Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C01: Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2015, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Partistyrelsen misslyckades med att framställa sitt förslag till verksamhetsplan innan deadlinen för propositioner, och därför presenteras den som motion av partistyrelsens sekreterare. Styrelsen tog beslut på mötet i september 2014 att ställa sig bakom motionen.

Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som siktar högt utan att vara orealistisk, och som pekar ut konkreta mål på ett sätt som gör det lätt för nästa medlemsmöte att se hur väl partistyrelsen lyckats i sitt arbete.

Verksamhetsplanen står i sin helhet nedan, och finns även med snyggare formatering här: http://anton.nordenfur.se/wp-content/uploads/Verksamhetsplan-slutlig.pdf

Partistyrelsen hoppas på en fantastisk diskussion om vad vi kan ändra till det bättre!

Partistyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015

Piratpartiet ska under 2015 fortsätta vara en viktig röst i den offentliga debatten. Förutsättningarna för detta arbete är dock på många sätt förändrade.

Under supervalåret 2014 ställde partiet upp med lokala föreningar i 35 lokala val, och gick fram i valrörelserna med genomarbetade och genomdiskuterade politiska program.

Trots det blev valresultaten en besvikelse. Partiet har däreigenom inte bara förlorat sitt direkta inflytande i EU-parlamentet, utan det kommer också innebära minskade ekonomiska resurser.

Vi behöver därför under 2015 arbeta intensivt för att öka partiets inkomster, samtidigt som vi justerar ambitioner och förväntningar efter den nya situationen. Det är till exempel osäkert om vi under 2015 kommer att kunna ha en heltidsanställd partiledare eller om vi behöver anpassa oss till en deltidsarbetande eller helt ideell ledning.

1. Internt arbete

1.1 Lokal verksamhet

Det lokala arbetet är grunden för all framgångsrik politisk verksamhet.
Lokala aktivistansvariga ska finnas i minst 75 av landets hundra största kommuner.

De lokala föreningar som finns ska stöttas, och bildande av nya uppmuntras. Målet är åtta nybildade föreningar under året, och att verksamheten stabiliseras i lokala föreningar som täcker våra tio största städer och våra sju största studentorter. Partiet uppmanar lokala föreningar att söka ett nära och förtroendefullt samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar.

Ett mindre ekonomiskt anslag ska ges till alla lokala föreningar som genomfört års- eller uppstartsmöte. En pott pengar ska finnas avsatt för lokala föreningar att söka stöd för konkret aktivism.

1.2 Medlemsutbildning

De två webbaserade kurserna för medlemmar ska ses över, och göras enklare och roligare att använda, t ex genom att moment av gamification [1] förs in.

Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas.

Minst 100 pirater ska ha genomgått någon av partiets centrala kurser eller lokala studiecirklar under året. Dessa får gärna genomföras i samverkan med Ung Pirat på de orter där det är möjligt.

En utbildning för aktivistansvariga ska tas fram för att underlätta fortsatt aktivitet lokalt.

Minst en central mediaträning ska hållas under året.

För att uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska styrelse och ledning under året arbeta fram en "kunskapsbank" där vi samlar resurser som kan understödja utbildning av våra medlemmar, såsom föredragshållare, videofilmer, studiematerial et cetera.

1.3 Träffar AFK

Det är viktigt för kvaliteten på samtalen i partiet att man inte bara umgås och diskuterar online. Träffar ska genomföras varje år, där partiaktiva från olika delar av landet kan mötas och diskutera.

Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events med en mindre kostnad, med målet att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under 2015.

Träffarna kan handla om aktuella och viktiga politiska frågor, arrangeras runt ett sakpolitiskt eller annat tema eller fungera som ett offline komplement i anslutning till partiets digitala medlemsmöten.

1.4 Internkommunikation

För att förbättra tonläge och ömsesidig respekt i partiets interna diskussioner ska system väljas, designas och modereras som premierar lugna diskussioner och resonemang framför häftiga utbyten av invektiv. Partiets interna kommunikation måste struktureras och skiktas bättre, och tydligare separeras från den externa kommunikationen

Ett onlineforum måste finnas för intern diskussion för partiets medlemmar.

En separat del av partiets webbsida innehåller sådan löpande och stationär information som är intressant för partiaktiva och funktionärer.

I samband med översyn av behörigheter och roller i Pirateweb görs en översyn av möjligheterna att rikta utskick geografiskt och funktionsmässigt på optimalt sätt.

Tydliga strukturer bör skapas för medlemmar att förmedla information och frågor till partiledningen.

En tydlig kommunikationsstrategi ska utarbetas för de kommunikationsplattformer som partiet använder sig av, både externt och internt.

1.5 Samordning

Med ett växande lokalt arbete kommer ett behov att ett led mellan å ena sidan partiets centrala ledning och å andra sidan de lokala föreningarna och de lokala kontaktpersonerna/aktivistansvariga. Under året ska detta behov i någon form tillgodoses.

Partiets centrala ledning ska regelbundet ha samtal med UPs centrala ledning och samordna verksamheten då detta faller sig naturligt för båda organisationerna.

1. 6 Politisk utveckling

Den politiska utveckling partiet gått genom behöver konsolideras.

Den ideologiska diskussionen behöver fortsätta, bland annat kring identitetspolitik och dess förhållande till informationspolitik. Ifall en sådan diskussion leder till en önskan om att omarbeta principprogrammet bör ett sådant arbete följa efter en grundlig diskussion, och påbörjas under 2016.

Vi behöver bevaka utvecklingen kring våra kärnfrågor, så att vi kan ligga i framkant vad gäller informationspolitik, immaterialrätt och digital infrastruktur. Arbetet måste fortsätta med att gå genom skilda politikområden, och se vad vår ideologi och våra kärnfrågor har för bäring på dessa. Nya och reviderade ställningstaganden kan göra det nödvändigt att se över befintliga eller tillföra ny sakpolitiska program under slutet av året.

Politiska talespersoner och sakpolitiska utskott ska få en viktig roll i det politiska utvecklingsarbetet. Nationella och regionala konferenser kring ideologi och sakpolitik bör stimulera och strukturera diskussionen.

Arbetet med politisk utveckling ska präglas av öppenhet och inkludering, så att alla medlemmar känner att de haft goda möjligheter att påverka resultatet i form av principer, ideologi och sakpolitik.

Partiet ska söka samverkan, samarbete och idéutbyte med andra organisationer vars agenda överlappar vår i till exempel frågor om upphovsrätt, informationsfrihet och identitetspolitik.

En nätburen idétidskrift eller ”tankesmedja” i partiet eller dess närhet skulle kunna ha stor betydelse för det politiska utvecklingsarbetet. Partiet ska därför söka efter samarbeten och resurser för att starta något sådant.

1. 7 Ekonomi

Att öka inkomsterna från donationer och ev andra källor har efter valet 2014 blivit än mer angeläget. Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att stiga, och undersöka alternativa finansieringskällor.

Gulddonationerna har hittills vart avsedda för löpandedriftskostnader för partiet, inte löner. En diskussion bör ske om huruvida partiet ska ledas ideellt, deltid eller på heltid. Om det ska ske på deltid eller heltid bör en från gulddonationer separerad, riktad finansiering skapas för avlöning av t ex partiledare.

Möjligheter att stärka partiet och partiets ekonomiska situation genom associerade verksamheter som exempelvis en tankesmedja, en folkhögskola eller en stipendiefond ska utredas.

1.8 Folkhögskola

Piratpartiet bör arbeta systematisk och målmedvetet för att upprätta en folkhögskola. Kunskap är en av partiets grundpelare och upprättandet av en skola har stor symbolisk betydelse och bidrar med att öka vår trovärdighet på den politiska arenan.

Under 2015 är det dags att gå från ord till handling. Innan årets utgång ska partistyrelsen ha tagit emot en ordentlig förstudie av ekonomiska, legala och andra förutsättningar som möjliggör ett beslut om huruvida partiet ska starta en folkhögskola.

2. Utåtriktat arbete

2.1 Kampanj och aktivism


Det är viktigt att behålla det momentum i det lokala kampanjarbetet vi fått upp under valrörelserna, så att partiet fortsätter att synas och märkas, och så att våra frågor förs fram kontinuerligt under de kommande fyra åren.

Lokala föreningar och aktiva ska därför kunna fortsätta beställa kostnadsfria paket med kampanjmaterial dvs flyers, foldrar och affischer. En hel del grundmaterial och tidlöst material från riksdagsvalrörelsen återstår från 2014, men det kan bli aktuellt med kompletterande material kring nya frågor som dyker upp.

Vi bör utveckla nya metoder att få pirater att i kamratlig tävlan arbeta systematiskt och kontinuerligt med den typ av kampanjarbete som passar just dem.

2.2 Mediaarbete

Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar.

Arbetet i nätverk med insändarskrivande ska fortsätta.

Under 2015 ska vi arbeta med att utveckla kompetens, idéer och metoder för att nå ut i press- och etermedia på redaktionell plats - t ex genom anordnande av manifestationer, produktion av video, podcasts och liknande.

2.3 Extern hemsida

Partiets externa hemsida ska löpande uppdateras och underhållas, både kring politiska frågor som hamnar i centrum för debatten, och om partiets aktiviteter och utspel.

2.4 Sociala media

Piratpartiet ska vara ett föregångsparti vad det gäller sociala medier, och visa att det finns icke-proprietära plattformar som slår vakt om användarnas integritet. Samtidigt måste vi vara ständigt närvarande på de ställen där många människor finns, och prata med folk där.

Vi ska använda sociala medier till att prata med människor, inte till dem, och använda varje social plattform på det sätt som passar just den plattformen bäst.*

Vi ska uppmuntra och stimulera medlemmar att dela material som kan bli viralt.

Vi behöver arbeta med att separera användning av sociala medier för extern kommunikation och för interna diskussioner. Partiets officiella externa kanaler i sociala media ska ha värdar som ser till att kanalerna förblir trevliga ställen där alla kan känna sig välkomna att umgås och diskutera.*

2.5 Evenemang

Piratpartiet behöver synas och höras på ställen där många människor samlas och/eller sammanhang som media bevakar. Arbetet med detta är viktigt och bör ske genom samarbeten med UP och/eller lokala föreningar. Valet av evenemang ska ske så att vi både möter traditionella och nya målgrupper, och närvaron sprids över landet.

Piratpartiet ska samarbeta med UP i deltagandet på Dreamhack.
Piratpartiet ska delta på Pridefestivalen.

Vi bör antingen närvara vid bok- och bibliotek, eller någon större mässa som riktar sig mot skolor och lärare.

Partiet ska skicka minst en utvald representant till Almedalen.

Ytterligare deltagande vid event sker i mån av aktiva som är villiga att arbeta med eventet och ekonomiska resurser för ett deltagande.

2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning.

3. Internationellt arbete

Frågor om övervakning och immaterialrätt styrs i hög utsträckning genom internationella samarbeten och avtal, och därför är piratrörelsens politiska arbete av naturnödvändighet internationellt. Målet är en internationell politisk rörelse med kraft att hejda övervakningssamhället och befria all världens kunskap och information.*
  • Partiet ska därför delta i årsmötet för PPI.
  • Vi ska delta i arbetet i European Pirate Party.
  • Det svenska Piratpartiet ska stärka sitt samarbete med andra nordiska piratpartier, t ex genom att stödja Piratpartiet i Norge när de jobbar med sin kommunvalskampanj.
  • Vi ska utveckla mekanismer för att göra det lätt för svenska pirater att få kontakt med andra piratpartier, som behöver handräckning i sina valrörelser.

4. Långsiktig plan

Partiet skall under 2015 ta fram en långsiktig plan för hur partiet ska utvecklas under den kommande femårsperioden, för att vinna framtida val.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Anton Nordenfur

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Anton Nordenfur Yrkande C01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar 2015 års verksamhetsplan enligt bilaga.
Av: AndersLindbäck Yrkande C01-Y03 (Motyrkande) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar." skall ändras till "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokala tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."
Av: Henrik Brändén Yrkande C01-Y07 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet i nätverk med insändarskrivande ska fortsätta." ändras till "Arbetet med nätverk för att skriva fler insändare och debattartiklar till lokal- och fackpress ska fortsätta."


Yrkanden

Av: Anton Nordenfur Yrkande C01-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar 2015 års verksamhetsplan enligt bilaga.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motivering

Tillbakadraget yrkande C01-Y02 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande C01-Y05 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: AndersLindbäck Yrkande C01-Y03 (Motyrkande) 3 personer gillar    1 personer ogillar

att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar." skall ändras till "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokala tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande C01-Y04 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tillbakadraget yrkande C01-Y06 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: Henrik Brändén Yrkande C01-Y07 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet i nätverk med insändarskrivande ska fortsätta." ändras till "Arbetet med nätverk för att skriva fler insändare och debattartiklar till lokal- och fackpress ska fortsätta."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
erik78se Inte uppkopplad
 
erik78ses avatar
 
Inlägg: 303
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #293898
Standard Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 - 2014-10-26, 11:27

Jag tycker det är en viktig sak att signalera till sina medlemmar att partiet centralt arbetar med den politik som röstats fram, vilket i det här fallet innehär att man försöker gå över till öppen mjukvara.

Det är lika självklart för mig som att arbeta med värdegrunder i hur vi bemöter varandra i dialog, behandlar HQBT eller liknande.

Det är inte så kul när ledande personer i partiet går ut och behandlar dessa frågor som om de vore strikt tekniska. För mig handlar det inte om det tekniska, utan det värdegrundsmässiga.

Att säga att öppen mjukvara är något som vi inte har möjlighet att arbeta aktivt med i partiet, är något som jag tar illa vid mig av på ett personligt plan. Det är viktiga frågor med öppen källkod av etiska, humanistiska och kunskapsskäl.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tony Stohne, Urban Sundström
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 12:01 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y02:
att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar." skall ändras till "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokal tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."
Vi måste synas även i lokala tidningar och fackpressen. Vi missar många potentiella väljare och aktiva om man bara syns i rikspressen.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 12:02 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y03:
att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar." skall ändras till "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokala tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."
Fackpress och lokala tidningar är viktiga källor att synas i då många inte läser rikspressen.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 12:03 #5
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande C01-Y02:
följande text i verksamhetsplanen "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar." skall ändras till "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Till det skall även partiet försöka få in debattartiklar i lokal tidningar och fackpress. Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 12:08 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y04:
att att följande text i verksamhetsplanen "Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar." skall ändras till " Sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar. Utskott skall ha målet att få in minst en debattartikel per månad. "
Sätter ett krav som då kan kollas upp vid årets slut. En av de saker som då partiet har sett är att ingen vet om breddningen.
Genom detta krav så får talespersonerna och utskotten ett krav på sig att då göra det de är till för - presentera partiets politik för allmänheten och informera om den breddning av politiken som partiet har gjort.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 12:14 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y05:
att ändra texten från att lyda"
2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning."

till att lyda "
2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning. Partiet skall ha en målsättning att vid årets slut ha minst 10 000 medlemmar. "
Det är bra att ha mätbara mål. Genom att ha ett konkret mål så är det enklare att se hur långt ifrån målet man är och om mer insatser behöver göras för att nå målet. Just nu har partiet 8421 medlemmar så denna betyder att partiet behöver då rekrytera 131 medlemmar per månad i genomsnitt för att nå målet.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-16, 12:27 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det är bra att ha mätbara mål. Genom att ha ett konkret mål så är det enklare att se hur långt ifrån målet man är och om mer insatser behöver göras för att nå målet. Just nu har partiet 8421 medlemmar så denna betyder att partiet behöver då rekrytera 131 medlemmar per månad i genomsnitt för att nå målet.
Plus så många som inte förnyar nästa år... Piratpartiet påverkas kraftigare än andra partier av att de flesta nya medlemmar bara är det ett år.

Visst medlemsvärvning är en positiv sak, men jag misstänker att av de värvda medlemmarna 2015 så förnyar majoriteten inte sina medlemsskap 2016. Se till exempel på de gånger Tankafetast länkat till oss.

Om eller snarare när de politiska vindarna vänder, så kommer medlemsantalet att stiga av sig självt. Sommaren 2008 är ett exempel på det.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 12:33 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y06:
att att i verksamhetsplanen lägga till följande text"
1.9 Leva som vi lär
Piratpartiet kräver idag att offentliga sektorn går över till fri och öppen programvara. För att leva som vi lär så skall piratpartiet göra detsamma och då helt gå över till fri och öppen programvara. Dels skall partiet själv inte använda något annat och partiet skall heller inte kräva att medlemmar använder något annat. Partiet skall ha en lista över de avvikelser som finns och ta fram planer hur dessa skall fasas ut. "
Partiet måste börja leva som vi lär ut om vi skall tas på allvar som parti. Idag måste man t.ex. använda stängd programvara för att då kunna använda Pirateweb. Deltaga på ledningsmöten och vissa styrelsemöte. Samt då använda t.ex. partiets mallar för valmaterial etc.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 12:50 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C01-Y07:
att följande text i verksamhetsplanen "Arbetet i nätverk med insändarskrivande ska fortsätta." ändras till "Arbetet med nätverk för att skriva fler insändare och debattartiklar till lokal- och fackpress ska fortsätta."
Det Anders är ute efter i detta avseende fanns med i tänket bakom det utkast till verksamhetsplan som lades på styrelsens bord, men det blev uppenbarligen inte tillräckligt tydligt formulerat för att det skulle synas för andra än oss som redan tänkt tusen gånger över insändarnätverkets roll. (Som för övrigt var ett lite olyckligt namn, eftersom gränsen mellan insändare och debattartiklar suddats ut i de flesta publikationer utom de stora rikstäckande drakarna.)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-16, 13:18 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y06:
att att i verksamhetsplanen lägga till följande text"
1.9 Leva som vi lär
Piratpartiet kräver idag att offentliga sektorn går över till fri och öppen programvara. För att leva som vi lär så skall piratpartiet göra detsamma och då helt gå över till fri och öppen programvara. Dels skall partiet själv inte använda något annat och partiet skall heller inte kräva att medlemmar använder något annat. Partiet skall ha en lista över de avvikelser som finns och ta fram planer hur dessa skall fasas ut. "
(Jag talar för mig själv och inte för partistyrelsen.)

Jag tror att detta yrkande vore väldigt olyckligt. Detta är fullt görbart i en framtid när vi har ett välbetalt kansli som ansvarar för att ta fram material för partiet, men medan vi har ideellt arbetande aktivister kan vi inte kräva att de skaffar och använder den mjukvara vi vill. Tyvärr.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 13:19 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Partiet måste börja leva som vi lär ut om vi skall tas på allvar som parti. Idag måste man t.ex. använda stängd programvara för att då kunna använda Pirateweb. Deltaga på ledningsmöten och vissa styrelsemöte. Samt då använda t.ex. partiets mallar för valmaterial etc.
En icke oviktig skillnad mellan å ena sidan stat och kommun och å andra sidan PP är att stat och kommuner kan använda statens våldsmonopol till att ta in skatt, som kan användas till att avlöna de programmerare som kan skapa de lösningar som behövs med ett för icke IT-nördar lättbegripligt gränssnitt. Så en bättre väg att uppnå dessa mål är att sätta igång och programmera de lösningar som behövs, och ordna den utbildning för medlemmar som behövs, för att en övergång till fri programvara inte ska låsa in deltagandet i partiets verksamhet till en liten IT-elit som kan hantera programvaror som är oöverstigligt svårhanterliga eller obegripliga för dem med liten eller måttlig datorvana.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 18:18 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Jag tror att detta yrkande vore väldigt olyckligt. Detta är fullt görbart i en framtid när vi har ett välbetalt kansli som ansvarar för att ta fram material för partiet, men medan vi har ideellt arbetande aktivister kan vi inte kräva att de skaffar och använder den mjukvara vi vill. Tyvärr.

Själv tycker jag det vore mycket olyckligt att det inte antas för det tvingar mig och andra medlemmar att köpa programvara som vi då inte har något behov för - men tvingas på av partiet.
Mabs avatar
Gammal Mab
2014-10-16, 18:42 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Själv tycker jag det vore mycket olyckligt att det inte antas för det tvingar mig och andra medlemmar att köpa programvara som vi då inte har något behov för - men tvingas på av partiet.
Vad är det för programvara som ditt engagemang i partiet har tvingat dig att köpa?

Jag har varit aktiv i partiet på olika nivåer ett tag nu, men än så länge inte behövt köpa något specifikt program.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-16, 20:38 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Själv tycker jag det vore mycket olyckligt att det inte antas för det tvingar mig och andra medlemmar att köpa programvara som vi då inte har något behov för - men tvingas på av partiet.
Jag har aldrig behövt köpa någon programvara för att vara delaktig i partiet. Snarare har jag upplevt att jag nästan uteslutande fått välja helt fritt precis vilken mjukvara jag vill använda för olika av mina uppdrag. Vilken programvara har du eller andra partimedlemmar tvingats köpa?
AndersLindbäcks avatar
2014-10-17, 12:22 #16
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Vad är det för programvara som ditt engagemang i partiet har tvingat dig att köpa?

Jag har varit aktiv i partiet på olika nivåer ett tag nu, men än så länge inte behövt köpa något specifikt program.
Vill man deltaga i partiets diskussioner inför EU valet och riksdagsvalet så tvingades man skaffa konto på Facebook.

Ville man använda partiets mallar för valmaterial inför höstvalet så tvingades man köpa InDesign.

Så ja det finns flera fall där detta tyvärr tvingas på medlemmar. De är kanske då inte tvingade och köpa varorna men utan dem så blir det mycket svårare att jobba i partiet när man från partiets sida då skapar en miljö där man inte tänker på detta.

Emma sade det ganska bra på Piratpartiets sida på facebook gällande då varför nerstägning av Facebook-gruppen var korrekt . Samma logiska slutsatser gäller även varför man då bör ha klart för sig vilka produkter man då använder som då inte uppfyller de egna kraven :

Citat:
"Mari Andersson Nyfiken fråga - hur mkt av internt partiarbete får du/plockar du upp här på gruppsidan? Hur många trådar leder till något för dig att agera på? För jag tror att vi återigen är inne på olika perspektiv här. Var och en väljer de plattformar denne vill hänga på av bekvämlighetsskäl, eller sociala skäl, eller vad det nu kan vara. Men Piratpartiet kan inte välja en plattform som fb och sen be alla medlemmar skapa sig ett konto här, annars är vi inte kommunikabla. PP behöver en egen plattform, som alla har tillgång till i partiet, och som inte förutsätter att man skapar konton på big data-plattformar. Om du inte vill använda dig av forumet, så använd det inte. För som jag ser det så blir det precis samma effekt: noll och inget. Det som forumet tänkts fixa, fixas nämligen inte här på fb heller. Så det är status quo, ingen förändring, ingen skillnad."
Samma argument gäller om huruvida partiet bör ha skype-grupper etc.

Vi måste börja leva som vi lär för att vi skall tas på allvar.

De enda undantag är då för externt arbete där då vi måste finnas på de externa plattformar som finns för att nå de potentiella väljare som använder dem.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-17, 22:36 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Jag håller med om att det är bra att leva som man lär.

Men ännu viktigare än att Anders inte ska behöva skaffa något dataprogram han inte tycker om för att kunna vara aktiv i pariet är att även de som har lägre datorkompetens än Anders ska kunna vara med, vara aktiva, sitta i ledning och styrelse och delta i verksamheten. Och eftersom många av de ideologiskt korrekta alternativen till ideologiskt eländiga lösningar som Fb och Skype har sämre användarvänlighet blir man tvungna att göra en avvägning. Jag säger alltså inte att vi ska skita i om lösningar är öppna eller proprietära och slutna, men att det finns två legitima intressen som står i konflikt med varandra. Där det vore dåraktig fudamentalism att bara bry sig om och skriva in det ena intresset.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, JorgenL, willenfort
AndersLindbäcks avatar
2014-10-18, 12:57 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag håller med om att det är bra att leva som man lär.

Men ännu viktigare än att Anders inte ska behöva skaffa något dataprogram han inte tycker om för att kunna vara aktiv i pariet är att även de som har lägre datorkompetens än Anders ska kunna vara med, vara aktiva, sitta i ledning och styrelse och delta i verksamheten. Och eftersom många av de ideologiskt korrekta alternativen till ideologiskt eländiga lösningar som Fb och Skype har sämre användarvänlighet blir man tvungna att göra en avvägning.
Datorprogram handlar bara om vilket man är mest van att använda. För den som aldrig använt ett program så kan det verka svårt att använda - när det i själva verket är mer lättanvänt än de verktyg man är vant att använda.

Du behöver bara lära dig att använda öppna och fria program så kommer även du inse att de är överlägsna i många avseenden i andvändbarhet.
willenforts avatar
2014-10-18, 15:44 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y06:
att att i verksamhetsplanen lägga till följande text"
1.9 Leva som vi lär
Piratpartiet kräver idag att offentliga sektorn går över till fri och öppen programvara. För att leva som vi lär så skall piratpartiet göra detsamma och då helt gå över till fri och öppen programvara. Dels skall partiet själv inte använda något annat och partiet skall heller inte kräva att medlemmar använder något annat. Partiet skall ha en lista över de avvikelser som finns och ta fram planer hur dessa skall fasas ut. "
Vi har inte resurser för att hålla på oh utveckla specialbygd programmvara till alla våra funktioner. Detta yrkande skulle allvarligt försvåra partiets överlevnadschanser och behöver avslås.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Carl Johan Rehbinder, JorgenL
willenforts avatar
2014-10-18, 15:48 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Datorprogram handlar bara om vilket man är mest van att använda. För den som aldrig använt ett program så kan det verka svårt att använda - när det i själva verket är mer lättanvänt än de verktyg man är vant att använda.

Du behöver bara lära dig att använda öppna och fria program så kommer även du inse att de är överlägsna i många avseenden i andvändbarhet.
Och Detta är den eviga och totala sanningen som gäller för alla personer i hela världen ?

för vad du säger är att din åsikt om vad som är bra och enkel programvara är mer värd än alla andras åsikter. (TEX min) och att vi som parti skall tvinga på alla som vill vara med i partiet din åsikt om sådan programvara för att de skall kunna delta på lika vilkor.

Sorry men jag är för att PP skall fortsätta vara ett frihetligt parti och i det ingår att våra medlemmar använder annan programvara än den JAG tycker är bäst utan att jag skall försöka straffa dem för deras val.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
AndersLindbäcks avatar
2014-10-18, 21:26 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Och Detta är den eviga och totala sanningen som gäller för alla personer i hela världen ?
Partiet har beslutat om användning av öppen och fri programvara.
Självklart får då de som inte vill använda den själv välja vad de skall köra. Målet är inte då att tvinga dig köra öppna program - vill du köra stängda så är det upp till dig. Så alla som vill köra andra program får göra det.

Fördelen med fri och öppen programvara är att den stödjer olika internationella standarder.

Det enda jag vill är att partiet i sitt arbete inte tvingar på folk stängda program utan ser till att alla alltid kan köra öppna program om de vill det.
Jan-Eriks avatar
2014-10-19, 20:52 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y05:
att ändra texten från att lyda"
2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning."

till att lyda "
2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning. Partiet skall ha en målsättning att vid årets slut ha minst 10 000 medlemmar. "
Rimligt konkret mål.
willenforts avatar
2014-10-20, 16:40 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Partiet har beslutat om användning av öppen och fri programvara.
Självklart får då de som inte vill använda den själv välja vad de skall köra. Målet är inte då att tvinga dig köra öppna program - vill du köra stängda så är det upp till dig. Så alla som vill köra andra program får göra det.

Fördelen med fri och öppen programvara är att den stödjer olika internationella standarder.

Det enda jag vill är att partiet i sitt arbete inte tvingar på folk stängda program utan ser till att alla alltid kan köra öppna program om de vill det.
så istället vill du tvinga medlemmarna (och partiet) att använda "öppna program" vilket är effekten av det stälningstagandet.
Och nej fri och öppen programvara stödjer inte alltid standarder det finns massvis av dem som har egenhackade lösningar (ofta dåligt dokumenterat) så genom att förbjuda proprietär mjukvara så gör du det mycket svårare för partiet att göra sitt jobb.

Sorry men om det skall stå någonting alls så skall det stå att progrmvara som partiet använder skall stödja fria och öppna STANDARDER. Sen kan programvaran va vilken som helst.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-21, 13:30 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y05:
att ändra texten från att lyda"
2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning."

till att lyda "
2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2015 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning. Partiet skall ha en målsättning att vid årets slut ha minst 10 000 medlemmar. "
Jag gillar konkreta mål. Här handlar det tyvärr om ett mål vi historiskt aldrig har kunnat kontrollera. Vi har tidigare främst fått nya medlemmar under perioder där t ex Tankafetast länkat till oss. Det vore i så fall mycket bättre att försöka behålla alla medlemmar vi redan har.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-24, 08:56 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
så istället vill du tvinga medlemmarna (och partiet) att använda "öppna program" vilket är effekten av det stälningstagandet.
Nej ställningstagandet är till för att då förbjuda ledningen att tvinga medlemmarna att använda stängda program för att kunna deltaga i partiet.
2014-10-24, 20:28 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Idag måste man t.ex. använda stängd programvara för att då kunna använda Pirateweb.
Vilken stängd programvara krävs för att kunna använda Pirateweb?
AndersLindbäcks avatar
2014-10-24, 20:37 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Vilken stängd programvara krävs för att kunna använda Pirateweb?
2 factor authentieringen rekar 2 closed source appar.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-24, 20:51 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
2 factor authentieringen rekar 2 closed source appar.
Nej, den rekommenderar Google Authenticator (closed source) och SMS (inte app). Jag har alltid använt SMS utan problem. Om du anser att det är problematiskt att man måste ha mobiltelefon är det en separat diskussion, men att säga att den kräver closed source-appar stämmer bara inte.

Du har nu i flera trådar skrivit helt felaktig information. Om vi ska föra en vettig konversation uppmanar jag dig att kolla upp dina fakta innan du postar.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-24, 21:26 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Nej, den rekommenderar Google Authenticator (closed source) och SMS (inte app). Jag har alltid använt SMS utan problem. Om du anser att det är problematiskt att man måste ha mobiltelefon är det en separat diskussion, men att säga att den kräver closed source-appar stämmer bara inte.

Du har nu i flera trådar skrivit helt felaktig information. Om vi ska föra en vettig konversation uppmanar jag dig att kolla upp dina fakta innan du postar.

Min information är helt korrekt. Om man råkar ha en telefon som då kan ta emot SMS - det kan inte vanliga fasta linjer - eller inte har korrekt tel nummer så funkar inte SMS varianten.

Då tvingas man använda stängd programvara. Det finns idag inget sätt att koppla in sig eller ändra sina data utan att då använda stängd programvara. Man kan då t.ex. inte ändra telefonnummer så man kan använda SMS utan skickas att använda sig av google authenticator-apparna som länkas.

Det faktum att då pirateweb då direkt pekar på stängd källkodsprogram är mycket dåligt.

Man borde ha skaffat en lösning som fungerar med öppen källkod om man inisterar på 2-faktor inloggning.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-24, 21:27 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Min information är helt korrekt. Om man råkar ha en telefon som då kan ta emot SMS - det kan inte vanliga fasta linjer - eller inte har korrekt tel nummer så funkar inte SMS varianten.
Om man råkar ha en telefon som då INTE kan ta emot SMS - det kan inte vanliga fasta linjer - eller inte har korrekt tel nummer så funkar inte SMS varianten.
2014-10-24, 21:52 #31
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Min information är helt korrekt. Om man råkar ha en telefon som då kan ta emot SMS - det kan inte vanliga fasta linjer - eller inte har korrekt tel nummer så funkar inte SMS varianten.

Då tvingas man använda stängd programvara. Det finns idag inget sätt att koppla in sig eller ändra sina data utan att då använda stängd programvara. Man kan då t.ex. inte ändra telefonnummer så man kan använda SMS utan skickas att använda sig av google authenticator-apparna som länkas.

Det faktum att då pirateweb då direkt pekar på stängd källkodsprogram är mycket dåligt.

Man borde ha skaffat en lösning som fungerar med öppen källkod om man inisterar på 2-faktor inloggning.
Lite rena sakupplysningar gällande det Anders anser sig vara fakta.

Google Authenticator går att ta hem här https://code.google.com/p/google-authenticator/ gör själva bedömningen ifall det är "stängd programvara".

Det är direkt felaktigt att hävda att sms skulle vara stängd programvara med hänvisning till att alla inte kan ta emot sms.

Utöver de två går det att använda sig av engångskoder. Anders kan gärna få förklara hur även det skulle vara stängd programvara.

De möjligheter man har går att läsa på https://pirateweb.net/Pages/v4/Security/TwoFactor.aspx . Systemet används för alla med roller i pirateweb för att göra systemet betydligt säkrare.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-24, 22:36 #32
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg
Lite rena sakupplysningar gällande det Anders anser sig vara fakta.

Google Authenticator går att ta hem här https://code.google.com/p/google-authenticator/ gör själva bedömningen ifall det är "stängd programvara".
De appar som pekas på från Pirateweb kräver då båda closed source för att kunna installera på en mobil - man får inte använda deras appstore annars.


Det finns ingen länk till denna kod du nu pekar på.

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg
Det är direkt felaktigt att hävda att sms skulle vara stängd programvara med hänvisning till att alla inte kan ta emot sms.

Utöver de två går det att använda sig av engångskoder. Anders kan gärna få förklara hur även det skulle vara stängd programvara.
Engångskoderna kan man bara få om man kör apparna... du måste använda annat system innan du får möjlighet och använda engångskoderna.

Så engångskoderna löser inget.

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg
De möjligheter man har går att läsa på https://pirateweb.net/Pages/v4/Security/TwoFactor.aspx . Systemet används för alla med roller i pirateweb för att göra systemet betydligt säkrare.
När jag följer länker så får jag en inloggingssida till Pirateweb - jag loggar in och möts av följande:

Citat:
Ursprungligen postat av Pirateweb
Ange kod från Google Authenticator

Jag har inte en fungerande Authenticator, skicka en kod med SMS.
Då jag inte har någon authenticator så klickar jag på "skicka en kod med SMS" och får då följande:Citat:
Ursprungligen postat av Pirateweb
Server Error in '/' Application.

Exception of type 'PirateWeb.Logic.Communications.PhoneMessageTransmitter+NonMobileNumberException' was thrown.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: PirateWeb.Logic.Communications.PhoneMessageTransmitter+NonMobileNumberException: Exception of type 'PirateWeb.Logic.Communications.PhoneMessageTransmitter+NonMobileNumberException' was thrown.

Source Error:

The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below steps, then request the URL:

1. Add a "Debug=true" directive at the top of the file that generated the error. Example:

<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>

or:

2) Add the following section to the configuration file of your application:

<configuration>
<system.web>
<compilation debug="true"/>
</system.web>
</configuration>

Note that this second technique will cause all files within a given application to be compiled in debug mode. The first technique will cause only that particular file to be compiled in debug mode.

Important: Running applications in debug mode does incur a memory/performance overhead. You should make sure that an application has debugging disabled before deploying into production scenario.
Stack Trace:

[NonMobileNumberException: Exception of type 'PirateWeb.Logic.Communications.PhoneMessageTransmitter+NonMobileNumberException' was thrown.] PirateWeb.Logic.Communications.Sender.ValidSwedishumber(String phoneNumber, Boolean forceForeign) +137 PirateWeb.Logic.Communications.SwedishRatatosk.Send(String phoneNumber, String message, Boolean forceForeign, String modem, String callbackid, Int32 prio) +100 PirateWeb.Logic.Communications.Sender.Send(String phoneNumber, String message, String channel, String callbackid, Int32 prio) +24 PirateWeb.Logic.Pirates.Person.SendPhoneMessage(String message, Int32 prio) +140

Så bara för att titta på sidan du pekar på så måste man använda 2-faktor-authotentiering och som synes - den funkar inte med SMS för mig.

Så nej den används inte av alla då man använder sig av sina roller - den verkar användas av alla medlemmar bara man försöker logga in i systemet ? och då även för saker som då inte ens kräver att man har en roll i systemet ?

och nej jag kan inte andra mina data i systemet för det kräver den 2-faktor för...

Så nej Pirateweb är ett av flera tillfällen då man tvingar på medlemmar stängd programvara.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-24, 22:43 #33
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Jag kan logga in och ändra uppgifter utan tvåfaktor. Kan bero på att jag inte har något extra. Det är ju tråkigt isåfall om man inte kan logga in enkelt i PW om man någon gång får någon roll/uppgift.
Anton Nordenfurs avatar
2014-10-24, 23:53 #34
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Då jag inte har någon authenticator så klickar jag på "skicka en kod med SMS" och får då följande:

Så bara för att titta på sidan du pekar på så måste man använda 2-faktor-authotentiering och som synes - den funkar inte med SMS för mig.
Jag har alltid använt SMS för att tillgå PW och har aldrig haft några problem. Jag kollade nu och får återigen inga problem (se screenshot).

Och om det nu är något som är trasigt i PW som gör att du inte kan göra ditt jobb känns det bättre om du kontaktar de ansvariga för PW snarare än att yrka om det på ett medlemsmöte. Det är ju ingen som menar att tvinga dig att använda en stängd app.

Anton Nordenfurs avatar
2014-10-24, 23:55 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag kan logga in och ändra uppgifter utan tvåfaktor. Kan bero på att jag inte har något extra. Det är ju tråkigt isåfall om man inte kan logga in enkelt i PW om man någon gång får någon roll/uppgift.
Dina egna uppgifter ska du kunna ändra utan problem. För att gå in och kolla exempelvis en partimedlems telefonnummer som medlemsansvarig behöver man däremot tvåfaktors, vilket är jättebra.
2014-10-25, 11:19 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
2 factor authentieringen rekar 2 closed source appar.
Har du någon idé på alternativ?
Henrik Brändéns avatar
2014-10-25, 14:23 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Den senaste löpmetern eller två av diskussionen här är fullständigt obegriplig för mig och dem på samma tekniska kunskapsnivå som jag. När jag behöver föra in biologiska eller medicinska fakta i en intern partidiskussion försöker jag förklara dem på en nivå så att den som inte är expert kan begripa. Men när det gäller IT tar i vart fall somliga debattörer inga sådana hänsyn. Tänk över det, och läs Annas debattartikel om "den nya överklassen" en gång till!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL
2014-10-25, 22:24 #38
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Den senaste löpmetern eller två av diskussionen här är fullständigt obegriplig för mig och dem på samma tekniska kunskapsnivå som jag. När jag behöver föra in biologiska eller medicinska fakta i en intern partidiskussion försöker jag förklara dem på en nivå så att den som inte är expert kan begripa. Men när det gäller IT tar i vart fall somliga debattörer inga sådana hänsyn. Tänk över det, och läs Annas debattartikel om "den nya överklassen" en gång till!
Hej Henrik. Du får jättegärna peka ut vilken del av diskussionen som du inte förstår. Sådant brukar vara lite smidigare för att få respons än att kasta saker som bristande hänsyn i ansiktet på folk.

Delen kring öppen och stängd programvara utgår jag ifrån att du vet skillnaden på. Det har t ex ett eget kapitel i vårt partiprogram http://www.piratpartiet.se/politik/p...-ska-vara-fri/. Det nämns även i vårt principprogram [http://www.piratpartiet.se/politik/p...incipprogram/] och är i min mening en av våra grundplåtar.

Skulle vi i den här delen ha svårt att göra oss förstådda behöver vi definitivt se till att göra om dessa delar och bättre förklara innehållet.

SMS utgår jag även där att du är mer än väl insatt vad det är Det är klart att det skulle kunna slumpa sig så att någon medlem skulle kunna vara omedveten om vad SMS är men jag känner mig ganska bekväm med att säga att alla deltagare på mötet är medvetna om vad det är.

Om det rör tvåstegsverifiering så går det att läsa lite grundläggande på http://en.wikipedia.org/wiki/Two-step_verification . Det handlar om att skapa en till nivå av säkerhet på det man loggar in på. Detta är något partiet hållt på med en längre period nu och det tillämpas på alla som har roller i pirateweb, vårt medlemsregister om man inte skulle känna till vad det är. Skulle det vara ett problem och våra funktionärer i partiet inte vet om hur det fungerar eller används så behöver någon med det organisatoriska ansvaret se till att detta möjliggörs.

Om man skulle upptäcka fel i pirateweb eller på andra ställen så kan inte de ansvariga automagiskt känna av detta utan det gäller att se till att göra de ansvariga medvetna om detta. Att lägga ett yrkande på verksamhetsplanen för att systemet ger ett felmeddelande när man angett ett fast telefonnummer och man tydligen inte ges möjlighet att generera engångskoder vid något tillfälle känns som ett väldigt omständigt sätt att komma tillrätta med problemet på.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-26, 11:03 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Jag vände mig inte mot att Mikael försökte besvara de frågor som kastats in, utan att man börjat använda mötestråden till sådant som antingen hör hemma i felrapportering till PW-ansvariga, eller en diskussionstråd på forumet om implementeringen av tvåstegsverifieringen. Varför jag blev väldigt glad åt att Mikael försökte hänvisa diskussionen till sådana ställen.

Och, ja, jag vet vad öppen och fri programvara är, och jag vet vilka de principiella argumenten för dem är, och jag vet vilka de praktiska mot dem är. Jag har till och med högre upp i tråden deltagit i en principiell diskussion om hur dessa två bör vägas mot varandra i vårt interna partiarbete. Jag vet varför vi i ledningen infört tvåstegsverifiering för att komma åt delar av PW och jag har ett hum om vad det är. Jag vet vad sms är.

Men trots att jag vet innebörden i de nyckelbegreppen upphörde min förmåga att förstå diskussionen 2014-10-24 kl 21:37. Antagligen för att jag inte har tillräcklig kunskap om exakt vilka program som är det ena eller det andra, vilka program och tjänster man behöver för att genomföra tvåstegsverifiering, och relationen mellan öppen/fri programvara och möjligheten att ta emot sms. Och antagligen att för att det mycket koncentrerade sätt man har att uttrycka sig när man pratar "programmeringskunniga emellan" gör det svårt att även begripa den exakta relationen mellan de olika fackuttrycken.

Det är just oförmågan att förstå att det är svårt att förstå en hel del av det ni tekniker pratar om, som skapar den klyfta som diskuterats. Många av er, inte minst du Micke, har ett fantastiskt tålamod, hjälpsam inställning och pedagogiskt sinne för att förklara när jag frågar och ber om hjälp. Och det är fullständigt självklart att de kanaler där man avhandlat tekniska frågor svämmar över av teknisk jargong.

Men det är ett problem om diskussionskulturen i partiet är sådan att man när som helst i en politisk eller organisatorisk diskussion ska kunna kasta in ett inlägg som kräver hög teknisk kunskapsnivå för att bli förstått, och det antas vara de obildade läsarnas sak att ta reda på vad det betyder, istället för att ansvaret ska ligga på den som vill säga något att göra det på så sätt att det blir begripligt.


Inte så att varje mening i varje inlägg varit obebgriplig, och inte så att jag inte fattat att Anders tycker det är något han inte kan göra utan att skaffa något han upplever som ideologiskt problematiskt att han måste skaffa, medan du och Anton mena att om han inte kan lösa just den saken måste det vara något tekniskt problem, för det är det meningen att han ska kunna göra. Men jag har fått läsa många gånger för att lista ut det. Och jag är inte säker på att jag hade knäckt det utan en hel del förkunskap om vad ni inblandade brukar tyccka,
Henrik Brändéns avatar
2014-10-26, 11:04 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Jag tryckte på publicera för snabbt. Bortse från sista stycket.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-29, 19:32 #41
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg

Om man skulle upptäcka fel i pirateweb eller på andra ställen så kan inte de ansvariga automagiskt känna av detta utan det gäller att se till att göra de ansvariga medvetna om detta. Att lägga ett yrkande på verksamhetsplanen för att systemet ger ett felmeddelande när man angett ett fast telefonnummer och man tydligen inte ges möjlighet att generera engångskoder vid något tillfälle känns som ett väldigt omständigt sätt att komma tillrätta med problemet på.

Felanmälan skickades för ca ett halvår sedan till ledningen@piratpartiet.se.Skälet till att det skett diskussion om just pirateweb är för att det är bara ett exempel på hur det problem som yrkandet avser att fixa manifesterar sig. Andra problem som yrkandet löser har även tagits upp i tråden.

.

Så yrkandet är då inte bara för att fixa pirateweb utan alla de andra problemen som finns i partiet gällande hur partiet använder IT.
JorgenLs avatar
2014-10-29, 19:58 #42
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y06:
att att i verksamhetsplanen lägga till följande text"
1.9 Leva som vi lär
Piratpartiet kräver idag att offentliga sektorn går över till fri och öppen programvara. För att leva som vi lär så skall piratpartiet göra detsamma och då helt gå över till fri och öppen programvara. Dels skall partiet själv inte använda något annat och partiet skall heller inte kräva att medlemmar använder något annat. Partiet skall ha en lista över de avvikelser som finns och ta fram planer hur dessa skall fasas ut. "
Partiet använder redan FOSS där sådan existerar av tillräckligt hög kvalitet, det finns ingen anledning att bakbinda sig till att använda undermånliga verktyg av ideologiska skäl.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mikael Holm
JorgenLs avatar
2014-10-29, 20:23 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Och en fotnot om program för tvåfaktorautentisering: En av de viktigaste anledningarna till att jag valde att rekommendera just google authenticator, förutom att den är extremt lättanvänd, är just att den är open source, eftersom jag vill kunna vara någorlunda säker på att vi inte hamnade i en lösning som var byggd så att den med automatik skickade den hemliga nyckeln som lagrades till nån server nånstans. Eftersom google authenticator just är open source (Och dessutom av det allra friaste slaget, Apache-licens, dvs gör vad du vill med koden.) så kunde jag kolla hur den var konstruerad. Iofs ingen garanti för att telefonens operativ inte ändå kan skicka saker, men i vart fall för android kan den som vill själv bygga sin klient och installera den från den publicerade koden.

För övrigt bygger lösningen på en öppen standard, RFC 6238, som har mängder med olika implementationer, och jag förutsätter att den som är tekniskt bevandrad nog att få öppen programvara att fungera i vanliga fall också kan installera en sådan klient, exempelvis på sin dator.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mikael Holm
AndersLindbäcks avatar
2014-10-30, 10:06 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg

För övrigt bygger lösningen på en öppen standard, RFC 6238, som har mängder med olika implementationer, och jag förutsätter att den som är tekniskt bevandrad nog att få öppen programvara att fungera i vanliga fall också kan installera en sådan klient, exempelvis på sin dator.
Ett av problemen i detta fallet är att man rekommenderar stängda lösningar i stället för att t.ex. länka till gauth:

https://marketplace.firefox.com/app/...authenticator/

Fö så har jag tack vare diskussionerna insett att idag så är har inte Pirateweb egentligen korrekt 2-faktor inloggning. Det räcker idag med att knäcka 1 faktor för att kunna komma in på pirateweb.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-30, 10:09 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Partiet använder redan FOSS där sådan existerar av tillräckligt hög kvalitet, det finns ingen anledning att bakbinda sig till att använda undermånliga verktyg av ideologiska skäl.
Alla verktyg som har stängd kod är per definition undermåliga enligt partiets ideologi.

Så du motsäger dig själv.
willenforts avatar
2014-10-31, 02:47 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Alla verktyg som har stängd kod är per definition undermåliga enligt partiets ideologi.

Så du motsäger dig själv.
Helt fel. Det finns inte alls bland vår ideologi ngting om att "verktyg som har stängd kod är per definition undermåliga"

Det vi sägger är att programvara som tagist av det offentliga skall vara fri och att programvara som används av det offentliga skall ha alla artefakter fria.

Dt fins däremot en liten högljud subgrupp innom partiet som hävdar att alla som inte använder FOSS till allt är dåliga mäniskor och inte tar hänsyn till verkligheten i sina krav på att partiet och hella samhälelt skall ändra sig 100% för att matcha deras åsikter.

Jag är inte redo att förstöra partiets praktiska möjligheter att verka för att tillgodose deras extremistiska åsikter.
AndersLindbäcks avatar
2014-11-01, 23:12 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Helt fel. Det finns inte alls bland vår ideologi ngting om att "verktyg som har stängd kod är per definition undermåliga"

Det vi sägger är att programvara som tagist av det offentliga skall vara fri och att programvara som används av det offentliga skall ha alla artefakter fria.
En av partiets grundprinciper är transparensen; att det staten gör skall vara möjligt för medborgare att överblicka och se att alla får samma rättigheter gentemot staten och staten fullgör sina skyldigheter.

Det leder till att öppen källkod i statens system är nödvändiga för att då kunna fullgöra denna skyldighet. Den finns delvis i statens system i dag då t.ex. den som vill kan boka tid hos valmyndigheten och där få kolla in val.se källkod för hur valets har genomförts och beräkningarna gjort för att kolla in att valresultatet är korrekt.

Från mig och många andra medlemmar finns idag ett transparenskrav på Piratpartiet att partiet då skall följa samma regler som vi vill tvinga på offentliga sektorn. Att partiet skall inte vara gör inte som vi gör utan gör som vi säger - jag vill partiet skall gå före och faktiskt satsa på transparens även inom partiet om vi skall kunna kräva det av andra.
Mötespresidiets avatar
2014-11-02, 20:31
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2014-11-02, 20:34
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2014-11-02, 20:37
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2014-11-02, 20:39
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2014-11-02, 20:40
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
2014-11-03, 19:50 #48
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C01-Y01:
att medlemsmötet antar 2015 års verksamhetsplan enligt bilaga.
Är inte insatt, utan valde efter en representant's rekommendation.
joe2mes avatar
2014-11-05, 18:40 #49
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C01-Y06:
att att i verksamhetsplanen lägga till följande text"
1.9 Leva som vi lär
Piratpartiet kräver idag att offentliga sektorn går över till fri och öppen programvara. För att leva som vi lär så skall piratpartiet göra detsamma och då helt gå över till fri och öppen programvara. Dels skall partiet själv inte använda något annat och partiet skall heller inte kräva att medlemmar använder något annat. Partiet skall ha en lista över de avvikelser som finns och ta fram planer hur dessa skall fasas ut. "
Det är skillnad på att kräva något när det finns resurser att utveckla alternativ och där det inte finns det.

Jag håller med om att Piratpartiet kan göra mer för att använda sig av fri och öppen programvara men jag tror att ett "förbud" mot annat inte gagnar produktiviteten.

Ett konkret exempel är att jag gärna skulle se Piratpartiet använda sig av mumble vid sina onlinemöten istället för skype. Jag tror dock inte detta yrkande är lösningen vi letar efter
Anton Nordenfurs avatar
2014-11-05, 19:13 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion C01: Verksamhetsplan 2015 -
Citat:
Ursprungligen postat av joe2me Visa inlägg
Jag ogillar yrkande C01-Y06:
att att i verksamhetsplanen lägga till följande text"
1.9 Leva som vi lär
Piratpartiet kräver idag att offentliga sektorn går över till fri och öppen programvara. För att leva som vi lär så skall piratpartiet göra detsamma och då helt gå över till fri och öppen programvara. Dels skall partiet själv inte använda något annat och partiet skall heller inte kräva att medlemmar använder något annat. Partiet skall ha en lista över de avvikelser som finns och ta fram planer hur dessa skall fasas ut. "
Det är skillnad på att kräva något när det finns resurser att utveckla alternativ och där det inte finns det.

Jag håller med om att Piratpartiet kan göra mer för att använda sig av fri och öppen programvara men jag tror att ett "förbud" mot annat inte gagnar produktiviteten.

Ett konkret exempel är att jag gärna skulle se Piratpartiet använda sig av mumble vid sina onlinemöten istället för skype. Jag tror dock inte detta yrkande är lösningen vi letar efter
Jag tycker att det ska vara upp till enheten som har möte att bestämma plats eller teknik. Exempelvis brukade partistyrelsen använda Skype ett tag, men det har tagits bort för att det var undermåligt. Ledningen tror jag fortfarande använder Skype, men det tycker jag gott de ska få göra om det passar bra för dem. Jag förstår inte syftet av att tvinga någon att byta.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com