Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik

Svensk politik handlar sällan om liv och död. Politiker vill sällan tala om mänskliga rättigheter och rättsstatens principer – och om de talar om dem utgår dem från att Sverige är den humanistiska, frihetliga utopin på Jorden.


Så är förstås inte fallet. Det vet vi i Piratpartiet, och vi har länge och väl därför motarbetat t.ex. FRA och IPRED, med sina ingrepp i rätten till privatliv respektive rättssäkerhet. Sedan 2012 har vi därtill tagit ställning i vad som är den viktigaste frågan just nu rörande mänskliga rättigheter: migrationspolitiken.


Våra åsikter i detta fält från höstmötet 2012 är bra. (De finns att läsa under rubriken ”En värld där människor rör sig”, s. 13 i Sakpolitik antagen tom höstmötet 2012.) Men de antagna åsikterna är få och räcker inte för att helt och hållet leva upp till våra pirata ideal, och de ger tyvärr inga heltäckande svar på frågorna om migration vi kan få i valrörelserna 2014.


(Det här ska ses som självkritik, inget annat; det var jag själv som skrev den största motionen om migrationspolitik 2012, och på grund av tidsbrist hann jag tyvärr bara få med det allra viktigaste.)

Vår migrationspolitik behöver alltså kompletteras med fler åsikter för att nå upp till visionen om en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där rättsstatens principer upprätthålls och där politiken alldeles självklart väljer livet före döden. Att uppnå denna vision borde vara högprioriterat för ett så frihetligt, demokratiskt och humanistiskt parti som Piratpartiet.


Det vi måste ta ställning för är följande (en siffra för varje yrkande):
En rättssäker och human asylprocess


1. Migrationsverket klassificerar idag vissa asylansökningar som ”uppenbart ogrundade asylansökningar”. Sådan klassifikation innebär att asylansökan överhuvudtaget inte behandlas på ett rättssäkert sätt, vilket innebär en enorm svårighet för den asylsökande och ett brott mot vederbörandes rätt till rättssäkerhet och rätt att söka asyl. Därför måste denna klassifikation avskaffas – alla asylansökningar måste behandlas rättssäkert.


2. Sverige har världsrekord i domar mot sig i FN:s tortyrkommitté för brott mot FN:s tortyrkonvention i form av utvisningar av flyktingar till tortyr. Europadomstolen – som vaktar Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna – har upprepade gånger fällt Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna, då Sverige beslutat att utvisa människor till länder där deras grundläggande rättigheter skulle ha kränkts. Det hör till saken att Europakonventionen sedan flera år tillbaka måste följas enligt svensk grundlag; brott mot Europakonventionen utgör alltså även brott mot Sveriges grundlag. Det är för mig alldeles uppenbart att Sverige måste följa sina internationella åtaganden rörande respekt för mänskliga rättigheter rent ideologiskt och principiellt. Dessutom: hur ihåligt låter inte annars Sveriges fördömande av andra (värre) länders brott mot mänskliga rättigheter?


3. Asylsökande bör i normalfallet ses som tillförlitliga i frågor om deras egen situation. Att förvänta sig av flyktingar att de kan hålla reda på exakta datum och andra omständigheter om sin flykt är varken rättssäkert eller humant. Upprepade gånger har just sådana misstag lett till utvisningar.


4. En förutsättning för en rättssäker domstolsprocess är att alla parter kan kommunicera ordentligt med varandra. Trots det har förhandlingar fortsatt även i situationer där tolkningen inte fungerat. Detta är förödande för rättssäkerheten och måste stoppas. Alla nödvändiga resurser till kvalificerad tolkning måste tillsättas, och om det är omöjligt att få tag på effektiv tolkning måste den asylsökande beviljas tillstånd att stanna. Givetvis bör även alla nödvändiga resurser till advokater för flyktingar tillsättas.


5. Asylsökande från länder som enligt kvalificerade bedömare (t.ex. Human Rights Watch och Amnesty International) kränker mänskliga rättigheter – däribland samtliga diktaturer – bör omedelbart ges uppehållstillstånd utan vidare prövning. Detsamma gäller flyktingar från naturkatastrofer och länder med erkänt mycket dåliga levnadsförhållanden. Ett undantag för grovt kriminella, internationellt efterlysta brottslingar kan eventuellt göras. Flera länder, som Saudiarabien, Syrien och Kina, bör helt enkelt ingen någonsin utvisas till oavsett omständigheterna och att bemöda sig om en närmre granskning i varje enskilt fall är därför helt onödigt.


6. Om vidare prövning behövs eftersom personen inte kommer från ett av de många länderna som omedelbart beviljar asyl måste prövningen ske individuellt. Inga hänsyn får tas till politiska försök till ”volymbegränsningar”, eftersom sådana kollektivistiska hänsyn per definition inskränker den individuellas rättigheter.


7. Migrationsverket har upprepade gånger bevisat sin inkompetens enligt ovan: tolkningen har brustit, bedömningarna av trovärdighet har brustit och beslut har i allmänhet fattats som strider mot Sveriges internationella åtaganden, mot svensk grundlag och mot mänskliga rättigheter. (För enskilda fall hänvisar jag till denna juridiska utredning, till fallet Ganna, till fallet Karim, och till fallet Syrien).


Det här är helt oacceptabelt. Allt förtroende för Migrationsverket torde vara förbrukat – precis som för FRA, då vi fått veta att även FRA upprepade gånger brutit mot lagen. Att föreslå nedstängning av Migrationsverket (á la nedstängning av FRA) vore kanske väl drastiskt, och det kan tänkas att Migrationsverket (till skillnad från FRA) fyller flera viktiga samhällsfunktioner.


Jag föreslår därför istället inhibition i samtliga utvisningsärenden. Detta innebär att ingen utvisning överhuvudtaget ska verkställas förrän en kompetent, laglydig och folkrättsrespekterande myndighet tagit över ärendena – och kan sådant övertagande inte ske, bör Migrationsverket läggas ned helt och hållet och inhibitionen därmed bli en fullständig amnesti.


8. Idag tvångsutvisar Sverige många asylsökanden till andra europeiska länder. Detta sker inom ramen för den s.k. Dublinförordningen, som stadgar att den som söker asyl i Europa måste göra det i det första land vederbörande anlänt till. I praktiken innebär det att många flyktingar utvisas till Medelhavsländerna. Dessa länder (och säkerligen de flesta andra europeiska länder) har enorma brister i sin asylprocess – ofta t.o.m. större än Sveriges stora brister. Det är oförenligt med rätten att söka asyl att utvisa människor till länder där denna rätt inte respekteras, och därför bör Sverige överhuvudtaget inte utvisa asylsökanden till andra länder (åtminstone inte i nuläget då situationen ser ut som den gör).


Sverige har redan valt att kringgå Dublinförordningen genom att sluta utvisa asylsökanden till Grekland, eftersom det nazistiska Gyllene gryning (som har politiskt stöd av 50 procent av poliskåren enligt en opinionsundersökning) – ofta utan att den grekiska polisen bryr sig – misshandlar flyktingar. Kan vi göra ett undantag för Dublinförordningen kan vi göra ett undantag för alla andra länder som har en nästan lika vedervärdig flyktingpolitik, vilket är i princip hela Europa.


9. Skulden bör inte primärt läggas på Migrationsverket – medan en del beslut onekligen uppkommit på grund av enskilda byråkraters inkompetens, ligger det stora problemet i lagstiftningen. Detta juridiska systemfel går under namnet Utlänningslagen. T.ex. innebär Utlänningslagen att folk för ett år sedan skulle utvisas till våldets Syrien. Hur? Jo, Utlänningslagen säger (i detta sammanhang) endast att folk ska få stanna på grund av ”väpnad konflikt”. Assads styrkor var alldeles för överlägsna rebellernas för att det skulle kallas ”väpnad konflikt” – det var mer av ett massmord. Utlänningslagen säger att folk ska utvisas till massmord.


Detta går klockrent i strid med alla internationella åtaganden (därmed förklaras Sveriges oerhört många brott mot t.ex. Tortyrkonventionen och Europakonventionen). Utlänningslagen bör alltså ändras, så att alla ingen ska utvisas till stater drabbade av naturkatastrofer, våldsamma konflikter, mycket dåliga levnadsförhållanden eller brist på respekt för mänskliga rättigheter. Ett första steg kan vara att som MP föreslår ändra formuleringen ”synnerligen ömmande skäl” till ”särskilt ömmande skäl” och tillämpa denna nya formulering i fall som Syrien.

Ett rättssäkert och humant liv för flyktingar i Sverige

10. Alla barn har rätt till skolgång. Tack vare MP:s och Regeringens överenskommelse får de nu denna rätt erkänd. För att den ska respekteras i praktiken krävs att poliser inte letar papperslösa vid skolor.


11. Alla ska ha lika rätt till sjukvård, har Piratpartiet tidigare ställning för. För att rätten ska respekteras i praktiken krävs att poliser inte letar papperslösa vid skolor.


12. Flyktingförläggningar drabbas ibland av vandalism. Dessa brott torde vara rasistiskt motiverade, och drabbar några av samhällets allra mest utsatta: flyktingar. Därför måste anslag ges så att vandalismen kan utredas ordentligt.


13. Tiggeri måste vara lagligt. Sociala problem försvinner inte för att man försöker lagstifta bort dem. Dessutom tyder mycket på att hänsynslösa, föga rättighetsrespekterande kommersiella ligor utgör en mycket liten orsak bakom tiggeriet i Sverige. Sådana ligor bör givetvis motarbetas – för de begår brott mot redan befintlig lagstiftning. Behov finns ej av ny lagstiftning mot tiggeri.


14. Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.


15. Fördomar och rasism är ett allvarligt problem. Detta bör motarbetas på ett flertal sätt från offentligt håll. Många konstruktiva förslag finns i en statlig utredning av Bengt Westerberg, ”Främlingsfienden inom oss”. Piratpartiet bör generellt ställa sig positiv till förslag som syftar till att motarbeta fördomar och rasism så länge dessa förslag på intet sätt utgör inskränkningar i yttrandefriheten.


Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.


16. Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas, eftersom våldsingripanden från statens sida mot barnfamiljer näppeligen ligger i barnets bästa och Sverige bör följa Barnkonventionen som slår fast att barnets bästa skall vägleda varje myndighetsbeslut.

En rättssäker och human flyktingpolitik på EU-nivå

17. Samma principer som bör gälla för flyktingpolitiken i Sverige bör givetvis gälla för EU. Arbete för att stoppa Fästning Europa, Stockholmsprogrammets migrationsbegränsande delar och så vidare måste prioriteras i EU:s institutioner, däribland EU-parlamentet. Förändrar vi Sveriges migrationspolitik kan vi göra en hel del. Förändrar vi EU:s kommer vi ännu längre.

En rättssäker och human politik för flyktingar utanför Sverige


18. Att ta sig till Europa idag är fullkomligt vidrigt. (Läs det här för en inblick i hur det går till.) Gränspassager bör öppnas upp för sökanden efter försvunna flyktingar.


19. I praktiken saknar många flyktingar överhuvudtaget lagliga möjligheter att ta sig till Sverige och söka asyl här. Detta måste förändras. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige. (Se bl.a. fallet Jean för de vidriga konsekvenserna av regeln att ny asylansökan måste ske i hemlandet.)


20. Det statliga biståndet bör fördubblas. Det finns väldigt många utgiftsposter i statens budget som är betydligt mindre viktiga än att rädda liv. Dessutom innebär denna åsikt att vi enkelt besvarar SD:s argument ”vi vill hjälpa till på plats istället för i Sverige” – vi vill isåfall förstås hjälpa till både på plats och i Sverige.
En rättssäker och human flyktingpolitik inför valen

21. Migrationspolitiken har genom REVA snabbt blivit en av Sveriges största politiska frågor. Migrationsministerns avgång har aldrig varit närmre, och vår justitieminister har på nytt bekräftat sin inkompetens rörande rättsstatens grundläggande principer. Den mest delade texten i svensk mediehistoria, ”Bästa Beatrice Ask”, är just kritisk till justitieministern och REVA. Många Alliansväljare och socialdemokrater – och kanske någon miljöpartist (som ogillar överenskommelsen med Alliansen) och vänsterpartist (som ogillar V:s motstånd mot arbetskraftsinvandring) – torde söka ett nytt frihetligt, humanistiskt parti.

Här har Piratpartiet ett guldläge. Ett starkt migrationspolitiskt ställningstagande utåt i debatten fyller flera värdefulla funktioner. Dels lanserar vi oss som det självklara alternativet till SD, som övertrumfar dem på SD:s egna största politiska område. Dels får vi en chans att peka på hur Regeringen och S (och i någon mån MP) bryr sig föga om mänskliga rättigheter i praktiken. Dels kan vi inskärpa hur allvarligt vi tagit breddningen, och hur vi på riktigt nu står upp för mänskliga rättigheter överallt – inte bara på nätet.


Migrationspolitiken bör därför bli ett av våra fokusområden under 2013 och i valrörelserna 2014. Vi bör då resonera på alla fronter: visa för liberaler hur Sveriges migrationspolitik nu kränker den grundläggande individuella liberala rätten till asyl, visa för socialister/socialdemokrater hur Sveriges internationella solidaritet får sig en törn av att utvisa världens fattigaste, visa för ekologister hur de som drabbas av de miljökatastrofer vi orsakar genom klimatförändringar kastas tillbaka till de problem vi är ansvariga för och visa för konservativa hur samhällsgemenskapen drabbas av rasism och hur dödsutvisningar inte ligger i linje med kristen etik.


Undertecknare

Denna motion är inskickad av:
  • Leo Calandrella Rudberg, Stockholm
  • Janni Andersen, Malmö
  • Deeqo Hussein, Göteborg


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Calandrella

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Calandrella Yrkande B43-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” måste avskaffas.
Av: Calandrella Yrkande B43-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.
Av: Calandrella Yrkande B43-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater.
Av: Calandrella Yrkande B43-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Ingen flykting som söker asyl i Sverige bör utvisas utan att få sin asylansökan prövad här.
Av: Calandrella Yrkande B43-Y09 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.
Av: Henrik Brändén Yrkande B43-Y10 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.
Av: xpndr Yrkande B43-Y22 (Motyrkande) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, ska inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning."
Av: Calandrella Yrkande B43-Y12 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    3 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Att motverka och klara upp vandalism mot flyktingförläggningar och andra hatbrott mot flyktingar bör prioriteras (bl.a. ekonomiskt) av Polisen.
Av: Calandrella Yrkande B43-Y13 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Tiggeri måste förbli lagligt.
Av: Calandrella Yrkande B43-Y14 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.
Av: Calandrella Yrkande B43-Y17 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.
Av: Calandrella Yrkande B43-Y19 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    3 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.
Av: Simon Rosén Yrkande B43-Y26 (Tilläggsyrkande på motionen) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt."
Av: Simon Rosén Yrkande B43-Y27 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiets vision är en värld där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta."


Yrkanden

Av: Calandrella Yrkande B43-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” måste avskaffas.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Calandrella Yrkande B43-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B43-Y03 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Av: Calandrella Yrkande B43-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B43-Y05 (Bortröstad)
Av: Calandrella
Tillbakadraget yrkande B43-Y24 (Tillbakadraget)
Av: Henry Rouhivuori


Tillbakadraget yrkande B43-Y06 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Tillbakadraget yrkande B43-Y07 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Av: Calandrella Yrkande B43-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Ingen flykting som söker asyl i Sverige bör utvisas utan att få sin asylansökan prövad här.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Calandrella Yrkande B43-Y09 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande B43-Y10 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B43-Y29 (Bortröstad)
Av: xpndr


Av: xpndr Yrkande B43-Y22 (Motyrkande) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, ska inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B43-Y11 (Jämkad med yrkande B43-Y22)
Av: Calandrella


Av: Calandrella Yrkande B43-Y12 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    3 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Att motverka och klara upp vandalism mot flyktingförläggningar och andra hatbrott mot flyktingar bör prioriteras (bl.a. ekonomiskt) av Polisen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Calandrella Yrkande B43-Y13 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Tiggeri måste förbli lagligt.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B43-Y25 (Tillbakadraget)
Av: m4u
Tillbakadraget yrkande B43-Y30 (Tillbakadraget)
Av: m4u
Tillbakadraget yrkande B43-Y36 (Bortröstad)
Av: m4u


Av: Calandrella Yrkande B43-Y14 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B43-Y15 (Bortröstad)
Av: Calandrella
Tillbakadraget yrkande B43-Y32 (Bortröstad)
Av: JorgenL


Tillbakadraget yrkande B43-Y16 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Av: Calandrella Yrkande B43-Y17 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    1 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B43-Y18 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Av: Calandrella Yrkande B43-Y19 (Motionens ursprungliga yrkande) 14 personer gillar    3 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B43-Y20 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Tillbakadraget yrkande B43-Y21 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B43-Y23 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Adrian Kristiansson
Tillbakadraget yrkande B43-Y33 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Lukas Monetha
Tillbakadraget yrkande B43-Y35 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: duke_h3


Tillbakadraget yrkande B43-Y31 (Bortröstad)
Av: m4u


Av: Simon Rosén Yrkande B43-Y26 (Tilläggsyrkande på motionen) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B43-Y34 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: Simon Rosén Yrkande B43-Y27 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiets vision är en värld där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B43-Y28 (Bortröstad)
Av: m4u


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Calandrella Inte uppkopplad
 
Inlägg: 296
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #287310
Standard Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik - 2013-05-06, 20:33

Varför ska vi bifalla denna motion?

Ideologiska skäl
  1. Migrationspolitiken dödar. Grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Barnfamiljer splittras. Människor skickas med tvång till våld, förtryck och tortyr.
  2. Mångfald är bra. Migration har i alla tider lett till att idéer sprids. Vetenskap, handel och kultur tjänar på att människor flyttar. Vi gillar kultur- och kunskapssamhället.
  3. Allas rättigheter måste värnas. Länge har vi kämpat för svenskars rätt att kommunicera utan intrång av stat och storföretag. Det är hög tid att globalisera våra anspråk, och kämpa för alla människors rätt att slippa förtryck och fattigdom.

Strategiska skäl
  • S och M stödjer antihumanismen. Och resten av Alliansen. Och MP och V, i vissas ögon (genom kompromissande respektive motstånd mot arbetskraftsinvandring). Fältet är fritt för ett frihetligt parti i flyktingpolitiken.
  • Människor bryr sig. Migrationspolitiken engagerar som få andra politiska områden. Jonas Hassen Khemiris Bästa Beatrice Ask slog alla svenska delningsrekord inom politiken. Som Khemiri citerat: Det blåser humanistiska vindar genom Sverige, men de återspeglas inte i landets poltiik.
  • Vi behöver uppmärksamhet. När Ung Pirat anammade 20 än mer radikala punkter på området spreds det av arga sverigedemokrater och en glad Peter Sunde, till 10 000-tals människor på Twitter. Piratrörelsen och vår breddning behöver slå igenom stort inför valen. Flyktingpolitiken är ett guldläge.

Vi har mycket att vinna men föga att förlora. Sverige behöver en human och rättssäker flyktingpolitik - och Piratpartiet behöver driva den!


Piratpartiet måste utvecklas till det frihetliga, humanistiska parti vi har potentialen att bli. Med demokratin som verktyg och de mänskliga rättigheterna som mål kan vi segra, få igenom vår politik och åstadkomma det vi alla kämpar för politiskt: att förbättra världen.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Calandrella  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #285958
Standard 2013-04-11, 00:02

Jag ogillar yrkande B43-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.
Dra tillbaks yrkandet. Miljöpartiet har redan fått igenom sitt krav, se gårdagens Aktuellt.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Adrian Kristianssons avatar
2013-04-02, 19:49 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
Varför samtliga diktaturer?
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-02, 19:51 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y15:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.
Staten ska under INGA OMSTÄNDIGHETER ägna sig åt att påverka medborgares åsikter.
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-02, 19:53 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y20:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det statliga biståndet bör fördubblas.
Bistånd till vad?
2013-04-02, 20:39 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y02:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.
bra att ha ett humant ställningstagande till mänskliga rättigheter.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-02, 21:16 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.
Trovärdighet måste bedömas utifrån det enskilda fallet. Inga förutfattade meningar åt någotdera hållet.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-02, 21:22 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y20:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det statliga biståndet bör fördubblas.
Jag gillar iofs kravet, men tror det ligger utanför det som uppenbart följer av de grundåsikter vi har gemensamt i partiet.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-02, 21:24 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y21:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Medlemsmötet bör deklarera migrationspolitiken som en fokusfråga för Piratpartiet år 2013. Ledning och styrelse uppdras att inför valen 2014 lyfta fram migrationsfrågor i extern kommunikation, t.ex. i paritets officiella valmaterial och partiledarens TV-debatter.
Vilka frågor som ska vara prioriterade inför valrörelsen måste diskuteras och beslutas i ett sammanhang där olika områden vägs mot varandra. Annars riskerar vi utnämna så många områden till "fokusområden" att begreppet tappar mening.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-02, 21:25 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
Detta ansvar kan alla rika länder ta gemensamt. Men inte Sverige ensamt. Kanske som långsiktigt mål - men inte omedelbart krav.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-02, 21:27 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.
Från sådana länder finns väl ingen grund för att få asyl över huvud taget?
Henrik Brändéns avatar
2013-04-02, 21:31 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättssrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.
Vi har väl en migrationsdomstol? Tycker man att en domstol dömer annorlunda än man önskar ska man ändra lagarna domstolen dömer efter. Inte flytta domare. Då politiserar man rättsväsendet, och går rakt på tvärs med våra grundläggande åsikter om det juridiska systemets självständighet mot politiken.
xpndrs avatar
2013-04-02, 22:52 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y01:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” måste avskaffas.
För att kunna ta ställningen till en klassifikation måste man veta kriterierna för den, själva namnet säger inte så mycket om vilka typer av asylfall som hamnar i denna grupp. På grund av bristande motivation på denna punkt yrkar jag avslag.
xpndrs avatar
2013-04-02, 22:58 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
Denna skrivning buntar asylsökande som kommer från liknande omständigheter i en och samma grupp, det är inte rättssäkert. Vidare är "mycket dåliga levnadsförhållanden" en väldigt vag och godtycklig formulering.

Jag yrkar avslag på detta yrkande.
xpndrs avatar
2013-04-02, 23:02 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättssrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.
Att sätta asylärenden på "on hold" i väntan på en ny myndighet är varken humant eller rättssäkert.

Jag yrkar avslag på detta yrkande.
xpndrs avatar
2013-04-02, 23:13 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y22:
att mötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning."
Anser detta vara en starkare skrivning då det även ger papperslösa rätt till rehabilitering samt att polisen inte bara är förbjuda att jaga papperslösa vid sjukhus utan även vid t.ex. sjukgymnast etc
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-03, 01:30 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y23:
att Kriminellas rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter kriminella vid någon form av vårdinrättning.
xpndrs avatar
2013-04-03, 11:02 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y23:
att Kriminellas rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter kriminella vid någon form av vårdinrättning.
Om du varit i knivslagsmål och sen uppsöker läkare, då skall alltså polisen inte få leta efter dig?

Rent ut sagt ogenomtänkt och dumt formulerat. Yrkar avslag.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-03, 11:15 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y24:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter, asylsökanden som flytt naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
Förtydligar yrkandet något.
AndersLindbäcks avatar
2013-04-03, 11:17 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y23:
att Kriminellas rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter kriminella vid någon form av vårdinrättning.
Patient: jag har blivit skjuten av polisen när jag gjorde ett bankrån hjälp mig...

sjukvårdspersonalen: javisst. (och kontaktar inte polisen)

Nej ett sådant samhälle skall vi inte ha.
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-03, 11:29 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nej ett sådant samhälle skall vi inte ha.
Antingen så är rätten till vård en mänsklig rättighet som ska gälla samtliga utan undantag, eller så är det inte en mänsklig rättighet. Att förbjuda
polis att eftersöka någon som brutit mot lagen, vare sig det är en överträdelse mot migrationslagstiftning eller annan lagstiftning urholkar hela rättsväsendet. Ett sådant samhälle ska vi inte ha.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-03, 11:37 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Hej Adrian.

Att ersätta ordet papperslös med ordet kriminell är fel på många sätt. Kriminell innefattar alla som nyss begått eller begår brott. Det vill säga även de mest grövsta brott.

Jag ser inte papperslös som kriminell per se utan snarare förknipper det med en person som hamnat i knipa på grund av myndigheters agerande.
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-03, 11:43 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Hej Henry,

Jag ser problem med att ersätta order illegal invandrare med papperslös då det är fel på många sätt. Det finns de som vistas i landet i enlighet med lagen och det finns de som vistas i landet utan stöd av lagen. De som befinner sig här med stöd av lagen är inte jagade av polis när de söker vård såvida de inte är misstänkta för brott.
2013-04-03, 12:39 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.
Det förefaller sig kontraintuitivt, vagt och troligt att snarare komplicera processen utan att tillföra någonting. Jag har svårt att förstå varför man ska anse någon person, oavsett bakgrund, i normalfallet vara trovärdig. Motsatsen ska inte heller vara fallet, men det är inte så det är uttryckt här.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-03, 18:31 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y23:
att Kriminellas rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter kriminella vid någon form av vårdinrättning.
Djupt olustig koppling att bunta ihop papperslösa flyktingar med kriminella.
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-03, 18:37 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Djupt olustig koppling att bunta ihop papperslösa flyktingar med kriminella.
Det är två olika frågor. Dels den moraliska frågan om samtliga människor ska ha rätten att kunna söka vård utan rädsla för att haffas av polis, dels den politiska frågan huruvida det är en bra idé att uppmuntra polisen att inte eftersöka personer som genom sin vistelse, eller på annat vis, inte följer rikets lag. Det är i sådant fall mycket bättre att ge dessa människor en laglig vistelse här genom att ändra lagen.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-04, 14:18 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Det är två olika frågor. Dels den moraliska frågan om samtliga människor ska ha rätten att kunna söka vård utan rädsla för att haffas av polis, dels den politiska frågan huruvida det är en bra idé att uppmuntra polisen att inte eftersöka personer som genom sin vistelse, eller på annat vis, inte följer rikets lag. Det är i sådant fall mycket bättre att ge dessa människor en laglig vistelse här genom att ändra lagen.
Jag förstår. Jag håller inte med, men förstår att dina värderingar inte alls är dem jag fruktade. Jag ber om ursäkt för den giftiga vändningen, och ska försöka ta bort kommentaren.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-04, 17:14 #29
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B43-Y24:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter, asylsökanden som flytt naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
2013-04-04, 20:55 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
usla levnadsförhållanden, vad nu detta betyder är inte ett giltigt skäl för att fly. Jag ser ingen anledning till att PP skall vilja gå längre än de konventioner vi redan har skrivit på.
JorgenLs avatar
2013-04-04, 22:58 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.
Jag anser att trovärdigheten ska bedömas förutsättningslöst, utan förutfattade meningar åt någondera hållet.

Däremot är det viktigt att den som gör denna bedömning har insikt om förutsättningarna i det land man flytt från, under vilka förhållanden man kan vara tvungen att leva under när man är på flykt och för tex att det kan vara svårt att få fram papper från en regim man bekämpat och flytt ifrån.
Gammal m4u
2013-04-04, 23:08 #32
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y25:
att aktivt, uppsökande tiggeri och telefonförsäljning förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Det är störande med tiggare som kontaktar en. Detsamma gäller telefonförsäljare. Helt passiva tiggare som inte går efter folk eller pratar med folk är OK. Aktivt tiggeri där man får frågor från okända som om man har pengar eller inte är är integritetskränkande. Ingen skall tvingas att vara oartig utan det är den aktive tiggaren eller telefonförsäljaren som gör fel. Jag vet inte varför det ursprungliga yrkandet ligger under Migration -- det kan tyda på en fördomsfull människosyn. Jag har bara blivit utsatt från tiggeri från svenskspråkiga även om en tiggare ursprungligen spelade engelsktalande men bytte efter ett tag till flytande svenska. Jag har blivit utsatt för tiggeri när jag satt och studerade på bibliotek med bl.a. en laptop och en dyr grafritande räknare. Klart man känner sig rånhotad när någon kommer fram och vill ha pengar. Polisen gjorde inget eftersom tiggeri inte är förbjudet. Säg inte att lagar om ofredande räcker ty så är det inte.
JorgenLs avatar
2013-04-04, 23:13 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
Håller helt enkelt inte med. De med tydliga flyktingskäl, som flyr undan uppenbar risk för livet, förföljelse, etc. bör naturligtvis få stanna.

"Naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden" är däremot inte rimliga flyktingskäl ur asylsynpunkt rent generellt. Naturkatastrofer är oftast inte permanenta, och i sådana fall kan vi sannolikt göra mer nytta genom att hjälpa till med återuppbyggnad. "Mycket dåliga levnadsförhållanden" är alldeles för luddigt för att vara användbart. Tyvärr tror jag inte att vi har kapacitet att vara så generösa om vi är enda land som tillämpar dessa principer. Även om det på lång sikt skulle vara gynnsamt för oss att ta emot den mängd det skulle riskera att bli, så tror jag att den initiala kostnaden och broblemen med att få till en fungerande integration, om vi som enda land skulle tillämpa dessa principer, skulle bli allt för stor för att vi skulle klara av det på ett sätt som blev bra.
JorgenLs avatar
2013-04-04, 23:16 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.
Finns det något som tyder på att så inte sker i någon omfattning idag?
JorgenLs avatar
2013-04-04, 23:19 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättssrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.
Vad finns det som tyder på att migrationsdomstolarna inte följer de lagar som finns idag? Om de faktiskt följer lagen så är det inte domstolen det är fel på, då är det lagen.
JorgenLs avatar
2013-04-04, 23:23 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y23:
att Kriminellas rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter kriminella vid någon form av vårdinrättning.
Detta yrkande är way off motionens ämne.

Dessutom är inte papperslösa kriminella, det är inte ett brott att vistas papperslös i sverige.

Och bortsett från det tycker jag att det är helt OK att tex jaga mördare på sjukhus...
JorgenLs avatar
2013-04-04, 23:27 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y18:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Gränspassager bör öppna upp för sökande efter försvunna flyktingar.
Vad menas?
JorgenLs avatar
2013-04-04, 23:34 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y21:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Medlemsmötet bör deklarera migrationspolitiken som en fokusfråga för Piratpartiet år 2013. Ledning och styrelse uppdras att inför valen 2014 lyfta fram migrationsfrågor i extern kommunikation, t.ex. i paritets officiella valmaterial och partiledarens TV-debatter.
Instämmer med Henrik, vi bör inte planera valrörelsen utifrån att en enskild motion i ett sakområde lyfter fram en viss fråga, utan istället samla den specifika diskussionen på ett ställe där vi tar ett helhetsgrepp på de frågor vi vill driva och som vi tror vi kan bygga ett fungerande budskap av.

Det är mycket möjligt att migrationsfrågor kan vara ett sånt område, med det ska isåfall inte bestämmas så här
Henrik Brändéns avatar
2013-04-04, 23:48 #39
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y22:
att mötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning."
Detta yrkande är visserligen otydligt vad gäller rätten till sjukvård då det bara talar om primärvård och rehab, men papperslösas rätt till sjukvård har vi redan slagit fast på annat håll. Tillsammans med tidigare ställningstaganden blir detta yrkande bättre än motionens ursprungliga yrkande eftersom detta yrkande slår fast att polis inte får leta papperslösa vid någon vårdinrättning, medan ursprungsyrkandet bara talade om sjukhus.
willenforts avatar
2013-04-05, 17:34 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y16:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas. Ett undantag utgörs av grovt kriminella närstående som inte är svenska medborgare.
Tvångsutvisning är inte ett större ingepp mot barn än de polisingrippanden som sker i vanliga vårdnadstvister innom sverige.
och att sätta hela asylprocessen ur spel för att det är ett barn inblandat strider mot likarätts principerna i vår lagstiftning.

Därför bör detta yrkande skrivas antingen tas bort elelr skrivas om till ett bättre yrkande.
Deeqos avatar
2013-04-07, 16:09 #41
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.
Jag tycker också att rasism är fel och antipirat.
2013-04-07, 16:25 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B43-Y25:
att aktivt, uppsökande tiggeri och telefonförsäljning förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Det är störande med tiggare som kontaktar en. Detsamma gäller telefonförsäljare. Helt passiva tiggare som inte går efter folk eller pratar med folk är OK. Aktivt tiggeri där man får frågor från okända som om man har pengar eller inte är är integritetskränkande. Ingen skall tvingas att vara oartig utan det är den aktive tiggaren eller telefonförsäljaren som gör fel. Jag vet inte varför det ursprungliga yrkandet ligger under Migration -- det kan tyda på en fördomsfull människosyn. Jag har bara blivit utsatt från tiggeri från svenskspråkiga även om en tiggare ursprungligen spelade engelsktalande men bytte efter ett tag till flytande svenska. Jag har blivit utsatt för tiggeri när jag satt och studerade på bibliotek med bl.a. en laptop och en dyr grafritande räknare. Klart man känner sig rånhotad när någon kommer fram och vill ha pengar. Polisen gjorde inget eftersom tiggeri inte är förbjudet. Säg inte att lagar om ofredande räcker ty så är det inte.
Jag håller med om att det är märkligt att yrkandet ligger under migration. Åsikten bör inte placeras i migration om den antas av mötet. Telefonförsäljning tas upp i en annan motion och det är dessutom opraktiskt att blanda in flera helt olika ställningstaganden i ett och samma yrkande, så jag kommer rösta avslag på ditt yrkande och rösta bifall på orginalyrkandet.
Gammal m4u
2013-04-07, 16:33 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
Befolkningarna i diktaturerna är sammanlagt flera miljarder. Självklart kan alla dessa inte få asyl i Sverige om vi skall kunna ge dem mat och husrum.
Gammal m4u
2013-04-07, 16:39 #44
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättssrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.
Jag är inte övertygad om att utvisningarna är orättvisa idag.
Gammal m4u
2013-04-07, 16:48 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y10:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.
De illegala invandrarnas barn har rätt till skolgång i sina hemländer. Vi bör inte skapa en stat i staten med papperslösa som lever ett diskriminerat liv och utnyttjas.
Gammal m4u
2013-04-07, 16:55 #46
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y22:
att mötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning."
Vi skall inte ha en rå apartheidstat vilket blir följden av att papperslösa delvis accepteras och utnyttjas. Att papperslösa får sjukvård är OK, men de skall samtidigt utvisas eller ansöka om asyl. Dessutom skall det ju finnas resurser för att ta emot de behövande flyktingarna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Adrian Kristiansson
Gammal m4u
2013-04-07, 16:57 #47
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rätten till sjukvård måste garanteras i praktiken. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid sjukhus.
Vi skall inte ha en rå apartheidstat vilket blir följden av att papperslösa delvis accepteras och utnyttjas. Att papperslösa får sjukvård är OK, men de skall samtidigt utvisas eller ansöka om asyl. Dessutom skall det ju finnas resurser för att ta emot de verkligt behövande flyktingarna.
Gammal m4u
2013-04-07, 17:04 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag gillar yrkande B43-Y22:
att mötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning."
Detta yrkande är visserligen otydligt vad gäller rätten till sjukvård då det bara talar om primärvård och rehab, men papperslösas rätt till sjukvård har vi redan slagit fast på annat håll. Tillsammans med tidigare ställningstaganden blir detta yrkande bättre än motionens ursprungliga yrkande eftersom detta yrkande slår fast att polis inte får leta papperslösa vid någon vårdinrättning, medan ursprungsyrkandet bara talade om sjukhus.
Att vara emot att papperslösa jagas överallt är ju detsamma som att tro att de är felaktigt utvisade. Varför denna misstänksamhet mot att migrationsmyndigheterna gör fel?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-07, 17:12 #49
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y25:
att aktivt, uppsökande tiggeri och telefonförsäljning förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Vad har telefonförsäljning med denna motion att göra?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-07, 17:16 #50
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y15:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.
Ja samhället är på väg åt fel håll där gränsen ständigt töjs åt fel håll. Ministrar som gör uttalanden som annars inte kommit om inte ett främlingsfientligt parti suttit i riksdagen.

Bifall på yrkandet.
Simon Roséns avatar
2013-04-07, 19:11 #51
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y26:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt."
Man väljer inte var man ska födas. Man bör kunna välja var man ska bo.
Simon Roséns avatar
2013-04-07, 19:16 #52
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y27:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiets vision är en värld där ingen tvingas fly, men alla tillåts flytta."
Målet måste vara att ingen ska behöva tvingas på flykt. Men om de väl gör det, eller om de av någon annan anledning vill flytta, ska de få det.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-07, 19:17 #53
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y26:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt."
Detta är ungefär vad styrelsen föreslagit i en proposition men den här formuleringen är bättre.
Gammal m4u
2013-04-07, 20:32 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B43-Y25:
att aktivt, uppsökande tiggeri och telefonförsäljning förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Vad har telefonförsäljning med denna motion att göra?
Frågan är vad tiggeri har med denna motion om migration att göra. Försäljning på gator är redan förbjudet utom på vissa platser: torg. Både telefonförsäljning och telefontiggeri skulle förbjuds, men det räcker att skriva telefonförsäljning eftersom alla redan vet vad det handlar om. Dock kan man ha ett centralt opt-in system för telefonförsäljning/telefontiggeri. Man skulle kunna ha ett opt-in system för vanligt tiggeri också, t.ex. att alla som välkomnar tiggare har ett speciellt märke. Det skulle då endast vara tillåtet att tigga aktivt av dem som har "Tiggare? Ja tack!"-märket.
2013-04-07, 20:37 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Frågan är vad tiggeri har med denna motion om migration att göra.
Eftersom det är ett orginalyrkande så kan det väl inte inte ha med motionen att göra? Då är det i så fall rubrikvalet till motionen som är fel, och skulle vara typ "Migration och tiggeri" istället.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-07, 20:42 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Eftersom det är ett orginalyrkande så kan det väl inte inte ha med motionen att göra? Då är det i så fall rubrikvalet till motionen som är fel, och skulle vara typ "Migration och tiggeri" istället.
Nej, motionen har en bra rubrik. Läser man i den välskrivna beskrivningen så ser man vad som åsyftas med tiggeri i denna motionen.
2013-04-07, 20:48 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Nej, motionen har en bra rubrik. Läser man i den välskrivna beskrivningen så ser man vad som åsyftas med tiggeri i denna motionen.
13. Tiggeri måste vara lagligt. Sociala problem försvinner inte för att man försöker lagstifta bort dem. Dessutom tyder mycket på att hänsynslösa, föga rättighetsrespekterande kommersiella ligor utgör en mycket liten orsak bakom tiggeriet i Sverige. Sådana ligor bör givetvis motarbetas – för de begår brott mot redan befintlig lagstiftning. Behov finns ej av ny lagstiftning mot tiggeri.

Yrkandet har inget med migration att göra, om man inte är fördomsfull och tror att enbart invandrare kan vara tiggare. Yrkandet handlar om tiggeri oavsett vem som tigger. Man kan inte förvänta sig att motionen ska handla om tiggeri när man läser rubriken.
JorgenLs avatar
2013-04-07, 20:59 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Eftersom det är ett orginalyrkande så kan det väl inte inte ha med motionen att göra? Då är det i så fall rubrikvalet till motionen som är fel, och skulle vara typ "Migration och tiggeri" istället.
Motionens titeln "En human flyktingpolitik" och det är i sig ett mycket brett ämne. "Migration" är bara en taggning av motionens generella politikområde.

Inom ämnet "En human flyktingpolitik" kan man tänka sig en mycket bred uppsättning åtgärder på olika områden, vilket motionens ursprungsyrkanden visar, så länge åtgärderna fokuserar kring just det ämnet. Tiggeri är i det här fallet en migrationsfråga eftersom den diskussion om tiggeri som är aktuell är den där det diskuteras om förbud mot tiggeri pga utländska tiggare påstås komma hit i specifikt syftet att tigga, så att säga att man INTE ska förbjuda det är ett ställningstagande inom ämnet "En human flyktingpolitik".

Det hade så klart gått att förtydliga motionens område genom att i titeln stoppa in alla de enskilda politikområden den kommer med förslag inom, men då hade det blivit en flera rader lång titel...

När en motions titel är så bred som den här och har yrkanden som är inom så många olika områden redan från början, får man vara beredd på att det kan dyka upp saker om lite allt möjligt här som kan ha med titeln att göra.
JorgenLs avatar
2013-04-07, 21:13 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B43-Y25:
att aktivt, uppsökande tiggeri och telefonförsäljning förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Det är störande med tiggare som kontaktar en. Detsamma gäller telefonförsäljare. Helt passiva tiggare som inte går efter folk eller pratar med folk är OK. Aktivt tiggeri där man får frågor från okända som om man har pengar eller inte är är integritetskränkande. Ingen skall tvingas att vara oartig utan det är den aktive tiggaren eller telefonförsäljaren som gör fel. Jag vet inte varför det ursprungliga yrkandet ligger under Migration -- det kan tyda på en fördomsfull människosyn. Jag har bara blivit utsatt från tiggeri från svenskspråkiga även om en tiggare ursprungligen spelade engelsktalande men bytte efter ett tag till flytande svenska. Jag har blivit utsatt för tiggeri när jag satt och studerade på bibliotek med bl.a. en laptop och en dyr grafritande räknare. Klart man känner sig rånhotad när någon kommer fram och vill ha pengar. Polisen gjorde inget eftersom tiggeri inte är förbjudet. Säg inte att lagar om ofredande räcker ty så är det inte.
Finns det någon som alls koppling mellan förbud mot telefonförsäljning och "En human flyktingpolitik"?

Jag tycker detta yrkande helt uppenbart ligger utanför motionens område.

Vad gäller motionens orginalyrkande så är det en markering mot den debatt som vill förbjuda tiggeri med motivet att man vill stoppa EU-medborgare som kommer hit för att tigga, så känner jag inte till någon motsvarande diskussion som avser telefonförsäljning...

(För övrigt så finns det en motion där man är välkommen att lägga yrkanden om telefonförsäljning. B37 , jag rekommenderar att man lägger såna yrkanden där.)
Gammal m4u
2013-04-07, 21:18 #60
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y28:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet vill att alla som flyr från tvångsvård i psykiatrin skall beviljas tillfällig asyl och att då behovet av tvångsvård prövas enligt Sveriges lagar."
Psykiatri missbrukas uppenbarligen i en del länder för att förtycka oliktänkande. Jag har t.ex. själv sett på TV för några år sedan att en fullt frisk ung man i en öststat hotades av Polisen att bli tvångsvårdad i psykiatrin för att han talade med journalister angående ett svenskt företag. Vad jag minns så blev han även tvångsvårdad. Idén bakom detta förslag är också att piratpartier i andra länder antar motsvarande lagar och att personer tvångsvårdade i svensk psykiatri kan fly dit. Många länder har ju mycket striktare lagar för tvångsvård än vad Sverige har och har också mildare psykiatri. Vill man t.ex. slippa ECT (elchocker av hjärnan) så kan man fly till vissa länder som inte erbjuder den behandlingen. Nu finns det kanske risk att verkligt sjuka tillåts fly eftersom stater vill spara pengar på sjukvård. Sverige bör därför skicka en faktura för asyl- och sjukvårdskostnader till ursprungslandet och utmäta tillgångar i Sverige om de inte betalar. Sverige bör också utverka garantier för att tvångsvård i förtryckande syfte inte upprepas innan personen reser tillbaka. Går ej detta så får personen permanent uppehållstillstånd.
JorgenLs avatar
2013-04-07, 21:24 #61
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y25:
att aktivt, uppsökande tiggeri och telefonförsäljning förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Ett yrkande om att förbjuda telefonförsäljning är inte relaterat ens avlägset till denna motions ämne.
2013-04-07, 21:28 #62
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B43-Y11 till fördel för B43-Y22.

Mitt bortjämkade B43-Y11:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Rätten till sjukvård måste garanteras i praktiken. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid sjukhus.

B43-Y22, som jag tycker bättre om:
mötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning."


Den här formuleringen är mycket mer specifik och därmed betydligt frihetligare och bättre än mitt ursprungliga yrkande. Jag yrkar helhjärtat bifall - och tackar Andreas Kettelhoit varmt för hans goda arbete med att förbättra motionen!
2013-04-07, 21:29 #63
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y22:
att mötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård och rehabilitering måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning."
Den här formuleringen är mycket mer specifik och därmed betydligt frihetligare och bättre än mitt ursprungliga yrkande. Jag yrkar helhjärtat bifall - och tackar Andreas Kettelhoit varmt för hans goda arbete med att förbättra motionen!
xpndrs avatar
2013-04-07, 21:43 #64
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y29:
att medlemsmötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts utbildning måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa, vare sig hos privat eller kommunal utbildningssamordnare."
Helt enkelt en starkare och mer specifik skrivning som även täcker in mer en bara det generella "skola"
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-07, 21:43 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
.... Vill man t.ex. slippa ECT (elchocker av hjärnan) så kan man fly till vissa länder som inte erbjuder den behandlingen.
Helt off-topic men ECT är verkligen det enda du ältar, i varenda motion. ECT har inte med flyktingpolitik att göra.
2013-04-07, 22:17 #66
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B43-Y10 till fördel för B43-Y29.

Mitt bortjämkade B43-Y10:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.

B43-Y29, som jag tycker bättre om:
medlemsmötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts utbildning måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa, vare sig hos privat eller kommunal utbildningssamordnare."


Den här formuleringen är mycket mer specifik och därmed betydligt frihetligare och bättre än mitt ursprungliga yrkande. Jag yrkar helhjärtat bifall - och tackar Andreas Kettelhoit varmt för hans goda arbete med att förbättra motionen!
Gammal m4u
2013-04-07, 23:01 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Helt off-topic men ECT är verkligen det enda du ältar, i varenda motion. ECT har inte med flyktingpolitik att göra.
Personer kan ju vilja fly för att slippa ECT. Det är ju den mest kontroversiella av existerande behandlingar inom psykiatrin. Dock kanske någon råkar fly till ett land där lobotomi eller kastrering av psykiskt sjuka fortfarande förekommer. Jag har funderat på att utvandra för att garanterat slippa ECT. England kan vara ett alternativ ty där har man möjligheten till "advance health care directive" (se motion B27) och tvångsvård är starkt begränsad.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-07, 23:13 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Personer kan ju vilja fly för att slippa ECT. Det är ju den mest kontroversiella av existerande behandlingar inom psykiatrin. Dock kanske någon råkar fly till ett land där lobotomi eller kastrering av psykiskt sjuka fortfarande förekommer. Jag har funderat på att utvandra för att garanterat slippa ECT. England kan vara ett alternativ ty där har man möjligheten till "advance health care directive" (se motion B27) och tvångsvård är starkt begränsad.
Det blir både för offtopic och för personligt att diskutera varför du, m4u, funderar på att utvandra som är en sådan sak som folk i allmänhet inte funderar på. Släng till mig ett pm om du vill.
Gammal m4u
2013-04-07, 23:29 #69
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y30:
att aktivt, uppsökande tiggeri förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Det är störande med tiggare som kontaktar en. Helt passiva tiggare som inte går efter folk eller pratar med folk är OK. Aktivt tiggeri där man får frågor från okända om huruvida man har pengar är integritetskränkande och strider mot principprogrammet. Ingen skall tvingas att vara oartig utan det är den aktive tiggaren som gör fel. Jag vet inte varför det ursprungliga yrkandet ligger under Migration -- det kan tyda på en fördomsfull människosyn. Jag har bara blivit utsatt för tiggeri från svenskspråkiga även om en tiggare ursprungligen spelade engelsktalande men bytte efter ett tag till flytande svenska. Jag har blivit utsatt för tiggeri när jag satt och studerade på bibliotek med bl.a. en laptop och en dyr grafritande räknare. Klart man känner sig rånhotad när någon kommer fram och vill ha pengar. Jag har även blivit utsatt för tiggare när jag skulle starta en moped på kvällen och man vet ej om det är en rånare. Polisen gjorde inget eftersom tiggeri inte är förbjudet. Säg inte att lagar om ofredande räcker ty så är det inte.
Gammal m4u
2013-04-07, 23:31 #70
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B43-Y25:
aktivt, uppsökande tiggeri och telefonförsäljning förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-07, 23:51 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
medlemsmötet antar följande ställningstagande: Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts utbildning måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa, vare sig hos privat eller kommunal utbildningssamordnare.
Nu får det vara nog! Illegala invandrare, eller om man så vill, papperslösa, ska inte ha någon frisedel från att eftersökas till skillnad från övriga som i landet vistas. Först vårdanläggningar och nu skolor, varför inte lägga till hem och arbetsplatser? Var ska myndigheter få lov att eftersöka de som inte agerar i enlighet med rådande lagstiftning?

Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Jag har funderat på att utvandra för att garanterat slippa ECT.
ECT som behandling går absolut att diskutera men jag tror inte en sekund på att fullt friska människor i Sverige godtyckligt skulle utsättas för ECT varför jag inte heller förstår diskussionen ur din synvinkel.
2013-04-08, 00:04 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Den här formuleringen är mycket mer specifik och därmed betydligt frihetligare och bättre än mitt ursprungliga yrkande. Jag yrkar helhjärtat bifall - och tackar Andreas Kettelhoit varmt för hans goda arbete med att förbättra motionen!
Jag gillade ditt yrkande bättre.
Gammal m4u
2013-04-08, 00:05 #73
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y31:
att arbetskraftsinvandring förbjuds utom för utbytesprogram och universitetslärare på doktorsnivå eller högre nu när vi har massarbetslöshet i Sverige.
Jag gillar att V och S är emot arbetskraftsinvandring av troligen samma skäl som dem, men vill tillåta den i de fall den kan tillföra Sverige kunskap. Varje ny arbetskraftsinvandrare innebär att en person som redan är bosatt i Sverige förlorar jobbet. Detta är också ett miljöproblem eftersom arbetskraftsinvandrarna oftast flyger in och flyger hem på semester flera gånger per år vilket leder till stora CO2-utsläpp. Jag anser vi skall ha en arbetsmarknadspolitik som innebär att vi utbildar personer till mer avancerade yrken så att import av arbetskraft inte behövs. Det är ingen fördel samhällsekonomiskt när företag tar in billigare arbetskraft samtidigt som de som bor i Sverige då skall försörjas med a-kassa, försörjningsstöd m.m. Arbetskraftsinvandringen leder alltså till högre skatter och det minskar antalet jobb ytterligare. Detta förslag innebär inte rasism eftersom de som arbetskraftsinvandrar kan tillhöra samma raser som de flesta redan bosatta. Det kan t.o.m. vara så att de som arbetskraftsinvandrar är rasister, ty rasism är troligen vanligare utomlands p.g.a. att bl.a. svenska skolans värdegrund minskar rasismen här. De som drabbas av diskriminering i onödan p.g.a. arbetskraftsinvandring är troligen de med utomeuropeisk invandrarbakgrund. Att tillåta arbetskraftsinvandring underlättar arbetsgivarnas diskriminering och hindrar en human asylpolitik, ty de som beviljats asyl bör ha rätt att få försörja sig själva. Vi behöver bara arbetskraftsinvandring av avancerade universitetslärare som kan lära upp läraktiga personer som redan bor i Sverige. Dessa personer kan sedan i sin tur utbilda fler. När massarbetslösheten i Sverige upphört och ingen diskriminering finns så skulle vi åter tillåta import av arbetskraft. Vi skall även tillåta utbytesprogram som inte påverkar antalet arbetslösa i Sverige. Vill t.ex. ett företag ta in en ny person till Sverige så måste de övertyga någon motsvarande person i Sverige att ta ett jobb utomlands.
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-08, 01:45 #74
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B43-Y31:
att arbetskraftsinvandring förbjuds utom för utbytesprogram och universitetslärare på doktorsnivå eller högre nu när vi har massarbetslöshet i Sverige.
Jag gillar att V och S är emot arbetskraftsinvandring av troligen samma skäl som dem, men vill tillåta den i de fall den kan tillföra Sverige kunskap. Varje ny arbetskraftsinvandrare innebär att en person som redan är bosatt i Sverige förlorar jobbet. .
Helt fel. De flesta företagare jag talar med skriker efter folk men har svårt att hitta någon som uppfyller kraven. Att förhindra en kompetent person från att arbeta här på grund av sitt ursprung gynnar varken svenska företag eller personen i fråga. Möjligen gynnar det personens hemland som kan vara i större behov av kompetensen.
Citat:
Detta är också ett miljöproblem eftersom arbetskraftsinvandrarna oftast flyger in och flyger hem på semester flera gånger per år vilket leder till stora CO2-utsläpp.
Att flyga har aldrig varit billigare, en möjlighet som mängder av människor världen över utnyttjar. Själv flyger jag mer än de flesta invandrare någonsin kommer att göra. Jag tror inte heller att en välavlönad nordbo sparar in på semester till varmare breddgrader. CO2-debatten hör dock inte hit utan är en helt annat fråga som jag gärna tar vid senare tillfälle.
Citat:
Det är ingen fördel samhällsekonomiskt när företag tar in billigare arbetskraft samtidigt som de som bor i Sverige då skall försörjas med a-kassa, försörjningsstöd m.m.
Just därför avskyr jag facket och dess hyckleri. Vilken rätt har vi att förhindra t.ex. en rumän från att jobba för den lön denne finner sig nöjd med bara för att den kräsne svensken kräver mer för samma arbete? Det är att sparka på de som har det sämst.
Citat:
Det kan t.o.m. vara så att de som arbetskraftsinvandrar är rasister, ty rasism är troligen vanligare utomlands p.g.a. att bl.a. svenska skolans värdegrund minskar rasismen här.
För en gångs skull är du rätt på det. Sverige är troligen ett av världens minst rasistiska länder även om vänsterpacket gör sitt bästa för att hävda motsatsen.
Citat:
De som beviljats asyl bör ha rätt att få försörja sig själva.
Huvudet på spiken! Vänsterpacket och annat patrask har helt koncentrerat sig på att anklaga meningsmotståndare för att vara rasister istället för att verka för något så självklart som att alla som i landet vistas skall äga rätten till att själv försörja sig genom arbete. Att förbjudas att arbeta är såväl en kränkning av den personliga hedern som ett utmärkt sätt att pacificera och stöta ut människor. Detta kan en groda lista ut men ändå är det först nu det kommer på tal i ämnet "En HUMAN [..] flyktingpolitik". Motionens yrkanden verkar vara grundade snarare på antirasism än ett försök att lösa de konkreta problem som legala invandrare ständigt drabbas av.
Citat:
Vi behöver bara arbetskraftsinvandring av avancerade universitetslärare som kan lära upp läraktiga personer som redan bor i Sverige. Dessa personer kan sedan i sin tur utbilda fler.
Vi behöver och bör med öppna händer motta alla som till samhället vill bidra. Geografiskt ursprung bör aldrig vara ett juridiskt hinder.
Citat:
När massarbetslösheten i Sverige upphört...
Fundera istället på varför arbetsgivarna inte vill anställa dessa människor (svenskar). Det kan vi inte skylla på andra nationer. En sak kan jag garantera dig, det finns inte brist på arbete som behöver utföras i Sverige. Huruvida svenskarna inte besitter efterfrågad kompetens eller helt enkelt tror sig förtjäna en ingenjörslön för ett arbete utan krav på kompetens låter jag vara osagt. Betänk även att arbete är punktbeskattat.

Vidare önskar jag förtydliga att jag inte är ingenjör, inte har någon häftig utbildning eller akademiska meriter och inte på något vis anser mig stå över andra. Jag är inte heller rasist (jag tror på allas lika värden vilket inte är förenligt med rasism) men jag är trött på att vänstern inte ser skogen för att träden är i vägen.
Gammal m4u
2013-04-08, 07:29 #75
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y14:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.
Det finns heller ingen anledning att tillåta rasprofilering som kommunal metod.
Gammal m4u
2013-04-08, 09:00 #76
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Helt fel. De flesta företagare jag talar med skriker efter folk men har svårt att hitta någon som uppfyller kraven. Att förhindra en kompetent person från att arbeta här på grund av sitt ursprung gynnar varken svenska företag eller personen i fråga. Möjligen gynnar det personens hemland som kan vara i större behov av kompetensen.
Varför har jag då inte arbete? Jag är ju programmerare, matematiker och fysiker. Jag hade arbete som slöjdlärare tills nyligen men tvingades att säga upp mig p.g.a. att deltidsdagarna i a-kassan tog slut, ty det finns ju ingen anledning att jobba om man tjänar flera tusen kronor per månad mer på att vara arbetslös. Dock har det hela tiden varit svårt för mig att få arbete. En orsak kan vara att jag helst bara vill utveckla öppen källkod som ligger på github, sourceforge o.dyl. redan samma dygn som den skrevs. Många arbetsgivare och mellanchefer vill helst att sluten källkod skall utvecklas ty då hindrar de programmerarna från att få makt på deras bekostnad. Så länge de kan ta in personer från andra länder som inte är övertygade om att ingen källkod skall vara sluten så är det omöjligt för oss anhängare av öppen källkod att få betalda jobb inom det vi är utbildade för -- i stället får man hanka sig fram som lärarvikarie. Det finns vissa saker som ingenjörer kan som jag ej är utbildad inom men jag försöker skaffa akademiska poäng på mina kunskaper, men det är svårt när man inte får studera fritt som arbetslös.

Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Att flyga har aldrig varit billigare, en möjlighet som mängder av människor världen över utnyttjar. Själv flyger jag mer än de flesta invandrare någonsin kommer att göra. Jag tror inte heller att en välavlönad nordbo sparar in på semester till varmare breddgrader. CO2-debatten hör dock inte hit utan är en helt annat fråga som jag gärna tar vid senare tillfälle.
CO2 leder till global uppvärming. Filmen av Al Gore kallas "En obekväm sanning" för att den är det. Det är för sent nu men jag borde lagt en motion om att höja skatten på flygbränsle och införa ransonering per person så att inte vissa rika förstör miljön för oss andra.

Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Just därför avskyr jag facket och dess hyckleri. Vilken rätt har vi att förhindra t.ex. en rumän från att jobba för den lön denne finner sig nöjd med bara för att den kräsne svensken kräver mer för samma arbete? Det är att sparka på de som har det sämst.
Du verkar missa att skatten ökar för alla i Sverige som följd av arbetskraftsinvandringen, ty de som blir arbetslösa försvinner inte och skall ha bidrag. Då får folk mindre pengar att köpa varor och tjänster för och arbetslösheten ökar ytterligare. Dessutom riskerar detta att bli ett "race to the bottom" där personer från icke välfärdsstater bjuder under varandra och jobbar ohälsosamt hårt och blir utbrända och därefter få leva som sjukskrivna på övriga svenska skattebetalares bekostnad (ty de har då fått permanent uppehållstillstånd (PUT)). Det finns även exempel på personer som köpt jobb i Sverige (eller "jobbar" som egna företagare) så länge att de får PUT i syfte att sedan ta in resten av släkten som anhöriginvandrare som försörjs på bidrag.

Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Huvudet på spiken! Vänsterpacket och annat patrask har helt koncentrerat sig på att anklaga meningsmotståndare för att vara rasister istället för att verka för något så självklart som att alla som i landet vistas skall äga rätten till att själv försörja sig genom arbete. Att förbjudas att arbeta är såväl en kränkning av den personliga hedern som ett utmärkt sätt att pacificera och stöta ut människor. Detta kan en groda lista ut men ändå är det först nu det kommer på tal i ämnet "En HUMAN [..] flyktingpolitik". Motionens yrkanden verkar vara grundade snarare på antirasism än ett försök att lösa de konkreta problem som legala invandrare ständigt drabbas av.
Vi behöver och bör med öppna händer motta alla som till samhället vill bidra. Geografiskt ursprung bör aldrig vara ett juridiskt hinder.
Jo, men så länge arbetsgivare kan ta in vita från t.ex. Ryssland, Australien, Sydafrika, USA, så kan de hålla andra raser utanför arbetsmarknaden. Det är inte en human flyktingpolitik. Om arbetsgivarna var tvungna att anställa de som redan bor här så skulle diskrimineringen upphöra.

Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Fundera istället på varför arbetsgivarna inte vill anställa dessa människor (svenskar). Det kan vi inte skylla på andra nationer. En sak kan jag garantera dig, det finns inte brist på arbete som behöver utföras i Sverige. Huruvida svenskarna inte besitter efterfrågad kompetens eller helt enkelt tror sig förtjäna en ingenjörslön för ett arbete utan krav på kompetens låter jag vara osagt. Betänk även att arbete är punktbeskattat.
Det kan ju bero på diskriminering och fördomar och att svenskar jobbar på ett sätt som är hållbart för hälsan. En arbetsgivare struntar ju i om en person insjuknar när kontraktet gått ut, men det blir stora kostnader samhällsekonomiskt och värst är det för individen.

Citat:
Ursprungligen postat av Adrian Kristiansson Visa inlägg
Vidare önskar jag förtydliga att jag inte är ingenjör, inte har någon häftig utbildning eller akademiska meriter och inte på något vis anser mig stå över andra. Jag är inte heller rasist (jag tror på allas lika värden vilket inte är förenligt med rasism) men jag är trött på att vänstern inte ser skogen för att träden är i vägen.
Dina argument går emot Piratpartiets principprogram om införande av öppen källkod. Det är ju främst programmerare/kodare som inte vill/kan flytta som drabbas negativt av arbetskraftsinvandringen.
RikMattss avatar
2013-04-08, 11:58 #77
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.
Psykopater/sociopater är rörligare därför att de har mindre anknytning till en plats, och oftare gör sig omöjliga på ett ställe. I flyktingströmmar är därför psykopater/sociopater anrikade jämfört med bofasta befolkningar. Det vore därför ett svårt misstag att öppna för exploatering/parasiterande genom att i normalfallet anses asylsökanden trovärdiga.
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:01 #78
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
En snabbanpassning av svensk genomsnittlig levnadsstandard till genomsnittlig levnadsstandard i världen är inte möjlig utan våld. "Mycket dåliga levnadsförhållanden" är därför inte möjlig som asylgrund.
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:06 #79
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.
Volym på strömmar påverkar volym på trygghetssystemen. En snabbanpassning av pensioner, försörjningsstöd, sjukförsäkring till genomsnittet i världen kan inte ske utan att skapa mera lidande än det möjligen kan lindra hos de ankommande.

Vidare är det orimligt att sätta flyktingar hit på en högre pinne än dem som stannar kvar. Väsentligt fler människor kan hjälpas till ett drägligt liv med bistånd än med (världsnivåanpassat) försörjningsstöd.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Adrian Kristiansson
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:09 #80
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y15:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.
Kontraproduktivt. Stärker alla konspirationsteorier som redan finns och skapar några till.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Adrian Kristiansson
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:18 #81
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y29:
att medlemsmötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts utbildning måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa, vare sig hos privat eller kommunal utbildningssamordnare."
Papperslösheten innebär just att deras ansökan att få ta del av samhällsservice (itöver humanitär akut vård) avslagits efter prövning.
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:23 #82
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y12:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Att motverka och klara upp vandalism mot flyktingförläggningar och andra hatbrott mot flyktingar bör prioriteras (bl.a. ekonomiskt) av Polisen.
Jag ogillar inte att polisen skall utreda vandalism mot flyktinganläggningar. Men att ytterligare en gång kräva att polisen skall prioritera något, utan att tala om vad de skall nedprioritera istället är inte seriöst.
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:28 #83
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y16:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas. Ett undantag utgörs av grovt kriminella närstående som inte är svenska medborgare.
Att använda barn som murbräcka för att få stanna kan få stora följder.

Det förutsätter också obligatoriska dna-tester för att säkerställa "närstående". Traficking med barn är redan förekommande.
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:40 #84
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y15:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.
Kontraproduktivt, eftersom det stärker befintliga och skapar nya konspirationsteorier.

Jag är för att betrakta människor som individer, men det innebär också att ett liberalt samhälle måste se strängare på klan- och familjestrukturer som just inte ser människor som individer. Brott där familjens heder satts över individen måste därför bedömas som försvårande, som hedersbrott, och likaså brott utförda av familjegrupper mot individer av annan folkgrupp, så som många åldringsrån.
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:49 #85
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y20:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det statliga biståndet bör fördubblas.
Jag är för ökat bistånd, därför att det man ger bort på eget initiativ kan bättre anpassas till behov och därmed ge mera nytta för pengarna.

Däremot är jag kritisk till en så generös flyktingpolitik som denna motion eftersträvar, eftersom jag inte anser att de som tar sig hit är mera värda än de som stannar (men kostar väsentligt mer att hjälpa) och eftersom påtvingad och krävd hjälpsamhet gör människor mindre generösa.

Att ge av fritt val, gärna anonymt, gör en människa lycklig. Att bli uppsökt, hotad och pressad att betala gör en människa hatisk och bitter.
RikMattss avatar
2013-04-08, 12:51 #86
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y18:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Gränspassager bör öppna upp för sökande efter försvunna flyktingar.
Rasprofilering och utresekontroll? Nej tack.
2013-04-08, 13:51 #87
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y20:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det statliga biståndet bör fördubblas.
Nej, jag ser hellre en framtidsutveckling där människor får välja själva om och när dom vill skänka pengar till bistånd, likt att vi själva kan välja om vi vill skänka pengar till cancerfonden, radiohjälpen, röda korset, naturskyddsföreningen, WWF och liknande.
2013-04-08, 13:56 #88
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y26:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt."
Jag vill ha en värld där gränser som fenomen accepteras. Det ska vara tomtgränser som skiljer en tomts från en annans, gränser mellan olika kommuner, gränser mellan olika land så vi vet vart Sverige börjar och slutar, gränser mellan olika världsdelar och så vidare.
2013-04-08, 14:09 #89
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y26:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt."
Detta är inte kompatibelt med en subsidaritetsprincip. Om gränser inte existerar så finns per definition ingen "lägsta ändamålsenliga nivå" lägre än hela världen, då en lägre nivå inte skulle existera definerad med någon gräns.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-08, 14:31 #90
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av m4u Visa inlägg
Att vara emot att papperslösa jagas överallt är ju detsamma som att tro att de är felaktigt utvisade. Varför denna misstänksamhet mot att migrationsmyndigheterna gör fel?
Nej, jag är faktiskt övertygad om att majoriteten av avvisningsbeslut är riktiga utifrån de regler som finna, och har inget emot att polisen letar upp dem som bör avvisas och gör detta. Därför har jag ockå yrkat avslag på många av denna motioons yrkanden. Men det finns principer här i världen, som jag tycker smäller högre än vår rätt att låta polisen utvisa dem som inte ska vara här.

En av dem är att polisen här i landet inte ska särbehandla folk utifrån hud- och hårfärg vid rutinkontroller på gator. Jonas Khemeris inlägg på DN nyligen visar vad sådan särbehandling väcker för känslor och attityder hos dem med "fel" hudfärg som har rätt att vara här men ständigt blir kontrollerade på helt andra sätt än dem med "rätt" hudfärg som inte har rätt att vara här.

En annan är att jag anser att alla som vistas i landet ska ha rätt att söka sjukvård utan fruktan. Vilket fordrar att polisen låter bli att jaga illegala immigranter / papperslösa där.
JorgenLs avatar
2013-04-08, 21:13 #91
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y32:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper. Identiteten som ”svensk” måste så öppen att alla som vill identifiera sig med den kan göra det, och att människor mycket väl kan och får identifiera sig med flera grupper samtidigt.
Det andra yrkandet kan vid första påseende tolkas som om man vill tillåta att människor har flera identiter, i meningen namn etc. Det här är tydligare med att det handlar om att identifiera sig själv med en grupp,
JorgenLs avatar
2013-04-08, 21:16 #92
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y16:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas. Ett undantag utgörs av grovt kriminella närstående som inte är svenska medborgare.
Generellt sett ska man inte kunna använda barn som verktyg för att få asyl, därför avslag på denna. Däremot har vi skrivit på barnkonventionen och förbundit oss att alltid väga in barnperspektivet i alla beslut, och om man följer det så bör det leda till färre tvångsutvisningar av barn.
2013-04-09, 07:20 #93
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y33:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att tiggeri aktivt ska motarbetas och att ingen behöver känna sig tvungen att tigga
Ingen individ i sverige eller världen ska någonsin behöver känna sig tvungen att tigga för att försörja sig och sin familj. Det ska vara lagligt men samtidigt måste man motarbeta det så att ingen individ behöver gå så långt.
2013-04-09, 11:02 #94
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y33:
att medlemsmötet antar ställningstagandet att tiggeri aktivt ska motarbetas och att ingen behöver känna sig tvungen att tigga
"Snälla ge oss pengar för att rädda fattiga barn", helt klart tiggeri.
Även Crowd Funding på Kickstarter är tiggeri. Sånt ska vi inte motarbeta. Något slags yrkande om att arbeta mot absolut fattigdom vore i så fall bättre, men det blir bara meningslös text för det är så självklart. Alla vill ju motarbeta fattigdom. Jag hoppas att det här yrkandet dras tillbaka. Gör det inte det så yrkar jag på avslag.
Gammal m4u
2013-04-09, 14:18 #95
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Nej, jag är faktiskt övertygad om att majoriteten av avvisningsbeslut är riktiga utifrån de regler som finna, och har inget emot att polisen letar upp dem som bör avvisas och gör detta. Därför har jag ockå yrkat avslag på många av denna motioons yrkanden. Men det finns principer här i världen, som jag tycker smäller högre än vår rätt att låta polisen utvisa dem som inte ska vara här.

En av dem är att polisen här i landet inte ska särbehandla folk utifrån hud- och hårfärg vid rutinkontroller på gator. Jonas Khemeris inlägg på DN nyligen visar vad sådan särbehandling väcker för känslor och attityder hos dem med "fel" hudfärg som har rätt att vara här men ständigt blir kontrollerade på helt andra sätt än dem med "rätt" hudfärg som inte har rätt att vara här.

En annan är att jag anser att alla som vistas i landet ska ha rätt att söka sjukvård utan fruktan. Vilket fordrar att polisen låter bli att jaga illegala immigranter / papperslösa där.
Även jag är emot rasprofilering. Man kan ju jaga papperslösa även utan rasprofilering, t.ex. baserat på att polisen fått tips om var papperslösa finns. Någon kanske anser att papperslösa skall utvisas och tipsar därför polisen anonymt och ger dem ett signalement.
2013-04-09, 14:42 #96
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y34:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld med geografiska gränser som människor kan röra sig fritt över utan att riskera att fara illa och utnyttjas på grund av den fria rörligheten, där grovt kriminell verksamhet inte gynnas av den fria rörligheten, och där löner, miljö och anställningsförhållanden inte försämras på grund av den fria rörligheten."
Ett ställningstagande som säger "En värld utan gränser" är för generellt, för tvetydigt, och kan lätt missuppfattas. Det kan jag inte ställa upp på. Men det här yrkandet kan jag ställa upp på.
Simon Roséns avatar
2013-04-09, 14:58 #97
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y30:
att aktivt, uppsökande tiggeri förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Ofredande och liknande är redan olagligt. Att artigt fråga någon om hen vill ge pengar ser jag inga problem med, det blir konstigt och odemokratiskt om vi ska förbjuda det. Vi måste värna yttrandefriheten.
2013-04-09, 18:50 #98
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Yrkande B43-Y01 samt Yrkande B43-Y02 samt Yrkande B43-Y04 samt Yrkande B43-Y08 samt Yrkande B43-Y13 samt Yrkande B43-Y14
Bifall på dessa avslag på övriga yrkanden.
Gammal m4u
2013-04-09, 20:07 #99
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Simon Rosén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B43-Y30:
att aktivt, uppsökande tiggeri förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Ofredande och liknande är redan olagligt. Att artigt fråga någon om hen vill ge pengar ser jag inga problem med, det blir konstigt och odemokratiskt om vi ska förbjuda det. Vi måste värna yttrandefriheten.
Lagarna om ofredande hjälper inte så länge aktivt tiggeri är lagligt. Jag har själv anmält men de har lagts ner. Oftast frågar tiggarna inte om man vill ge pengar utan om man har pengar.
2013-04-10, 10:27 #100
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y35:
att att tiggeri som uppenbarligen kränker personers integritet skall betraktas som ett ofredande.
2013-04-10, 10:50 #101
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y04:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater.
Fullständigt självklart. Vad är alternativet, att de ska få inkompetenta advokater? Det här yrkandet ligger på den nivån att det blir en självklarhet som kommer flytta fokus från de viktiga ställningstaganden om förändringar som partiet föreslår. Avslag.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 10:58 #102
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y35:
att att tiggeri som uppenbarligen kränker personers integritet skall betraktas som ett ofredande.
Visst kan man tycka det, men vi kan inte styra domstolar politiskt till att betrakta tiggeri i vissa fall är ofredande. Antingen så har man ett ofredande eller inte.

Avslag.
2013-04-10, 10:58 #103
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Jag skulle gärna se att samtliga debattörer för den här motionen tittar på Uppdrag Granskning del 10 och funderar på hur vi ska lösa den situationen.

Del 10 av 18. Privata asylboenden har blivit en miljonbusiness. Migrationsverket menar att det inte finns några hyreslägenheter. Men Uppdrag granskning kan visa en annan bild.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 11:01 #104
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y31:
att arbetskraftsinvandring förbjuds utom för utbytesprogram och universitetslärare på doktorsnivå eller högre nu när vi har massarbetslöshet i Sverige.
Är detta på allvar.
Gammal m4u
2013-04-10, 14:45 #105
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B43-Y36:
att respektfullt tiggeri av gående eller stående på öppna, ljusa platser måste förbli lagligt.
Man skall om man har avvisat en tiggare en gång inte bli kontaktad av tiggaren mer samma dag. Går man undan så skall tiggare inte få förfölja en. Om man t.ex. sitter och vilar, talar i telefon eller läser så vill man inte bli utsatt för tiggare p.g.a. rånrisken och att det är störande. På natten vill man inte bli utsatt för tiggare p.g.a. rädsla för rån. Man skall kunna välja att ta sig fram utan att få frågor från tiggare. Tiggare bör alltså inte få stå i vägen där man måste passera.
Gammal m4u
2013-04-10, 14:49 #106
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B43-Y31:
att arbetskraftsinvandring förbjuds utom för utbytesprogram och universitetslärare på doktorsnivå eller högre nu när vi har massarbetslöshet i Sverige.
Är detta på allvar.
Givetvis, se motivering och mina tidigare svar på inlägg om detta yrkande.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-04-10, 14:52 #107
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y36:
att respektfullt tiggeri av gående eller stående på öppna, ljusa platser måste förbli lagligt.
Fortfarande så ter sig motionens ursprungsyrkande som bäst.
Gammal m4u
2013-04-10, 14:52 #108
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B43-Y30:
aktivt, uppsökande tiggeri förbjuds men passivt tiggeri tillåts.
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-10, 14:58 #109
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
En annan är att jag anser att alla som vistas i landet ska ha rätt att söka sjukvård utan fruktan. Vilket fordrar att polisen låter bli att jaga illegala immigranter / papperslösa där.
I sådant fall är du för yrkande B43-Y16? Om inte gäller detta undantag bara vissa i samhället vilket är fel.
Adrian Kristianssons avatar
2013-04-10, 15:00 #110
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
EDIT: Menar givetvis Yrkande B43-Y23, inte yrkande B43-Y16
JorgenLs avatar
2013-04-13, 01:59 #111
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y35:
att att tiggeri som uppenbarligen kränker personers integritet skall betraktas som ett ofredande.
Påfluget tiggeri kan redan idag betraktas som ofredande om det är grovt.

Integritetskränkade tiggeri, vad nu det betyder, bör rimligen ingå i detta redan.
JorgenLs avatar
2013-04-13, 02:00 #112
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y36:
att respektfullt tiggeri av gående eller stående på öppna, ljusa platser måste förbli lagligt.
Ursprungsyrkandet är bättre.
JorgenLs avatar
2013-04-13, 02:02 #113
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y34:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld med geografiska gränser som människor kan röra sig fritt över utan att riskera att fara illa och utnyttjas på grund av den fria rörligheten, där grovt kriminell verksamhet inte gynnas av den fria rörligheten, och där löner, miljö och anställningsförhållanden inte försämras på grund av den fria rörligheten."
Tillkrånglat. De allra flesta människor begriper att "en värld utan gränser" betyder ungefär det där.
Gammal m4u
2013-04-13, 08:55 #114
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y34:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld med geografiska gränser som människor kan röra sig fritt över utan att riskera att fara illa och utnyttjas på grund av den fria rörligheten, där grovt kriminell verksamhet inte gynnas av den fria rörligheten, och där löner, miljö och anställningsförhållanden inte försämras på grund av den fria rörligheten."
Att bli arbetslös p.g.a. arbetskraftsinvandring är en försämring av anställningsförhållandet.
2013-04-13, 09:40 #115
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y26:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld utan gränser, där människor tillåts röra sig fritt."
Luddigt och odefinierat. Kan tolkas på många negativa sätt. Otydlighet är negativt både för väljare och för partiet.
2013-04-13, 09:43 #116
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y34:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet har en vision om en värld med geografiska gränser som människor kan röra sig fritt över utan att riskera att fara illa och utnyttjas på grund av den fria rörligheten, där grovt kriminell verksamhet inte gynnas av den fria rörligheten, och där löner, miljö och anställningsförhållanden inte försämras på grund av den fria rörligheten."
Ett tydligt och rimligt ställningstagande.
CMagnusBs avatar
2013-04-14, 20:28 #117
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y03:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.
Lite långsökt. Men som lärare var jag alltid fascinerad över hur elever kunde i vissa fall vara fixerade på att klara provet, inte att lära sig något. Det finns ju en effekt på att man blir bra som elev på att svara på ett passande sätt. Vi ser ju samma anpassning i en anställningsintervju. Första gången blir det inte alltid rätt.
Så när de har nyss anlänt till Sverige präglas den asylsökandes liv av att försöka ge de svar som behövs för att få stanna. Och det är ju så att det finns de som vet bäst på boendet för asylsökande, och det är inte alltid dessa råd är bra, givet vad den asylsökande har sagt tidigare.
Om processen fungera väl skall det så småningom upprättas någon sorts förtroende mellan den asylsökande och de som handhar processen, så då kommer en sannare bild fram. Att såga den asylsökandes chanser för att den försökte till att börja med vad som kanske skulle ha fungerat där den asylsökande växte upp, skulle vara beklagligt.
CMagnusBs avatar
2013-04-14, 20:31 #118
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y05:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
Vi ger idag ett generellt uppehållstillstånd till flyktingar från Syrien. Om vi snabbt kan peka ut en diktatur, en naturkatastrof som en likvärdig anledning. Låt oss vara generösa och vid ett lämpligare tillfälle reda ut om det skall ges permanent uppehållstillstånd.
CMagnusBs avatar
2013-04-14, 20:34 #119
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y06:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.
Det är individen som är i fokus. "Volymförändringar" är bara inrikespolitik och i det närmaste ovärdigt av ett land som Sverige.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-16, 00:08 #120
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B43-Y10:
medlemsmötet antar ställningstagandet: Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-16, 00:10 #121
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y29:
att medlemsmötet antar följande ställningstagande: "Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts utbildning måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa, vare sig hos privat eller kommunal utbildningssamordnare."
Papperslösas barn ska ha rätt att gå i skolan utan fruktan. Däremot tycker jag inte vi ska ge komvux och universitetsutbildning till papperslösa föräldrar.
Henrik Brändéns avatar
2013-04-16, 00:13 #122
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B43-Y32:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper. Identiteten som ”svensk” måste så öppen att alla som vill identifiera sig med den kan göra det, och att människor mycket väl kan och får identifiera sig med flera grupper samtidigt.
Bättre formulerat.
2013-04-16, 02:41 #123
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag gillar yrkande B43-Y32:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper. Identiteten som ”svensk” måste så öppen att alla som vill identifiera sig med den kan göra det, och att människor mycket väl kan och får identifiera sig med flera grupper samtidigt.
Bättre formulerat.
Jag har inte läst ”Främlingsfienden inom oss” och har därför inte tillräckligt med kunskap för att kunna rösta bifall. Pga detta kommer jag rösta avslag eller avstår, även fast jag gillade yrkandet i övrigt.
2013-04-16, 02:44 #124
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y32:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper. Identiteten som ”svensk” måste så öppen att alla som vill identifiera sig med den kan göra det, och att människor mycket väl kan och får identifiera sig med flera grupper samtidigt.
Jag har inte läst ”Främlingsfienden inom oss” och har därför inte tillräckligt med kunskap för att kunna rösta bifall. Pga detta kommer jag rösta avslag eller avstår, även fast jag gillade yrkandet i övrigt.
2013-04-16, 02:46 #125
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y15:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.
Jag har inte läst ”Främlingsfienden inom oss” och har därför inte tillräckligt med kunskap för att kunna rösta bifall. Pga detta kommer jag rösta avslag eller avstår, även fast jag gillade yrkandet i övrigt.
Gammal m4u
2013-04-28, 17:22 #126
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B43-Y31:
att arbetskraftsinvandring förbjuds utom för utbytesprogram och universitetslärare på doktorsnivå eller högre nu när vi har massarbetslöshet i Sverige.
Är detta på allvar.
Jo, och jag skulle vilja att alla ser denna video från Programmer's Guild innan ni röstar:
http://youtu.be/TCbFEgFajGU
Situationen för programutvecklare som redan bor i Sverige är ännu värre eftersom arbetsgivarna inte ens behöver bekymra sig om falska jobbannonser.
Milliwayss avatar
2013-05-05, 10:54 #127
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B43-Y19:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.
Ett problem som uppstår här är om en person söker asyl vid ambassad/via post och får tillfällig asyl, vem ska betala resor etc?
Finns en otroligt stor risk för okynnesansökningar som kostar mycket för samhället då det blir enkelt att ansöka och i stort sett utan kostnad för individen.
2013-05-11, 19:07 #128
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B43-Y09:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.
Dra tillbaks yrkandet. Miljöpartiet har redan fått igenom sitt krav, se gårdagens Aktuellt.
Mötet biföll alltså detta yrkande fastän förändringen redan hade skett. Varför?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-05-11, 20:16 #129
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Mötet biföll alltså detta yrkande fastän förändringen redan hade skett. Varför?
Jadu Tommten...
JorgenLs avatar
2013-05-11, 20:52 #130
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Mötet biföll alltså detta yrkande fastän förändringen redan hade skett. Varför?
Kanske för att mötet tyckte så, och kanske för att det inte skett nån annan förändring än att några partier i riksdagen kommit överrens om att man SKA göra en sån förändring. Dock har vi ännu inte sett någon lag stiftas i frågan ännu. Den dag en sån stiftas så kan vi med detta beslut tala om att vi tycker det var bra att så gjordes.
2013-05-11, 23:14 #131
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jadu Tommten...
Min fråga var förstås till dom som röstade bifall hur dom resonerade. Du gav inte så bra svar direkt, men det är kanske inte din starka sida. Något du är bra på verkar vara att alltid söka upp och ogilla allt jag säger eller komma med någon spydig kommentar. Det verkar nästan vara ditt mål i livet, eller i varje fall ditt mål på piratpartiets medlemsmöten. Och det sköter du gallant! Du klarade av att det även denna gång. Starkt jobbat!
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Kanske för att mötet tyckte så, och kanske för att det inte skett nån annan förändring än att några partier i riksdagen kommit överrens om att man SKA göra en sån förändring. Dock har vi ännu inte sett någon lag stiftas i frågan ännu. Den dag en sån stiftas så kan vi med detta beslut tala om att vi tycker det var bra att så gjordes.
Aha. Det var inte ett resonemang som framgick i diskussionen. Tack för svaret!
Henry Rouhivuoris avatar
2013-05-11, 23:35 #132
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Min fråga var förstås till dom som röstade bifall hur dom resonerade. <klipp>
Din reaktion på mötets beslut tydde på att mötet på något sätt skulle behövt ta hänsyn till det som står i ditt citat av dig själv. Det är en bit över gränsen att underförstått begära det.
Henry Rouhivuoris avatar
2013-05-12, 00:16 #133
Inte uppkopplad
Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Mötet biföll alltså detta yrkande fastän förändringen redan hade skett. Varför?
Jag gissar att mötet biföll yrkandet då det är ett yrkande i linje med våra principer och att mötet vill att Piratpartiet skall stå för det. Att andra partier vill stå för samma sak är bra. Det sistnämnde alltså om andra partier kunde man läsa om ganska tidigt på mötet i och med det inlägget du då postade som du citerade ovan.

Att en sak är genomförd hindrar inte att Piratpartiet skall stå för det och fungera som stopp om andra partier plötsligt vill ändra sig efter en tid.
2013-05-12, 00:25 #134
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Din reaktion på mötets beslut tydde på att mötet på något sätt skulle behövt ta hänsyn till det som står i ditt citat av dig själv.
Jag begrep inte varför det röstades igenom fastän faktumet att saken ska åtgärdas redan presenterats. Det specifika problemet med konflikten var ju alltså redan löst. Jag ser inget problem med att fråga hur de som röstade bifall tänkte. Tycker du att det är problematiskt att försöka förstå hur folk resonerar eller vad?
Citat:
Det är en bit över gränsen att underförstått begära det.
Vilken gräns pratar du om?
Henry Rouhivuoris avatar
2013-05-12, 00:43 #135
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Vilken gräns pratar du om?
Gränsen är hur höga förväntningar man kan ha för att mötesdeltagarna tar hänsyn till din bit av information och hur mötets beslut sedan utfaller.
2013-05-12, 00:55 #136
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion B43: Sakpolitik: Migration: En human och rättssäker flyktingpolitik [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Gränsen är hur höga förväntningar man kan ha för att mötesdeltagarna tar hänsyn till din bit av information och hur mötets beslut sedan utfaller.
Poängen med huvudinlägg och kommentarer i gillningar är att få fram information. Jag anser inte att mötesdeltagarna ska ta mer hänsyn till min bit av information än någon annan om du tror det, men jag förväntar mig att mötesdeltagarna ska ta hänsyn till den information som framkommer. Min fråga var baserad utifrån att de som röstade hade tagit del av informationen, och jag undrade hur de resonerade när de ändå röstade bifall. Det är inte svårare än så.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com