Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P04: Proposition: Verksamhetsplan 2014


Inledning

Piratpartiet står inför en av sina största möjligheter någonsin. Supervalåret 2014 med val till Europarlamentet på våren och kommun, landstings samt riksdagsval på hösten. För att möta denna utmaning har partiet antagit en separat valplan som redogör för vilken verksamhet som ska ske i anknytning till valen. All valverksamhet redovisas således där och lämnas utanför den ordinarie verksamhetsplanen som istället täcker övrig verksamhet partiet kommer syssla med under året. Givetvis kommer även den verksamheten i mångt och mycket vara kopplad till valsatsningarna.

Mål för verksamheten

Verksamhetens mål för 2014 är att ha igång partiets normala verksamheter parallellt med
valverksamheten.

Internt arbete
För att vara framgångsrik i det utåtriktade arbetet är det helt nödvändigt att det interna arbetet
fungerar som det ska och fungerar som en stabil bas för allt annat arbete.

Lokal verksamhet
Partiet ska ha som mål att minst trettio lokala föreningar ställer upp i kommun och landstingsvalen på hösten
Partiet ska erbjuda de lokala föreningarnas företrädare utbildningar i hur man leder och
organiserar en lokal förening inom piratpartiet så att de kan bära upp lokalpolitiskt arbete efter en
valseger. Samtliga kommuner och landsting där partiet tar mandat ska erbjudas utbildning.
Partiet ska uppmuntra och stötta bildandet av en rikstäckande samarbetsorganisation för lokala
föreningar efter höstens val.
Minst 100 pirater ska ha genomgått någon av partiets centrala eller lokala studiecirklar under året
för lokalt aktiva pirater. Dessa får gärna genomföras i samverkan med Ung Pirat på de orter där
det är möjligt


Ekonomi
Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att stiga.
Partiet ska centralt genomföra minst en allmän donationskampanj för ett specifikt ändamål
utöver de som sker i samband med valen.

Partiet ska centralt genomföra minst en donationskampanj riktad mot en specifik målgrupp.
Partiet ska underlätta för lokala föreningar att driva egna donationskampanjer

Utåtriktat arbete

Kampanj
Partiet ska säkerställa att det under hela året finns kampanjmaterial att tillgå som presenterar
partiet och vår politik.
Partiet ska under sommaren genomföra en större, centralt initierad, medlemsvärvningskampanj.
Media
Partiet ska bibehålla en hög närvaro i traditionell media och ha målsättningen att synas i
rikstäckande media minst fyra gånger per månad under hela året.

Hemsidan
Partiet ska säkerställa att partiets hemsida underhålls och uppdateras. Särskild vikt ska läggas
vid att få de lokala föreningarna att bli aktiva på sina respektive underbloggar.
Partiet ska ha en god exponering på hemsidan av valda representanter och av kandidaterna i de
olika valen.
Partiet ska se till att det skapas ett livaktigt forum kopplat till partiets hemsida
Sociala medier
Partiet ska strukturera upp och öka sin närvaro på sociala medier och i olika diskussionsforum
på nätet
Centralt stödda evenemang
Partiet ska delta i Almedalsveckan och skapa förutsättningar för enskilda pirater att på egen hand
ta sig till ön och där integreras i partiets verksamhet, med målsättningen att minst femtio pirater
finns närvarande och marknadsför partiet.
Partiet ska delta i Pridefestivalen i Stockholm och ha målsättningen att minst hundra pirater
sluter upp under piratflagg i Prideparaden
Partiet ska delta i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg
Partiet ska delta på Dreamhack Sommar
Partiet ska delta på Dreamhack Vinter
Partiet ska delta på minst en större musikfestival
Partiet ska delta på Stora Noliamässan
Partiet ska stödja lokala föreningars närvaro på evenemang med resurser i de fall då det
bedöms att det lokala evenemanget är av sådan omfattning att partiet i dess helhet gynnas av
den lokala närvaron

Partiet ska uppmuntra lokala föreningar att ta huvudansvaret för de centralt stödda
evenemangen i de fall där det finns lokala föreningar med resurserna att göra så.
Internationella perspektiv
Partiet ska verka för en uppstart av ett European Pirate Party under året samt vara aktiva i vårt
medlemskap i organisationen efter dess bildande.
Partiet ska delta på årsmötet för PPI
Partiet ska stärka samarbetet med övriga nordiska piratpartier
Styrelsen
genom Anders S Lindbäck


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ovanstående verksamhetsplan för 2014
Av: JorgenL Yrkande P04-Y03 (Motyrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer vi att satsa på att bygga upp en ny operativ organisation istället för den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar.

Syftet med denna är att skapa lokalt förankrad samordning så att pirater ute i kommunerna kan komma i kontakt med varandra och göra aktiviteter tillsammans. Detta är alltid viktigt, med det är i synnerhet viktigt under ett valår.

Det är därför av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 20 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ovanstående verksamhetsplan för 2014

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringTilläggsyrkanden

Av: JorgenL Yrkande P04-Y03 (Motyrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer vi att satsa på att bygga upp en ny operativ organisation istället för den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar.

Syftet med denna är att skapa lokalt förankrad samordning så att pirater ute i kommunerna kan komma i kontakt med varandra och göra aktiviteter tillsammans. Detta är alltid viktigt, med det är i synnerhet viktigt under ett valår.

Det är därför av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P04-Y02 (Jämkad med yrkande P04-Y03)
Av: JorgenL


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #289331
Standard Sv: Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 - 2013-10-18, 23:42

Med anledning av kommentarerna till mitt yrkande:

Det är korrekt att den gamla KL/VL/DL inte fungerade perfekt på alla ställen, och att den idag inte fungerar speciellt bra, men det anser jag i mycket beror på att man låtit den förfalla de senaste åren, inte tillsatt nya människor när de gamla tröttnat etc. Visst fanns det många som inte gjorde vad som förväntades av dem, men det berodde dels på att uppdragen aldrig definierats ordentligt, dels på att man från ledningshåll inte såg till att byta ut dem som inte fyllde sina roller.

Dock, visst kan man tänka sig flera lösningar på detta problem. Det fanns även nackdelar i den gamla operativa organisationen som man inte bör återupprepa i en nystart. Exempelvis bör man inte så starkt göra resultatet beroende av en enda person per område utan kanske utse en grupp av människor med gemensamt operativt ansvar för flera kommuner.

DOCK, så upplever jag att man genom att droppa den gamla organisationen lät ett antal bebisar följa med badvattnet ut.

Att det fanns lokala personer utsedda med ansvar för kommunen är en sådan. Det är mycket lättare att vända sig till en person i samma kommun när man vill höra efter vad som är på gång.

Att det finns någon med tillgång till medlemsregistret och kan kommunicera med medlemmarna för lokala aktiviteter och snabba aktioner likaså. Idag är det mycket svårt för att inte säga omöjligt för random aktivist att ens veta om det finns fler pirater på ens ort, och ens ha en chans att veta om det finns nån att gå ut och affischera tillsammans med eller göra en flygbladsutdelning med.

Valrörelser innebär praktisk aktivitet. Praktiskt aktivitet kräver att människor känner till varandra, kan kommunicera och träffas, och det kräver lokal samordning.

Utan en KL-funktion i kommuner där det saknas förening så kan detta inte ske.

Att "återuppliva" den gamla operativa organisationen betyder naturligtvis inte att den måste se ut exakt så som den gjorde förut, men de saker jag nämner ovan behövs, och jag tycker det saknas ett resonemang om detta både i verksamhetsplanen och i valplanen. Det är en för stor och viktig aktivitet att bygga en sådan organisation för att det ska förbigås med tystnad, därav mitt yrkande.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#3) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #289037
Standard Sv: Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 - 2013-10-17, 06:09

Jag vill börja med att säga att Jörgens invändning om att det behövs sättas upp en fungerande valorganisation för affischering och valsedelsutdelning i landets samtliga kommuner är viktig och jag håller helt med honom om den saken.

Men jag tror inte att lösningen är att återskapa den gamla KL/VL/DL-rollen. Det är givetvis så att man kan ta bitar ur det systemet när man bygger ett nytt. Till exempelvis var en hierarkisk struktur för distribution av valsedlar väldigt effektiv och bör implementeras även i höstens val. Däremot är jag mindre nöjd med hur den dubbla rollen som intern koordinator och extern representant fungerade. Här är tyskarnas modell med en kapten och en styrman i varje crew förmodligen något vi istället kan inspireras av.

Men med detta sagt tycker jag att verksamhetsplanen är fel plats för den här frågan. Inledningstexten i styrelsens förslag på verksamhetsplan säger följande:

Citat:
Piratpartiet står inför en av sina största möjligheter någonsin. Supervalåret 2014 med val till Europarlamentet på våren och kommun, landstings samt riksdagsval på hösten. För att möta denna utmaning har partiet antagit en separat valplan som redogör för vilken verksamhet som ska ske i anknytning till valen. All valverksamhet redovisas således där och lämnas utanför den ordinarie verksamhetsplanen som istället täcker övrig verksamhet partiet kommer syssla med under året. Givetvis kommer även den verksamheten i mångt och mycket vara kopplad till valsatsningarna.
Jörgen har tydligt markerat att han vill ha systemet med KL/VL/DL inför valet i syfte att koordinera valrörelsen och då anser jag att han bör dra tillbaks sitt yrkande från verksamhetsplanen och istället lägga det som ett ändringsyrkande i styrelsens proposition om Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014. Gärna omformulerat så att det inte explicit säger att vi måste återinföra exakt samma modell som vi faktiskt avskaffade av en anledning.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
  (#4) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #288896
Standard Sv: Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 - 2013-10-15, 19:57

Jag tryckte på posta-knappen för snabbt.

Vi har också betydligt mer kunskap och organisatorisk erfarenhet nu än vi hade under tidigare valrörelser. Därför kan vi åstadkomma något betydligt bättre, än det man skulle åstadkomma bara genom att återskapa en kopia av den gamla organisationen.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2013-10-07, 19:21 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y01:
att mötet antar ovanstående verksamhetsplan för 2014
En bra verksamhetsplan som tar upp det som behövs. Missa inte att det också finns en separat prop om valstrategi.

Det är super att vi besöker Bokmässan ett tredje år, liksom de traditionella Pride och DH.
JorgenLs avatar
2013-10-08, 19:02 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 -
Jag saknar skrivningar avseende lokal verksamhet för de orter där det inte riktigt finns underlag att bilda förening.

Det finns garanterat massor av orter där det finns pirater som är intresserade av att jobba för partiet i valet, men där intresset för att bilda förening sannolikt är lågt.

Jag anser att den tidigare KL/VL/DL organisationen fungerade utmärkt under de år som det var val, och jag tror att det är viktigt att vi satsar på att återuppliva den för de områden där det inte finns intresse eller underlag att bilda föreningar.

Det finns uppåt 300 kommuner i Sverige, vi bör inte lämna walk over i riksdagsvalet i de där vi inte kan fixa föreningar, det är ändå uppåt 90% av landets kommuner.

Att sätta upp en fungerande valorganisation för affischering och valsedelsutdelning i ALLA landets kommuner där vi har medlemmar tycker jag absolut bör vara med i verksamhetsplanen. I de orter där vi har föreningar ska naturligtvis de ta ansvaret för detta, men i alla övriga bör vi skyndsamt bygga upp KL organisationen, och det måste påbörjas omgående.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Henry Rouhivuori, JPAnderson, Krister Renaud, Kristofer Pettersson, Nicholas Miles
JorgenLs avatar
2013-10-09, 22:30 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y02:
att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.
Jag saknar skrivningar avseende lokal verksamhet för de orter där det inte riktigt finns underlag att bilda förening.

Det finns garanterat massor av orter där det finns pirater som är intresserade av att jobba för partiet i valet, men där intresset för att bilda förening sannolikt är lågt.

Jag anser att den tidigare KL/VL/DL organisationen fungerade utmärkt under de år som det var val, och jag tror att det är viktigt att vi satsar på att återuppliva den för de områden där det inte finns intresse eller underlag att bilda föreningar.

Det finns uppåt 300 kommuner i Sverige, vi bör inte lämna walk over i riksdagsvalet i de där vi inte kan fixa föreningar, det är ändå uppåt 90% av landets kommuner.

Att sätta upp en fungerande valorganisation för affischering och valsedelsutdelning i ALLA landets kommuner där vi har medlemmar tycker jag absolut bör vara med i verksamhetsplanen. I de orter där vi har föreningar ska naturligtvis de ta ansvaret för detta, men i alla övriga bör vi skyndsamt bygga upp KL organisationen, och det måste påbörjas omgående.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck, JPAnderson, Mikael Holm
2013-10-15, 18:50 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 -
Jörgen, jag undrar vad du menar med DL/VL/KL?
Henrik Brändéns avatar
2013-10-15, 19:55 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg

Att sätta upp en fungerande valorganisation för affischering och valsedelsutdelning i ALLA landets kommuner där vi har medlemmar tycker jag absolut bör vara med i verksamhetsplanen.
Jag och hela ledningen håller helt med.

Däremot tror jag att ett beslut att uppdra åt styrelsen att under år 2014 uppdra åt ledningen att återstarta den gamla KL/VL/DL-organisationen är kontraproduktivt om det är vad man vill uppnå.

Vi har idag inte den uppsättning aktivister som vi hade vid de enda tillfällen och på de enda ställen den organisationen verkligen fungerat och levererat det du skissar. Därför behövs andra medel, och dessa måste vi börja jobba med omedelbums. Inte efter det att styrelsen haft sitt första möte under 2014. Då är det alldeles för sent.
Henrik Brändéns avatar
2013-10-15, 20:02 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y02:
att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.
Vill vi uppnå målet att ha kampanjaktivitet och valsedelsutdelning på många ställen vore det mycket olyckligt att låsa oss vid just den gamla organsiationsmodellen. Förutsättningarna är mycket annorlunda idag.
Mabs avatar
Gammal Mab
2013-10-15, 23:37 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y02:
att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.
Samma invändning som Henrik Bränden framför
Johan mlg Karlssons avatar
2013-10-16, 10:54 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 -
Citat:
Ursprungligen postat av Irena Visa inlägg
Jörgen, jag undrar vad du menar med DL/VL/KL?
I brist på Jörgen så svarar jag

Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare. (I Göteborg mfl fanns även KDL - Kommundelsledare. I vissa delar av Sverige, tex Stockholm så hoppades även steget kommunledare över eftersom kommun och valkrets är samma sak.)

Det hela är en trädstruktur av ansvarsposter som utses uppifrån och ner.
Leffelinis avatar
2013-10-16, 13:48 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y02:
att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.
KL/VL/DL funktionerna fungerade generellt dåligt på de flesta ställen i landet där många satte sig som KL/VL för att hjälpa till att dela ut valsedlar endast vilket rollerna inte främst var till för. Detta glapp som upplevs finnd går att få till genom att man får anmäla sig till partiet att ha hand om valsedlar och kampanjmaterial istället för att bli tillsatt som KL eller VL.
JorgenLs avatar
2013-10-19, 11:14 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P04-Y03:
att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer vi att satsa på att bygga upp en ny operativ organisation istället för den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar.

Syftet med denna är att skapa lokalt förankrad samordning så att pirater ute i kommunerna kan komma i kontakt med varandra och göra aktiviteter tillsammans. Detta är alltid viktigt, med det är i synnerhet viktigt under ett valår.

Det är därför av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.
Eftersom det tidigare yrkandet verkar tolkats som att det är EXAKT den gamla operativa organisationen som förespråkas, ändrar jag till en formulering som lämnar implementationen mera öppen, men som framhåller vad som är det viktiga att uppnå.
JorgenLs avatar
2013-10-19, 11:18 #15
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande P04-Y02 till fördel för P04-Y03.

Mitt bortjämkade P04-Y02:
Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.

P04-Y03, som jag tycker bättre om:
Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer vi att satsa på att bygga upp en ny operativ organisation istället för den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar.

Syftet med denna är att skapa lokalt förankrad samordning så att pirater ute i kommunerna kan komma i kontakt med varandra och göra aktiviteter tillsammans. Detta är alltid viktigt, med det är i synnerhet viktigt under ett valår.

Det är därför av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.


En öppnare formulering som framhåller de viktiga sakerna med en lokal operativ organisation.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Mikael Holm
2013-10-19, 16:44 #16
Inte uppkopplad
Sv: Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 -
Bifall Y01
Henrik Brändéns avatar
2013-10-22, 22:28 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y03:
att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer vi att satsa på att bygga upp en ny operativ organisation istället för den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar.

Syftet med denna är att skapa lokalt förankrad samordning så att pirater ute i kommunerna kan komma i kontakt med varandra och göra aktiviteter tillsammans. Detta är alltid viktigt, med det är i synnerhet viktigt under ett valår.

Det är därför av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.
Viktigt tillägg
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com