Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion A06.29: Inför massinvandring

av: Nicholas Miles
Mångkulturens fiender vill emellanåt påskina att Sverige skulle vara offer för massinvandring. Detta är som tur respektive tyvärr inte fallet. Offer är vi som tur är inte eftersom invandring är något positivt. Det bidrar inte bara till att berika vår kultur och bekämpa inflationen, utan leder även till en både robustare och flexiblare arbetsmarknad. Massinvandring har vi tyvärr inte, eftersom bara omkring 100.000 människor kommer hit varje år, varav den största gruppen är återvändande svenskar och många andra lämnar landet efter några år.
Med den giftiga kombinationen av havererad ålderspyramid och dysfunktionellt pensionssystem går vårt samhälle idag mot demografisk katastrof. Stora delar av vårt land är gravt underbefolkat, kompetenstunga sektorer lider brist på arbetare, och det föds färre personer i Sverige än det dör varje år. Frågan är inte hur mycket invandring Sverige tål, utan hur lite.
Samtidigt försöker människor fly från fattigdom och förtryck till Sverige, men nekas ofta inträde. Utbytesstudenter som tagit högskoleexamen i Sverige deporteras efter avslutad utbildning. Faktum är att vi till och med betalar invandrare tiotusentals kronor för att lämna Sverige. Därtill har vi en biståndsbudget som motsvarar 1% av BNP men är byggd på rena fantasier - utvärderingar görs sällan och när de görs ger de sällan positiva utslag.
Sverigedemokraterna säger att de vill stoppa massinvandringen, att de vill "hjälpa folk på plats" istället. För oss mångkulturvurmande pirater ligger det nära till hands att säga att vi vill göra raka motsatsen: Vi vill införa massinvandring och hjälpa människor här i Sverige. De delar av biståndet som bevisligen fungerar bör förstås finnas kvar, men 1%-målet bör slopas och pengarna som blir över läggas på integrationssatsningar. Vi bör även sluta betala människor för att lämna Sverige och istället satsa på att släppa in dem i det svenska samhället.
Fler människor måste också släppas in i Sverige för att kunna genomföra massinvandringsmålet. Asylreglerna måste liberaliseras så att vi till exempel slutar deportera HBTQ-flyktingar tillbaka till garderoben. Utbytesstudenter som tagit examen på högre svenskt lärosäta bör betraktas som i princip integrerade och arbetsdugliga och därför beviljas automatiskt, permanent uppehållstillstånd. Möjligheterna att arbetskraftsinvandra till Sverige måste också utökas kraftigt.
Med denna vision kan vi skapa en migrationspolitik som är både human, trovärdig, och ligger i linje med våra värderingar. Bevara Sverige solvent, inför massinvandring!

Förbundsstyrelsens svar och rekommendation:
Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag på motionen med hänvisning till att motionens yrkanden är väldigt svepande formulerade. Då förbundsstyrelsen anser att andemeningen i motionen är god vill förbundsstyrelsen uppmana motionsläggarna att inkomma till nästa kongress med en tydligare formulering.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mötespresidiet

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Mötespresidiet Yrkande A06.29-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att göra massinvandring till ett mål i svensk migrationspolitik


Av: Mötespresidiet Yrkande A06.29-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att alla studenter som erhåller högskoleexamen i Sverige automatiskt skall beviljas permanent uppehållstillstånd


Av: Mötespresidiet Yrkande A06.29-Y32 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att asylreglerna kraftigt liberaliseras, vilket bland annat skall innnebära att HBTQ-personer inte skall deporteras tillbaka till garderoben, att barn födda i Sverige aldrig skall deporteras, samt att flyktingkvoterna höjs. // Johan mlg Karlsson
Tillbakadraget yrkande A06.29-Y03 (Jämkad med yrkande A06.29-Y32)
Av: Mötespresidiet
Tillbakadraget yrkande A06.29-Y29 (Bortröstad)
Av: Nicholas Miles


Av: Mötespresidiet Yrkande A06.29-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att möjligheterna att arbetskraftsinvandra till Sverige avsevärt utökas


Av: Mötespresidiet Yrkande A06.29-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att återvändarbidraget slopas


Av: Jurgina Yrkande A06.29-Y31 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att biståndet skall vara evidensbaserat och bistånd utan empiriskt belagda resultat omfördelas till andra biståndssatsningar
Tillbakadraget yrkande A06.29-Y06 (Bortröstad)
Av: Mötespresidiet


Av: Nicholas Miles Yrkande A06.29-Y30 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att att pengarna som på detta vis sparas skall gå till ökade integrationssatsningar, till exempel höjda statsbidrag till mottagarkommuner eller ökade satsningar på SFI.
Tillbakadraget yrkande A06.29-Y07 (Jämkad med yrkande A06.29-Y30)
Av: Mötespresidiet


Av: Mötespresidiet Yrkande A06.29-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att efter denna liberalisering av migrationsreglerna få till stånd en utredning av möjligheterna att införa öppna gränser


Tilläggsyrkanden

Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y09 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” måste avskaffas.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y10 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y11 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y12 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater, och all tid och resurser i övrigt som behövs för en rättssäker process.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y13 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y14 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y15 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättssrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y16 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Ingen flykting som söker asyl i Sverige bör utvisas utan att få sin asylansökan prövad här.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y17 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y18 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y19 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård, rehabilitering och övrig vård måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y20 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Att motverka och klara upp vandalism mot flyktingförläggningar och andra hatbrott mot flyktingar bör prioriteras (bl.a. ekonomiskt) av Polisen.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y21 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Tiggeri måste förbli lagligt.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y22 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y23 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y24 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas. Ett undantag utgörs av grovt kriminella närstående som inte är svenska medborgare.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y25 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y26 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Gränspassager bör öppna upp för sökande efter försvunna flyktingar.


Av: Calandrella Yrkande A06.29-Y27 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att kongressen antar ställningstagandet: Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.


Tillbakadraget yrkande A06.29-Y28 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2013-04-06, 08:44 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y09:
att kongressen antar ställningstagandet: Klassifikationen ”uppenbart ogrundade asylansökningar” måste avskaffas.
Sådan klassifikation innebär att asylansökan överhuvudtaget inte behandlas på ett rättssäkert sätt, vilket innebär en enorm svårighet för den asylsökande och ett brott mot vederbörandes rätt till rättssäkerhet och rätt att söka asyl. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 08:46 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y10:
att kongressen antar ställningstagandet: Sverige måste respektera sina internationella åtaganden vad gäller att skydda mänskliga rättigheter.
Sverige gör det inte idag. Internationella åtagandena är visserligen inte alltid särskilt långtgående och vi bör förstås sträva längre. Hursomhelst bör vi inte bryta mot dem, även om vi bör gå längre än dem vad gäller skyddet av mänskliga rättigheter. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 08:48 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y11:
att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden bör i normalfallet anses trovärdiga. Motstridiga uppgifter från flyktingar bör anses fullt förståeliga givet flyktingarnas situation, varför sådant inte ska få undergräva flyktingarnas trovärdighet i myndigheternas och rättsväsendets perspektiv.
Den här åsikten är en välbehövlig precisering av det svepande ”asylprocessen måste vara rättssäker” som Piratpartiet (och indirekt Ung Pirat) tidigare redan ställt sig bakom. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 08:49 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y12:
att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden måste få tillgång till kompetent tolkning och kompetenta advokater, och all tid och resurser i övrigt som behövs för en rättssäker process.
Den här åsikten är en välbehövlig precisering av det svepande ”asylprocessen måste vara rättssäker” som Piratpartiet (och indirekt Ung Pirat) tidigare redan ställt sig bakom. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 08:50 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y13:
att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som kränker mänskliga rättigheter (däribland samtliga diktaturer), naturkatastrofer och mycket dåliga levnadsförhållanden bör omedelbart få stanna utan vidare prövning, förutsatt att de inte är internationellt efterlysta för grov brottslighet.
Eftersom ingen någonsin ska utvisas till diktaturer o.s.v. (i enlighet med Piratpartiets redan antagna ställningstagande från höstmötet 2012 som Ung Pirat redan indirekt ställt sig bakom) är det slöseri med resurser att pröva asylfrågan vidare i dessa fall. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 08:53 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y14:
att kongressen antar ställningstagandet: Asylsökanden från länder som varken kränker mänskliga rättigheter eller är drabbade av naturkatastrofer eller mycket dåliga levnadsförhållanden måste få en individuell, rättssäker prövning, helt utan hänsyn till eventuella önskningar om ”volymförändringar” eller dylikt.
Detta är en förutsättning för en rättssäker prövning. Även dessa flyktingar kan ha asylskäl om de t.ex. personligen är förföljda i sina hemländer (även om hemländerna i allmänhet är demokratiska); ett konkret exempel är Ecuadors asylprövning av Assange som grundar sig på t.ex. amerikanska politikers vilja att döda honom i just det enskilda fallet (även om USA i allmänhet är tämligen demokratiskt måste därmed Assange ha möjlighet till individuell, rättssäker asylprövning). Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 08:56 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y15:
att kongressen antar ställningstagandet: Inhibition bör ske i samtliga utvisningsärenden tills Sverige fått en kompetent, laglydig och folkrättssrespekterande instans som kan avgöra dessa. Om ingen sådan instans skapas bör inhibitionen bli en amnesti för alla.
Detta är enda sättet att omedelbart stoppa de folkrättsvidriga utvisningar vi vet sker idag med dagens utvisning. För de sker, det vet vi - FN:s tortyrkommitté har dömt Sverige upprepade gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention då vi utvisat människor till tortyr (här har svenska staten ett föga hedrande världsrekord) och Europadomstolen har också dömt Sverige flera gånger för andra människorsrättsfientliga utvisningar. Hur går detta till? Följer inte domstolarna och myndigheterna lagen? Jo det gör de - Utlänningslagen är folkrättsvidrigt skriven. Men inhibition behövs i alla fall, för att rädda de människoliv som annars går förlorade innan vi hinner ändra Utlänningslagen. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 08:58 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y16:
att kongressen antar ställningstagandet: Ingen flykting som söker asyl i Sverige bör utvisas utan att få sin asylansökan prövad här.
Andra länder har ofta än mer usla asylsystem än Sverige har; därför bör ingen utvisas till andra länder utan att få asylansökan prövad här (vilket den inhumana Dublinförordningen idag innebär; det är en av huvudanledningarna till att så många papperslösa flyktingar finns i landet - de har öht inte fått sin ansökan prövad eftersom de inte har juridisk rätt till det utan isf utvisas till exvis Italien). Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 09:01 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y17:
att kongressen antar ställningstagandet: Utlänningslagen måste ändras. Ett första steg vore att ändra ”synnerligen ömmande omständigheter” till ”särskilt ömmande omständigheter”.
Det är inte primärt byråkraterna på Migrationsverket, i domstolarna och Polisen utan politikerna som gjort fel. Felet ligger i lagen, inte i dess uttolkare. Därför behöver lagen ändras. Och just denna konkreta ändring skulle – med en bred tolkning av ”särskilt ömmande omständigheter” – kunna innebära att i princip allt Piratpartiet redan antagit (och därmed indirekt Ung Pirat) för vad gäller utvisningar blir lag utan vidare: att utvisningarna till bl.a. länder som grovt kränker mänskliga rättigheter stoppas. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 09:02 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y18:
att kongressen antar ställningstagandet: Barns rätt till skolgång måste garanteras. Polisen bör inte få jaga papperslösa vid skolor.
Det första behöver knappast motiveras (det står i Barnkonventionen och är en allmänt vedertagen humanistisk princip). Det sista är en förutsättning för att det första ska fungera i praktiken. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 09:03 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y19:
att kongressen antar ställningstagandet: Papperslösas och asylsökandes rätt till all sorts primärvård, rehabilitering och övrig vård måste stärkas. Polis, eller annan dylik myndighet, skall inte få söka efter papperslösa vid någon form av vårdinrättning.
Piratpartiet har i princip redan antagit det första som sin åsikt (och därmed indirekt Ung Pirat). Det andra är en förutsättning för att det första ska kunna genomföras. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 09:06 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y20:
att kongressen antar ställningstagandet: Att motverka och klara upp vandalism mot flyktingförläggningar och andra hatbrott mot flyktingar bör prioriteras (bl.a. ekonomiskt) av Polisen.
Detta eftersom dessa brott drabbar en av samhällets mest utsatta grupper och eftersom sådana brott givetvis avskräcker från invandring. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 09:07 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y21:
att kongressen antar ställningstagandet: Tiggeri måste förbli lagligt.
Sociala problem som misär kan inte kriminaliseras bort; jämför skadereduktion inom t.ex. drogpolitiken. Ett förbud mot tiggeri skulle försvåra för (bland många andra) invandrare och avskräcka från invandring. Se även min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte för mer bakgrund, information och argumentation.
2013-04-06, 09:09 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y22:
att medlemsmötet antar ställningstagandet: Rasprofilering som statlig metod är helt oacceptabelt.
Rasism är fel. (Och avskräcker invandring.)
2013-04-06, 09:11 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y23:
att kongressen antar ställningstagandet: Rasism och fördomar måste motarbetas mer kraftfullt av det offentliga – givetvis ständigt med respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. Flera bra förslag rörande exempelvis ökad utbildning inom skolor och Forum för levande historia finns i rapporten ”Främlingsfienden inom oss”. Grundpremissen för sådana åtgärder måste vara att alla människor i första hand betraktas som individer, inte som representanter för godtyckliga grupper, att identiteter som ”svensk” måste vara flexibla för alla som vill identifiera sig med dem och att människor mycket väl kan och får ha flera identiteter samtidigt.
Rasism och fördomar avskräcker invandring. Rent ideologiskt står Piratpartiet för mångfald, öppenhet och frihet. Detta måste omsättas i praktiken genom statliga åtgärder.
2013-04-06, 09:12 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y24:
att kongressen antar ställningstagandet: Inga barn eller deras närstående bör tvångsutvisas. Ett undantag utgörs av grovt kriminella närstående som inte är svenska medborgare.
Sådana tvångsutvisningar strider mot barns rättigheter enligt Barnkonventionen då de näppeligen är i barnets bästa. Undantaget behövs för att grovt kriminella inte ska kunna hänvisa till närstående barn då de döms till utvisning ur landet som straff för sin grova kriminalitet.
2013-04-06, 09:13 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y25:
att kongressen antar ställningstagandet: Sverige måste driva på för en human, rättssäker och människorättsrespekterande migrationspolitik inom EU. Varje EU-land måste tillåtas ha en mer frihetlig flyktingpolitik än resten av EU.
Framgång på EU-nivå ger ännu större positiv effekt för mänskliga rättigheter än bara framgång i Sverige. Den sista meningen utgår från subsidiaritetsprincipen och syftar dessutom till att möjliggöra positiva exempel/föregångare. T.ex. att Sverige ska kunna öka invandringen.
2013-04-06, 09:14 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y26:
att kongressen antar ställningstagandet: Gränspassager bör öppna upp för sökande efter försvunna flyktingar.
Konsekvenserna av att detta inte gäller är vidriga. Se min motion En human och rättssäker flyktingpolitik på Piratpartiets vårmöte (länk) för bakgrund till just detta.
2013-04-06, 09:15 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y27:
att kongressen antar ställningstagandet: Alla flyktingar måste ha lagliga möjligheter att söka asyl i Sverige. Visumsystemet måste anpassas för att möjliggöra asylsökandes flykt. Asylsökande bör också kunna ske via svenska ambassader och per korrespondens (utanför Sveriges gränser). Den som tagit sig till Sverige och vill lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. som arbetskraftsinvandrare istället för flykting, måste kunna göra det på plats i Sverige.
Idag ser situationen inte ut så, vilket har förödande mänskliga konsekvenser och kränker människors rätt till asyl. Ställningstagandet skulle dessutom möjliggöra massinvandring.
2013-04-06, 09:18 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y28:
att kongressen bör deklarera migrationspolitiken som en fokusfråga för Ung Pirat år 2013. Styrelsen uppdras att inför valen 2014 lyfta fram migrationsfrågor i extern kommunikation, t.ex. söka påverka Piratpartiet för att prioritera upp migrationspolitiken inför valen.
Vi måste ha kvar representation i EU-parlamentet och komma in i Riksdagen! Många Alliansväljare, socialdemokrater och miljöpartister är förbannade på REVA och söker ett frihetligt, humanistiskt alternativ. Låt oss bli det alternativet. För mer bakgrund, se här.
Nicholas Miless avatar
2013-04-06, 09:26 #22
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y29:
att asylreglerna kraftigt liberaliseras, vilket bland annat skall innnebära att HBT-personer inte skall deporteras tillbaka till garderoben, att barn födda i Sverige aldrig skall deporteras, samt att flyktingkvoterna höjs.
Detta är ett förtydligande av intentionen bakom den ursprungliga att-satsen.
Nicholas Miless avatar
2013-04-06, 10:14 #23
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y30:
att att pengarna som på detta vis sparas skall gå till ökade integrationssatsningar, till exempel höjda statsbidrag till mottagarkommuner eller ökade satsningar på SFI.
Denna ändring är ämnad att klargöra intentionen bakom den ursprungliga att-satsen.
2013-04-06, 10:19 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y31:
att biståndet skall vara evidensbaserat och bistånd utan empiriskt belagda resultat omfördelas till andra biståndssatsningar
Mötespresidiets avatar
2013-04-07, 09:55 #25
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A06.29-Y32:
att asylreglerna kraftigt liberaliseras, vilket bland annat skall innnebära att HBTQ-personer inte skall deporteras tillbaka till garderoben, att barn födda i Sverige aldrig skall deporteras, samt att flyktingkvoterna höjs. // Johan mlg Karlsson
Mötespresidiets avatar
2013-04-07, 10:06 #26
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande A06.29-Y03 till fördel för A06.29-Y32.

Mitt bortjämkade A06.29-Y03:
asylreglerna kraftigt liberaliseras

A06.29-Y32, som jag tycker bättre om:
asylreglerna kraftigt liberaliseras, vilket bland annat skall innnebära att HBTQ-personer inte skall deporteras tillbaka till garderoben, att barn födda i Sverige aldrig skall deporteras, samt att flyktingkvoterna höjs. // Johan mlg Karlsson
Mötespresidiets avatar
2013-04-07, 10:13 #27
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande A06.29-Y07 till fördel för A06.29-Y30.

Mitt bortjämkade A06.29-Y07:
pengarna som på detta vis sparas skall gå till ökade integrationssatsningar

A06.29-Y30, som jag tycker bättre om:
att pengarna som på detta vis sparas skall gå till ökade integrationssatsningar, till exempel höjda statsbidrag till mottagarkommuner eller ökade satsningar på SFI.
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com