Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp

Miljöpolitiskt förslag om utsläpp.

Sammanfattning:
Detta dokument beskriver ett förslag för hur piratpartiets politik skall vara vad gäller utsläpp vad gäller miljöpolitiken. Förslaget har sin bas i partiets tankar om transparens, vetenskap, frihet och likhet inför lagen. Tanken är att förslaget skall kunna användas på alla nivåer från kommunalt till internationellt. Därför är det ett relativt löst format ramverk som man får fylla med exaktare detaljer för varje given sakfråga.

Strategierna som ramverket använder är att identifiera rätt nivå för reglering, att de som drar nytta av utsläpp skall betala för dem och att politiker skall sätta målen men oberoende tjänstemän skall utforma de exakta värdena

Not: Alla yrkanden är skrivna i italics inne i brödtexten och upprepas i slutet av motionen för sammanställning

Beskrivning

Denna motion är tänkt som en start på en piratpartistisk miljöpolitik. Eftersom miljöpolitik är ett så stort och brett ämne så har motionen begränsat sig till en liten men viktig del av miljöpolitiken nämligen utsläpp.

I dagens läge så finns ett otal olika regelverk och system för utsläpp där vissa ämnen är fria, andra kostar pengar att släppa ut och ytterligare andra fördelas genom olika tillståndsförfaranden. De olika systemen har uppkommit under olika tider och olika regeringar och gynnar ofta olika särintressen/industrier på ett sätt om inte är optimalt för vare sig naturen eller samhället.

Istället föreslår vi införandet av ett gemensamt system som baserar sig på piratpartiets tankar om transparans, vetenskaplighet och likhet inför lagen för att skapa ett ramverk som kan vara stabilt en längre tid.

För att förstå tanken bakom systemet så måste man fundera på vad utsläpp är och när de måste regleras.
Med utsläpp menar vi att man i naturen (ekosystemet) släpper ut ämnen som påverkar ekosystemet/naturen negativt. Ofta finns det gränser under vilken påverkan är liten eller obefintlig (tex kylvattenutsläpp från industri i ett vattendrag) men ibland så är utsläpp farliga oavsett mängd (tex svårnerbrytbara toxiska ämnen som ackumuleras i näringskedjan)
Utsläpps inverkan kan dessutom ha lokal inverkan (tex restprodukter från mejeri) eller global inverkan (tex co2 utsläpp)
Ur detta kan vi se att utsläpp kan behöva regleras till både mängd och plats.

Transparans
En grundläggande tanke inom piratpartiet är transparans och den vill vi införa i systemet genom att applicera principen att den som släpper ut saker som påverkar naturen negativt måste betala för skadorna. Därigenom kommer de produkter/tjänster som är dåliga för naturen bli dyrare och konsumenterna får incitament att rösta med fötterna.
Det enklaste sättet att göra detta är genom att i den absoluta majoriteten av fallen använda ett auktionsförfarande för att dela ut utläppsrätter: Då kommer marknaden själv värdera rätterna.
För att öka transparansen och konsumenternas makt så skall det vara offentligt vilka företag som äger utsläppsrätter och hur de används

Piratpartiet anser att: Utsläppsrätter skall fördelas genom auktionsförfarande i majoriteten av fallen.
Piratpartiet anser att: All information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen.

Framförhållning
För företag och organisationer som behöver utsläppsrätter så är det viktigt att kunna planera långsiktigt. Därför behöver rättigheterna gälla för rimligt många år i framtiden. Samtidigt får inte de existerande spelarna kunna blockera nya aktörer genom att monopolisera utsläppsrätter, så nya rättigheter måste portioners ut regelbundet. Detta löses genom att man håller lång tid för en enskild rättighet men att man inte auktionerar ut alla rättigheterna samtidigt.

Piratpartiet anser att: Utsläppsrätter skall gälla över flera år men att auktioner skall ske minst varje år med en jämn fördelning mellan åren.

För att öka incitamenten för företag att skapa bättre system som inte kräver lika mycket utsläpp och för att hantera företag som inte behöver lika mycket utsläpp som en “enhet” är så bör utsläppsrätterna vara delbara och säljbara. Därigenom finns ingen anledning att skjuta upp införandet av en ny teknik tills existerande rättigheter “tagit slut” utan man kan införa bättre system direkt och sälja de “överblivna” rättigheterna

Piratpartiet anser att: Anskaffade utsläppsrätter skall helt eller delvis kunna säljas vidare i till andra.


Efterlevnad
Efterlevnad av gränser och regleringar har alltid varit ett problem med utsläpp. Därför bör prissättningen av rätterna bestå av en fast del som skall vara stor nog att finansiera kontroll av att gränserna efterlevs och en rörlig del som bestäms av auktionsförfarandet. Detta minskar dessutom incitamenten för att köpa in utsläppsrätigheter på spekulation

Piratpartiet anser att: Utsläppsrätter skall prissättas med en fast del som skall finansiera kontroll av utsläppens värden och en rörlig del som prissättes via auktion


Storlek
Vi vill stärka vetenskapsförankringen genom att ta bort politikers makt att sätta de exakta gränserna. Dessa skall sättas av experter med relativt långa förordnanden efter ramverk som politikerna har satt upp. Detta försvårar att politiker blir övertalade av lobyorganisationer att sätta för höga gränser som tex EUs återkommande för höga fiskekvoter.

Piratpartiet anser att: Utsläppsrätters storlek skall bestämmas av expertgrupper utifrån riktlinjer tagna av politikerna.


Global/Regional/lokal indelning
Utsläpps negativa effekter kan uppträda på olika nivåer. altifrån skadad mark lokalt via förorenade floder till växthusgaser som påverkar hela planeten. Därför måste utsläppsrättigheter anpassas till både lokala ,regionala och internationella gränser.
Vi behöver därför lägga det övergripande ansvaret på multinationell nivå med delegering till nationell och lokal nivå efter behov.

Piratpartiet anser att: Regelverket för utsläpp skall instiftas på multinationell nivå med delegering till nationell och lokal nivå.

Ett stort problem med miljölagstiftning är att i dagens globaliserade miljö så finns det företag som möter ökade miljökrav genom att flytta produktionen till andra länder. För att möta detta problemet behöver man skapa ett regelverk där produkter från länder som inte följer rimliga miljöregler åläggs tullar som motsvarar de kostnader som utsläppsrättigheterna skulle kosta från början. Dessa pengar bör öronmärkas till internationellt miljöarbete så inte man frestas att lägga strafftullar med miljö som svepskäl.

Piratpartiet anser att: Miljötullar skall införas mot produkter som producerats i länder som inte har rimlig miljöhänsyn. Inkomsten från dessa tullar skall öronmärkas till att motverka de negativa effekter som utsläpp ger.

Likabehandling
Som nämnts tidigare så är ett problem med utsläpp att det finns massvis med olika lagar som reglerar detta och som innehåller diverse undantag beroende på vilket särintresse som politikerna ville ge förmåner till vid tillfället för lagens stiftande. Därför måste införande av detta system gå hand i hand med att man river upp ALLA gamla undantag och skapar en jämn spelplan för framtiden.

Piratpartiet anser att: Då det nya uttläppssystemen införs skall samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier skall få särbehandlas.

sammanställning av sakpolitiska antaganden
Piratpartiet anser att: Utsläppsrätter skall fördelas genom auktionsförfarande i majoriteten av fallen.
Piratpartiet anser att: All information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen.
Piratpartiet anser att: Utsläppsrätter skall gälla över flera år men att auktionerna skall ske minst varje år med en jämn fördelning mellan åren.
Piratpartiet anser att: Utsläppsrätter skall prissättas med en fast del som skall finansiera kontroll av utsläppens värden och en rörligdel som prissättes via auktion
Piratpartiet anser att: Anskaffade utsläppsrätter skall helt eller delvis kunna säljas vidare i till andra.
Piratpartiet anser att: Utsläppsrätter skall prissättas med en fast del som skall finansiera kontroll av utsläppens värden och en rörlig del som prissättes via auktion
Piratpartiet anser att: Utsläppsrätters storlek skall bestämmas av expertgrupper utifrån riktlinjer tagna av politikerna.
Piratpartiet anser att: Regelverket för utsläpp skall instiftas på multinationell nivå med delegering till nationell och lokal nivå.
Piratpartiet anser att: Miljötullar skall införas mot produkter som producerats i länder som inte har rimlig miljöhänsyn. Inkomsten från dessa tullar skall öronmärkas till att motverka de negativa effekter som utsläpp ger.
Piratpartiet anser att: Då det nya utläppssystemen införs skall samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier skall få särbehandlas.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:willenfort

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B25-Y01 (Jämkad med yrkande B25-Y12)
Av: willenfort
Tillbakadraget yrkande B25-Y12 (Bortröstad)
Av: willenfort


Av: willenfort Yrkande B25-Y13 (Motyrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att all information om utsläppsrätterna ska vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B25-Y02 (Jämkad med yrkande B25-Y13)
Av: willenfort


Tillbakadraget yrkande B25-Y03 (Jämkad med yrkande B25-Y14)
Av: willenfort
Tillbakadraget yrkande B25-Y14 (Bortröstad)
Av: willenfort


Tillbakadraget yrkande B25-Y04 (Jämkad med yrkande B25-Y15)
Av: willenfort
Tillbakadraget yrkande B25-Y15 (Bortröstad)
Av: willenfort


Tillbakadraget yrkande B25-Y05 (Jämkad med yrkande B25-Y16)
Av: willenfort
Tillbakadraget yrkande B25-Y16 (Bortröstad)
Av: willenfort


Tillbakadraget yrkande B25-Y06 (Tillbakadraget)
Av: willenfort


Av: willenfort Yrkande B25-Y17 (Motyrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätters storlek skall bestämmas av expertgrupper utifrån riktlinjer tagna av politikerna."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B25-Y07 (Jämkad med yrkande B25-Y17)
Av: willenfort


Av: willenfort Yrkande B25-Y18 (Motyrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att regelverket för utsläpp skall instiftas på multinationell nivå med delegering till nationell och lokal nivå."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B25-Y08 (Jämkad med yrkande B25-Y18)
Av: willenfort


Tillbakadraget yrkande B25-Y09 (Bortröstad)
Av: willenfort
Tillbakadraget yrkande B25-Y19 (Tillbakadraget)
Av: willenfort


Av: willenfort Yrkande B25-Y20 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att då det nya utläppssystemet införs ska samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier ska få särbehandlas"

Gilla yrkandeOgilla yrkandeRapportera att yrkandet ligger felSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B25-Y10 (Jämkad med yrkande B25-Y20)
Av: willenfort


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B25-Y11 (Bortröstad)
Av: Gustav Tällberg


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
joe2me Inte uppkopplad
 
joe2mes avatar
 
Inlägg: 38
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #294114
Standard Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp - 2014-11-05, 18:25

Avslag på alla yrkanden förutom ett som jag anser kan härledas direkt till våra tankar om transparens och öppenhet.
"Piratpartiet anser att all information om utsläppsrätterna ska vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen."
Resten av yrkandena baseras på att grundförutsättningen för miljöfrågan är att införa utsläppsrättigheter som auktioneras för prissättning. Saknar källor på varför detta är bästa lösningen och möjliga konsekvenser...

Finns mycket forskning om negativa externaliteter och hur dessa bör finnas medräknade i kostnaden av en vara. Tror att förslagen är bra men blir inte övertygad av att se en synvinkel från en person. Har detta diskuterats och analyserats med andra?


-----------
Twitter: @collentine
Blog: http://blog.collentine.com
http://piratetimes.net
  Skicka ett meddelande via Skype™ till joe2me  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henrik Brändéns avatar
2014-10-07, 11:22 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Hej motionär,

Vi har missat att inför det här mötet påminna om hur vi tidigare (på höstmötet 2011) kommit överens om att det ska gå till att ta fram våra program: Principprogrammet (första kapitlet i partiprogrammet) antas ord för ord av medlemsmötet, men de sakpolitiska programmen (resten av partiprogrammet) tas fram och revideras i en process där medlemsmöte antar sakpolitiska ställningstaganden, som styrelsen sedan utgår från när den skriver och uppdaterar program. Inte så att styrelsen vare sig ska lägga till eller ändra, men däremot kunnat se till att de olika delarna av programmet håller ett någorlunda enhetligt språk, och att olika delars längd står i någorlunda proportion till varandra.

(Viktigt att minnas är att programmet är en utåtriktad text. Det vi anser är den fullständiga listan av antagna ställningstaganden. Det ser konstigt ut i ett program som används utåtriktat om somliga områden har jättemånga jättedetaljerade förslag, medan andra lika viktiga områden bara har några korta allmänna punkter. Med detta system kan styrelsen koncentrera texten på ställen där vi har många åsikter och fluffa ut den där vi nöjer oss med att slå fast några viktiga princper.)

Därför vore det bra om yrkanden om politik föreslår medlemsmötet

Citat:
att anta ställningstagandet "Xxx xxx xxx".
eller

Citat:
att riva upp ställningstaganden "Zzz zzz zzz."
eller

Citat:
att ändra ställningstagandet "Qqq qqq qqq" till "Yyy yyy yyy"
Vill ni ha hjälp att formulera sådana yrkanden, och att leta efter tidigare ställningstaganden som går på tvärs med vad ni vill och som bör rivas upp om ert förslag går genom, så ställer jag gärna upp.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:42 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y09:
att Miljötullar skall införas mot produkter som producerats i länder som inte har rimlig miljöhänsyn. Inkomsten från dessa tullar skall öronmärkas till att motverka de negativa effekter som utsläpp ger.
Bra i teorin, men detta kommer i praktiken att missbrukas. Det är bättre att påverka de miljöförstörande länderna på andra sätt.
heddahenriks avatar
2014-10-07, 18:42 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y10:
att Då det nya utsläppssystemet införs skall samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier skall få särbehandlas.
Osäker, så jag yrkar avslag.
willenforts avatar
2014-10-07, 19:51 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Jag har bett mötespresidiet ändra alla dyrkanend här så de följer standard.
2014-10-08, 08:50 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Du skrev att förslaget har sin bas i partiets tankar om transparens, vetenskap, frihet och likhet inför lagen. För mig är dock det viktigaste med miljöpolitik att de politiska förslagen också gynnar miljön.

Hur ska problemet med överutbudet av utsläppsrätter hanteras?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt...en_7193705.svd
Citat:
När frågan debatterades i början av förra året ställde sig ett stort antal miljöorganisationer och folkrörelser bakom kravet att annulera, det vill säga upphäva utsläppsrätterna istället för att sälja dem vidare.
Citat:
Ett tydligt ställningstagande nu om att Sverige ska annullera sina intjänade utsläppsrätter visar att vi är beredda att bidra till att rädda klimatet – även om det innebär uteblivna intäkter på några miljarder kronor.
Om Sveriges överskott annulleras så tjänar miljön på det. Jag tror att det vore positivt för PP att ta ställning för miljön istället för vinst i den frågan.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-08, 10:35 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y09:
att Miljötullar skall införas mot produkter som producerats i länder som inte har rimlig miljöhänsyn. Inkomsten från dessa tullar skall öronmärkas till att motverka de negativa effekter som utsläpp ger.
Det finns tusen olika goda skäl för protektionism i olika enskilda fall. Miljöhänsyn. Djurens väl. Lönenivå i hemlandet kontra låglöneland. Dito arbetsvillkor. Det finns bara ett sätt att få frihandel. Att bortse från alla goda argument som förs fram för protektionism. I längden är det bättre för både miljön, djuren och arbetarna. För frihandel ger tillväxt, som ger välstånd, som gör att fattigare länderna får råd att göra något åt alla de missförhållanden man reagerat över.
2014-10-08, 10:59 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
I längden är det bättre för både miljön, djuren och arbetarna. För frihandel ger tillväxt, som ger välstånd, som gör att fattigare länderna får råd att göra något åt alla de missförhållanden man reagerat över.
Inte om de fattigare länderna är korrupta och saknar struktur, moral, incitament, folkvilja eller vilja från makten att vilja förändra missförhållandena så som vi anser att de ska förändras.

Pengarna går väl inte per automatik till att folket, djuren, miljön och arbetarna får det bättre. De kan gå till att göra rika skitstövlar rikare och gå till vapen och annat otyg.
Gustav Tällbergs avatar
2014-10-08, 16:08 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "EU Ecolabel-märket ska bli tydligare för att göra det enklare för konsumenter att välja miljövänliga produkter."
En tydlig märkning av produkter som leder till att konsumenterna själva kan välja miljövänliga produkter utan att tumma på frihandel.
willenforts avatar
2014-10-09, 14:32 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Du skrev att förslaget har sin bas i partiets tankar om transparens, vetenskap, frihet och likhet inför lagen. För mig är dock det viktigaste med miljöpolitik att de politiska förslagen också gynnar miljön.

Hur ska problemet med överutbudet av utsläppsrätter hanteras?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt...en_7193705.svd


Om Sveriges överskott annulleras så tjänar miljön på det. Jag tror att det vore positivt för PP att ta ställning för miljön istället för vinst i den frågan.
Det är täckt av yrkandet " B25-Y07" "Utsläppsrätters storlek skall bestämmas av expertgrupper utifrån riktlinjer tagna av politikerna." Politikerna skall sätta ut målen men experterna skall göra så vi kommer till dessa mål. Denna punkten är till för att vi inte skall få sådana lägen som vi tex har i fiskefrågan där politikerna konsekvent överdimentionerar jämfört med vad experterna på området säger är lämpligt.
willenforts avatar
2014-10-09, 14:35 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B25-Y09:
att Miljötullar skall införas mot produkter som producerats i länder som inte har rimlig miljöhänsyn. Inkomsten från dessa tullar skall öronmärkas till att motverka de negativa effekter som utsläpp ger.
Det finns tusen olika goda skäl för protektionism i olika enskilda fall. Miljöhänsyn. Djurens väl. Lönenivå i hemlandet kontra låglöneland. Dito arbetsvillkor. Det finns bara ett sätt att få frihandel. Att bortse från alla goda argument som förs fram för protektionism. I längden är det bättre för både miljön, djuren och arbetarna. För frihandel ger tillväxt, som ger välstånd, som gör att fattigare länderna får råd att göra något åt alla de missförhållanden man reagerat över.
vi har idag ingen frihandel. vi har men massa protektioneism av olika slag. Jag föredrar att den protektionismen ligger för att skydda den jord vi är på snarare än enskilda särintressen i rika länder. och hela poängen med att pengarna skall gå till miljöarbete är att man skall kunna använda pengarna till att bättra miljön i de länder som inte har bra miljölagstiftning.
willenforts avatar
2014-10-09, 14:36 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Citat:
Ursprungligen postat av Gustav Tällberg Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B25-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "EU Ecolabel-märket ska bli tydligare för att göra det enklare för konsumenter att välja miljövänliga produkter."
En tydlig märkning av produkter som leder till att konsumenterna själva kan välja miljövänliga produkter utan att tumma på frihandel.
Tanken är god men den hör inte hemma i en motion om utsläppsregelverk.
Kan du skriva en egen motion om det så blir det en kompleterande del av vår miljöpolitik.
willenforts avatar
2014-10-09, 14:38 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "EU Ecolabel-märket ska bli tydligare för att göra det enklare för konsumenter att välja miljövänliga produkter."
Detta motyrkande känns väldigt felaktigt då det inte har med utsläpp att göra. Det borde hamna i en egen motion istället.
willenforts avatar
2014-10-09, 14:41 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
En kommentar till om mängden eftersom jag inte var tydlig nog. Problemet som Tommten pekar på är att det ges ut för många utsläppsrätter inte att de kan säljas vidare.
och skall man lösa problem så skall man gå efter de grundläggande problemen inte skapa extrasystem som döljer de grundläggande problemen.
willenforts avatar
2014-10-09, 14:46 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y12:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätter skall fördelas genom auktionsförfarande i majoriteten av fallen."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:47 #17
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y01 till fördel för B25-Y12.

Mitt bortjämkade B25-Y01:
Utsläppsrätter skall fördelas genom auktionsförfarande i majoriteten av fallen.

B25-Y12, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätter skall fördelas genom auktionsförfarande i majoriteten av fallen."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:47 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y13:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att all information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:48 #19
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y13 till fördel för B25-Y02.

Mitt bortjämkade B25-Y13:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att all information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen."

B25-Y02, som jag tycker bättre om:
All information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen.
willenforts avatar
2014-10-09, 14:49 #20
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y14:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätter skall gälla över flera år men att auktionerna skall ske minst varje år med en jämn fördelning mellan åren."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:49 #21
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B25-Y13:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att all information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:50 #22
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y02 till fördel för B25-Y13.

Mitt bortjämkade B25-Y02:
All information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen.

B25-Y13, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att all information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:50 #23
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y03 till fördel för B25-Y14.

Mitt bortjämkade B25-Y03:
Utsläppsrätter skall gälla över flera år men att auktionerna skall ske minst varje år med en jämn fördelning mellan åren.

B25-Y14, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätter skall gälla över flera år men att auktionerna skall ske minst varje år med en jämn fördelning mellan åren."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:51 #24
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y15:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätter skall prissättas med en fast del som skall finansiera kontroll av utsläppens värden och en rörlig del som prissättes via auktion."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:51 #25
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y04 till fördel för B25-Y15.

Mitt bortjämkade B25-Y04:
Utsläppsrätter skall prissättas med en fast del som skall finansiera kontroll av utsläppens värden och en rörlig del som prissättes via auktion

B25-Y15, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätter skall prissättas med en fast del som skall finansiera kontroll av utsläppens värden och en rörlig del som prissättes via auktion."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:52 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y16:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att anskaffade utsläppsrätter skall helt eller delvis kunna säljas vidare i till andra."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:52 #27
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y05 till fördel för B25-Y16.

Mitt bortjämkade B25-Y05:
Anskaffade utsläppsrätter skall helt eller delvis kunna säljas vidare i till andra.

B25-Y16, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att anskaffade utsläppsrätter skall helt eller delvis kunna säljas vidare i till andra."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:53 #28
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B25-Y06:
Utsläppsrätter skall prissättas med en fast del som skall finansiera kontroll av utsläppens värden och en rörlig del som prissättes via auktion
willenforts avatar
2014-10-09, 14:54 #29
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y17:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätters storlek skall bestämmas av expertgrupper utifrån riktlinjer tagna av politikerna."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:54 #30
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y07 till fördel för B25-Y17.

Mitt bortjämkade B25-Y07:
Utsläppsrätters storlek skall bestämmas av expertgrupper utifrån riktlinjer tagna av politikerna.

B25-Y17, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att utsläppsrätters storlek skall bestämmas av expertgrupper utifrån riktlinjer tagna av politikerna."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:55 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y18:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att regelverket för utsläpp skall instiftas på multinationell nivå med delegering till nationell och lokal nivå."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:56 #32
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y08 till fördel för B25-Y18.

Mitt bortjämkade B25-Y08:
Regelverket för utsläpp skall instiftas på multinationell nivå med delegering till nationell och lokal nivå.

B25-Y18, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att regelverket för utsläpp skall instiftas på multinationell nivå med delegering till nationell och lokal nivå."
willenforts avatar
2014-10-09, 14:56 #33
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y19:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att miljötullar skall införas mot produkter som producerats i länder som inte har rimlig miljöhänsyn. Inkomsten från dessa tullar skall öronmärkas till att motverka de negativa effekter som utsläpp ger"
willenforts avatar
2014-10-09, 14:57 #34
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B25-Y19:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att miljötullar skall införas mot produkter som producerats i länder som inte har rimlig miljöhänsyn. Inkomsten från dessa tullar skall öronmärkas till att motverka de negativa effekter som utsläpp ger"
willenforts avatar
2014-10-09, 14:58 #35
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B25-Y20:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att då det nya utläppssystemen införs skall samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier skall få särbehandlas"
willenforts avatar
2014-10-09, 14:58 #36
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B25-Y10 till fördel för B25-Y20.

Mitt bortjämkade B25-Y10:
Då det nya utsläppssystemet införs skall samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier skall få särbehandlas.

B25-Y20, som jag tycker bättre om:
anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att då det nya utläppssystemen införs skall samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier skall få särbehandlas"
willenforts avatar
2014-10-09, 15:01 #37
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Citat:
Ursprungligen postat av heddahenrik Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B25-Y10:
att Då det nya utsläppssystemet införs skall samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier skall få särbehandlas.
Osäker, så jag yrkar avslag.
Vad är det du är osäker på ?
JAg kan inte senågra fördelar i att ha kvar denna gamla sörja av överlappande system för utsläpp där man ger olika regler till olika industrier/länder osv beroende på vem som lyckades lobba bra eller fanns tidigare så man inte tänkte på miljön då industrin startades.

Poängen är att ta bort alla "grandfather" regler och göra det enhetligt och rättvist mellan alla som har ett behov av att släppa ut saker.
2014-10-10, 21:02 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B25-Y09:
att Miljötullar skall införas mot produkter som producerats i länder som inte har rimlig miljöhänsyn. Inkomsten från dessa tullar skall öronmärkas till att motverka de negativa effekter som utsläpp ger.
Detta riskerar leda till handelskrig då länder som Kina skulle tolka detta som generell protektionism.
2014-10-19, 13:01 #39
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B25-Y13:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att all information om utsläppsrätterna skall vara offentlig handling och publiceras digitalt av de myndigheter som övervakar systemen."
Jag är generellt för ökad transparens i offentliga system.
Henrik Brändéns avatar
2014-10-19, 13:18 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion B25: Sakpolitik: Miljöpolitik: Utsläpp -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
vi har idag ingen frihandel. vi har men massa protektioneism av olika slag. Jag föredrar att den protektionismen ligger för att skydda den jord vi är på snarare än enskilda särintressen i rika länder. och hela poängen med att pengarna skall gå till miljöarbete är att man skall kunna använda pengarna till att bättra miljön i de länder som inte har bra miljölagstiftning.
Varje ny protektionistisk tull för oss ett steg längre bort från fri handel. Även om situationen är långt från ideal idag kan den lätt bli betydligt värre.
Mötespresidiets avatar
2014-11-02, 21:23
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Jan-Eriks avatar
2014-11-04, 18:03 #41
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B25-Y20:
att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att då det nya utläppssystemet införs ska samtliga gamla regelverk om utsläpp tas bort och inga industrier ska få särbehandlas"
De bästa lagarna är sådana som eliminerar andra, fler och obegripligare lagar.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com