Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Proposition P07: Stadgereglering av representationen i EU-parlamentet

Bakgrund
Enligt beslut på höstmötet 2012 (C02-Y02) ska styrelsen lägga en proposition till vårmötet 2013 med förslag om hur maktdelningen efter valet 2014 ska se ut mellan styrelse och valda EU-parlamentariker. Propositionen ska behandla vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.

Det är värt att notera att EU-parlamentets regler förbjuder parlamentariker att ta emot bindande instruktioner, och stadsfäster att eventuella avtal om hur parlamentarikern ska utnyttja sitt mandat inte äger verkan. Varje reglering av frågan förutsätter därför för att fungera att parlamentarikerna efter inval godvilligt följer dem.

Överväganden
Styrelsen tror att det lämpligaste sättet att hantera denna fråga är att föra in en ny paragraf i stadgarna kring representation i EU-parlamentet, som i likhet med motsvarande paragraf om riksdagsgruppen
  • definierar vilka representationen består av,
  • ålägger parlamentarikerna att grunda sitt agerande på vårt principprogram och beakta sakpolitiska beslut,
  • begär att den ger en årlig rapport att foga in i partiets verksamhetsberättelse, samt
  • stadgar att det vid behov kan hålas gemensamma möten mellan representationen och styrelsen.
Kring frågan om avtal har vi sedan förra valet ett prejudikat om att det är partistyrelsen som efter samråd med parlamentarikerna fattar beslut om viktigare avtal med andra partier/partigrupper, och om att rekommendera parlamentarikerna vilken partigrupp de bör ansluta sig till. Vi tror att detta bör omformuleras till att parlamentarikerna ska samråda med partistyrelsen inför viktiga avtal, och att styrelsen kan ge rekommendation om vilken partigrupp de ska ansluta sig till.


Kring frågan om kollektiva beslut tror vi att representationen i EU-parlamentet inte kommer att vara så stor att det finns behov av en reglerad ordning för formalia kring gruppmöten, utan att det räcker med att stadga att de kan fastställa en partilinje om en absolut majoritet av parlamentarikerna är ense om saken. (Vid ett mandat bestämmer parlamentarikern, vid två måste de vara ense, vid tre måste två vara ense osv.) Dock bör det också föras in att om det råder osäkerhet kring ifall ett ställningstagande är en logisk följd av de beslut partiet fattat ska samråd ske med partiledaren, som ju är den enda som har rätt att fastställa åsikter för partiet mellan styrelsemöten.

Vad gäller makten över ekonomiska och administrativa resurser samt anställningar tillfaller denna idag enligt EU-parlamentets regler den enskilda parlamentarikern, som kan använda dem efter eget gottfinnande (så länge det sker i enlighet med EU-parlamentets regler). Många partier har dock idag en ordning där parlamentarikerna rådgör med sina partiorganisationer, lyssnar på deras synpunkter om hur informationsresurser bör användas och tar deras hjälp vid rekrytering av assistenter etc. Vi tror varken det är lämpligt eller meningsfullt att stadga att EU-parlamentariker ska vara tvungna att lyda eventuella sådana råd (parlamentets regler friskriver dem ändå från varje sådant formellt krav), utan tycker att en lämplig ordning är att stadga att representationen regelbundet ska samråda med styrelsen och löpande samråda med PL både om politiska prioriteringar och användningen av administrativa och personella resurser.


Förslag till ny § 7.4 i stadgarna:


Citat:
§ 7.4 Representation i EU-parlamentet


7.4.1 De som valts in i EU-parlamentet på partiets lista från Sverige utgör partiets representation i EU-parlamentet.

7.4.2 Representationen i EU-parlamentet ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.

7.4.3 Om endera representationen i EU-parlamentet eller partistyrelsen så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.

7.4.4 Partiets representation i EU-parlamentet ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmöten och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.

7.4.5 Partiets representation i EU fattar beslut om partilinje när en absolut majoritet av representationen är ense om detta. Råder osäkerhet kring ifall en hållning naturligt följer av partiets åsikter ska innan dess samråd ske med partiledaren.

7.4.6 Centrala avtal med partigrupper och andra aktörer fattas i samråd med partistyrelsen, som också kan ge en rekommendation om vilken partigrupp representationen ska ansluta sig till.

7.4.7 Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiledningen om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Partistyrelsen Yrkande P07-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet ändrar namnet på stadgarnas kap 7 till "Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet" och samtidigt antar nya § 7.4 i stadgarna:

§ 7.4 Representation i EU-parlamentet
7.4.1 De som valts in i EU-parlamentet på partiets lista från Sverige utgör partiets representation i EU-parlamentet.
7.4.2 Representationen i EU-parlamentet ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.4.3 Om endera representationen i EU-parlamentet eller partistyrelsen så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.4.4 Partiets representation i EU-parlamentet ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmöten och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
7.4.5 Partiets representation i EU fattar beslut om partilinje när en absolut majoritet av representationen är ense om detta. Råder osäkerhet kring ifall en hållning naturligt följer av partiets åsikter ska innan dess samråd ske med partiledaren.
7.4.6 Centrala avtal med partigrupper och andra aktörer fattas i samråd med partistyrelsen, som också kan ge en rekommendation om vilken partigrupp representationen ska ansluta sig till.
7.4.7 Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiledningen om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P07-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet ändrar namnet på stadgarnas kap 7 till "Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet" och samtidigt antar nya § 7.4 i stadgarna:

§ 7.4 Representation i EU-parlamentet
7.4.1 De som valts in i EU-parlamentet på partiets lista från Sverige utgör partiets representation i EU-parlamentet.
7.4.2 Representationen i EU-parlamentet ger årligen en rapport till partistyrelsen över sin verksamhet, som fogas till partiets verksamhetsberättelse.
7.4.3 Om endera representationen i EU-parlamentet eller partistyrelsen så begär hålls gemensamt möte under partiledarens ordförandeskap.
7.4.4 Partiets representation i EU-parlamentet ska ha partiets principprogram som grund för sitt agerande, beakta sakpolitiska beslut tagna av medlemsmöten och respektera överenskommelser gjorda med andra partier.
7.4.5 Partiets representation i EU fattar beslut om partilinje när en absolut majoritet av representationen är ense om detta. Råder osäkerhet kring ifall en hållning naturligt följer av partiets åsikter ska innan dess samråd ske med partiledaren.
7.4.6 Centrala avtal med partigrupper och andra aktörer fattas i samråd med partistyrelsen, som också kan ge en rekommendation om vilken partigrupp representationen ska ansluta sig till.
7.4.7 Partiets representation i EU-parlamentet ska regelbundet samråda med partistyrelsen och löpande med partiledningen om såväl politiska prioriteringar som användningen av de administrativa, ekonomiska och personella resurser som följer av representationen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2013-04-12, 12:05 #2
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P07: Stadgereglering av representationen i EU-parlamentet -
Yrkar bifall
2013-04-25, 01:56 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P07-Y01:
att medlemsmötet antar ovanstående nya § 7.4 i stadgarna och samtidigt ändra namnet på stadgarnas kap 7 till "Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet".
7.4.4 Är jag emot. Partiets ledamöter sitter delvis som egna representanter och bör kunna gå emot partiet om man anser annorlunda, vilket inte framkommer här att man kan.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-25, 17:29 #4
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P07: Stadgereglering av representationen i EU-parlamentet -
Citat:
Ursprungligen postat av klokboken Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P07-Y01:
att medlemsmötet antar ovanstående nya § 7.4 i stadgarna och samtidigt ändra namnet på stadgarnas kap 7 till "Valberedning, revisorer, riksdagsgrupp och representation i EU-parlamentet".
7.4.4 Är jag emot. Partiets ledamöter sitter delvis som egna representanter och bör kunna gå emot partiet om man anser annorlunda, vilket inte framkommer här att man kan.
1) Regler som beskriver vad man får göra är otäcka, eftersom de antyder att allt annat skulle vara förbjudet. Alltså gör vi regler som beskriver de restriktioner vi vill lägga på ledamöterna.

2) Partiets representanter är när de sitter enligt EUs regelr fria att göra precis som de vill. Det kan vi inte ändra på. Det enda vi kan reglera är vilka regler vi vill att de ska följa för att vi ska fortsätta betrakta det som att de representerar oss, och inte som politiska vildar.

3) Och för det tycker jag det är helt rimligt att kräva att parlamentarikerna i sitt arbetet utgår från principprogrammet, beaktar sakpolitiska beslut och respekterar överenskommelser. Då har de rätt stor frihet i sakfrågor, är inte slaviskt bundna av varje nyans i principprogrammet men får inte överge de löften vi gett andra för att de ska stödja oss i våra frågor.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com