Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Proposition P40: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013

Innehåll:

Inledning
Mål för verksamheten
Internt arbeteUtåtriktat arbete 

Inledning

Piratpartiet vill skapa ett trevligt och sunt samhälle där makthavarna arbetar för medborgarna med full transparens och respekt för varje människas personliga integritet. Vi tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap växer som människor, mår bättre och tillsammans skapar ett roligare och bättre samhälle för alla att leva i.

Piratpartiet är ett lag som består av många olika pirater med olika uppgifter. Det är centralt att varje pirat ges möjlighet att dra sitt strå till stacken för att på så sätt hjälpa hela laget framåt.

Partiets verksamhet ska därför präglas av en anda av öppenhet och inkludering i såväl det operativa och strategiska arbetet, som i den sakpolitiska och ideologiska diskussionen.

Det arbete som funktionärer utför för partiets räkning måste vara utformat på ett sådant sätt att det tar hänsyn till att arbetet utförs ideellt vid sidan om skola, arbete och familjeliv.

Varje enskild pirat har ett ansvar att på bästa möjliga sätt företräda partiet och underlätta arbetet för sina med pirater.

Partiledningen har ett ansvar för den dagliga operativa verksamheten, för att underlätta de enskilda aktivisternas arbete och för att företräda partiet utåt.

Styrelsen har ett övergripande ansvar att fatta långsiktiga strategiska beslut, underlätta partiledningens arbete och att se till att verksamhetsplanen fullföljs på ett tillfredsställande sätt.

Partiet har två intensiva uppbyggnadsår bakom sig och det är nu dags att fokusera på supervalåret2014. Piratpartiet har begränsade ekonomiska resurser. Det betyder att vi har lite längre startsträcka än andra partier. Det betyder att intern och extern verksamhet måste samverka på alla plan. Det betyder också att vi måste vara flexibla och arbeta med de resurser vi har i överflöd: kreativitet,kunskap, sammanhållning och jävlar anamma.

2014 är ett supervalår. Startskottet går 2013.

 

Mål för verksamheten

Verksamhetens mål för 2013 är ambitiöst satta och kräver att alla verksamhetens delar, aktivister,funktionärer, lokala organisationer, ledning och styrelse, arbetar målmedvetet sida vid sida för att nå dem. Varje del har sina speciella ansvarsområden och delmål som alla är lika viktiga för att verksamhetens huvudmål ska kunna nås. Därför har också alla ett gemensamt ansvar att i största möjliga mån underlätta varandras arbete.

 

Internt arbete

För att vara framgångsrik i det utåtriktade arbetet är det helt nödvändigt att det interna arbetet fungerar som det ska och fungerar som en stabil bas för allt annat arbete.
 
Lokal verksamhet
Under 2012 öppnade styrelsen för bildandet av lokala föreningar och under 2013 är arbetet med att bilda lokala organisationer och se till att de får en regelbunden och meningsfull verksamhet i fokus.
 • Ledning och styrelse ska hjälpa och stödja vid bildande av lokala organisationer. Centrala medel ska kunna sökas för initiativ som utvecklar den lokala verksamheten.
 • Möjlighet att ansöka om medlemskap i lokal förening då man söker eller förnyar medlemskap i Pirateweb ska implementeras under året. Möjlighet för lokala föreningar att hantera medlemsregister via PW bör införas.
 • Förberedelser för seriösa satsningar i kommun- och landstingsval 2014 ska göras. Sakpolitiska beslut med bäring på lokal- och regionalpolitik ska samlas i en mall, som lokala föreningar kan utnyttja i sitt programarbete. Kommunalpolitiskt sammandrag för lokalt aktiva bör genomföras.
 • samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar både operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis bör uppmuntras
 
Medlemsutbildning
Piratpartiets medlemmar, aktivister och funktionärer är partiets ryggrad. Det är viktigt att de känner att deras engagemang i partiet är utvecklande och ger erfarenheter och kunskaper som gör det roligt och meningsfullt att arbeta med att driva partiet och föra ut dess idéer. Därför ska vi under 2013satsa på intern utbildning i form av medlemskurser.
 • Handledning om hur man lokalt/regionalt arrangerar interna utbildningar via utbildningsmaterial som görs tillgängligt på hemsidan ska finnas att använda senast våren 2013.
 • Utbildningsmaterial om partiets historia och våra viktiga politiska områden ska finnas tillgängliga på hemsidan senast våren 2013.
 • Utbildningsmaterial om aktivism och externt opinionsarbete ska finnas tillgängligt på hemsidan senast våren 2013.
 • Utbildningsmaterial om hur partiet fungerar och hur man kan påverka i partiet ska finnas tillgängligt på hemsidan senast våren 2013.
 • Grundläggande utbildning i mediearbete ska bli tillgängligt på hemsidan under året.
 • En central vidareutbildning för medlemmar som gått genom lokala utbildningar bör starta hösten2013.
 
Politiskt programarbete
När valåret 2014 startar är det viktigt att vi har genomarbetade och trovärdiga politiska program,som är väl genomdiskuterade internt, och där åsikterna beslutats på sätt som upplevs legitima. Arbetet med att bredda partiets politik bör därför i huvudsak slutföras i och med vårmötet 2013, så att höstmötet kan användas till att komplettera, justera och ta en fortsatt diskussion om frågor som varit särskilt besvärliga.
 • sakpolitiska diskussioner ska uppmuntras (tex genom breddningsbloggen och lokal verksamhet)
 • inför medlemsmötena ska intresserade medlemmar få tydlig information om hur man gör för att motionera till och aktivt delta i medlemsmötena.
 • Till vårmötet 2013 bör det läggas genomarbetade förslag till politik i de politikområden, där vi bör ha sakpolitiska program inför valet 2014, och en sådan politik inte redan är utmejslad.
 • Under 2013 ska styrelsen anta sakpolitiska program dels i partiets traditionella profilområden,dels i ett antal nya områden, där erfarenhetsmässigt mycket av valdebatten äger rum.
 
Organisatoriska förberedelser inför valen 2014
Det är viktigt att under 2013 ta så mycket som möjligt av de diskussioner och beslut, som gäller kandidater till val och hur de resurser ska hanteras, som blir resultatet av ett framgångsrikt val.
 • Medlemmar ska uppmuntras att fundera över att kandidera i valen, och samtidigt informeras om vilket ansvar och vilken arbetsinsats som följer på en kandidatur och ett inval.
 • Beslut om eventuella krav på kandidater och kandidatförsäkran/väljarkontrakt fattas i god tid innan man behöver besluta sig för om man vill kandidera.
 • Regelverk för riksdagsgruppens arbete ska tas fram under året, liksom ett dokument som beskriver hur de resurser som kommer av ett riksdagsinträde ska användas för att bygga ett kansli för riksdagsgrupp och en starkare partiorganisation, inklusive policy för rekrytering och lönesättning.
 
Förberedelser inför valrörelsen 2014
Ett väl utfört internt arbete är helt nödvändigt för att partiet ska fungera optimalt. Det måste dockkombineras med ett aktivt och väl genomfört externt arbete, om partiet ska bli framgångsrikt i den kommande valrörelsen. För att våra aktivister ska vara väl rustade inför valåret läggs stor vikt på internutbildning och utåtriktat arbete.
 • Produktion bör förberedas av sådant grundläggande material inför valrörelsen som partiprogram,och broschyrer/foldrar/affischer om olika politikområden.
 • ledningen bör besöka alla lokala organisationer och informera och inspirera inför det kommande valarbetet.
 • Styrelsen och ledningen ska besöka och hålla kontakt med våra bägge EU-parlamentariker i Bryssel för att koppla partiets valförberedelser med det arbete partiet utför i EU-parlamentet.
 • IT ska se till att systemet för valsedelsdistribution ska vara färdigt och testat under 2013
 • IT ska bistå i alla de valförberedande insatser som kräver teknisk handpåläggning
 • IT ska säkerställa att våra system är säkrade och kapabla att ta hand om de påfrestningar de kommer att behöva utså under valåret.
 
Ekonomi
Partiet har mycket begränsade tillgångar och får i dag sina huvudsakliga intäkter från donationer via Guldpirat och via försäljning av IT-tjänster. Tack vare en stram hushållning har vi dock god likviditet, och kommer att kunna lägga undan en del av de löpande intäkterna till en valfond. Under2013 bör emellertid åtgärder tas för att stärka ekonomin ytterligare.
 • Partiledningen ska arbeta utåtriktat för att exponera partiet på ett sätt som uppmuntrar till donationer.
 • Det löpande ekonomiska arbetet bör läggas på en person som bara har detta ansvarsområde.
 

Utåtriktat arbete

Piratpartiets största resurser är kreativitet, kunskap, sammanhållning och jävlar anamma. Dessa ska vi låta blomma ut i full blom i allt utåtriktat arbete. För 2013 sätts därför dessa mål upp:
 
Aktivism
Olika aktivistinitiativ är och har alltid varit en av de viktigaste byggstenarna i Piratpartiets framgångar i Sverige och på andra ställen i världen. Det är därför viktigt att uppmuntra individuella och lokala initiativ så mycket som möjligt.
 • grundläggande utbildningar ska finnas till hand för alla som vill förkovra sig i aktivism och opinionsbildning. (Se under rubriken ”Medlemsutbildning” för närmare detaljer)
 • lokala aktivister ska ges stöd och uppmuntran att bedriva lokalt opinionsarbete.
 • lokala aktivister ska få information om hur kampanjmaterial och annat utåtriktat arbete kan kombineras för att maximera genomslaget.
 
Kampanj
 • Det är hög tid att börja synas på gator och torg igen. Partiet ska därför se till att lokala pirater har så goda förutsättningar som möjligt att förmedla vårt budskap. Därför ska vi lägga extra stor vikt vid produktion och distribution av kampanjmaterial av olika slag.
 • opinionsbildande material (tex flyers och affischer ska finnas tillgängligt för lokala aktivister)
 • en detaljerad kampanjplan för 2014 ska tas fram.
 • kampanjmaterial för 2014 ska tas fram.
 • beredskap för snabba utspel ska finnas.
 • kampanjarbetet ska i möjligaste mån koordineras med mediaarbetet
 • särskild vikt ska läggas på att föra ut budskapet om att Piratpartiet nu breddar sin politiska plattform.
 
Media
Piratpartiet har under de senaste två åren arbetat mer medvetet och systematiskt mot media. Vi är mer proaktiva och tänker mer långsiktigt än tidigare. Vi har också en snabbare reaktionstid, vilket gjort avtryck på många debattsidor. Nu är det dags att bli ännu bättre, och framför allt, att se till att fler kan vara med och bidra till ett mer effektivt mediearbete.
 • det långsiktiga mediaarbetet ska stärkas ytterligare
 • aktivitetet i den politiska debatten ska fortsatt vara hög
 • förutsättningar för ett mer proaktivt mediaarbete ska skapas
 • responsen på aktuella händelser ska intensifieras
 • fler personer ska utbildas i grundläggande mediaarbete
 • lokal media ska bearbetas i högre utsträckning än tidigare
 
Hemsidan
Den nya hemsidan ska spela en viktig roll för att hjälpa intresserade personer att snabbt få en uppfattning om vad Piratpartiet står för och hur vi arbetar, samt locka dem att engagera sig i partiet. Därför är det mycket viktigt både att vår politik presenteras på hemsidan, och att sidan speglar mångfalden av aktivitet runt om i partiet. Sidan ska samtidigt hjälpa våra egna medlemmar att utveckla sitt engagemang. Målet är att så många pirater som möjligt ska vara med och skapa en levande och intressant hemsida.
 • lokala aktivister ska ges stöd och uppmuntran att aktivt bidra med lokala perspektiv till hemsidan.
 • alla lokala organisationer bör ha en aktiv blogg som feedas in till hemsidan
 • styrelse, ledning, EU, valberedning, mötespresidium och andra organ inom organisationen ska ha en aktiv blogg som feedas in på hemsidan. Ledningen ansvarar för att installera bloggar och se till att det finns folk som vet hur de ska användas.
 • grundläggande utbildningar ska finnas till hand för alla som vill förkovra sig i aktivism och opinionsbildning. (Se under rubriken ”Medlemsutbildning” för närmare detaljer)
 • Partiets politik (från principprogram till argument för konkreta krav) ska presenteras på ett lättillgängligt vis, så att intresserade lätt kan sätta sig in i partiets åsikter i olika politiska frågor
 • hemsidan ska vara stadd i ständig utveckling
 • IT ska bistå i det löpande arbetet med att hålla hemsidan up and running
 
Sociala medier
Piratpartiet ska vara ett föregångsparti vad det gäller sociala medier.
 • vi ska finnas där människor finns (tex, Twitter, Facebook, Google+ och Free & Social)
 • vi ska även upplysa om fria alternativ (tex, Free & Social, Diaspora)
 • vi ska använda sociala medier till att prata med människor, inte till dem.
 • vi ska inte dra alla sociala medier över en kam, utan använda varje social plattform på det sätt som passar just den plattformen bäst
 • var och en av våra sociala plattformar ska ha en eller flera värdar som lägger ut relevant och intressant information, svarar på frågor och ser till att plattformen förblir ett trevligt ställe för allaatt umgås på
 
Annat utåtriktat arbete
Piratpartiet måste synas och höras på så många ställen som möjligt. Därför är det av yttersta vikt att vi ger oss ut på gator, torg, festivaler, mässor och andra ställen där människor samlas och aktivt söker upp människor som annars kanske inte skulle söka upp oss på eget bevåg.
 • Vi ska aktivt arbeta för att föreläsa och delta i så många debatter och seminarium som möjligt,både i Sverige och internationellt
 • vi ska delta i Almedalsveckan
 • vi ska vara med på Pride
 • vi ska vara med på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg
 • vi ska vara med på Dreamhack
 • vi ska delta på events där vi kan möta våra kärnväljare
 • vi ska vara med på så många lokala evenemang som möjligt
 
Internationella perspektiv
Under 2013 bör verksamhetens internationella fokus vara att sprida medvetenheten om piratfrågor och även att rapportera om internationella skeenden i Sverige. Detta arbete kommer bland annat att ske genom en utvidgad närvaro i den internationella debatten.

Piratpartiets EU-parlamentariker har under 2011-2012 varit mycket aktiva och drivande i EU-parlamentet. 2013 ska fortsätta i samma anda för att på så vis hjälpa till att sprida global och nationell medvetenhet om piratfrågor.
 • partiet ska vara aktivt i den nationella debatten kring EU-frågor
 • partiet ska aktivt arbeta för att synliggöra det arbete som vi utför i EU-parlamentet
 • det ska märkas både i partiets utåtriktade och inre arbete att vi är en del av en snabbt växande internationell politisk kraft.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: styrelsen Yrkande P40-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att utifrån ovanstående underlag fastställa verksamhetsplanen för 2013.
Av: agnesson Yrkande P40-Y03 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att under rubriken Ekonomi lägga till punkten "För att säkerställa att partistyrelsen, valberedningen, revisorerna och mötespresidiet ska kunna genomföra en bra verksamhet ska dessa tilldelas en budget för sina kostnader."
Av: Henrik Brändén Yrkande P40-Y02 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att till stycket "Internationella perspektiv" foga punkten: "Partiet bör ansöka om observatörsmedlemsskap i PPI med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemsskap.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P40-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att utifrån ovanstående underlag fastställa verksamhetsplanen för 2013.


Tilläggsyrkanden

Av: agnesson Yrkande P40-Y03 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att under rubriken Ekonomi lägga till punkten "För att säkerställa att partistyrelsen, valberedningen, revisorerna och mötespresidiet ska kunna genomföra en bra verksamhet ska dessa tilldelas en budget för sina kostnader."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande P40-Y02 (Tilläggsyrkande på propositionen) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att till stycket "Internationella perspektiv" foga punkten: "Partiet bör ansöka om observatörsmedlemsskap i PPI med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemsskap.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P40-Y04 (Bortröstad)
Av: agnesson


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:52 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P40-Y02:
att till stycket "Internationella perspektiv" foga punkten: "Partiet bör ansöka om observatörsmedlemsskap i PPI med rätt för styrelsen att ansöka om uppgradering till fullt medlemsskap.
Styrelsen beslöt på sitt möte i juni att lägga en proposition till medlemsmötet med denna innebörd. Tyvärr missades att lämna in denna proposition. Därför lägger jag ett förslag så här istället. Andra styrelsevänner kan säkert bättre än jag förklara och motivera det hela.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JPAnderson
Nicholas Miless avatar
2012-10-11, 22:14 #3
Inte uppkopplad
Re: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 -
Har PPI rett ut de problem som gjorde att vi lämnade organisationen till att börja med?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-11, 22:18 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P40-Y03:
att under rubriken Ekonomi lägga till punkten "För att säkerställa att partistyrelsen, valberedningen, revisorerna och mötespresidiet ska kunna genomföra en bra verksamhet ska dessa tilldelas en budget för sina kostnader."
Det är självklart att samtliga förtroendevalda grupper inom partiet ska kunna bedriva verksamhet som kostar pengar.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-10-12, 10:26 #5
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Har PPI rett ut de problem som gjorde att vi lämnade organisationen till att börja med?
Andra kan skriva spaltmeter om PPI, men i korta drag, ja.

Från början var PPI inte mycket mer än ett inoffiellt samarbete som hade totalhavererat. Det fanns inga riktiga medlemsskap utan man kunde be någon lägga upp ett underforum på hemsidan om man ville "vara med".

Vi lämnade PPI i höjd med att PPI skulle formalieras. PPI ville på en konferens (som slutade med krogslagsmål med journalister...) att PP Sverige skulle betala runt en halv miljon i medlemsavgift. Det ville inte vi.

PPI har, enligt min mening, ganska stora problem även idag, men det är snarare problem på formen att styrelsen kanske inte alltid är tillräckligt proaktiv, interna stridigheter och diskussioner om hur stadgan ska tolkas. Så enligt min mening så har PPI växt till sig tillräckligt mycket för att det ska vara värt att, iaf som den här proppen föreslår, ansöka om ett observatörsmedlemsskap för att bli medlemmar om och när organisationen blir riktigt mogen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, infallsvinkel, troed
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-12, 16:39 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P40-Y04:
att ändra
"Centrala medel ska kunna sökas för initiativ som utvecklar den lokala verksamheten"
till
"Centrala medel ska delas ut som oriktade bidrag till samtliga föreningarna som håller sitt årsmöte alternativt startar upp under året".
Min erfarenhet är att potter där man kan söka pengar ifrån är orättvisa och tar väldigt mycket tid att administrera. Oriktade medel som delas ut är bättre. Ge makten till föreningarnas styrelser!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-23, 20:28 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P40-Y04:
att ändra
"Centrala medel ska kunna sökas för initiativ som utvecklar den lokala verksamheten"
till
"Centrala medel ska delas ut som oriktade bidrag till samtliga föreningarna som håller sitt årsmöte alternativt startar upp under året".
De relativt små medel vi just nu har har ska användas, och inte riskera ligga och skvalpa oanvända i lokala föreningar. Pengar till de ställen där man ordnar verksamhet, snarare än till de som är duktiga på att skriva protokoll.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-24, 21:18 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P40-Y04:
att ändra
"Centrala medel ska kunna sökas för initiativ som utvecklar den lokala verksamheten"
till
"Centrala medel ska delas ut som oriktade bidrag till samtliga föreningarna som håller sitt årsmöte alternativt startar upp under året".
De relativt små medel vi just nu har har ska användas, och inte riskera ligga och skvalpa oanvända i lokala föreningar. Pengar till de ställen där man ordnar verksamhet, snarare än till de som är duktiga på att skriva protokoll.
Problemet är fortfarande att föreningar som känner styrelsen bäst och bor i Stockholm (nära till ledningen) har en klar fördel jämfört med föreningen i den lilla lilla kommunen. Hellre avslag än bidrag som kan sökas.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-24, 22:14 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Problemet är fortfarande att föreningar som känner styrelsen bäst och bor i Stockholm (nära till ledningen) har en klar fördel jämfört med föreningen i den lilla lilla kommunen. Hellre avslag än bidrag som kan sökas.
Styrelsen är inte ledningen, och styrelsen är väldigt bra utspridd över landet. Om någonting blir problemet att föreningar i Östergötland har en klar fördel.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-10-27, 10:33 #10
Inte uppkopplad
Sv: Re: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Har PPI rett ut de problem som gjorde att vi lämnade organisationen till att börja med?
Det korta svaret är nog nej. Vi valde att inte bli medlemmar eftersom det verkade som att organisationen och ekonomin skulle bli knepiga. Man kan väl säga att vi fick rätt i det. Däremot så tycker styrelsen att organisationen utvecklats en del åt rätt håll, och vi tror att det kan gå mer åt rätt håll om de får lite stöd. Så då upplevde styrelsen att en ansökan om observatörsstatus kan vara ett steg i rätt riktning där vi ger en positiv signal till PPI utan att vi tar på oss ansvaret för organisationen så som den ser ut i dagsläget.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, infallsvinkel, JPAnderson
Henrik Brändéns avatar
2012-10-29, 17:06 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P40-Y04:
att ändra
"Centrala medel ska kunna sökas för initiativ som utvecklar den lokala verksamheten"
till
"Centrala medel ska delas ut som oriktade bidrag till samtliga föreningarna som håller sitt årsmöte alternativt startar upp under året".
Min erfarenhet är att potter där man kan söka pengar ifrån är orättvisa och tar väldigt mycket tid att administrera. Oriktade medel som delas ut är bättre. Ge makten till föreningarnas styrelser!
Partiet har som bekant en mycket tight budget. Sålunda kan partiet omöjligen bestämma hur mycket varje förening ska få innan man vet hur många föreningar som ska dela på de pengar man sätter av till lokal verksamhet. Vilket med den formulering som finns här innebär att ingen förening kan få någonting förrän året är slut.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-31, 10:14 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Partiet har som bekant en mycket tight budget. Sålunda kan partiet omöjligen bestämma hur mycket varje förening ska få innan man vet hur många föreningar som ska dela på de pengar man sätter av till lokal verksamhet. Vilket med den formulering som finns här innebär att ingen förening kan få någonting förrän året är slut.
På samma sätt går det att resonera kring ersättning av resor, eller ja egentligen allt i budgeten.

Det går att lösa på flera olika sätt:
* Styrelsen uppskattar hur många föreningar som ska få bidraget.
- Justerar budgeten allt eftersom, eller
- Drar över budgeten, vilket vårmötet knappast kommer att ha problem med utan kommer att ge styrelsen ansvarsfrihet ändå.
* Sätt en fast budget och de x första föreningarna som håller årsmöte får bidraget.
* Dela ut en väldigt liten summa första gången och lagom till jul dela ut resterande som en julklapp till föreningarna.

Om vi medlemmar vill ha oriktade bidrag till våra föreningar tycker jag att vi ska rösta bifall. Det får bli styrelsens huvudverk exakt hur detta sen ska se ut, och hur mycket varje förening ska få.
2012-10-31, 10:24 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 40: Verksamhetsplan 2013 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Partiet har som bekant en mycket tight budget. Sålunda kan partiet omöjligen bestämma hur mycket varje förening ska få innan man vet hur många föreningar som ska dela på de pengar man sätter av till lokal verksamhet. Vilket med den formulering som finns här innebär att ingen förening kan få någonting förrän året är slut.
Hej Henrik.

Vi i Ung Pirat har vårt material licensierat under Creative Commons Attribution 3.0, ni får därmed gärna kopiera vårt bidragssystem om ni så önskar. Detta hittar ni på: https://www.wuala.com/up_dokumentark...y=eOrFN0Gzpnws

Även om vi har lite mer resurser än vårt moderpart för tillfället så måste jag säga att det går alldeles utmärkt att budgetera för bidrag till lokalavdelningar. Vi kan självklart inte veta exakt hur många lokalavdelningar som kommer att starta upp under ett år eller hur många av de existerande som kommer att hålla årsmöte men man genomför ändå självklart en uppskattning.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com