"
I brödtexten till verksamhetsplanens mål föreslår styrelsen
Citat:
Under 2012 bör åtgärder tas för att stärka ekonomin inför valåret 2014
Men själva målen kan utan problem uppfyllas utan att man har förbättrat den ekonomiska situationen inför 2014. Därför vill jag lägga till ett ännu större fokus på ekonomin.

Man skulle kunna argumentera för att detta yrkande istället ska ligga i budgeten. Men då medlemsmötet inte äger frågan om budget så kan vi i så fall inte göra annat än att hoppas att styrelsen håller med oss. Genom att skriva in målet i verksamhetsplanen blir det mer tvingande.
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-10-05 klockan 14:02.
Henrik Brändéns avatar
2011-10-07, 11:55 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
att att i punktlistan under Ekonomi lägga till "att partiet under året ska avsätta 10% av omsättningen till en valfond för valen 2014"
I brödtexten till verksamhetsplanens mål föreslår styrelsen Men själva målen kan utan problem uppfyllas utan att man har förbättrat den ekonomiska situationen inför 2014. Därför vill jag lägga till ett ännu större fokus på ekonomin.

Man skulle kunna argumentera för att detta yrkande istället ska ligga i budgeten. Men då medlemsmötet inte äger frågan om budget så kan vi i så fall inte göra annat än att hoppas att styrelsen håller med oss. Genom att skriva in målet i verksamhetsplanen blir det mer tvingande.
Snälla Nils: Sådana beslut kan man fatta i organisationer som vet, eller i vart fall har en teoretisk möjlighet att gissa, vilken omsättning de ska ha. Men i PP vet vi inte förrän året är slut hur mycket donationer vi fått, och därmed hur stor omsättningen varit.

Som jag försökt förklara i tråden under budget har styrelsen precis samma ambition som du; när vi gissar hur stora donationer vi gissningsvis kommer att få tänker vi oss att sätta av 10-15% av dem till en valfond. Men eftersom vi inte VET hur stora de blir skrev vi en sifferkolumn för budgeten där vi gjorde en pessimistisk prognos för donationerna, och såg till att inte planera för mer utgifter än att vi klarar dem även om donationerna går dåligt.

Och sedan har vi ambitionen att jobba så hårt för att synas så mycket som möjligt så att folks vilja att donera ska öka, så att vi inte bara ska kunna lägga undan 10% utan betydligt mer av intäkterna till kommande val!

Om du formulerar om ditt yrkande till en målsättning har jag inga problem med den. Men ett bindande krav är helt enkelt rent tekniskt omöjligt att uppfylla så länge vi inte låter bli att använda en krona fram till 31 december, och sedan på en dag spenderar 90% av det som visat sig komma in.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-08, 16:07 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om du formulerar om ditt yrkande till en målsättning har jag inga problem med den. Men ett bindande krav är helt enkelt rent tekniskt omöjligt att uppfylla så länge vi inte låter bli att använda en krona fram till 31 december, och sedan på en dag spenderar 90% av det som visat sig komma in.
Det räcker om man faktiskt bara lägger undan var tionde krona som är intäkt till ett eget konto i bokföringen kallad Valfond 2014.

Styrelsen kan sedan bränna upp pengarna enligt budgeten men se till att inte röra det som ligger på Valfond 2014 konto.

Om det blir riktig kris i partiet så kan pengarna i Valfond 2014 lånas men bör då snarast återlämnas när krisen är över.

Så nej det är inte tekniskt eller praktiskt svårt att genomföra detta.

Jag var för övrigt med och utformade det yrkade som Nils ovan skrev in så jag stödjer det.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-08, 16:28 #5
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det räcker om man faktiskt bara lägger undan var tionde krona som är intäkt till ett eget konto i bokföringen kallad Valfond 2014.

Styrelsen kan sedan bränna upp pengarna enligt budgeten men se till att inte röra det som ligger på Valfond 2014 konto.

Om det blir riktig kris i partiet så kan pengarna i Valfond 2014 lånas men bör då snarast återlämnas när krisen är över.

Så nej det är inte tekniskt eller praktiskt svårt att genomföra detta.

Jag var för övrigt med och utformade det yrkade som Nils ovan skrev in så jag stödjer det.
Jag instämmer med Anders. Det är inga problem att skriva in i verksamhetsplanen att man avser att spara 10% av doantionerna nästa år. Verksamhetsplanen är just en plan, vad man vill åstadkomma under nästa år. I verksamhetsberättelsen redogörs sen för hur väl man levde upp till de planer man lagt.

Så man kan mycket väl planera att spara 10%, visade det sig sen att det inte gick så gick det inte. Fördelen med att ha sparkravet inskrivet i verksamhetsplanen är att styrelsen blir tvingade att förklara för mötet varför man inte sparade dessa 10%. Har styrelsen en bra förklaring (exempelvis att donationerna störtdök under året) är jag övertygad om att mötet kommer att finna det tillräckligt, det är ju trots allt svårt att planera hur stora intäkterna kommer att vara när det gäller donationer.

Själv tycker jag det är både lämpligt och smart att planera för att spara inför valåret 2014, och jag yrkar också bifall till Nils yrkande (Y03).
Henrik Brändéns avatar
2011-10-09, 11:19 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Ni har rätt i att det är tekniskt möjligt.

I grunden onödigt att tjafsa om detta eftersom vi alla tycks vara rörande ense om att vi bör spara i vart fall 10% av omsättningen, och att det är olyckligt att den ambitionen inte syns i förslaget till budget.

Som styrelseledamot och gammal kassör i andra organisationer blir man lycklig över medlemsmöten som tycker att man borde spara mer, istället för medlemsmöten som tycker att man borde spendera mer!
joe2mes avatar
2011-10-10, 22:40 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Tycker i allmänhet att formuleringen av verksamhetsplan är väldigt ytlig och intetsägande... Kan förstå en viss lösare formulering för att skapa handlingsyta men skulle gärna se fler specificeringar i vissa punkter.

Citat:
att utveckla den interna och externa kommunikationen

vidareutveckling av hemsidan

Ett exempel på en del som säger ingenting men är fina ord som möjligtvis kan leda till något konkret.
Andreas Bjärnemalms avatar
2011-10-11, 17:32 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P06-Y03:
att att i punktlistan under Ekonomi lägga till "att partiet under året ska avsätta 10% av omsättningen till en valfond för valen 2014"
Jag anser det oerhört lämpligt att spara undan pengar inför kommande valår, speciellt när 2014 kommer bjuda på både EU-val samt nationella val.
JorgenLs avatar
2011-10-14, 21:31 #9
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P06-Y03:
att att i punktlistan under Ekonomi lägga till "att partiet under året ska avsätta 10% av omsättningen till en valfond för valen 2014"
Det kommer att behövas mycket pengar under supervalåret 2014, och det är dags att börja spara på kistbotten redan nu. Det är bra om den målsättningen finns inskriven i planen.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-15, 06:33 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att i punktlistan under Ekonomi lägga till "att partiet under året ska avsätta 15% av omsättningen till en valfond för valen 2014"
Nils Förslag är bra, men jag önskar gärna se att kistan fylls ännu mer. Därav den ändrade % satsen.

Om man utgår från den budget proposition som lagts 735' -30'(den beräknade överskottet från föregående år tror att den delen kommer plockas bort och läggas undan direkt. Då återstår 705' 10% av detta är 70500kr 15% blir 105750 kr varför då denna höjda andel? Jag utgår ifrån att vi kommer få fler lokala föreningar och eventuellt så blir de så att en del av dessa deltar i val redan 2013 vilket gör att eventuella intäkter kanske minskar då eller att man får ökade utgifter för stöd för denna verksamhet.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-15, 06:38 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att att ändra texten under punkten ekonomi från "ta fram förslag till valobligationer inför valet 2014
" till "ta fram förslag till valobligationer inför valen 2014
"
Obligationer för EU och Riksdagsval eller bara det ena av alternativen?
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-15, 07:31 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag har lagt det här yrkandet:
att att ändra texten under punkten ekonomi från "ta fram förslag till valobligationer inför valet 2014
" till "ta fram förslag till valobligationer inför valen 2014
"
Obligationer för EU och Riksdagsval eller bara det ena av alternativen?
I valet till EU får vi valsedlar gratis och dom blir utplacerade också. Riksdagsvalsedlar kan finansieras via valobligationer då där finns tre steg i partistödet. 1% 2.5% 4%
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-15, 14:56 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
För att få loss pengar till en valrörelse? Eller får vi pengar av EU till det med?
Henry Rouhivuoris avatar
2011-10-15, 15:03 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
För att få loss pengar till en valrörelse? Eller får vi pengar av EU till det med?
Regeringen. (kanske)

Man kan inte sälja valobligationer mot att driva en valrörelse enbart. Folk köper dessa för att om möjligt själv tjäna pengar. Då är det läge att ha dem inför riksdagsvalet där vi får statligt partistöd i någon form, om vi lyckas.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-16, 02:13 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Jo att de kan ge en viss avkastning är ju något som krävs.

Förlåt mig men gjorde ett antagande att ett förnyat förtroende i EU generade mer pengar än om vi inte lyckades i det valet, varpå där skulle finnas möjlighet för obligationer i de båda (riskspridning).
JorgenLs avatar
2011-10-22, 17:55 #16
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P06-Y04:
att i punktlistan under Ekonomi lägga till "att partiet under året ska avsätta 15% av omsättningen till en valfond för valen 2014".
Jag gillar att det skrivs in att det är ett mål att se till att vi har sparat i ladorna till 2014, även om jag är lite rädd att det skulle kunna lägga en hämsko på styrelsens villighet att prioritera andra saker som OCKSÅ är viktiga inför 2014.

Exempelvis så tror jag att satsningen på lokala föreningar kan vara till stor hjälp i valrörelsen, och jag hoppas verkligen att styrelsen har förmåga att prioritera utifrån vad man tror kommer att ge bäst effekt i valrörelsen.

Samtidigt är det viktigt att vi redan nu börjar se det som viktigt att tänka på kassan inför 2014 och jag kommer därför att rösta för detta, även om det delvis kan komma i konflikt med andra viktiga saker, och hoppas styrelsen har kraft att prioritera mellan verksamhetsplanens olika delar för den händelse att det blir konflikter.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 07:09 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011.

Läs och kommentera gärna på bloggen eller här på forumet!

Mvh.
Torbjörn Wester (infallsvinkel)
Emil Isbergs avatar
2011-10-24, 10:15 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011.
Bra att du kommenterat Torbjörn. Du kunde också skrivit om vad du tyckte här i tråden så hade man dessutom fått samlad överblick som inkluderat vad du hade skrivit i bloggen istället. Men framförallt bra att du kommenterat.

Gällande P06-Y04 så håller jag med dig om att man kan se det på olika sätt, men jag tror inte att det blir en särskilt bra signal till styrelsen eftersom det blir ungefär som handfängelse på någon som redan gör allt. Det du tycker kring P06-Y05 hade jag också gärna sett som kommentar i tråden... men det gör du naturligtvis precis som du vill.

Jag har även länkat in din blogg-post i min skrivning om propositionerna (som dock inte tar upp något som jag inte redan har kommenterat i själva tråden). För jag tycker att länkkärlek ska man ge varandra.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2011-10-24, 10:45 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Nästa tilläggsyrkande är P02-Y08:

att ge i uppdrag till partistyrelsen att innan vårmötet 2012 skapa en sökbar logg över samtliga sakpolitiska beslut tagna av medlemmarna, att ligga till grund för partiets politiska program, och att partistyrelsen ansvarar för att loggen uppdateras efter varje medlemsmöte.


Även detta tilläggsyrkande gör mig detsamma. Om propositionen antas kommer vi att ha en väl fungerande process för utveckling av såväl principprogram som sakpolitiska program, och det säger sig självt att styrelsen då måste ta ansvar för att de beslut medlemsmötet fattar också får genomslag i dessa dokument.
Förvisso sant att styrelsen måste ta ansvar för medlemmarnas beslut får genomslag i partiprogrammet, men det är svårt för oss medlemmar att få en överblick om så sker. Har du koll på vilka politiska beslut som togs på årsmötet 2009?
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-24, 10:56 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Jag har bloggat om propositionerna: Propositioner på Piratpartiets höstmöte 2011.
"Möjligen är detta tilläggsyrkande vanskligt då det är svårt att lägga undan en viss procentsats av pengarna när vi inte vet förrän vid årets slut hur stora donationerna blivit."

Det samma ska då gälla alla utgifter som partiet skulle ha? Man vet ju inte om pengarna finns där så då får man vänta och betala alla räkningar till en förste januari nästa år?

Eller så har jag ett bättre förslag.

Varje gång en donation betalas in så får man ju veta storleken på denna. Inga problem då att föra över 15% till valfondens konto.

Problemet löst och man kan dessutom betala sina räkningar löpande med de återstående 85% ja under förutsättning att man inte drar på sig mer utgifter än inkomster men det hoppas jag verkligen inte kommer hända.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 12:12 #21
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
@Emil:

Du har helt rätt i att det vore en utmärkt sak att även klistra in texten här på forumet, särskilt när det gäller de olika yrkandena.

Så här skrev jag på min blogg om proposition 06:
Partistyrelsen lägger med denna proposition fram förslaget till verksamhetsplan för 2012. Genom att läsa igenom denna proposition får du en god bild av hur styrelsen ser på partiets verksamhet för det kommande året.

Verksamhetsplanen är i grunden en mängd målsättningar. Kring dessa målformuleringar finns två tilläggsyrkanden.

Det första av dessa är P06-Y04.

Citat:
att i punktlistan under Ekonomi lägga till “att partiet under året ska avsätta 15% av omsättningen till en valfond för valen 2014″.
Detta yrkande kan man se på olika vis på. Yrkandet är onödigt såtillvida att det redan med den ursprungliga formuleringen framgår att det är styrelsens bestämda intention att verkligen spara pengar inför 2014. Möjligen är detta tilläggsyrkande vanskligt då det är svårt att lägga undan en viss procentsats av pengarna när vi inte vet förrän vid årets slut hur stora donationerna blivit.

Men om medlemsmötet önskar skicka en signal till styrelsen om hur viktigt det är att verkligen spara (vilket styrelsen redan är väl medveten om), så kan man förstås bifalla detta tilläggsyrkande. Det gör ingen skillnad i praktiken. Själv kommer jag att rösta avslag.

Det andra tilläggsyrkandet är P06-Y05:

Citat:
att ändra texten under punkten ekonomi från “ta fram förslag till valobligationer inför valet 2014
” till “ta fram förslag till valobligationer inför valen 2014
”.
Detta tilläggsyrkande beror såvitt jag kan förstå på ett missförstånd.

Valobligationer är främst tänkta som ett medel att bekosta framställandet av valsedlar. (Till EU-valet får vi dock valsedlarna gratis och automatiskt tryckta och fördelade till vallokalerna.)

Konceptet med valobligationer hänger också nära samman med möjligheten att få ekonomisk avkastning om partiet når upp till de olika nivåerna för statsbidrag, på 1 %, 2,5 % eller 4 % av rösterna i riksdagsvalet. I EU-valet fungerar detta dock på ett annorlunda vis.

Tilläggsyrkandet var bra tänkt, men bygger på ett missförstånd, och jag rekommenderar avslag.
infallsvinkels avatar
2011-10-24, 16:36 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
"Möjligen är detta tilläggsyrkande vanskligt då det är svårt att lägga undan en viss procentsats av pengarna när vi inte vet förrän vid årets slut hur stora donationerna blivit."

Det samma ska då gälla alla utgifter som partiet skulle ha? Man vet ju inte om pengarna finns där så då får man vänta och betala alla räkningar till en förste januari nästa år?

Eller så har jag ett bättre förslag.

Varje gång en donation betalas in så får man ju veta storleken på denna. Inga problem då att föra över 15% till valfondens konto.

Problemet löst och man kan dessutom betala sina räkningar löpande med de återstående 85% ja under förutsättning att man inte drar på sig mer utgifter än inkomster men det hoppas jag verkligen inte kommer hända.
Ja, jag har verkligen inget starkt motstånd mot detta yrkande.

Vill man sända en signal om vikten av att spara pengar inför 2014, kan man rösta ja.

Poängen är att inkomster och utgifter för partiet inte är statiska månad för månad. Vi har hyfsad koll på våra utgifter, men vet inte hur mycket som kommer att doneras.

Att i det läget, i förväg, anpassa de planerade utgifterna till den okända summa som kommer att doneras och få till ett överskott på 15 %, är vanskligt.

Det är alltså absolut inte så att jag är motståndare till att spara pengar inför 2014.

Men budgeten har med verksamhetsplanen att göra. Naturligtvis kan vi tvingas justera verksamhetsplanen i förhållande till de donationer som kommer in, men att dessutom justera den i förhållande till en procentsiffra för sparande är klurigt. Men det är inte omöjligt. Verksamhetsplanen och budgeten bygger naturligtvis på gissningar, och det är inte så mycket mer med det.

Tänk exempelvis rent hypotetiskt såhär:

I februari planerar vi att närvara vid en mässa som kommer att kosta 20 000 kr. Utöver detta ska 15 % av månadens donationer sparas inför 2014.

Min fråga är: Hur ska vi i god tid inför februari veta om vi har råd eller inte att närvara vid mässan? Hur ska vi i förväg veta att de 20 000 kr. vi får i utgifter max uppgår till 85 % av den okända summa som kommer att doneras denna månad?

Exemplet är extremt förenklat, men jag hoppas att det belyser frågeställningen.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-25, 11:45 #23
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Eftersom du inte kan veta hur mycket pengar du verkligen får i förtid då det hela bygger på mer eller mindre kvalitativa gissningar, så står du inför samma problem även utan ett sparkrav. Man får ju justera sin verksamhet efter de uppkommande förutsättningarna långsiktig planering är ett måste. Att sätta en procentsats ger då större möjligheter till anpassning än om man skulle yrka på ett specifikt belopp.

Däremot har jag senare reflekterat över en kanske bättre formulering

att i punktlistan under Ekonomi lägga till “att partiet under året ska (ha som mål att) avsätta 15% av omsättningen till en valfond för valen 2014″.

Dock så blir den i princip verkningslös då den endast yrkar på ett mål inte att man ska försöka nå dit. Men det är ju försent för motyrkande.
AndersLindbäcks avatar
2011-10-25, 21:09 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Tänk exempelvis rent hypotetiskt såhär:

I februari planerar vi att närvara vid en mässa som kommer att kosta 20 000 kr. Utöver detta ska 15 % av månadens donationer sparas inför 2014.

Min fråga är: Hur ska vi i god tid inför februari veta om vi har råd eller inte att närvara vid mässan? Hur ska vi i förväg veta att de 20 000 kr. vi får i utgifter max uppgår till 85 % av den okända summa som kommer att doneras denna månad?

Exemplet är extremt förenklat, men jag hoppas att det belyser frågeställningen.
Gör en budget för hela året och räkna på om ni har råd med mässan eller ej. I början av varje ny månad kontrollera hur ni ligger till jämfört med budget och se över vilka kostnader man kan dra ner på om resultatet är mycket sämre än budget.

Det är inget svårt egentligen. Kan varje ekonom. Tyvärr har partiet tagit bort kravet på att det skall finnas en med ansvar att hålla reda på ekonomin partiets höga organ. Verkar som det inte finns någon i ledningen med en ekonomiutbildning som kan hjälpa till med dessa frågor idag ?
Mabs avatar
Gammal Mab
2011-10-26, 00:06 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Tyvärr har partiet tagit bort kravet på att det skall finnas en med ansvar att hålla reda på ekonomin partiets höga organ. Verkar som det inte finns någon i ledningen med en ekonomiutbildning som kan hjälpa till med dessa frågor idag ?
Det ska finnas en ekonomiansvarig i ledningen enligt vår stadga. Det räcker minst lika bra som att ha någon med den kompetensen i styrelsen. Tyvärr är posten tom just nu.


I övrigt har jag full koll på hur man sköter en mellanstor ideell förenings ekonomi (som pp) och kan nog dela med mig av den kunskapen till övriga styrelsen så att vi om mötet så beslutar kan leva upp till målet om att spara en viss del av omsättningen (omsättningen är förresten en dåligt vald parameter. Rimligare hade varit att besluta om att spara en viss andel av intäkterna).
Christoffer Eldengrips avatar
2011-10-26, 04:06 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Rimligare hade varit att besluta om att spara en viss andel av intäkterna).
+1 lite sent nu
Anna Trobergs avatar
2011-10-26, 07:05 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Jag har inget principiellt emot att vi lägger undan pengar till valåret. Det tycker jag är en bra idé. Vi befinner oss dock i ett läge där vi har halverat vår budget. Målet är att kunna öka donationerna, men tills vi lyckats göra det anser jag det vara i princip omöjligt att låsa 10% av våra pengar utan att skada det dagliga arbetet och våra möjligheter att nå ut och bearbeta opinionen.
Henrik Brändéns avatar
2011-10-26, 14:42 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Jag tycker det är roligt med ett medlemsmöte som tycker att styrelsen ska hålla igen, och inte ständigt gnäller över att man är för snål.

Att målet är att vi ska lägga undan en ordentlig slant till en valfond är vi alla rörande ense om. Styrelsen har därför planerat lägga en budget, som ger en ordentlig undanläggning (15-20%) ifall donationerna går ungefär som vi tror, och som kommer att göra det möjligt att genomföra planerad verksamhet även om det går dåligt.

Man vi måste hålla i minnet att donationer inte kommer av sig själva. Donationer får vi, när vi får uppmärksamhet. Uppmärksamhet får vi när vi gör saker. Att göra saker, planera och samordna det, kostar pengar. Och ska verksamhet kunna fungera måste den planeras med viss framförhållning.

Därför riskerar vi att göra mer skada än nytta för valfonden om vi fattar ett beslut som tvingar styrelsen att med kort varsel ställa in planerade aktiviteter för att kunna hålla ett godtyckligt satt sparbeting.
infallsvinkels avatar
2011-10-26, 18:59 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Jag har funderat på den här frågan några dagar.

Jag håller med om synpunkten att det naturligtvis är möjligt rent tekniskt att leva upp till detta ändringsyrkande. Det var en ogenomtänkt invändning från min sida.

Det är ju vanligtvis så i organisationer, att samma instans äger såväl verksamhetsplan som budget. Man kommer inte ifrån att det uppstår åtminstone en viss diskrepans när medlemsmötet äger verksamhetsplanen och styrelsen budgeten. Å andra sidan är ju styrelsens främsta uppgift att följa verksamhetsplanen, och får helt enkelt göra sitt bästa för att lägga budgeten utifrån detta.

Jag känner respekt för önskan att poängtera behovet av att spara pengar inför 2014. Verksamhetsplanen är en målsättning; huruvida vi lyckas nå ett uppställt mål exakt kan ju bero på utvecklingen under årets gång, men det skänker en tydlig inriktning till verksamheten.

Eftersom jag rent spontant gillar när folk tar initiativ till att rikta uppmärksamheten på viktiga frågor, tänker jag rösta bifall på motionen till stor del av det skälet. (För som redan nämnt är ju detta redan styrelsens inriktning.) Att sitta i styrelsen och säga "det här har vi redan tänkt på" blir lite av en von-oben-attityd som jag verkligen inte vill ha.

Jag har uppdaterat mitt blogginlägg.
infallsvinkels avatar
2011-10-26, 19:02 #30
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
En viktig poäng. Men å andra sidan - om detta yrkande får majoritet - får styrelsen helt enkelt känna det förtroendet för medlemsmötet, att det kommer att respektera ett "vi lyckades tyvärr inte" från styrelsens sida ifall detta är väl motiverat.

Att spara pengar inför 2014 *är* ju trots allt allas önskan.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-11-03, 04:46 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
En viktig poäng. Men å andra sidan - om detta yrkande får majoritet - får styrelsen helt enkelt känna det förtroendet för medlemsmötet, att det kommer att respektera ett "vi lyckades tyvärr inte" från styrelsens sida ifall detta är väl motiverat.

Att spara pengar inför 2014 *är* ju trots allt allas önskan.

Helt rätt, med rätt motivering kan ett sådant utfall accepteras, det är ju trots att upp till nästa årsmöte att besluta om de anser att styrelsen har skött sig. Dock finner jag det viktigt att poängtera vikten av slantarna samlas på hög inför kommande kampanj.
infallsvinkels avatar
2011-11-04, 07:26 #32
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande P06-Y05:
att ändra texten under punkten ekonomi från "ta fram förslag till valobligationer inför valet 2014
" till "ta fram förslag till valobligationer inför valen 2014
".
Detta tilläggsyrkande beror såvitt jag kan förstå på ett missförstånd.

Valobligationer är främst tänkta som ett medel att bekosta framställandet av valsedlar. (Till EU-valet får vi dock valsedlarna gratis och automatiskt tryckta och fördelade till vallokalerna.)

Konceptet med valobligationer hänger också nära samman med möjligheten att få ekonomisk avkastning om partiet når upp till de olika nivåerna för statsbidrag, på 1 %, 2,5 % eller 4 % av rösterna i riksdagsvalet. I EU-valet fungerar detta dock på ett annorlunda vis.

Tilläggsyrkandet var bra tänkt, men bygger på ett missförstånd, och jag rekommenderar avslag.
Christoffer Eldengrips avatar
2011-11-06, 03:11 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 06: Verksamhetsplan 2012 -
Angående EU-valet har jag inga invändningar då det för mig är en ganska oklar situation om vad som gäller.

Men yrkandet har tydligen fått gehör hos medlemmarna varpå jag vill poängtera att det då vore bra om man tog fram exempelförslag på utformning och formulering till valobligationer i kommun och landsting/regionsval vore en lämpligt stöttnings resurs för nybildade lokala föreningar
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com