Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länk

Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen

Sedan några år ska partiets styrelse enligt stadgarna bestå av 16 personer, från och med 2014 av femton, där fem ledamöter varje år ska väljas på treåriga mandat.

Även om jag i princip och på längre sikt är för en stor styrelse så känner jag att med de resurser partiet just nu har - ekonomiska och personella så kostar den stora styrelsen mer än den smakar. Därför föreslår jag att vi de närmaste åren successivt justerar storleken nedåt, medhållet att det varje år ska väljas fyra istället för fem ledamöter.

Det bör naturligtvis inte ske genom att ledamöter som redan valts till styrelsen kastas ut, eller genom att frångå stadgarna på detta möte. Utan genom att på detta möte ändra stadgarna, så att man fr o m nästa höstmöte väljer fyra styrelseposter per år, och att vi från och med vårmötet låter bli att fylla vakanser så länge antalet kvarvarande ledamöter inte understiger 12.

När jag säger att den stora styrelsen kostar mer än den smakar tänker jag framförallt på tre saker:

För det första är partiets organisation idag orimligt baktung. Ett presidium på sju personer lägger mycket tid på att organisera de medlemsmöten, som sätter ramarna för styrelsens arbete. En styrelse på sexton personer lägger många hundratals persontimmar per år åt att vägleda och styra ledningens arbete. Sedan sitter sådär fem personer i ledningen, och ska göra det hela. Ska vi bli en politisk kraft som kan åstadkomma förändring behöver dessa proportioner ändras.

För det andra suger styrelsen därigenom upp så många av dem som aktiverar sig att möjligheterna att hitta funktionärer till annat arbete som aktivism, stödfunktioner och lokala organisationer försvåras.

För det tredje så har dagens styrelse en storlek som balanserar på gränsen mellan att vara så stor att det framförallt är ett normaliserat beslutande organ och så liten att det kan fungera som en arbetsgrupp. Jag är tämligen säker på att vi i framtiden kommer tjänas bäst av en stor styrelse som representerar partiets olika åsiktströmningar på ett bra sätt och som framförallt fattar beslut. Men som partiets situation just nu ser ut behöver vi snarare en mindre effektivare grupp. Den kostar mindre vad gäller både personella och ekonomiska resurser, den kan arbeta effektivare och den drar större nytta av alla de ingående individernas kvaliteter.

När vår organisation växer sig starkare ekonomiskt och personellt kan vi ompröva frågan om styrelsens storlek igen. Men just nu tror jag att partiet skulle tjänas bättre av en mindre styrelse. Därför vore det bra om styrelsens storlek justerades nedåt till 12 ledamöter.


Nuvarande stadgar om styrelsens sammansättning lyder:

§5.3 Sammansättning
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna.
5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.
5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.

Jag föreslår att de ändras till att lyda:

§5.3 Sammansättning
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.
5.3.4 Partistyrelsen kan välja att adjungera personer till partistyrelsens möten. Dessa äger då närvaro- och yttranderätt.
5.3.5 Ständigt adjungerade till partistyrelsens möten är partiets revisorer och deras ersättare.
5.3.6 (Övergångsregel gällande till och med år 2014) Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas.*


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Göran Widham

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länkYrkanden

Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande A04-Y01 + A04-Y03 (Tilläggsyrkande på motionen) 6 personer gillar    3 personer ogillar

att att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
5.3.6 Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas.

att §5.3.6, övergångsregeln, från och med 2015-01-01 ska strykas ur stadgan.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande A04-Y01 (Bortröstad)
Av: Göran Widham
Tillbakadraget yrkande A05-Y01 (Jämkad med yrkande A04-Y01)
Av: AndersLindbäck
Tilläggsyrkanden

Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #280050
Standard Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen - 2012-10-12, 16:30

Avslag på att minska styrelsen.

Skälen som jag har läst mig till i denna fråga är följande:
 • Stora ekonomiska kostnader.
 • Konstig proportionalitet inom partiet då det sitter sju i mötespresidiet, 16 i styrelsen och några få i ledningen.
 • Styrelsen suger upp de personer som annars kunde arbeta med aktivism ute i partiet.
 • För få kandidater till styrelsevalet.
 • Problem att få ledamöter att närvara.
 • En enskild ledamot kan fälla förslag på grund av krav om absolut majoritet för beslutsmässighet.
 • För stor grupp för att arbeta effektivt vilket har resulterat i att måste frågor har bordlagts.

Men är rätt lösning verkligen att minska antalet styrelseplatser? Partistyrelsen ska hela tiden tänka långsiktigt och strategiskt och för att kunna göra detta krävs det att medlemsbasen är väl representerad. Desto större grupp, desto bättre representerade är vi medlemmar. Även om det efter ett visst antal är en avtagande effekt.

Mina invändningar mot argumenten över är:
 • Håll styrelsemöten med god framförhållning. Tågbiljetter är billiga då.
 • Arbeta mer med att utöka ledningen så att fler personer jobbar med det dagliga arbetet. Inte alls ett bra argument för att minska styrelsen.
 • Arbeta mer med att aktivera fler personer inom partiet!
 • Få igång valberedningen! Skicka valberedningen på utbildningen "så här jobbar en bra valberedning".
 • Även en mindre grupp kommer att ha samma problem med närvaro. I en grupp på fem personer, räkna med att en person inte kan närvara. I en grupp med 10 personer, räkna med att två personer inte kan närvara. I en grupp med 15 personer, räkna med att tre personer inte kan närvara.
 • Absolut majoritet skiljer sig inte från enkel majoritet när det gäller om en röst kan vara avgörande för ett beslut.
 • Många dagordningspunkter har varit gamla puckar. Att partiet dessutom antar politik på ett helt nytt sätt tar tid från en styrelse, även för en liten. Det handlar snarare om att några styrelsemedlemmar är glada i att lägga in dagordningspunkter som egentligen kan behandlas i ledningen..

I detta fall är det inte stadgan som är problemet. Avslag på att minska styrelsen. Bifall på en valberedning som levererar underbyggda förslag och bifall på en ledning som engagerar fler personer inom partiet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, infallsvinkel, Johan mlg Karlsson, JorgenL, JPAnderson, troed


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #282820
Standard Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen - 2012-11-04, 01:25

12 ledamöter är lagom storlek på styrelse, även efter ett riksdagsinträde.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2012-10-02, 10:17 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A05-Y01:
att Piratpartiet ändrar stadgarna så vi i paragraf 5.31 byter ut "15" till "tolv (12)" och i paragraf 5.3.3 bytes "fem (5)" ut till "fyra (4)". Övergångsregler: Dessa beslut gäller direkt då det tagits en andra gång och påverkar även de förändringar som skall införas hösten 2013 enligt tidigare beslut. Nyval sker enligt förändrade stadgarna även om det skulle innebär att man tillfälligt väljer in fler än vad som stadgarna säger. Styrelsens storlek minskas genom naturlig avgång då mandat går ut.
För att ändra denna del av stadgarna räcker beslut på ett medlemsmöte, så början av den föreslagna övergångsregeln blir mycket konstig.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-10-02, 14:14 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A04-Y01:
att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
"5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna."
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
"5.3.6 (Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas."
Utan att ta ställning till sakfrågan kan jag konstatera att jag tycker att alla former av förändringar i stadgan bör skötas av organisationsgruppen och inte genomföras förrän vi ser utgången av nästa val. Att hålla på att ändra i stadgar och så under pågående upptakt till val känns som mindre väl avgägt
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 18:36 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande A05-Y01 till fördel för A04-Y01.

Mitt bortjämkade A05-Y01:
Piratpartiet ändrar stadgarna så vi i paragraf 5.31 byter ut "15" till "tolv (12)" och i paragraf 5.3.3 bytes "fem (5)" ut till "fyra (4)". Övergångsregler: Dessa beslut gäller direkt då det tagits en andra gång och påverkar även de förändringar som skall införas hösten 2013 enligt tidigare beslut. Nyval sker enligt förändrade stadgarna även om det skulle innebär att man tillfälligt väljer in fler än vad som stadgarna säger. Styrelsens storlek minskas genom naturlig avgång då mandat går ut.


A04-Y01, som jag tycker bättre om:
stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
"5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna."
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
"5.3.6 (Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas."
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 18:37 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A04-Y01:
att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
"5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna."
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
"5.3.6 (Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas."
Jag och Göran skickade in motion med exakt samma mål - kul!
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 18:39 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande A05-Y01:
att Piratpartiet ändrar stadgarna så vi i paragraf 5.31 byter ut "15" till "tolv (12)" och i paragraf 5.3.3 bytes "fem (5)" ut till "fyra (4)". Övergångsregler: Dessa beslut gäller direkt då det tagits en andra gång och påverkar även de förändringar som skall införas hösten 2013 enligt tidigare beslut. Nyval sker enligt förändrade stadgarna även om det skulle innebär att man tillfälligt väljer in fler än vad som stadgarna säger. Styrelsens storlek minskas genom naturlig avgång då mandat går ut.
För att ändra denna del av stadgarna räcker beslut på ett medlemsmöte, så början av den föreslagna övergångsregeln blir mycket konstig.
Denna skrevs och skickades in när det var mindre än 10 min kvar på motionstiden - så jag hade inte tid att kolla upp om det krävdes en eller två omröstningar i frågan. Jag tänkte skicka in nytt yrkande om det bara krävdes 1 omröstning.

Yrkandet är numera jämkat med görans.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 18:44 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Utan att ta ställning till sakfrågan kan jag konstatera att jag tycker att alla former av förändringar i stadgan bör skötas av organisationsgruppen och inte genomföras förrän vi ser utgången av nästa val. Att hålla på att ändra i stadgar och så under pågående upptakt till val känns som mindre väl avgägt
Ett byte av antal medlemmar i styrelsen är en trivial ändring som påverkar en väldigt liten del av stadgarna - denna kan vem som helst skriva.
2012-10-04, 13:32 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Jag förstår andemeningen i motionen.
Vi är för få och väljer in fler ledamöter än det finns kandidater till.
Men att rösta för ändringen är fel väg att gå, då måste man ju ändra denna stadgeändring när tiderna ändras.

Kan vi inte bara göra som vi gjorde på förra mötet enas om att låta ett visst antal platser vara vakanta?
Ett i mina ögon smidigare sätt.

För tillfället yrkar jag avslag på motionen
.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-04, 13:45 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Nej @Peter det finns inget behov av så stor styrelse ens om vi satt i riksdagen. Där är det istället riksdagsgruppen med ledare i spetsen som utför det mesta arbetet. Styrelsen får antagligen mindre fokus när det händer.

Bifall för en styrelse på 12 ledamöter.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-04, 13:56 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Jag förstår andemeningen i motionen.
Vi är för få och väljer in fler ledamöter än det finns kandidater till.
Men att rösta för ändringen är fel väg att gå, då måste man ju ändra denna stadgeändring när tiderna ändras.

Kan vi inte bara göra som vi gjorde på förra mötet enas om att låta ett visst antal platser vara vakanta?
Ett i mina ögon smidigare sätt.

För tillfället yrkar jag avslag på motionen
.
Någon mer kunnig kan rätta mig om jag har fel, men om jag förstår saken rätt behövs en absolut majoritet för många beslut, där majoriteten är baserad på totala möjliga styrelseantalet, inklusive de vakantsatte.

Med andra ord, om styrelsen ska bestå av 16 men har fyra vakantsatta platser krävs det ändå att hela åtta ledamöter (16/2) är närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt. Om vi istället har en styrelse som är på max 12 ledamöter krävs det bara sex (12/2) personer.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-04, 14:00 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Någon mer kunnig kan rätta mig om jag har fel, men om jag förstår saken rätt behövs en absolut majoritet för många beslut, där majoriteten är baserad på totala möjliga styrelseantalet, inklusive de vakantsatte.

Med andra ord, om styrelsen ska bestå av 16 men har fyra vakantsatta platser krävs det ändå att hela åtta ledamöter (16/2) är närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt. Om vi istället har en styrelse som är på max 12 ledamöter krävs det bara sex (12/2) personer.
Ja med en större styrelse och att det krävs en absolut majoritet för beslut leder till i extremfallet att en enda ledamot på ett styrelsemöte har makten att fälla ett beslut.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-04, 14:12 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Ja med en större styrelse och att det krävs en absolut majoritet för beslut leder till i extremfallet att en enda ledamot på ett styrelsemöte har makten att fälla ett beslut.
Tack, då mindes jag rätt.

Jag vill poängtera att detta är ett problem som väldigt lätt kan uppstå. I år har vi (styrelsen) fått ställa in ett möte (Sundsvall i augusti) i sista minuten då det upptäcktes att vi inte var beslutsmässiga. På ett annat möte (Bryssel i september) var vi precis på gränsen, vilket gjorde att en enskild medlem väldigt lätt kunde sänka ett annars helt genomröstat beslut om den ville det.

Med andra ord, stadgarna borde verkligen reflektera det reella antalet ledamöter.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-04, 17:59 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Någon mer kunnig kan rätta mig om jag har fel, men om jag förstår saken rätt behövs en absolut majoritet för många beslut, där majoriteten är baserad på totala möjliga styrelseantalet, inklusive de vakantsatte.

Med andra ord, om styrelsen ska bestå av 16 men har fyra vakantsatta platser krävs det ändå att hela åtta ledamöter (16/2) är närvarande för att mötet ska vara beslutsmässigt. Om vi istället har en styrelse som är på max 12 ledamöter krävs det bara sex (12/2) personer.
Nej. Den absoluta majoriteten beräknas av antalet ledamöter, inte antalet platser som teoretiskt skulle kunna fyllas av ledamöter. I vart fall är det så styrelsen räknat under de senaste 1,5 åren.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-06, 08:52 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A04-Y01:
att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
"5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna."
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
"5.3.6 (Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas."
En mindre och lite vassare styrelse är något vi behöver samtidigt som de lokala organisationerna allt mer ska ta över en del av arbetsbelastningen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Michael Andersons avatar
2012-10-11, 03:13 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
En annan skulle kunna säga att man kunde motionera för en styrelse bestående av en (1) person, och göra denne till Partiordförande, och tillika enväldig härskare över partiet.

Men så funkar det inte i en demokrati. Tycker nuvarande styrelsesystemet är bra, och det blir en väldans massa velande fram och tillbaka, när ni ska ändra reglerna kring styrelsen på varje medlemsmöte.

FYI, även om partiet inte är upplagt som sådan, så agerar Moderaternas ledare väldigt mycket som "enväldig härskare", där hans ord är lag inom partiet. Och så vill vi verkligen inte ha det inom Piratpartiet.
Michael Andersons avatar
2012-10-11, 03:15 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A04-Y01:
att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
"5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna."
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
"5.3.6 (Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas."
Blir en jävla massa velande hela tiden, när varje medlemsmöte ska byta reglerna kring styrelsen (och särskilt dess storlek). Nuvarande systemet funkar bra. Why fix something, that ain't broke?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 14:02 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Michael Anderson Visa inlägg
Blir en jävla massa velande hela tiden, när varje medlemsmöte ska byta reglerna kring styrelsen (och särskilt dess storlek). Nuvarande systemet funkar bra. Why fix something, that ain't broke?
Its broke.

Så det behöver lagas. Styrelsen är idag för stor för att arbeta effektivt - många gånger har den tvingats att bordlägga frågor för att de inte hinner med dem. Med 16 personer och 5 min taltid per fråga per person i genomsnitt så tar det 1 timme och 20 minuter för alla att få säga sin mening.

Det är även svårt att samla så många personer samtidigt på en plats. Det kan vara svårt att få alla att ha tid över så de kan komma på mötena. Ju fler som ingår i en styrelse desto svårare blir det att hitta tider då alla kan deltaga.

Styrelsen har ställt in möten och har haft svårt att få så många till mötena att de är beslutsmässiga.

Redan när styrelsen ökades till detta antalet så påpekade jag att styrelsen var för stor för att kunna arbeta effektivt - och det ser vi idag att så är fallet.
2012-10-12, 19:27 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Argument jag ser för bifall
 • Det verkar vara många som sitter i styrelsen som verkar tycka att det skulle fungera bättre.
 • Det blir inte mycket till val när det är lika eller färre antal ledamöter som ställer upp till styrelsen än vad stadgarna tillåter.
Argument jag ser för avslag
 • Med en mindre grupp borde det rimligtvis finnas en risk för att det blir mindre bredd i de piratiska åsikter och synpunkter som representeras.
Jag har ingen aning om hur jag kommer rösta. Det är möjligt att jag röstar avstår.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-13, 12:55 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Argument jag ser för bifall
 • Det blir inte mycket till val när det är lika eller färre antal ledamöter som ställer upp till styrelsen än vad stadgarna tillåter.
Problemet ligger i att vi har haft två dåliga valberedningar, inte att det är för många som ska väljas.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, JorgenL, JPAnderson
2012-10-13, 15:15 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Det borde vara svårare att uppnå en absolut majoritet med fler i styrelsen, vilket försvårar sånna här saker: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37577
Citat:
Vid brådskande ärenden kan Per-capsulam-beslut begäras av styrelsens sammankallande. När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.


Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja/bifall i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 24 timmar och ingen svarat nej/avslag, har beslutet gått igenom.
Jag har fortfarande inte tagit ställning.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-13, 15:23 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det borde vara svårare att uppnå en absolut majoritet med fler i styrelsen, vilket försvårar sånna här saker: https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=37577
Ja i den pågående PC-omröstningen krävs 9 bifall.

Citat:
Jag har fortfarande inte tagit ställning.
Jag bestämde mig direkt när jag såg motionen att bifalla den.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-10-14, 23:17 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A04-Y03:
att §5.3.6, övergångsregeln, från och med 2015-01-01 ska strykas ur stadgan.
Eftersom övergångsregeln bara gäller till och med 2014 finns det ingen anledning till att ha kvar den i stadgan efter 2014.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, JorgenL
troeds avatar
2012-10-14, 23:40 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Hur kommer den här motionen att tolkas om bordläggning av det här mötets styrelseplatsval bifalls? Motionens brödtext menar att minskningen ska gälla nästa höstmöte, men det är bara "Varje år" som står i paragrafen.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 01:46 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Hur kommer den här motionen att tolkas om bordläggning av det här mötets styrelseplatsval bifalls? Motionens brödtext menar att minskningen ska gälla nästa höstmöte, men det är bara "Varje år" som står i paragrafen.
Bordläggningen innebär bara att styrelseledamöternas val sker först på vårmötet ( eller när då vårmötet bestämmer att fyllnadsvalet skall ske om valet bordläggs ytterligare).

Det påverkar därmed egentligen inget.
JPAndersons avatar
2012-10-15, 14:54 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Det påverkar att partistyrelsen står utan av medlemmarna vald sammankallande tills dess att val hålls.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-15, 15:29 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Det påverkar att partistyrelsen står utan av medlemmarna vald sammankallande tills dess att val hålls.
Partiet har redan tagit ett beslut om att avskaffa sammankallande som börjar gälla från hösten 2013. Så styrelsen får helt enkelt ta ett styrelsebeslut om att utse en vanlig ledamöt till sammankallande i enlighet med nya stadgarna.

Så det är inget problem i praktiken. Större problem är att styrelsen blir mycket mindre under 5 månader av 2013.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-15, 16:11 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Jag tycker om den här motionen.

Inte för att vi återigen har strul kring styrelsevalen - det är bara frågan om att vi inte haft en valberedning, som gjort sitt jobb, som är att prata runt med folk överallt i organisationen för att få tips på lämpliga kandidater, försöka övertyga dem att ställa upp och sedan sätta ihop ett välbalanserat förslag.

Men för att vi faktiskt är rätt få som är aktiva idag, och då är det vansinne att bygga en organisation som är så baktung som dagens, där sex eller sju av våra allra duktigaste arbetar med att få medlemsmötet att fungera (vars uppgift är att ge instruktioner till styrelsen) och sedan ha sexton personer i styrelsen som sammanträder tio hela dagar om året (summa 160 arbetsdagar om alla vore närvarande!) vars enda uppgift är att tala om för ledningen vad den ska göra, och sedan ha en handfull människor i ledningen. I ett läge när vi skulle behöva att fler människor hade mer tid att lägga på att bygga upp den konkreta verksamheten, både centralt och lokalt!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori, Sennah
Henrik Brändéns avatar
2012-10-15, 16:30 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Hur kommer den här motionen att tolkas om bordläggning av det här mötets styrelseplatsval bifalls? Motionens brödtext menar att minskningen ska gälla nästa höstmöte, men det är bara "Varje år" som står i paragrafen.
Min tolkning:

Bordläggs valet kommer det att äga rum efter det att protokollet för detta möte är justerat, och stadgeändringen därmed trätt i kraft. Således borde då fyra ledamöter väljas.

Jag tror helt enkelt inte Göran hade fantasi nog att förutse den uppkomna situationen då brödtexten skrevs ...


PS:
Ett alternativt betraktelsesätt vore naturligtvis att anse att bordläggningen leder till att det uppkommer vakanser, varvid förslagets övergångsregler skulle träda i kraft. Men såvitt jag uppfattar presidiets tolkning av Eriks förslag går det inte ut på att vakantsätta posterna för att senare hålla fyllnadsval, utan att flytta det val som skulle hållas nu ett halvår framåt i tiden. Sedan får någon med större intresse för mötesformalasemantik reda ut ifall man kan hävda att posterna inte blivit vakanta när man bordlagt valet ...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-15, 20:17 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Men för att vi faktiskt är rätt få som är aktiva idag, och då är det vansinne att bygga en organisation som är så baktung som dagens
Dumheter. Vi har precis dubblat vårt medlemsantal. Fundera istället på hur vi kan aktivera dessa istället.Har vi en bra valberedning som är aktiv och söker upp aktiva och bra pirater så är dagens "problem" löst. Ni styrelseledamöter som har yttrat er i denna fråga, se istället till så att valberedningen får utrymme i budgeten för att kunna åka runt i landet och träffa pirater.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, JPAnderson
troeds avatar
2012-10-15, 20:53 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Min tolkning:

Bordläggs valet kommer det att äga rum efter det att protokollet för detta möte är justerat, och stadgeändringen därmed trätt i kraft. Således borde då fyra ledamöter väljas.
Det är även min tolkning.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-28, 15:05 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Precis som motionären tror jag att partiet på sikt behöver en styrelse, som kan representera alla delar av landet, olika yrken, olika åsiktsriktningar etc. Och i det perspektivet bör vi på sikt skaffa en större styrelse, inte en mindre.

Men för att en styrelse som är så stor som dagens, eller ännu större, ska fungera krävs en annan form och en annan roll för styrelsen än dagens.

1) Styrelsen måste ha färre möten: Med 15-16 ledamöter fungerar inte telefonmöten, så styrelsen måste ha sina träffar AFK. Det är på många sätt bra. Men stadgarna ålägger styrelsen att ha minst sex möten per år, och det har visat sig vara svårt att få tillräckligt många av styrelseledamöterna att komma på 6 afk-möten per år för att vi ska ha tillräcklig närvaro för att leva upp till de relativt tuffa kraven för beslutsmässighet. Dessutom: Med så mycket som sex möten x 2 dagar per år, för de flesta på annan ort än hemorten, har det varit svårt att få en bred rekrytering av människor av olika åldrar, familjeförhållanden och yrken. "Nej, jag har barn nu och måste tänka på mitt jobb" har varit svaret otaliga gånger jag frågat partivänner om jag får nominera dem till styrelsen. Så gärna en stor eller ännu större styrelse, men först när vi dragit ner kravet från 6 till 3 eller 4 möten per år.

2) För att en stor styrelse som träffas ofta ska fungera behövs någon typ av stående arbetsutskott/verkställande utskott som fångar brådskande puckar som kommer mellan mötena, och ser till att beredningen av olika frågor till styrelsemötena fungerar. Ett sådant blir vanligen mycket mäktigt, och bör därför väljas av medlemsmöte och inte av styrelsen. (Dessutom kan man fundera över om inte på sikt en kraftigt minskad partiledning ska ingå i ett sådant AU, och att detta kan ta över PLs roll som den som ytterst ger order till den operativa verksamheten.)

Att få en styrelse med den storlek den nu har, eller ännu större att fungera effektivt, kräver sålunda en hel del förändringar av system och regler som vi först nyligen och under stora smärtor fått på plats, som det vore en stor apparat att ändra och som jag är övertygad om att många i partiet inte är beredda att ändra. Och som det vore vansinne att försöka sätta igång när vi kommer allt närmare valen 2014.

Att få styrelsen att fungera effektivt med de system vi idag har kan däremot göras med en relativt liten förändring av stadgarna. Nämligen den motionen föreslår.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
infallsvinkels avatar
2012-10-30, 21:13 #34
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Jag är kluven till den här motionen.

Visserligen är det helt sant att styrelsen i dagsläget är lite för stor i förhållande till vår organisation, och att organisationen är "baktung" på det sätt som motionären beskriver.

Det står dock Anna Troberg formellt fritt redan idag att utöka partiledningen om hon önskar detta. Alltså ifall problemet är att partiledningen är för liten i förhållande till partistyrelsen.

Problemet med den "baktunga" centralorganisationen består snarare i att vi valt en väldigt ovanlig modell, nämligen att helt skilja styrelse och ledning åt. Det finns förstås skäl till att vi valt att göra det, men det är troligen inte en bra eller naturlig lösning på lång sikt. Inget annat parti har såvitt jag vet en sådan separation mellan styrelse och ledning, som vi har.

I praktiken hjälper vissa styrelseledamöter redan idag till med operativa arbetsuppgifter under partiledarens uppsikt, helt enkelt för att vi behöver alla händer vi kan få. Så separationen mellan styrelse och ledning är ändå inte helt vattentät. Därför att en sådan separation är onaturlig.

Men beaktat det läge vi befinner oss i just nu, så är jag fortfarande kluven till den här motionen.
infallsvinkels avatar
2012-10-30, 21:15 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av infallsvinkel Visa inlägg
Men beaktat det läge vi befinner oss i just nu, så är jag fortfarande kluven till den här motionen.
Kanske bättre att skriva:

Men beaktat det läge vi befinner oss i just nu, så avvisar jag inte den här motionen men är fortfarande kluven.
JorgenLs avatar
2012-10-31, 23:07 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A04-Y01:
att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
5.3.6 Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas.
Med tillägget A04-Y03 så blir det bättre
JorgenLs avatar
2012-10-31, 23:09 #37
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A04-Y01 + A04-Y03:
att att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
5.3.6 Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas.

att §5.3.6, övergångsregeln, från och med 2015-01-01 ska strykas ur stadgan.
Detta är ett bättre yrkande än enbart A04-Y01.
2012-11-01, 13:10 #38
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A04-Y01 + A04-Y03:
att att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
5.3.6 Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas.

att §5.3.6, övergångsregeln, från och med 2015-01-01 ska strykas ur stadgan.
Jag tycker att yrkandet är genomtänkt och att partiet mår bra av en mindre styrelse för tillfället.
2012-11-01, 13:11 #39
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A04-Y01:
att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
5.3.6 Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas.
Bra yrkande. Styrelsen är stor nog och det finns mer viktiga saker att koncentrera sig på än att utöka styrelsen.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-11-03, 23:57 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A04-Y01 + A04-Y03:
att att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
5.3.6 Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas.

att §5.3.6, övergångsregeln, från och med 2015-01-01 ska strykas ur stadgan.
Börja aktivera folk i partiet istället. Det är på grund av upprepade dåliga valberedningar som utbudet på antalet kandidater har varit så dåligt.
Vad är det egentliga problemet och lös det på rätt sätt. Avslag.
JorgenLs avatar
2012-11-04, 01:17 #41
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A04-Y01 + A04-Y03:
att att stadgarnas § 5.3.1 - 5.3.3 ändras till
5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av tolv (12) ledamöter.
5.3.2 Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget.
5.3.3 Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fyra (4) av ledamöterna.
samtidigt som en ny punkt 5.3.6 läggs till med lydelsen:
5.3.6 Övergångsregel gällande till och med år 2014: Vid eventuella vakanser sker fyllnadsval endast för att antalet ledamöter efter fyllnadsvalet ska kunna uppgå till tolv (12). Fyllnadsval hålls då för de mandatperioder som ger jämnast fördelning av ledamöter över mandatperioderna. Om flera alternativ därvid är likvärdiga fastställer mötespresidiet för vilka mandatperioder fyllnadsval ska hållas.

att §5.3.6, övergångsregeln, från och med 2015-01-01 ska strykas ur stadgan.
Problemet är dålig valberedning, inte brist på folk i sig.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 01:24 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Men snälla rara även om det skulle finnas aktivt folk, så betyder det inte att de vill sitta i styrelsen. Det behövs aktiva pirater även utanför styrelsen.

Den storlek som yrkandet säger; 12 ledamöter ligger kring vad riksdagspartier har i styrelsestorlek.
Henrik Brändéns avatar
2012-11-04, 12:16 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Börja aktivera folk i partiet istället. Det är på grund av upprepade dåliga valberedningar som utbudet på antalet kandidater har varit så dåligt.
Vad är det egentliga problemet och lös det på rätt sätt. Avslag.
Det är klart att det skulle gå att fylla en styrelse med både 15 och 25 pers med bra folk (antagligen tom utan en bra valberedning.) Men inte när den måste mötas sex gånger per år, pga sin storlek bara kan mötas afk, och inte har ett arbetsutskott, som kan springa på snabba puckar.

Dessutom tror jag att många av de duktiga människor valberedningen kan hitta skulle göra större nytta om de använde sex mansdagar var om året till att organisera lokal verksamhet, leda kurser, skriva debattartiklar och ta fram kampanjmaterial än av att sitta på styrelsemöten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-11-04, 21:59 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Men snälla rara
Du kan vara snäll och rar.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Det är klart att det skulle gå att fylla en styrelse med både 15 och 25 pers med bra folk (antagligen tom utan en bra valberedning.) Men inte när den måste mötas sex gånger per år, pga sin storlek bara kan mötas afk, och inte har ett arbetsutskott, som kan springa på snabba puckar.

Dessutom tror jag att många av de duktiga människor valberedningen kan hitta skulle göra större nytta om de använde sex mansdagar var om året till att organisera lokal verksamhet, leda kurser, skriva debattartiklar och ta fram kampanjmaterial än av att sitta på styrelsemöten.
Du argumenterar fortfarande utifrån att vi är ett begränsat antal pirater som vill vara aktiva. Så är inte verkligheten, aktivera fler istället.

Skapa ett arbetsutskott i styrelsen då, det låter som om ni behöver ännu fler i styrelsen?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-11-04, 22:12 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
pga sin storlek bara kan mötas afk
??? Det måste vara lättare att mötas afk ju färre man är?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 22:24 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
??? Det måste vara lättare att mötas afk ju färre man är?
Det är lättare att mötas online om man är färre.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
2012-11-04, 22:26 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det är lättare att mötas online om man är färre.
Det är alltid lättare att mötas om man är färre, men det är lättare att mötas online ju fler man är.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 22:31 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Det är alltid lättare att mötas om man är färre, men det är lättare att mötas online ju fler man är.
Du har rätt i förstaledet men fel i andraledet. Man kan inte diskutera saker online om man är många, tiden räcker inte. Man är upptagen med mötet även om man sitter hemma vid datorn.
2012-11-04, 22:43 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Du har rätt i förstaledet men fel i andraledet. Man kan inte diskutera saker online om man är många, tiden räcker inte. Man är upptagen med mötet även om man sitter hemma vid datorn.
Nej, ju fler man är desto mer måste man strukturera upp mötet och det är IT väldigt bra till, riksdagsdebatterna skulle med fördel kunna hållas via någon sorts online system t.ex.. Ju fler man är desto svårare och kostsamt blir det att samla ihop alla på samma plats i rumtiden, därmed är det lättare att hålla online-möten ju fler man är.

Det finns fördelar med att mötas afk, för då kan man socialisera och diskutera saker över fikat och liknande och snabbt fatta informella beslut, men DET blir svårare ju fler man är. För online-möten är det tvärt om.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 22:49 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Genom att strukturera upp online-möten så måste talartid delas etc. ju fler man är desto mindre talartid eller längre möten.

Med ett afk-möte så kan man hålla ögonkontakt och låta diskussionen flyta live.
2012-11-04, 23:06 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Genom att strukturera upp online-möten så måste talartid delas etc. ju fler man är desto mindre talartid eller längre möten.

Med ett afk-möte så kan man hålla ögonkontakt och låta diskussionen flyta live.
Du menar att riksdagen bara strukturerar upp och delar ut talar tid i onödan, att de lika gärna kunnat hålla ögonkontakt och låta "diskussionen flyta live". :/ Jag tror de gör det av nödvändighet.

Hålla ögonkontakt och låta diskussionen flyta live funkar bara i små grupper, enklare ju färre man är. Därför blir fördelarna med online möten större ju fler man är.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 23:10 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Du menar att riksdagen bara strukturerar upp och delar ut talar tid i onödan, att de lika gärna kunnat hålla ögonkontakt och låta "diskussionen flyta live". :/ Jag tror de gör det av nödvändighet.

Hålla ögonkontakt och låta diskussionen flyta live funkar bara i små grupper, enklare ju färre man är. Därför blir fördelarna med online möten större ju fler man är.
Jag tänker på partistyrelsen då det är den vi diskuterar. Från 16 personer i början till 12 personer då enligt motionen.
2012-11-04, 23:16 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Jag tycker det var ett väldigt konstigt argument att man p.g.a. storleken (12-16) måste hålla afk möten, det är uppenbarligen inte sant. Därmed inte sagt att det inte är bättre att hålla afk möten när man är en tillräckligt liten grupp att fördelarna med afk överväger. Möjligen har det att göra med hur styrelsen brukar hålla sina online-möten.

Men det här blev lite off-topic.
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-05, 09:57 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Det finns fördelar med att mötas afk, för då kan man socialisera och diskutera saker över fikat och liknande och snabbt fatta informella beslut, men DET blir svårare ju fler man är. För online-möten är det tvärt om.
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Genom att strukturera upp online-möten så måste talartid delas etc. ju fler man är desto mindre talartid eller längre möten.

Med ett afk-möte så kan man hålla ögonkontakt och låta diskussionen flyta live.
Själv har jag otroligt svårt för längre onlinemöten. De fungerar bra för kortare och väldigt konkreta diskussioner (några få timmar), men över en hel dag börjar de fungera väldigt dåligt. Jag börjar ramla ur diskussionen, och plötsligt har jag suttit och surfat Wikipedia i en halvtimme utan att någon märkt att jag försvann. Det finns också problem med att styra upp talartiden så att man får säga det man vill utan att avbryta varandra, men det är ett problem som går att lösa med lite ansträngning. Dessa problem blir värre ju fler man är, eftersom det då blir lättare att försvinna utan att det märks, och plötsligt har ett fåtal ledamöter övertagit hela diskussionen.

Det jag gärna ser (på kort sikt) är en minskad styrelse som träffas både online och afk. Afk-träffar behövs regelbundet, men kanske i mindre utsträckning än idag (vilket också hjälper en del för partiet ekonomiskt). Onlineträffar skulle kunna ske mellan dessa och ha mer stående punkter ("vad händer", "vad behövs göras", "planer till nästa afk-möte"), och vara betydligt kortare, runt fem timmar istället för de 15-20 som afk-möten tar (över en helg).

Oavsett exakt hur det görs, tycker jag att en minskad styrelse på kort sikt är rätt väg att gå.
Gagarin Miljkovichs avatar
2012-11-06, 16:25 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Min erfarenhet från styrelsearbete är att det i praktiken visar att det är väldigt sällan som hela styrelsen alltid är på plats under styrelsemöten. Snarare 60-75%.

Så i praktiken har PP en styrelse som består av häften, som är de som i praktiken närvarar, och deltager i besluten.

Någon får gärna rätta mig, ifall det finns statistik på närvaron på PP-styrelsens närvaro.
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-06, 16:57 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändring gällande antal ledamöter i partistyrelsen -
Citat:
Ursprungligen postat av Gagarin Miljkovich Visa inlägg
Min erfarenhet från styrelsearbete är att det i praktiken visar att det är väldigt sällan som hela styrelsen alltid är på plats under styrelsemöten. Snarare 60-75%.

Så i praktiken har PP en styrelse som består av häften, som är de som i praktiken närvarar, och deltager i besluten.

Någon får gärna rätta mig, ifall det finns statistik på närvaron på PP-styrelsens närvaro.
Jag hämtade info från styrelsens protokoll och skrev ihop denna, som börjar med det konstituerande styrelsemötet för snart ett år sedan, och slutar med det senaste mötet (27 oktober). Genomsnittet ligger på 65 %.

Det är justerat efter andelen ledamöter i styrelsen just då - fram till juni 2012 var det 12, därefter 16.

Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com