Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten

Detta är en motion antagen av Ung Pirats förbundsstyrelse, som under sommaren har jobbat med ett par områden där man vill påverka moderpartiet.

Tidsram för medlemsmöten

Dagens medlemsmöten sträcker sig över sex veckor. Om man någon gång i framtiden vill ändra längden för våra medlemsmöten behöver man få igenom stadgeändringar som ska godkännas på två ordinarie medlemsmöten med 75% av rösterna på varje enskilt möte. Detta behandlas specifikt i yrkandena 1-4.

Möteshandlingar

Mötespresidiet som ansvarar för partiets medlemsmöten har idag en ytterst kort tidsram för att hinna förbereda medlemsmötena. I dagsläget är det möjligt att motionera fram till och med dagen innan ett medlemsmöte startar. Det är orimligt att via stadgan tvinga det ideella mötespresidiet att jobba mellan 00:00 till 18:00 på en måndag för att kunna presentera motionerna till medlemsmötet som börjar 18 timmar efter motionstopp.

Ett första steg är att ändra om hur vi idag hanterar möteshandlingarna. Som det är nu ska kallelse och möteshandlingar ut två veckor innan mötet börjar. Varken motioner eller nomineringar ska med i dagens möteshandlingar utan mötesdeltagare inleder mötet med att få börja läsa igenom dessa, vilket leder till extra längd på medlemsmötena.

Förslaget nedan (yrkande 5) innebär att kallelse går ut först. Sedan ska möteshandlingarna skickas ut tre veckor före mötets start och innehålla motioner och nomineringar tillsammans med det som normalt sett står med.

- Revisorer och Valberedning

För att kunna få ut revisionsberättelsen och valberedningens förslag i möteshandlingarna behöver även dessa vara mötespresidiet tillhanda tidigare. Yrkande 6 och 7 löser detta.

- Motioner

Som nämnts ovan presenteras motionerna idag samma dag som mötet öppnas, med mer framförhållning fördelar man arbetsbördan för mötespresidiet över tid. Det ger även tid för mötesdeltagare att läsa in sig på motionerna innan mötet öppnas vilket kan möjliggöra för kortare medlemsmöten.Detta behandlas i yrkandena 8 och 9.

- Nomineringar

Dagens nomineringssystem tillåter att man nominerar personer till förtroendeposter fram till att medlemsmötet börjar, alla nominerade har sedan en tidsperiod för att acceptera nomineringen. Genom att presentera de nominerade redan i möteshandlingarna och låta de nominerade acceptera eller avböja sina nomineringar fram till och med en vecka innan mötet inleds tillåter man ett större fokus på att ställa frågor till de nominerade under mötets början istället för att spendera första mötesveckan med att se vilka som väljer att acceptera sina nomineringar. Detta behandlas i yrkandena 10, 11 och 12.

Mötesordning

En stor del i att göra partiets medlemsmöten tidsneutrala är att förändra den mötesordning som finns idag. Den ligger just nu som stadgebilaga. Innehållet reglerar allt från hur länge ordningfrågor ska vara igång, hur man fastställer kandidatlista till Europaparlamentsval och att blå färg endast får användas av mötespresidiet. Genom att istället anta en mötesordning i början av varje möte kan man anpassa mötesordningen för det aktuella mötet oberoende av om det är elektroniskt, fysiskt eller hur långt det sträcker sig, vilket redan görs i de flesta organisationer idag. Mötespresidiet får i förslaget ansvara för att via möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning till det aktuella medlemsmötet. Dessa saker behandlas i yrkandena 13, 14 och 15.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mikael Holm

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    2 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.2.3:

"Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna."

till:

"Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    2 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.10.6:

"Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor."

till

"Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.3.2:

"Vårmötet inleds alltid första veckan i april."

till:

"Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    2 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.3.3:

"Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober."

till:

"Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.1.3 från:

"Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

till:

"Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

och innan nuvarande 4.1.4 lägga till en ny 4.1.4 med lydelsen:

"Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 7.1.4:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 7.2.4:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.6.2:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

till:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y09 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.6.3:

"Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds."

till:

"Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y10 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.7.2:

"Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds."

till:

"Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y11 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.7.3:

"För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts."

till:

"För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y12 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.7.4:

"Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."

till:

"Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna."

och lägga till 4.7.5 med lydelsen "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y13 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    2 personer ogillar

att riva upp stadgebilaga 3 "Mötesordning för medlemsmöten".
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y14 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan under 4.9.1 och 4.9.2 efter "2. Mötets behörighet" lägga till en ny punkt "3. Fastställande av mötesordning" och uppdatera numreringen under respektive paragraf.
Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y15 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan lägga till 4.8.8 "Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet."


Yrkanden

Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    2 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.2.3:

"Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna."

till:

"Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    2 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.10.6:

"Extra medlemsmöte sträcker sig över två (2) veckor."

till

"Mötespresidiet beslutar om tidslängd för extra medlemsmöte."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.3.2:

"Vårmötet inleds alltid första veckan i april."

till:

"Vårmötet inleds alltid i början av april. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    2 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.3.3:

"Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober."

till:

"Höstmötet inleds alltid i början av oktober. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande A02-Y17 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.1.3 från:

"Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

till:

"Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

och innan nuvarande 4.1.4 lägga till en ny 4.1.4 med lydelsen:

"Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 7.1.4:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande A02-Y18 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y07 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 7.2.4:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande A02-Y16 (Tillbakadraget)
Av: Plux


Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y08 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.6.2:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

till:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y09 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.6.3:

"Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds."

till:

"Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y10 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.7.2:

"Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds."

till:

"Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande A04-Y01 (Bortröstad)
Av: anderserk
Tillbakadraget yrkande A04-Y02 (Bortröstad)
Av: willenfort


Av: Mikael Holm Yrkande A02-Y11 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.7.3:

"För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts."

till:

"För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y12 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan ändra 4.7.4:

"Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."

till:

"Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna."

och lägga till 4.7.5 med lydelsen "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y13 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    2 personer ogillar

att riva upp stadgebilaga 3 "Mötesordning för medlemsmöten".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y14 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan under 4.9.1 och 4.9.2 efter "2. Mötets behörighet" lägga till en ny punkt "3. Fastställande av mötesordning" och uppdatera numreringen under respektive paragraf.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande A02-Y15 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i stadgan lägga till 4.8.8 "Mötespresidiet ansvarar för att i möteshandlingarna skicka ut ett förslag på mötesordning för det aktuella medlemsmötet."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

TilläggsyrkandenMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #292745
Standard Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten - 2014-10-07, 12:27

De här förslagen kan se väldigt tekniska och ointressanta ut. Men de är extremt viktiga.

Att vara presidium för våra medlemsmöten är en extremt arbetskrävande uppgift, och vi har under de senaste åren haft mycket svårt att rekrytera folk som varit beredda att ta på sig det arbetet. Att vi över huvud taget kunnat genomföra det här och förra medlemsmötet beror på att människor som sedan länge velat hoppa av accepterat att ställa upp ytterligare en gång, för partiets skull.

En av de saker som gjort arbetet i presidiet tufft och stressigt har varit korta tidsintervall, från exempelvis sista inlämning av motioner tills alla motioner ska vara presenterade, och från det att en omröstning avslutats tills nästa ska påbörjas. Det har heller inte blivit lättare av datum för och längd på mötena låsts fast på ett oflexibelt sätt.

Därför har människor som arbetat i och med presidier under senaste åren suttit och tänkt genom vilka små förändringar av tidsangivelser och annat i stadgarna som skulle kunna kapa arbetstoppar och göra arbetet i presidiet mindre stressande och pressande.

Resultatet av det arbetet har sedan blivit den här motionen. Jag tror det är mycket viktigt att de förändringar som föreslås genomförs. Annars tror jag vi kommer att få riktigt, riktigt svårt att hitta dem som frivilligt tar på sig att genomföra våra möten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Calandrella, Fredrik Rubensson, infallsvinkel, Klas Jönsson, Mab, Mikael Holm, Tony Stohne


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #293094
Standard Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten - 2014-10-08, 10:33

Detta blir om jag inte räknat fel min femte omgång i mötespresidiet. Det var jag som lyfte detta till förbundsstyrelsen och som skrev ihop motionen. Jag skrev om vad som behövde ändras i somras på mikaelholm.com .

Om vi hade haft ett fullt mötespresidium och folk som väntat på möjligheten att komma med så hade det gått att vänta med den här motionen och istället tagit med det i stadgerevisionsgruppen. Nu är dock systemet så trasigt att ingen av oss som suttit en massa möten vill fortsätta. Nils Agnesson, Johan Karlsson och Jörgen Lindell har samtliga fått nog. Andreas Bjärnemalm ville inte fortsätta men det fanns ingen som kunde ta det här mötet så han fixar detta möte men inget mer. Jag ställde upp endast för jag ville inte låta Andreas dra allt själv. Jag kommer inte ta några mer möten med det nuvarande systemet. Måndag och Tisdag har jag suttit tio timmar i arbetstid med mötet. När omröstningarna börjar om ett par veckor kommer jag och Ante sitta på nätterna och göra klart voteringar och sätta upp nya.

Ett legitimt problem som kan uppstå här är som Jörgen är inne på, att yrkanden här kommer att röra saker som kanske inte ens finns med i det fullständiga förslag som man enligt tidsplanen hoppas kunna läggas till vårmötet 2015.

Min bedömning är att om en grupp ska hinna bli klara med en ordentlig stadgerevision enligt den lagda tidsplanen så kan man inte börja från ett blankt papper utan man behöver sätta sig och modifiera de nuvarande stadgarna. Om något av de saker i denna motion som gått igenom till en andra läsning till vårmötet går emot det nya stadgeförslaget får man helt enkelt avslå det enskilda yrkandet.

Om denna motion går igenom på detta möte och går igenom i andraläsningen på vårmötet 2015 kan därmed det extra medlemsmöte partistyrelsen pratar om i brödtexten till stadgerevisionsproppen hållas med de nya reglerna. Det vore toppen.

Med det sagt yrkar jag bifall på motionen och dess yrkanden.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Calandrella, Fredrik Rubensson, JorgenL, willenfort


Mikael Holm
--
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #293299
Standard Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten - 2014-10-10, 11:55

Lösningen är förstås att ingen ställer upp i mötespresidiet så får de som vill behålla nuvarande former själva organisera mötet...


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #292792
Standard Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten - 2014-10-07, 14:22

Jag har ogillat samtliga yrkanden i den här motionen. Inte för att de är dåliga, tvärt om så är de i huvudsak jättebra, MEN jag är övertygad om att det är en riktigt dålig metod för att revidera stadgar att göra det bit för bit på ett medlemsmöte.

Stadgar måste hänga ihop som en helhet, och för att det ska funka behövs det en grupp som noga tänker igenom alltihopa på en gång så att man inte bygger in motstridigheter och öppningar för dåliga tolkningar.

Det finns en proposition från styrelsen om att tillsätta en stadgerevisionsgrupp, och jag tror att förutsättningarna för att få ihop bra stadgar som helhet blir mycket bättre om man låter den ta in alla såna här synpunkter i sitt arbete.

Därför kommer jag att yrka på att hela den här motionen avslås, och istället sänds på remiss till en kommande stadgerevsionsgrupp för att ingå i underlaget för den kommande stadgerevisionen.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
  (#6) Gammal
Gustav Nipe Inte uppkopplad
 
Gustav Nipes avatar
 
Inlägg: 509
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #292762
Standard Re: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten - 2014-10-07, 13:19

Denna motionen är jättebra.

Idag är medlesmötena sex veckor långa. Mycket tid onödig tid skulle kunna kortas ner genom att anta denna motionen.


Gustav Nipe| gustav ((punkt)) nipe ((snabel-a)) piratpartiet .se |
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-07, 08:12 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Nå, mötespresidiet kan titta på motioner vartefter de trillar in. Alla motioner kommer inte in 23:59 dagen innan mötet.

Iofs så kunde man börja mötet på en söndag istället för måndag.
JorgenLs avatar
2014-10-07, 14:12 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y01:
att i stadgan ändra 4.2.3:

"Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna."

till:

"Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."
Det är dumt att peta här och där i stadgan, förutsättningarna för att det ska bli bra och sammanhängande är mycket bättre med proposition P02, att tillsätta en grupp som går en sammanhängande uppdatering. Därför bör den här motionen inte antas, utan remitteras till en sådan grupp.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Pluxs avatar
2014-10-08, 15:54 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A02-Y16:
att i stadgan ändra 7.2.4:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna."
Eftersom det ligger en annan omröstning om tillexempel ett medlemsmöte per år, och att förändra mötena överhuvudtaget, så är det väl kanske dumt att låsa fast till formuleringen vårmötet?

Bättre i så fall att bara använda "mötet" som alla andra ändringar.
Pluxs avatar
2014-10-09, 22:38 #10
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande A02-Y16:
i stadgan ändra 7.2.4:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna."
willenforts avatar
2014-10-10, 12:37 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y08:
att i stadgan ändra 4.6.2:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

till:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."
JAg håller inte med om detta. vist är det bra att få med motionerna i möteshandlingarna men det är inte 100% nödvändigt. för onlinemöten.

Detär anorlunda för fysiska möten där man bara skulle haft några minuter på sig att fundera på en motion som las under mötet men här har vi ändå dagar på oss. Låt oss få lägga motioner fram till mötet startar elelr åtminstone veckan innan.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:29 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y01:
att i stadgan ändra 4.2.3:

"Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna."

till:

"Partistyrelsen beslutar om tidslängden på ordinarie medlemsmöten."
Bra med flexibilitet.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:31 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y05:
att i stadgan ändra 4.1.3 från:

"Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

till:

"Kallelse ska postas senast sex (6) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."

och innan nuvarande 4.1.4 lägga till en ny 4.1.4 med lydelsen:

"Möteshandlingar ska postas senast tre (3) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt."
Del av paket som är mycket viktigt för att presidiets arbetsbörda ska bli rimlig.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:32 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y06:
att i stadgan ändra 7.1.4:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan mötet inleds och bifogas möteshandlingarna."
Del av paket som är mycket viktigt för att presidiets arbetsbörda ska bli rimlig.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:32 #15
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y07:
att i stadgan ändra 7.2.4:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan vårmötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Revisionsberättelsen ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor innan vårmötet inleds och bifogas möteshandlingarna."
Del av paket som är mycket viktigt för att presidiets arbetsbörda ska bli rimlig.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:33 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y08:
att i stadgan ändra 4.6.2:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."

till:

"För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."
Del av paket som är mycket viktigt för att presidiets arbetsbörda ska bli rimlig.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:33 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y09:
att i stadgan ändra 4.6.3:

"Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds."

till:

"Alla motioner ska skickas med i möteshandlingarna."
Del av paket som är mycket viktigt för att presidiets arbetsbörda ska bli rimlig.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:34 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y10:
att i stadgan ändra 4.7.2:

"Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds."

till:

"Alla nomineringar till val ska vara mötespresidiet tillhanda senast fyra (4) veckor före mötet inleds."
Del av paket som är mycket viktigt för att presidiets arbetsbörda ska bli rimlig.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:35 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y11:
att i stadgan ändra 4.7.3:

"För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en (1) vecka efter mötet inletts."

till:

"För att nominerad ska vara valbar på medlemsmöte krävs att den till mötespresidiet skriftligen accepterat sin nominering senast en vecka innan mötet inleds."
Del av paket som är mycket viktigt för att presidiets arbetsbörda ska bli rimlig.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 16:35 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande A02-Y12:
att i stadgan ändra 4.7.4:

"Mötespresidiet presenterar löpande vilka som nominerats, samt vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."

till:

"Mötespresidiet presenterar alla nomineringar i möteshandlingarna."

och lägga till 4.7.5 med lydelsen "Mötespresidiet presenterar löpande vilka som antingen accepterat eller avböjt sin nominering."
Del av paket som är mycket viktigt för att presidiets arbetsbörda ska bli rimlig.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-16, 16:52 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Då nomineringar och motioner skall vara inne fyra veckor innan mötets början och kallelsen kommer senast sex veckor innan mötets början så finns det fortfarande samma två veckor tid att lägga motioner och nominera personer till förtroendeuppdrag. Om det är rätt räknat.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-16, 16:57 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Lösningen är förstås att ingen ställer upp i mötespresidiet så får de som vill behålla nuvarande former själva organisera mötet...
Så har skett... vi har inget mötespresidium att välja.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-16, 17:08 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag har ogillat samtliga yrkanden i den här motionen. Inte för att de är dåliga, tvärt om så är de i huvudsak jättebra, MEN jag är övertygad om att det är en riktigt dålig metod för att revidera stadgar att göra det bit för bit på ett medlemsmöte.

Stadgar måste hänga ihop som en helhet, och för att det ska funka behövs det en grupp som noga tänker igenom alltihopa på en gång så att man inte bygger in motstridigheter och öppningar för dåliga tolkningar.

Det finns en proposition från styrelsen om att tillsätta en stadgerevisionsgrupp, och jag tror att förutsättningarna för att få ihop bra stadgar som helhet blir mycket bättre om man låter den ta in alla såna här synpunkter i sitt arbete.

Därför kommer jag att yrka på att hela den här motionen avslås, och istället sänds på remiss till en kommande stadgerevsionsgrupp för att ingå i underlaget för den kommande stadgerevisionen.
Ja, om vi petar lite här och där så förvirras en kommande stadgerevisionsgrupp av dessa småändringar. Det är isåfall onödigt att jobba dubbelt vilket gör avslag på hela motionen som ett vettigt utfall.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-16, 19:17 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Ja, om vi petar lite här och där så förvirras en kommande stadgerevisionsgrupp av dessa småändringar. Det är isåfall onödigt att jobba dubbelt vilket gör avslag på hela motionen som ett vettigt utfall.
I princip, ja.

Men, de förändringar som ligger i det här förslaget kommer att göra presidiets arbete betydligt lättare att hantera, med en mer utspridd arbetsbelastnng, och betydligt lägre arbetstoppar. Därmed kommer dessa stadgeförändringar att göra det lättare att övertga folk att ta på sig uppgiften att sitta i presidiet.

Och som den uppmärksamme kan ha noterat hade när tiden att acceptera nomineringar till presidiet gått ut noll (0) personer accepterat nominering till presidiet. Kan man inte förmå i vart fall några att acceptera att bli fyllnadsvalda till presidiet kommer vi inte att få något möte i vår.

Att rösta genom denna klump av stadgeförändringar kommer att öka chansen att få några att ställa upp, och det kommer också att öka chansen att några som tidigare suttit i presidiet skulle kunna tänka sig ställa upp som inofficiella coacher till ett nytt presidium. Dvs, det kommer att öka chansen att vi över huud taget kommer att kunna genomföra nästa medlemsmöte på stadgeenligt sätt.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 19:26 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Och som den uppmärksamme kan ha noterat hade när tiden att acceptera nomineringar till presidiet gått ut noll (0) personer accepterat nominering till presidiet. Kan man inte förmå i vart fall några att acceptera att bli fyllnadsvalda till presidiet kommer vi inte att få något möte i vår.
De som vill ha kvar nuvarande mötesordning kan alltid ta på sig att sitta i mötespresidiet i vår
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 19:39 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A02-Y17:
att att i stadgan ändra 4.3.3:

"Höstmötet inleds alltid första veckan i oktober."

till:

"Höstmötet inleds alltid oktober eller november. Partistyrelsen beslutar om exakt tidpunkt."
I år var det valår och valberedningen hade då deadline på valdagen att skicka in sina handlingar för nomineringar till mötet.

Det hade varit mycket bättre mötet då kunnat senareläggas till att starta i slutet av oktober så hade det hela varit enklare och hantera.
AndersLindbäcks avatar
2014-10-16, 19:42 #27
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande A02-Y18:
att att i stadgan ändra 7.1.4:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen."

till:

"Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötet tillhanda under mötets första vecka."
Det räcker att valberedningen presenterar sitt förslag till nomineringar under mötets första vecka och inte i kallelsen till mötet.
Henry Rouhivuoris avatar
2014-10-18, 09:44 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Dessa förslag minskar mötespresidiets arbetsbelastning genom att ge mer tid åt presidiet att lägga upp mötet. Jag stödjer detta, då det är viktigt att ha ett mötespresidium. Vi har inget presidium för vårmötet 2015, så det är då partistyrelsen som ordnar det genom att fyllnadsvälja. Om då ingen ställer upp där, så kan vi inte ha ett medlemsmöte enligt stadgan. I det nödläget ha ett medlemsmöte ej enligt stadgan som styrelsen håller i, vad vet jag.

Då det föreligger diskussion i "Ordet är fritt" om att votera om styrelsens proposition om stadgerevision före alla andra stadgemotioner, så finns det då risk att denna motionen avslås om propositionen bifalls. Något för sittande mötespresidium att bita i.
2014-11-11, 08:57 #29
Inte uppkopplad
Re: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Jag vill uppmana samtliga att rösta avslag på A02-Y13. Gällande att riva upp mötesordningen. Det yrkandet som det står nu räcker det med ett möte för att det ska börja gälla. Yrkandet som lägger in mötesordningen i dagordningen för medlemsmötena kräver två läsningar. Därmed skulle vi kunna sitta med ett möte utan mötesordning.

Detta var tänkt att bli löst genom en mening till där man skrev in att detta började först gälla när mötesordning stod med på dagordningen men denna text kom aldrig med och det upptäcktes först nu.

A02-Y13 kommer istället läggas som en egen motion till vårmötet vilket gör att detta skulle kunna gå igenom samtidigt som andraläsningen på resten av motionen.

Jag yrkar fortsatt bifall till resten av motionen för att kunna skapa bättre medlemsmöten, både för deltagarna och mötespresidiet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
JorgenLs avatar
2014-11-11, 10:50 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande A02-Y13:
att riva upp stadgebilaga 3 "Mötesordning för medlemsmöten".
Röstar avslag för att förslagsläggaren rekommenderar det, se inlägg på slutet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mikael Holm
2014-11-11, 21:39 #31
Inte uppkopplad
Re: Motion A02: Stadgeändring: Tidsneutrala medlemsmöten -
Tyvärr gick yrkande A02-Y13 vidare till slutvoteringen. Då motionen som helhet i min mening behöver gå igenom kommer detta leda till att partistyrelsen får ta beslut om mötesordning till vårmötet. Det smidigaste är att partistyrelsen bara antar den upprivna mötesordningen så har man inte lagt sig i innehållet mer än nödvändigt.

Jag rekommenderar därmed bifall på motionen i sin helhet och beklagar att det upptäcktes försent.

Mvh Mikael
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com