Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering

HÄR BEHANDLAS BÅDE MOTION BO4 OCH BO7

Städer är kritiskt viktiga strukturer. I Sverige är de vad en majoritet av befolkningen kallar för sitt "hem", de utgör motorer för tillväxt och värdeskapande, samt utgör den mest realistiska möjligheten att husera den väntade världspopulationen på ett hållbart sätt. Ett framtidsinriktat parti bör inrikta sig på en bärkraftig och långsiktigt uthållig, det vill säga hållbar, stadsutveckling.

Partiet har redan vissa ställningstagande åt rätt håll. De är dock i huvudsak yviga och oprecisa, samt ofta röriga. Syftet med den här motionen är att strukturera och renodla, samt tillföra några ytterligare detaljer.

Diskussionen för motion B07 sker i denna (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40356) tråd.

HÄR BEHANDLAS BÅDE MOTION BO4 OCH BO7


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johannes Westlund

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Johannes Westlund Yrkande B04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 17 personer gillar    1 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för en hållbar stadsutveckling som möter medborgarnas behov av bostäder, arbetsplatser, service samt attraktiva livsmiljöer."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Ståldal Yrkande B04-Y08 (Motyrkande) 7 personer gillar    2 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ta tillvara medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B04-Y02 (Bortröstad)
Av: Johannes Westlund


Tillbakadraget yrkande B04-Y03 (Bortröstad)
Av: Johannes Westlund


Av: Mikael Holm Yrkande B04-Y11 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ställningstagandet "Piratpartiet anser att alla kommuner har ett ansvar att ta fram grundläggande kriterier för en ekologisk och ekonomiskt hållbar tätort i sin egen kommun, samt arbeta för att dessa kriterier uppfylls.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B04-Y04 (Bortröstad)
Av: Johannes Westlund
Tillbakadraget yrkande B04-Y07 (Tillbakadraget)
Av: Mikael Holm
Tillbakadraget yrkande B04-Y09 (Bortröstad)
Av: heddahenrik


Av: Johannes Westlund Yrkande B04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    8 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Johannes Westlund Yrkande B04-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    1 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem." till "Piratpartiet skall verka för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras istället för privatbilism vid planeringen av städer."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Johannes Westlund Yrkande B04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa överregleringen av fastighetsanvändning genom att införa en beteckning för blandstadsfastighet i detaljplan för att öka flexibilitet i användning av byggnader. Vi tycker att all vanligt förekommande icke-störande verksamhet skall vara tillåten. Nuvarande beteckningar som innefattas i den nya beteckningen blandstadsfastighet bör tas bort."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Johannes Westlund Yrkande B04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    1 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet, alla byggreglerna för studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de krav en student har så att de blir billigare att bygga och fler studentlägenheter kan byggas." till förmån för "Kommuner skall inte tillåtas att både styra maxantal lägenheter och Bruttoarea (BTA) samtidigt i detaljplan."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Johannes Westlund Yrkande B04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    2 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs." till "Piratpartiet vill ta bort kravet på kommuner att tillse ett allmänt behov av parkeringsplatser. Ansvaret bör istället läggas på den öppna marknaden. Kommunen bör enbart åläggas att reglera angöring för lastning och lossning samt parkering för rörelsehindrade."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande B04-Y04 (Bortröstad)
Av: Johannes Westlund


Av: Johannes Westlund Yrkande B04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    4 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer." till "Piratpartiet anser att kommunens ansvar för att motverka segregation genom fysisk planering bör förtydligas."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Johannes Westlund Yrkande B04-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    0 personer ogillar

att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Tät kvartersstruktur, kombinerad med parker och skyskrapor om detta är ekonomiskt, tekniskt och estetiskt godtagbart, ska vara basritningen för staden, men överdäckningar, parkstäder och modernistiska stadsdelar ska inte på förhand förkastas utan kan vara en lösning just där."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkandenHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mikael Holm Inte uppkopplad
 
Inlägg: 421
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #295383
Standard Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering - 2015-10-15, 13:52

Tack för ett par ambitiösa motioner. Jag rekommenderar dock avslog på de flesta yrkandena med följande hänvisning:

Det inleder bra med B04-Y02: "att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ackommodera medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."

Sen går det dock över till att B04-Y03 avvecklar översiktsplaner och detaljplaner till något mer övergripande med namn "stadsplan". Det är även här medborgarinflytandet ska vara enligt motionären. Efterkommande yrkanden handlar sedan övergripande om hur städer ska se ut, vilket tycks mig krocka med "stadsplanen"

B04-Y04 går sedan in och beskriver hur städerna ska se ut, "..(>150 invånare per hektar), funktionsblandning av bostäder och verksamheter, samt ett finmaskigt gatunät där medborgarna ges många möjligheter till mobilitet." (Hänvisningen till UN habitat gissar jag är denna: http://unhabitat.org/wp-content/uplo...ciples_web.pdf )

Vidare på B04-Y05 tar vi bort ytterligare makt från medborgarna genom "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."

Det fortsätter sedan på en annan motion B06-Y03 "att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill förbjuda kommuner från att dimensionera markanvisningar och tomter så att enbart de största bolagen har kapaciteten att hantera ett projekt"". Vilket stoppar större projekt för både kommun och de medborgare som påverkat kommunen att driva ett projekt.

B06-Y06 går sedan vidare med att, om än lite otydliga trycka in att kvarterstomter ska ha en viss storlek, "Piratpartiet förespråkar utvecklingen av ett harmoniserat regelverk för standardiserade kvarterstomter utvecklas så i syfte att öka möjligheterna att modularisera och standardisera husproduktionen."

Jag kan inte i någon av motionerna B04, B06 eller B07 hitta något som visar på att vi skulle driva politiken enligt B04-Y02 "..I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande.." Iallafall inte mer än att engagera medborgarna i vilken färg deras cykelskjul ska ha.

Vidare går ett par av yrkandena i de andra motionerna in och vill riva upp ställningstaganden som vi redan har och ersätta dem med lydelser om att saker ska förtydligas t ex B06-Y04 "att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Kommuner måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering." till "Piratpartiet anser att kommuners ansvar att tillhandahålla planlagd mark skall förtydligas. "" vilket inte säger någonting i frågan alls. Detta tycker jag är olyckligt.

Även om det vore smidigt att diskutera motion för motion så går dessa ihop om man ser till helheten, och jag tycker att de går emot varandra på en del punkter, vilket nämnts ovan.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, flintberg, Megitt


Mikael Holm
--
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Jacob Hallén Inte uppkopplad
 
Inlägg: 313
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #295394
Standard Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering - 2015-10-15, 23:09

Jag gillar ansatsen att skapa en bra bostads- och byggnadspolitik för Piratpartiet. Jag tror att det kan vara en jättebra plattform för oss i lokala val.

Tyvärr så har motionären skjutit lite bredvid målet, genom sin kärlek till skyskrapor. Jag håller med om att en viktig del av lösningen på stadsbyggnadsproblemen är att bygga relativt tätt och att bygga en blandstad med bostäder, kontor, butiker och lättare industri i samma områden.

Motionären har ett mycket trevligt inlägg på sin blogg,
http://minvision.blogg.se/2015/may/d...r-vill-bo.html, där han visar vilka områden som är mest attraktiva att bo inom, i hela Västra Götaland. De är alla tättbefolkade (>150 personer per hektar), de utgör större delen av Göteborgs blandstad och de har inte ett enda höghus. Det finns gott om områden i Göteborg med höghus, men Västra Frölunda och Gårda är ett par centrala sådana. Om det hade varit populärt att bo i höghusområden borde dessa finnas med i de mest populära områdena.

Byggnader i mänsklig skala kan bli ungefär 5 våningar höga. Därefter skapar höjden en distans mellan människorna i huset som fungerar alienerande. Speciellt kan man se det på ställen där man kan jämföra likartade byggnader. När jag bodde på Chalmers studenthem fanns det 2 höghus och ett långt låghus. Det fanns nästan inget umgänge mellan dem som bodde i höghuset, medan det fanns gott om gemensamma aktiviteter bland de boende i låghuset. Ett annat tydligt exempel är Sahlgrenska sjukhuset, där varje vårdavdelning som ligger i huvudbyggnaden är en sluten enhet, med väldigt lite kontakt med kringliggande avdelningar. I den nya vårdbyggnaden finns betydligt fler kontakter mellan avdelningarna. En av skillnaderna är att huvudbyggnaden är 20 våningar hög och den nya byggnaden är 6 våningar. Jag tror den skillnaden har stor betydelse.

Bra exempel på omänskligt byggda områden är la Defénse i Paris och downtown i San Francisco.

Värdefull läsning i sammanhanget är arkitekten Chrstopher Alexanders böcker om designmönster för att skapa bostäder och områden som folk vill bo i.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jante, Mattias Rubenson
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #295477
Standard Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering - 2015-10-18, 14:02

Jag delar Jacob skepsis mot att bygga på höjden, och hans övertygelse om att den optimala staden har hus med 3-6 våningar utlagda längs ett gatunät som skapar gaturum men ändå möjlighet för sol att nå ner. Detta grundar jag inte på några vetenskapliga undersökningar, utan på egen maggropskänsla och erfarenhet av vilka områden folk brukar säga att de trivs i.

Miljonprogrammet är allmänt missaktat, men det är faktiskt bara en liten andel av de bostäder som byggdes under miljonprogrammet, som nu förses med det nedvärderande epitetet "miljonprogramsområden". Det är genomgående områden där den visuella bilden domineras av hus högre än fem våningar. Däremot drabbas sällan de vidsträckta områdena med trevånings tegelhus från samma tid av den etiketten.

Min övertygelse är att de misstag som gjordes i de områden som nu missaktas är att man tog för mycket inspiration från le Corbusiers nybrutalistiska visioner. Där problemet inte bara var att man trodde sig kunna planera fram fullständig funktionalitet där vi nu inser att den växer fram organiskt i ett samspel på mikronivå mellan människors behov och möjlighet att skapa utbud av verksamheter som tillfredsställer behoven. Utan också av själva skalan på husen, som helt enkelt på många håll blev för stor för att människorna skulle kunna känna möjlighet att skapa ett socialt sammanhang där.

Jag kan inte ge någon säker vetenskaplig underbyggnad till den övertygelsen, men möjligen kan det ha ett samband med de iakttagelser etnografer och humana evolutionsbiologer gör om storleken på de grupper människan naturligt lever i. Så om trappuppgången inte har fler invånare än att man uppfattar det som möjligt att lära känna dem alla i vart fall lite grann så kanske man börjar göra det. Men inte om trappuppgången rymmer femtio eller hundra lägenheter. Likaså om kvarteret eller gården inte har fler invånare än att man kan känna igen dem alla - så kanske man kommer att göra det.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
flintberg Inte uppkopplad
 
flintbergs avatar
 
Inlägg: 75
Reg.datum: Oct 2013

Länk: #295411
Standard Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering - 2015-10-16, 10:39

Jag tycker att de övergripande yrkandena är tillräckliga och en bra start på att bygga ut partiets politik kring stadsbyggnad, ett område där Johannes Westlund är både påläst och kunnig.

Däremot tror jag att man ska skynda långsamt, förankra arbetet med olika detaljstyrningar och alltför operativa beslut, inte minst på ett medlemsmöte. När det blir för detaljerat är risken att man låser sig på ett sätt som inte skapar handlingsfrihet i relation till hur omvärlden förändrar sig. Om "hårda" mål som befolkningstäthet, höjd på hus osv, ska tas i ett medlemsmöte skulle jag velat ha ett matigare underlag och en mer genomarbetad plan, som även innehåller en konsekvensanalys med en bredd. Därför är jag positiv till de övergripande och grundläggande yrkandena men vill gärna avvakta ett godkännande av de andra.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till flintberg  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2015-10-14, 20:38 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att de grundläggande kriterierna för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad är tillräcklig befolkningstäthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av bostäder och verksamheter, samt ett finmaskigt gatunät där medborgarna ges många möjligheter till mobilitet."
Jag tycker yrkandet är intetsägande. Är det ett försök till att piratpartiet ska ha en egen definition av begreppet stad eller ett yrkande till att vi ska ha som mål att Sveriges större tätorter ska uppfylla dessa krav? Om det är det första så anser jag att det inte hör till ett politiskt parti utan bör lämnas till sakkunniga vid t.ex. SCB. Om det däremot är så att yrkandet vill att Piratparitet ska ha som mål att Sveriges större tätorter ska ha dessa egenskaper så bör yrkandet omformuleras för att göras tydligare. Ett bättre vore t.ex. att "Piratpartiet har som mål att svenska kommuner, som har större tätorter i kommunen, ska arbeta mot UN-Habitats rekommendationer för att gå mot ekologiskt mer hållbara städer."
2015-10-14, 21:43 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y03:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa systemet med översiktsplaner och detaljplaner. Vi vill slå ihop planeringen, och därmed flytta det offentliga maktutövandet, till mer övergripande och därmed mindre detaljerade stadsplaner. Stadsplanen skall också bilda plattformen för medborgarna att utöva demokratisk påverkan på stadsutvecklingen."
Jag förstår din kritik mot att dagens system är väldigt byråkratiskt och tar tid. Att planeringsprocessen tar tid däremot är en självklarhet om medborgarinflytande ska få spela roll i samhällsplaneringen. I kommuner som är seriösa med sitt mål om medborgarinflytande kan denna del i processen ta månader att genomföra. Vilket jag som förespråkare för gräsrotsplanering tycker är en nödvändighet.

Detaljplanen håller jag med om ska bli mindre styrande i detaljer. Oftast det som vi tycker är attraktiva miljöer idag är också oftast områden som fått växa gradvis och med olika stilar och former. Däremot tycker jag inte den bör avskaffas, snarare reformeras så att kommuner fortfarande kan ha inflytande i vad som byggs och hur det byggs men där triviala saker som avstånd mellan fönster utesluts ur den offentliga planeringsprocessen.

Jag håller heller inte med dig i din kritik mot översiktsplanen. Problemet är inte att den inte är juridiskt bindande. Syftet är ju främst att det ska vara ett måldokument utifrån kommunen arbetar med bl.a. markanvändning och ha som utgångspunkt i framtagande av detaljplaner. Att i sådant tidigt skede ha något som är juridiskt bindande är inget annat än galenskap. Det borde säga sig självt att ju mer abstrakt man planerar och ju längre fram i tiden man ser desto mindre krav ska det finnas på att det ska genomföras.

För att inte göra detta till ett jättestort inlägg så avslutar jag med att säga att kommunen behöver ha minst två olika verktyg i planeringsprocessen. I dagens fall är de översiktsplan, som sätter upp mål och framtidsvisioner, och detaljplan, som reglerar kommunens områden på detaljnivå. Att slå ihop dem två till en plan som både ska innehålla mål och framtidsvisioner samt regleringar av området skulle i min mening försvåra planeringsprocessen.
2015-10-14, 22:15 #8
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Erlström Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B04-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att de grundläggande kriterierna för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad är tillräcklig befolkningstäthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av bostäder och verksamheter, samt ett finmaskigt gatunät där medborgarna ges många möjligheter till mobilitet."
Jag tycker yrkandet är intetsägande. Är det ett försök till att piratpartiet ska ha en egen definition av begreppet stad eller ett yrkande till att vi ska ha som mål att Sveriges större tätorter ska uppfylla dessa krav? Om det är det första så anser jag att det inte hör till ett politiskt parti utan bör lämnas till sakkunniga vid t.ex. SCB. Om det däremot är så att yrkandet vill att Piratparitet ska ha som mål att Sveriges större tätorter ska ha dessa egenskaper så bör yrkandet omformuleras för att göras tydligare. Ett bättre vore t.ex. att "Piratpartiet har som mål att svenska kommuner, som har större tätorter i kommunen, ska arbeta mot UN-Habitats rekommendationer för att gå mot ekologiskt mer hållbara städer."
Det är en definition av _hållbar_ stad. En sådan definition finns inte, utan det är en politisk fråga. Flera andra yrkanden i motionen hänvisar till "hållbar" stad och därav finns behovet att förtydliga vad vi faktiskt menar med det. Annars blir det intetsägande greenwashing. Det inkräktar alltså inte på rent statistiska domäner, utan stakar tydligt ut en riktning för Piratpartiets stadsbyggnadspolitik.

Yrkandet söker ratificera delar av de rekommendationer UN Habitat publicerat, dock framhölls under processen att arbeta fram yrkandena att det är en svaghet att hänvisa till externa källor. Det är bättre att implementera direkt i de sakpolitiska ställningstagandena. Därför finns yrkandet med och ser ut som det gör.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Erlström
2015-10-14, 22:49 #9
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Andreas Erlström Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B04-Y03:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa systemet med översiktsplaner och detaljplaner. Vi vill slå ihop planeringen, och därmed flytta det offentliga maktutövandet, till mer övergripande och därmed mindre detaljerade stadsplaner. Stadsplanen skall också bilda plattformen för medborgarna att utöva demokratisk påverkan på stadsutvecklingen."
Jag förstår din kritik mot att dagens system är väldigt byråkratiskt och tar tid. Att planeringsprocessen tar tid däremot är en självklarhet om medborgarinflytande ska få spela roll i samhällsplaneringen. I kommuner som är seriösa med sitt mål om medborgarinflytande kan denna del i processen ta månader att genomföra. Vilket jag som förespråkare för gräsrotsplanering tycker är en nödvändighet.

Detaljplanen håller jag med om ska bli mindre styrande i detaljer. Oftast det som vi tycker är attraktiva miljöer idag är också oftast områden som fått växa gradvis och med olika stilar och former. Däremot tycker jag inte den bör avskaffas, snarare reformeras så att kommuner fortfarande kan ha inflytande i vad som byggs och hur det byggs men där triviala saker som avstånd mellan fönster utesluts ur den offentliga planeringsprocessen.

Jag håller heller inte med dig i din kritik mot översiktsplanen. Problemet är inte att den inte är juridiskt bindande. Syftet är ju främst att det ska vara ett måldokument utifrån kommunen arbetar med bl.a. markanvändning och ha som utgångspunkt i framtagande av detaljplaner. Att i sådant tidigt skede ha något som är juridiskt bindande är inget annat än galenskap. Det borde säga sig självt att ju mer abstrakt man planerar och ju längre fram i tiden man ser desto mindre krav ska det finnas på att det ska genomföras.

För att inte göra detta till ett jättestort inlägg så avslutar jag med att säga att kommunen behöver ha minst två olika verktyg i planeringsprocessen. I dagens fall är de översiktsplan, som sätter upp mål och framtidsvisioner, och detaljplan, som reglerar kommunens områden på detaljnivå. Att slå ihop dem två till en plan som både ska innehålla mål och framtidsvisioner samt regleringar av området skulle i min mening försvåra planeringsprocessen.
Jag håller med om att medborgarinflytande är önskvärt, och jag lyfter fram det som en tydlig målbild i ett annat yrkande. Men det borde vara uppenbart för alla med insikt i fysisk planering att dagens former för medborgarinflytande inte fungerar alls. Istället har det blivit till en polsk riksdag för missnöjda minoriteter (läs t ex dr Jan Jörnmarks rapport "Långbänk i Lerum", som elaborerar mycket av varför och hur detta skapar skevheter och blir enormt konserverande).

Eftersom översiktsplanen i stort är en papperstiger som ingen bryr sig om så är detaljplanen den primära arenan för påverkan. Det är inte bara jag som påstår att det är ohållbart. En av Attefalls utredningar förslog införandet av ett tredje planinstrument "områdesplan", som skulle möjliggöra bygglov utan detaljplan. På så sätt var avsikten att lyfta medborgarinflytandet till en mer konstruktiv nivå. Konceptuellt liknar idén stadsplanen. Jag tycker dock att man kan våga gå steget längre och skippa poänglösa papperstigrar vars främsta funktion tycks vara att tjäna som dasspapper på stadsbyggnadskontoren.

För gällande översiktsplanen finns en alltför lång räcka med uppenbara avvikelser som passerar utan en blinkning för att jag ska tycka att man kan hävda att det är någonting annat än än dimridå. Ta Göteborg, som föreskriver tät blandstad, men bygger spridda punkthus i de halvcentrala lägena. Man föreskriver promenadstad men när det ska byggas så trycker man upp parkerings-talen extra högt vilket ger färre bostäder, lägre täthet och högre bilanvändning. Punkt för punkt kan man gå igenom visionsdokumentet och konstatera att man skiter i det när det ska tas fram detaljplaner. Sådana dokument tillför ingenting, tvärt om ger de sken av en demokrati och en påverkan som inte finns. Det i sig är ett allvarligt demokratiproblem. Därför tycker jag att det är bättre att avföra verktyget helt istället för att låtsas.
2015-10-15, 14:03 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B04-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Piratpartiet anser att alla kommuner har ett ansvar att ta fram grundläggande kriterier för en ekologisk och ekonomiskt hållbar stad i sin egen kommun, samt arbeta för att dessa kriterier uppfylls."
Jag tycker att det är bra att det tas fram kriterier för det som ursprungsmotionären är inne på, men jag tycker att det ska ligga på kommunerna att jobba fram exakt vad det betyder för dem lokalt. Det kan skilja väldigt mycket kommun för kommun i Sverige.
2015-10-15, 22:34 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."
Att bygga högt är något som görs för prestige, inte för ett effektivt resursutnyttjande. Allt för höga byggnader skapar otrivsel, stress och mörka områden kring de höga byggnaderna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
xpndr
2015-10-16, 02:59 #12
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg
Tack för ett par ambitiösa motioner. Jag rekommenderar dock avslog på de flesta yrkandena med följande hänvisning:

(---)
Jag kan inte i någon av motionerna B04, B06 eller B07 hitta något som visar på att vi skulle driva politiken enligt B04-Y02 "..I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande.." Iallafall inte mer än att engagera medborgarna i vilken färg deras cykelskjul ska ha.
Min uppfattning är att det som du presenterar som en motsägelse i själva verket inte alls är det. Det är möjligt att ha en åsikt om hur påverkan skall skötas samtidigt som man har åsikter i sakfrågan. Nedan bemöts några explicita invändningar:

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg
Vidare på B04-Y05 tar vi bort ytterligare makt från medborgarna genom "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."
Nyckelordet här är godtyckliga

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg
Det fortsätter sedan på en annan motion B06-Y03 "att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill förbjuda kommuner från att dimensionera markanvisningar och tomter så att enbart de största bolagen har kapaciteten att hantera ett projekt"". Vilket stoppar större projekt för både kommun och de medborgare som påverkat kommunen att driva ett projekt.
Yes, här görs prioriteringen att en hälsosam byggsektor med fungerande frimarknad och konkurrens måste vara det överordnade intresset.

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg
B06-Y06 går sedan vidare med att, om än lite otydliga trycka in att kvarterstomter ska ha en viss storlek, "Piratpartiet förespråkar utvecklingen av ett harmoniserat regelverk för standardiserade kvarterstomter utvecklas så i syfte att öka möjligheterna att modularisera och standardisera husproduktionen."
Det är ganska uppenbart att det i slutänden är upp till kommunen att utnyttja regelverket eller välja att göra en egen (annan) planering.

Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Holm Visa inlägg
Vidare går ett par av yrkandena i de andra motionerna in och vill riva upp ställningstaganden som vi redan har och ersätta dem med lydelser om att saker ska förtydligas t ex B06-Y04 "att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Kommuner måste ta ett ökat ansvar för framförhållning i markinköp och planering." till "Piratpartiet anser att kommuners ansvar att tillhandahålla planlagd mark skall förtydligas. "" vilket inte säger någonting i frågan alls. Detta tycker jag är olyckligt.
Jag håller inte med, jag tycker att den typen av formuleringar pekar ut en tydlig riktning. Däremot så står mycket riktigt inte hur detta skall genomföras, det är för att jag anser att det är något som bäst avgörs av valda företrädare som ser vilka verktyg som fungerar bäst i deras dagliga arbete. Man kan tänka sig alltifrån vitesföreläggande till allmänna påtryckningar. Formuleringen öppnar upp för den som skall driva politiken att avgöra vilket medel som är lämpligt, men fastslår ambitionen. Det tycker jag är en kvalitet snarare än en bugg.
2015-10-16, 03:29 #13
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Jag gillar ansatsen att skapa en bra bostads- och byggnadspolitik för Piratpartiet. Jag tror att det kan vara en jättebra plattform för oss i lokala val.

Tyvärr så har motionären skjutit lite bredvid målet, genom sin kärlek till skyskrapor. Jag håller med om att en viktig del av lösningen på stadsbyggnadsproblemen är att bygga relativt tätt och att bygga en blandstad med bostäder, kontor, butiker och lättare industri i samma områden.
Jag tror snarare detta handlar om att Hallén själv lider av höghusfobi. Jag är annars allt som oftast inblandad i gnabbande med vår höghusälskare Henrik "Hedda" Wallin och antar då snarare en oppositionsroll. Jag har ingen särskild kärlek för skyskrapor, jag föredrar själv "midrise" (vilket Hallén hade vetat om han hade ägnat fem minuter åt att researcha saken, jag har skrivit väldigt väl vad jag tycker i stadsbyggnadsfrågor över halva Internet).

Däremot så är det faktum att det ekologiska fotavtrycket är tredjedelen så stort för snittinvånaren i NYC jämfört med snittinvånaren på amerikanska landsbygden. Försöker man göra en ren aritmetisk analys av vilken byggnadshöjd som krävs för att uppfylla UN-habitats rekommendationer landar man på ca 10 våningar som nedre gräns. Ju högre man bygger desto mer kan sparas till park, det är en rent aritmetisk sanning. Avvägningen där är från fall till fall. För egen del så är jag agnostisk till bygghöjd, men det som inte funkar är att både bygga lågt och spara mycket parker och skapa tillräcklig befolkningsdensitet.

Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Motionären har ett mycket trevligt inlägg på sin blogg,
http://minvision.blogg.se/2015/may/d...r-vill-bo.html, där han visar vilka områden som är mest attraktiva att bo inom, i hela Västra Götaland. De är alla tättbefolkade (>150 personer per hektar), de utgör större delen av Göteborgs blandstad och de har inte ett enda höghus. Det finns gott om områden i Göteborg med höghus, men Västra Frölunda och Gårda är ett par centrala sådana. Om det hade varit populärt att bo i höghusområden borde dessa finnas med i de mest populära områdena.
Det här är ju en klassiker, korrelation och kausalitet. Här kan vi gå till exempelvis Spacescapes värderingsmodeller och se varför de markerade är mer populära än det som Hallén beteckna som "höghusområden". Lite komiskt är det ju också att Linnéstaden är 8-10 våningar och de så kallade "höghusområdena" knappast är speciellt mycket högre... Göteborg har i allmänhet väldigt få höghus, det är alltså en högst begränsad datamängd som Hallén extrapolerar.

Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Byggnader i mänsklig skala kan bli ungefär 5 våningar höga. Därefter skapar höjden en distans mellan människorna i huset som fungerar alienerande. Speciellt kan man se det på ställen där man kan jämföra likartade byggnader. När jag bodde på Chalmers studenthem fanns det 2 höghus och ett långt låghus. Det fanns nästan inget umgänge mellan dem som bodde i höghuset, medan det fanns gott om gemensamma aktiviteter bland de boende i låghuset. Ett annat tydligt exempel är Sahlgrenska sjukhuset, där varje vårdavdelning som ligger i huvudbyggnaden är en sluten enhet, med väldigt lite kontakt med kringliggande avdelningar. I den nya vårdbyggnaden finns betydligt fler kontakter mellan avdelningarna. En av skillnaderna är att huvudbyggnaden är 20 våningar hög och den nya byggnaden är 6 våningar. Jag tror den skillnaden har stor betydelse.

Bra exempel på omänskligt byggda områden är la Defénse i Paris och downtown i San Francisco.

Värdefull läsning i sammanhanget är arkitekten Chrstopher Alexanders böcker om designmönster för att skapa bostäder och områden som folk vill bo i.
Igen används en väldigt liten datamängd och anekdoter för att driva en tes. Det finns exempel på dåligt byggda höghus och höghusområden. Det finns också höghusområden som blivit brutalt attraktiva, NYC är ett tydligt exempel. Det är fullt möjligt att skapa socialt strukturstarka områden där bebyggelsen är hög. Går man tillbaka till "human scale" och Jan Gehl (som myntade själva begreppet) så har Gehl varit involverad en del i just detta, minns dock inte vilken stad det var. Att human scale såsom Gehl definierar det relaterar till hushöjd är en grav övertolkning. Det relaterar till rummet och rummet kan göras till rätt skala även med en hög byggnadshöjd.

Hur som helst är riktigt höga hus sällan lönsamma. Vi pratar i princip om en handfull i metroregionerna, tops. Om man lider av höghusfobi kommer det finnas gott om plats kvar i våra svenska städer där man kommer kunna leva helt utan att drabbas av att se ett höghus från köksfönstret. Men varför hindra människor som vill bo så ifrån att göra det? Varför hindra skapandet av bostäder till människor som idag saknar?
2015-10-16, 12:30 #14
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av flintberg Visa inlägg
Jag tycker att de övergripande yrkandena är tillräckliga och en bra start på att bygga ut partiets politik kring stadsbyggnad, ett område där Johannes Westlund är både påläst och kunnig.

Däremot tror jag att man ska skynda långsamt, förankra arbetet med olika detaljstyrningar och alltför operativa beslut, inte minst på ett medlemsmöte. När det blir för detaljerat är risken att man låser sig på ett sätt som inte skapar handlingsfrihet i relation till hur omvärlden förändrar sig. Om "hårda" mål som befolkningstäthet, höjd på hus osv, ska tas i ett medlemsmöte skulle jag velat ha ett matigare underlag och en mer genomarbetad plan, som även innehåller en konsekvensanalys med en bredd. Därför är jag positiv till de övergripande och grundläggande yrkandena men vill gärna avvakta ett godkännande av de andra.
Arbetet med motionerna startade 2015-09-06 på medlemsforumet i två trådar. Kategori för medlemsmöte höst 2015 öppnades i slutet av augusti om jag inte missminner mig. Medlemmar inbjöds också till diskussionerna genom Facebook. Några viktiga synpunkter lades fram som påverkade min utformning av motionerna, men överlag var intresset svalt trots idoga försök. 2015-09-16 börjar jag lobba för de motionerna som jag i slutänden kom fram till (http://minvision.blogg.se/2015/septe...-papper-2.html). Detta delades också i Piratpartiets grupp på Facebook. 2015-09-17 har motionerna offentliggjorts över mötesplattformen och jag publicerar en bloggpost som försöker redogöra i lite större och övergripande drag hur motionerna är tänkta, hur de hänger ihop och vad jag tycker är de viktiga effekterna. Jag inbjöd också där explicit alla pirater att ställa frågor. Jag har tyvärr inte fått särskilt många sådana.

En full konsekvensanalys har inte genomförts eller publicerats, jag tror inte heller att en sådan finns för något annat förslag i partiets historia. Jag tycker det i sammanhanget är ett helt orimligt krav. Gällande den kravsättning som utgår ifrån UN-habitats riktlinjer finns givetvis omfattande material att ta del av för den som önskar övertyga sig om riktigheten i dem eller reflektera över vilka konsekvenser implementering av dem kan tänkas ha. De är resultatet av en omfattande FN-insats med sammanställning av tillgänglig forskning, analys etcetera.

Däremot tycker jag att Flintbergs kritik mot bristande förankring och uppmaning att vänta med att ta de här besluten för att kunna diskutera igenom dem mer är märkligt. Det förhåller sig inte så att detta är något som smugits in under radarn. Jag undrar varför Flintberg inte deltagit alls i de öppna diskussionerna på medlemsforumet. Jag tycker det framstår som en allmän förhalningsstrategi i avsaknad av egentliga invändningar.
2015-10-16, 12:30 #15
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Jag glömde länken till beskrivningen av motionerna
http://minvision.blogg.se/2015/septe...politik-2.html
2015-10-18, 01:11 #16
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Westlund Visa inlägg
Jag tror snarare detta handlar om att Hallén själv lider av höghusfobi. Jag är annars allt som oftast inblandad i gnabbande med vår höghusälskare Henrik "Hedda" Wallin och antar då snarare en oppositionsroll. Jag har ingen särskild kärlek för skyskrapor, jag föredrar själv "midrise" (vilket Hallén hade vetat om han hade ägnat fem minuter åt att researcha saken, jag har skrivit väldigt väl vad jag tycker i stadsbyggnadsfrågor över halva Internet).
Jag kanske minns fel, men jag har för mig att du har uttryckt förtjusning över projekt Karlavagnen (ett skyskrapeprojekt på Hisingen i Göteborg).

Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Westlund Visa inlägg
Däremot så är det faktum att det ekologiska fotavtrycket är tredjedelen så stort för snittinvånaren i NYC jämfört med snittinvånaren på amerikanska landsbygden. Försöker man göra en ren aritmetisk analys av vilken byggnadshöjd som krävs för att uppfylla UN-habitats rekommendationer landar man på ca 10 våningar som nedre gräns. Ju högre man bygger desto mer kan sparas till park, det är en rent aritmetisk sanning. Avvägningen där är från fall till fall. För egen del så är jag agnostisk till bygghöjd, men det som inte funkar är att både bygga lågt och spara mycket parker och skapa tillräcklig befolkningsdensitet.
Man uppnår tillräcklig befolkningsdensitet med en bygghöjd på c:a 5 våningar i samlad stadsbebyggelse. Det är den bygghöjd som råder i Västra Götalands 6 populäraste bostadsområden. Man behöver inte rusa iväg till 10 eller 30 våningar. Det är stora samlade områden med villabebyggelse och flerbostadshus med 1-2 våningar som får för låg densitet. Där blir det svårt med kollektivtrafik och annan samhällsservice. Där måste man ha bil för att handla, ta sig till jobbet eller uppsöka läkare. I de 6 populäraste områdena i Västra Götaland finns det gott om kollektivtrafik. Man kan gå till fots för att handla eller ta sig till doktorn. Man tar sig relativt smidigt till jobbet, även om man skulle råka jobba i Torslanda. Framför allt kan man ta på sig rocken och gå till en av många trevliga restauranger i närheten. Situationen i Stockholm är lika dan. Populärast är Vasastan, Östermalm, Södermalm, Kungsholmen, där man har goda kommunikationer och nära till service. Alla dessa områden har bebyggelse med runt 5 våningar i tät gruppering. Det är ingen slump att det blir så här. Anledningen till att det finns service i dessa områden är att det har flyttat in köpstarka kunder (många områden hade ett rätt tunt restaurangutbud för 20 år sedan). Anledningen att till att köpstarka människor valde området var att de gillade husen och uppskattade goda kommunikationer. Som mäklare säger - det finns 3 saker som avgör värdet på en bostadsrätt: 1: Läget 2: Läget 3: Läget.

Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Westlund Visa inlägg
Det här är ju en klassiker, korrelation och kausalitet. Här kan vi gå till exempelvis Spacescapes värderingsmodeller och se varför de markerade är mer populära än det som Hallén beteckna som "höghusområden". Lite komiskt är det ju också att Linnéstaden är 8-10 våningar och de så kallade "höghusområdena" knappast är speciellt mycket högre... Göteborg har i allmänhet väldigt få höghus, det är alltså en högst begränsad datamängd som Hallén extrapolerar.
Jag har bott i Linnéstan. Normalhöjd på husen är 5-6 våningar. Långhusen i Västra Frölunda är oftast 8-10 våningar, medan punkthusen normalt är 12 våningar höga.

Jag bygger inte min argumentation på statistisk. Jag bygger den på egna observationer. Jag har bott på väldigt många olika ställen och har ett underlag av egen erfarenhet kring vilket jag kan bygga mitt resonemang. Westlund är ung och det är förståeligt att han saknar egna erfarenheter som han kan ha till grund för sin uppfattning om vad som är en bra bostad.

Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Westlund Visa inlägg
Igen används en väldigt liten datamängd och anekdoter för att driva en tes. Det finns exempel på dåligt byggda höghus och höghusområden. Det finns också höghusområden som blivit brutalt attraktiva, NYC är ett tydligt exempel. Det är fullt möjligt att skapa socialt strukturstarka områden där bebyggelsen är hög. Går man tillbaka till "human scale" och Jan Gehl (som myntade själva begreppet) så har Gehl varit involverad en del i just detta, minns dock inte vilken stad det var. Att human scale såsom Gehl definierar det relaterar till hushöjd är en grav övertolkning. Det relaterar till rummet och rummet kan göras till rätt skala även med en hög byggnadshöjd.
Om det finns attraktiva höghusområden skulle jag vilja se ett sådant för att kunna dra slutsatser om varför det är attraktivt. Nu är det tyvärr så att de är så sällsynta att jag inte har lyckats besöka ett enda.

Att höghusbebyggelse är mindre miljöbelastande än landsbygdsbebyggelse är rätt naturligt. Speciellt i USA, där höghusen byggs i betong och tegel, medan villabebyggelsen på landsbygden är uppförd i plywood. Dock är jämförelsen ointressant i sammanhanget. Vi ska jämföra belastningen från en skyskrapa med belastningen från tät stadsbebyggelse med rimliga hushöjder. Energimässigt är inte skyskrapan bättre och den skapar dessutom problem med markanvändning runt ikring. Det krävs stora trafikapparater, parkering och speciella åtgärder för VVS för att försörja en skyskrapa.

Enda anledningen att bygga dem är att somliga arkitekter vill kompensera för sin snoppstorlek.

Citat:
Ursprungligen postat av Johannes Westlund Visa inlägg
Hur som helst är riktigt höga hus sällan lönsamma. Vi pratar i princip om en handfull i metroregionerna, tops. Om man lider av höghusfobi kommer det finnas gott om plats kvar i våra svenska städer där man kommer kunna leva helt utan att drabbas av att se ett höghus från köksfönstret. Men varför hindra människor som vill bo så ifrån att göra det? Varför hindra skapandet av bostäder till människor som idag saknar?
Jag lider inte av höghusfobi. Jag har höghusantipati. Jag ogillar dem av högst rationella skäl.
2015-10-18, 10:52 #17
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Byggnader i mänsklig skala kan bli ungefär 5 våningar höga.
Jag förstår inte vad mänsklig skala betyder här. Om man vill bygga i mänsklig skala borde man väl snarare inte bygga högre än en våning, eftersom även ett femvåningshus är bra mycket större och högre än en människa.

Citat:
Därefter skapar höjden en distans mellan människorna i huset som fungerar alienerande.
Finns det någon teoretisk grund till detta påstående, eller är det endast ett empiriskt samband?
2015-10-18, 13:34 #18
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Jag kanske minns fel, men jag har för mig att du har uttryckt förtjusning över projekt Karlavagnen (ett skyskrapeprojekt på Hisingen i Göteborg).
Det ena utesluter inte det andra. Jag är i grunden positiv till det projektet, inte för att jag tycker att skyskrapor är sexigare än någonting annat, utan för att jag tror Serneke kan få till någonting riktigt bra där.

Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Man uppnår tillräcklig befolkningsdensitet med en bygghöjd på c:a 5 våningar i samlad stadsbebyggelse. Det är den bygghöjd som råder i Västra Götalands 6 populäraste bostadsområden. Man behöver inte rusa iväg till 10 eller 30 våningar. Det är stora samlade områden med villabebyggelse och flerbostadshus med 1-2 våningar som får för låg densitet. Där blir det svårt med kollektivtrafik och annan samhällsservice. Där måste man ha bil för att handla, ta sig till jobbet eller uppsöka läkare. I de 6 populäraste områdena i Västra Götaland finns det gott om kollektivtrafik. Man kan gå till fots för att handla eller ta sig till doktorn. Man tar sig relativt smidigt till jobbet, även om man skulle råka jobba i Torslanda. Framför allt kan man ta på sig rocken och gå till en av många trevliga restauranger i närheten. Situationen i Stockholm är lika dan. Populärast är Vasastan, Östermalm, Södermalm, Kungsholmen, där man har goda kommunikationer och nära till service. Alla dessa områden har bebyggelse med runt 5 våningar i tät gruppering. Det är ingen slump att det blir så här. Anledningen till att det finns service i dessa områden är att det har flyttat in köpstarka kunder (många områden hade ett rätt tunt restaurangutbud för 20 år sedan). Anledningen att till att köpstarka människor valde området var att de gillade husen och uppskattade goda kommunikationer. Som mäklare säger - det finns 3 saker som avgör värdet på en bostadsrätt: 1: Läget 2: Läget 3: Läget.
Jag tror du gör en felaktig koppling mellan hushöjd och attraktivitet. Läs t ex igenom Spacescapes värderingsmodell. Det kan ju ha med din höghusantipati att göra...

Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Att höghusbebyggelse är mindre miljöbelastande än landsbygdsbebyggelse är rätt naturligt. Speciellt i USA, där höghusen byggs i betong och tegel, medan villabebyggelsen på landsbygden är uppförd i plywood. Dock är jämförelsen ointressant i sammanhanget. Vi ska jämföra belastningen från en skyskrapa med belastningen från tät stadsbebyggelse med rimliga hushöjder. Energimässigt är inte skyskrapan bättre och den skapar dessutom problem med markanvändning runt ikring. Det krävs stora trafikapparater, parkering och speciella åtgärder för VVS för att försörja en skyskrapa.
Det krävs inte mer infrastruktur för att försörja 100 boende i en skyskrapa jämfört med 100 boende i midrise-kvarter. Faktum är att skyskrapor infogade i en stadsstruktur kan ha ett bättre samutnyttjande, mindre infrastrukturbehov per capita. Skyskrapor kräver en del intern infrastruktur som ofta gör dem olönsamma (det blir för dålig konverteringsfaktor mellan BTA och t ex BOA). Jag tycker inte vi ska tvinga fram olönsamma skyskrapor, men om marknaden vill investera bör den få göra det.

Citat:
Ursprungligen postat av Jacob Hallén Visa inlägg
Enda anledningen att bygga dem är att somliga arkitekter vill kompensera för sin snoppstorlek.
Phallosargumentet. Nu tror jag vi nått den absoluta botten. Tydligare än så här blir det inte vilken nivå dina argument ligger på.
2015-10-18, 15:18 #19
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Miljonprogrammet är allmänt missaktat, men det är faktiskt bara en liten andel av de bostäder som byggdes under miljonprogrammet, som nu förses med det nedvärderande epitetet "miljonprogramsområden". Det är genomgående områden där den visuella bilden domineras av hus högre än fem våningar. Däremot drabbas sällan de vidsträckta områdena med trevånings tegelhus från samma tid av den etiketten.
Jag tror inte att de oattraktiva miljonprogramsområdenas huvudsakliga problem är höjden på husen. Jag har bott i ett sådant område, Stockholmsförorten Rinkeby, i ett par år. Det som jag upplevde som huvudproblemet var isoleringen, Rinkeby är en ö och det finns inte några naturliga sätt att ta sig därifrån till närliggande områden. Samtidigt är det hyffsat enkelt att ta tunnelbanan till Stockholms city, vilket leder till att lokal service och kultur blir utarmat. Problemet är isolerade förorter helt enkelt, och mer attraktiva områden kännetecknas av att det finns ett större bebyggt område som man naturligt kan röra sig i. Jag skrev om detta i min blogg för snart tio år sedan.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Min övertygelse är att de misstag som gjordes i de områden som nu missaktas är att man tog för mycket inspiration från le Corbusiers nybrutalistiska visioner. Där problemet inte bara var att man trodde sig kunna planera fram fullständig funktionalitet där vi nu inser att den växer fram organiskt i ett samspel på mikronivå mellan människors behov och möjlighet att skapa utbud av verksamheter som tillfredsställer behoven. Utan också av själva skalan på husen, som helt enkelt på många håll blev för stor för att människorna skulle kunna känna möjlighet att skapa ett socialt sammanhang där.
Jag håller med, men jag tror att du ger husens höjd en för stor del av skulden.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag kan inte ge någon säker vetenskaplig underbyggnad till den övertygelsen, men möjligen kan det ha ett samband med de iakttagelser etnografer och humana evolutionsbiologer gör om storleken på de grupper människan naturligt lever i. Så om trappuppgången inte har fler invånare än att man uppfattar det som möjligt att lära känna dem alla i vart fall lite grann så kanske man börjar göra det. Men inte om trappuppgången rymmer femtio eller hundra lägenheter. Likaså om kvarteret eller gården inte har fler invånare än att man kan känna igen dem alla - så kanske man kommer att göra det.
Fast då är det väl inte husets höjd som är problemet, utan husets storlek? Många av de miljonprogramhus som du ogillar är inte bara höga utan också breda, oftast bredare än de är höga. Dessutom så innehåller de oftast uteslutade bostäder. Om man bygger stora hus så bör man nog se till att även andra verksamheter får plats.

Det finns för övrigt en del höga hus i Sverige som inte innehåller några (permanent)bostäder alls, utan bara kontor eller hotell. Är det OK då?
2015-10-18, 15:19 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."
Jag har hittils inte sett några hållbara argument emot höga hus.
2015-10-18, 15:22 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B04-Y08:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ta tillvara medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."
ackommodera är ett konstigt ord som med fördel kan ersättas med ta tillvara.
heddahenriks avatar
2015-10-18, 16:13 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Piratpartiet anser att alla kommuner har ett ansvar att ta fram grundläggande kriterier för en ekologisk och ekonomiskt hållbar stad i sin egen kommun, samt arbeta för att dessa kriterier uppfylls."
Det här säger ju just inget om inget. Klart detta är kommunens ansvar, men ställningstagandet säger inget om hur vi vill uppnå detta.
heddahenriks avatar
2015-10-18, 16:36 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."
Det verkar vara fritt fram för alla möjliga ursäkter när folk vill begränsa byggnaders höjd. Man kan jämföra med t ex vindkraftverk som trots att de är många gånger mer störande och direkt farliga mycket lättare får tillstånd.

Vill man synas i debatten så är det dessutom otroligt effektivt att förorda höga byggnader för då får man en massa mothugg (och medhåll).

Riktigt höga byggnader är inte ekonomiska, men det här yrkandet handlar om att tillåta dem, inte att investera i dem. Däremot skulle 30 våningar höga byggnader väldigt ofta vara lönsamma, och med modern höghållfast betong och moderna hissar så är det ofta lönsamt, speciellt för kommunen som behöver bekosta mycket mindre infrastruktur än med mer utspridd bebyggelse.

I sin bästa form är de höga tornen integrerade i en kvartersstad, t ex intill stora vägar, stränder, parker eller som ett helt kvarter.
heddahenriks avatar
2015-10-18, 16:37 #24
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y06:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem." till "Piratpartiet skall verka för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras istället för privatbilism vid planeringen av städer."
Ja, det är nog enklare och bättre än min (?) gamla formulering.
heddahenriks avatar
2015-10-18, 16:59 #25
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Ett problem med husbyggande, speciellt i Sverige, är att det är arkitekter och pengar som får styra i stället för verkliga behov och vad folk i staden tycker.

Så när man väl bekostar en byggnad så är det något som ser häftigt ut som modell, men är dyrt att bygga och det löser inte problemet bra.

Åtminstone här i Linköping börjar man nu verkligen intressera sig för hur gatuplanet ser ut för huset. Man kan väl inte ha kaféer och butiker i precis varje hus nedtill, men man kan ha något där och absolut inte en kal vägg utan dörrar som blir en mur emot gatan. Det finns de som vill bo med uteplats emot gatan och detta skapar en mycket trevligare stad än ointressanta väggar.

Nästa del av huset, 2-6 våningar upp är fasaden som vetter emot gatan. Den är viktig, men det är lätt fixat att göra den intressant utan att det blir dyrt.

Över detta kan man bygga torn, kanske en bit ifrån gatan. De som bor eller jobbar där får bra utsikt, en lugn miljö och de bidrar till att göra gatan nedanför livlig utan att behöva pendla in ifrån ett bostads/industri-område. Det här tornet kan ha en trist glasfasad som spegler ned ljuset i gatan utan att det upplevt som "omänskligt" då tornet är långt ifrån gatan.

Det sista är toppen på huset. Det ska vara något som sticker ut och gör så att staden och huset får sin unika karraktär. Värt att lägga marknadsföringspengar på.

Om någon vill bygga på detta ansvarfulla sätt som ökar värdet på hela stadsdelen så är det väldigt dumt att säga nej. Vill någon däremot bygga en fyrkantig glaslåda som förvandlar 4 gator till något som upplevs som raviner där det inte finns någon anledning alls att vara, så förstår jag höghusmotståndet, men det är inte höjden i sig som är problemet.
heddahenriks avatar
2015-10-18, 17:19 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B04-Y09:
att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar större stad bäst byggs med hög täthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av olika typer av bostäder och verksamheter, samt många möjligheter till mobilitet där man kan gå och cykla säkert utan omvägar och barriärer av farliga bilvägar. Kreativa sätt att få in mer natur i staden utan att glesa ut den bör uppmuntras, medan oanvända gräsmattor och grönytor med lågt värde bör bebyggas."
Jag tycket detta är en mer målande beskrivning av den gröna, täta staden som man fritt och enkelt kan röra sig i utan att känna sig som om man ständigt blir jagad av bilar.

Kan någon förkorta ner det och presentera det snyggare kanske?

Att gatunätet ska vara "finmaskigt" är jag dock emot som grundläggande princip. Det är bra ibland och dåligt ibland. Omväxling förnöjer. Viktigare att lyfta fram att barriärerna måste bort så att man effektivt kan cykla och gå överallt. Exakt hur man löser det kommer att variera ifrån överdäckning av vägar, broar, tunnlar, sänkning av hastigheten, omformning till en annan typ av gata, minskning av antalet bilfiler eller bilförbud.
2015-10-18, 17:53 #27
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Invändningar gällande
- Kriterier för hållbar stadsbyggnad
- Bebyggelsehöjd och täthet
- Planinstrumentet "Stadsplan"
försöker jag bemöta på ett bättre sätt på min blogg. Jag hoppas alla som ogillat yrkandena kan läsa min bloggpost: http://minvision.blogg.se/2015/octob...planering.html
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-18, 18:26 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att de grundläggande kriterierna för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad är tillräcklig befolkningstäthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av bostäder och verksamheter, samt ett finmaskigt gatunät där medborgarna ges många möjligheter till mobilitet."
B04-Y07är bättre.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-18, 18:27 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y09:
att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar större stad bäst byggs med hög täthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av olika typer av bostäder och verksamheter, samt många möjligheter till mobilitet där man kan gå och cykla säkert utan omvägar och barriärer av farliga bilvägar. Kreativa sätt att få in mer natur i staden utan att glesa ut den bör uppmuntras, medan oanvända gräsmattor och grönytor med lågt värde bör bebyggas."
B04-Y07 är bättre.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-18, 18:29 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y02:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ackommodera medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."
B04-Y08 är bättre.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-18, 18:30 #31
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y08:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ta tillvara medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."
Bättre formulering än i B04-Y02.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-18, 18:34 #32
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y06:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem." till "Piratpartiet skall verka för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras istället för privatbilism vid planeringen av städer."
Betydligt bättre formulering än nuvarande ställningstagande.
2015-10-19, 09:00 #33
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B04-Y10:
att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
Piratpartiet bör verka för att öka manniskors frihet och handligsutrymme i alla lägen, och motverka alla hinder för detta, som exempelvis statlig och kommunala överregleringar.

En självklar följd av detta måste vara att Piratpartiet verkar för ett avskaffande av den orimliga detaljreglering som nuvarande Plan- och Bygglagen innebär!

Låt människor få bygga och bo som de vill!
2015-10-19, 09:04 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y01:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för en hållbar stadsutveckling som möter medborgarnas behov av bostäder, arbetsplatser, service samt attraktiva livsmiljöer."
Förslaget riskerar att cementera den överreglering och byråkrati som hämmar byggandet och samhällets utveckling och som hindrar männiiskor att bygga och bo som de vill!
2015-10-19, 09:04 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y02:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ackommodera medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."
Förslaget riskerar att cementera den överreglering och byråkrati som hämmar byggandet och samhällets utveckling och som hindrar männiiskor att bygga och bo som de vill!
2015-10-19, 09:05 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y08:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ta tillvara medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."
Förslaget riskerar att cementera den överreglering och byråkrati som hämmar byggandet och samhällets utveckling och som hindrar männiiskor att bygga och bo som de vill!
2015-10-19, 09:08 #37
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y03:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa systemet med översiktsplaner och detaljplaner. Vi vill slå ihop planeringen, och därmed flytta det offentliga maktutövandet, till mer övergripande och därmed mindre detaljerade stadsplaner. Stadsplanen skall också bilda plattformen för medborgarna att utöva demokratisk påverkan på stadsutvecklingen."
Förslaget är ett steg i rätt riktning, men går inte långt nog, Såväl Detalj- som Översiktsplanerna bör avskaffas helt, liksom bygglovskravet.
2015-10-19, 09:09 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y07:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Piratpartiet anser att alla kommuner har ett ansvar att ta fram grundläggande kriterier för en ekologisk och ekonomiskt hållbar stad i sin egen kommun, samt arbeta för att dessa kriterier uppfylls."
Förslaget bevarar den överreglering och byråkrati som hämmar byggandet och samhällets utveckling och som hindrar männiiskor att bygga och bo som de vill!
2015-10-19, 09:10 #39
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att de grundläggande kriterierna för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad är tillräcklig befolkningstäthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av bostäder och verksamheter, samt ett finmaskigt gatunät där medborgarna ges många möjligheter till mobilitet."
Förslaget bevarar den överreglering och byråkrati som hämmar byggandet och samhällets utveckling och som hindrar männiiskor att bygga och bo som de vill!
2015-10-19, 09:10 #40
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y09:
att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar större stad bäst byggs med hög täthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av olika typer av bostäder och verksamheter, samt många möjligheter till mobilitet där man kan gå och cykla säkert utan omvägar och barriärer av farliga bilvägar. Kreativa sätt att få in mer natur i staden utan att glesa ut den bör uppmuntras, medan oanvända gräsmattor och grönytor med lågt värde bör bebyggas."
Förslaget bevarar den överreglering och byråkrati som hämmar byggandet och samhällets utveckling och som hindrar männiiskor att bygga och bo som de vill!
2015-10-19, 09:16 #41
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B04-Y11:
att medlemsmötet antar ställningstagandet "Piratpartiet anser att alla kommuner har ett ansvar att ta fram grundläggande kriterier för en ekologisk och ekonomiskt hållbar tätort i sin egen kommun, samt arbeta för att dessa kriterier uppfylls.
uppdatering från det tidigare yrkandet som använde begreppet "stad", vilket även om det används ofta inte är ett administrativt begrepp. Korrekt benämning är tätort.

Detta yrkande täcker på ett mer allmänt sätt än dess motyrkanden att uppdra åt kommunerna att jobba med detta. De väldigt specifika kriterierna som beskrivs i B04-Y04 och B4-Y09 hämtas från http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/05/5-Principles_web.pdf där det framgår att principerna är till för följande:

Citat:
The Five Principles can be applied in the following contexts:

1. Fast growing cities - the Five Principles can be applied to help cities that have to provide land, infrastructure and public services for a fast-growing population resulting from: natural growth; rural immigrants seeking employment; or even internally displaced people fleeing conflict or disaster.

2. New urban settlements and urban extensions - the Five Principles can be applied in new urban areas to avoid repeating past mistakes.

3. Urban renewal and renaissance - declining cities can apply the Five Principles for revitalization and urban transformation initiatives.

4. Urban densification - growing cities that have no land for further extension can use the Five Principles to achieve a smoother densification process.
och att

Citat:
To help to apply these principles and help the public to understand them, the Five Principles are explained in clear language with a series of numerical standards proposed as a reference point. The principles do not represent a comprehensive theory and only cover some basic characteristics of sustainable urban planning. The public can use them to make a quick and intuitive judgment on whether a community possesses the capacity for sustainable development. The Five Principles can also help to draft future urban scenarios and urban plans.
Det gäller att ha i åtanke att något som är framtaget för global användning kanske inte riktigt funkar nationellt.

För vissa kommuner kan det vara jättebra att jobba enligt principerna, för andra kan det vara helt meningslöst. Kommunerna bör därmed själva få ta fram vad som funkar hos respektive kommun, och våra lokala föreningar bör driva på hur detta ska ha en piratprägel.
2015-10-19, 09:17 #42
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y07:
medlemsmötet antar ställningstagandet "Piratpartiet anser att alla kommuner har ett ansvar att ta fram grundläggande kriterier för en ekologisk och ekonomiskt hållbar stad i sin egen kommun, samt arbeta för att dessa kriterier uppfylls."
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-19, 13:49 #43
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y04:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet tycker att de grundläggande kriterierna för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad är tillräcklig befolkningstäthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av bostäder och verksamheter, samt ett finmaskigt gatunät där medborgarna ges många möjligheter till mobilitet."
B04-Y11 är bättre
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-19, 13:50 #44
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y09:
att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet anser att en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar större stad bäst byggs med hög täthet (>150 invånare per hektar), funktionsblandning av olika typer av bostäder och verksamheter, samt många möjligheter till mobilitet där man kan gå och cykla säkert utan omvägar och barriärer av farliga bilvägar. Kreativa sätt att få in mer natur i staden utan att glesa ut den bör uppmuntras, medan oanvända gräsmattor och grönytor med lågt värde bör bebyggas."
B04-Y11 är bättre
anderserks avatar
2015-10-19, 22:45 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y10:
att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
Planerad markanvändning i tättbebyggda moderna samhällen är ett sätt att ta tillvara en överblick och ett helhetsperspektiv till befolkningens fromma, något som inte kan garanteras av enskilda intressen av mark, som utestänger andra alternativ när de får råda. Förekommer till exempelt ganska strängt i USA (där man i början mutade in sina områden med käppar i marken enlig först till kvarn-principen).
anderserks avatar
2015-10-19, 22:47 #46
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Ingen kan tyvärr bygga och bo som den vill i ett samhälle med redan expolaterad mark - och ett rättssystem
2015-10-22, 09:59 #47
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av anderserk Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B04-Y10:
att Piratpartiet skall verka för att avskaffa Plan och bygglagen i dess nuvarande from, avskaffa alla detalj- och översiktsplaner, samt avskaffa bygglovsplikten.

PBL kan ersättas med generella säkerhets- och miljökrav på byggandet, samt särskilda regler för vård och skydd av byggnadsminnesmärken.
Planerad markanvändning i tättbebyggda moderna samhällen är ett sätt att ta tillvara en överblick och ett helhetsperspektiv till befolkningens fromma, något som inte kan garanteras av enskilda intressen av mark, som utestänger andra alternativ när de får råda. Förekommer till exempelt ganska strängt i USA (där man i början mutade in sina områden med käppar i marken enlig först till kvarn-principen).
Jag får invända lite här, Det finns ingen mark i Sverige som kan "mutas in" av "privata intressen"!

All mark i sverige är indelad i Fastigheter. Alla dessa fastigheter har en ägare, det kan vara privatpersoner, föreningar, företag eller myndigheter.

Inga "Intressen" kan utestänga några andra "intressen" på annat sätt än att köpa marken, och vill man inte sälja marken så låter man helt enkelt bli!!!

Ekempelvis så ägs merparten av alla gator, torg och parker i tätorterna av Kommunerna, och jag propagerar verkiligen inte för att de skall säljas ut. PBL hindrar inte heller detta, däremot hindrar, försvårar och hämmar PBL möjligheterna för den ensklide att bygga och bo sem man vill!!!
2015-10-22, 11:19 #48
Inte uppkopplad
Sv: B04: Stadsbyggnads- och byggpolitik: Stadsplanering -
Citat:
Ursprungligen postat av Hans Sundkvist Visa inlägg
Ekempelvis så ägs merparten av alla gator, torg och parker i tätorterna av Kommunerna, och jag propagerar verkiligen inte för att de skall säljas ut. PBL hindrar inte heller detta, däremot hindrar, försvårar och hämmar PBL möjligheterna för den ensklide att bygga och bo sem man vill!!!
Jag förstår Hans Sundkvists poäng, dagens PBL i Sverige är orimligt detaljstyrande då den lägger sig i sånt som vilken färg man målar sin villa i. Det vore bra om man kunde få bort denna detaljstyrning. Att avskaffa PBL helt och hållet är nog lite väl drastiskt dock och riskerar slänga ut barnet med badvattnet.

Jag kommer inte rösta på detta yrkande nu, men är gärna med på att förbereda något på det temat till kommande medlemsmöte.
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 18:54
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Jantes avatar
2015-10-31, 09:16 #49
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y08:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "I centrum för en hållbar stadsutveckling är medborgarinflytande. Vi vill förbättra planeringsprocessen för att bättre ta tillvara medborgarnas ökade krav på delaktighet och inflytande."
Bättre språklig formulering!
2015-11-04, 23:17 #50
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Motverka segregering genom att planera för andra upplåtelseformer när ny bebyggelse sprängs in i redan existerande, och genom att dela upp ny mark i mindre områden som tilldelas fler olika aktörer." till "Piratpartiet anser att kommunens ansvar för att motverka segregation genom fysisk planering bör förtydligas."
detta måsste genomföras om Piratpartiet, ska lyckas med något bra val, annars en kollaps
Kristofer Petterssons avatar
2015-11-06, 09:19 #51
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y06:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Piratpartiet ska främja en modern blandad tät stad där gång, cykel och kollektivtrafik ska vara det naturliga och snabbaste sättet att ta sig fram på. Samtidigt ska biltrafik så lite som möjligt vara totalförbjudet så att varor, taxi för t ex handikappade och utryckningsfordon kan ta sig fram om än i långsam takt, men med mindre köproblem." till "Piratpartiet skall verka för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras istället för privatbilism vid planeringen av städer."
Totalförbud kräver en djup förståelse för vad man beslutar om. Jag ser inga tecken på djupare analyser bakom den här motionen och jag förutspår att sympatisörer kommer skjuta sig själva i foten.
Kristofer Petterssons avatar
2015-11-06, 09:22 #52
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y02:
att att medlemsmötet beslutar att stryka ställningstagandet "Det behövs inte t.ex. 2.4 m diskbänk för en studentlägenhet, alla byggreglerna för studentlägenheter bör förenklas och anpassas till de krav en student har så att de blir billigare att bygga och fler studentlägenheter kan byggas." till förmån för "Kommuner skall inte tillåtas att både styra maxantal lägenheter och Bruttoarea (BTA) samtidigt i detaljplan."
Även om jag också kan tycka att det inte krävs 2.4 m diskbänk så finns ju standarder inte för att tillgodose ett tillfälligt bostandsbehov utan för att även tillgodose framtida bostadsbehov. Jag saknar insikt i varför de här reglerna kom till och kan därför inte styrka behovet av att de försvinner. Motionären får gärna förtydliga med mer bakgrundsinformation.
Kristofer Petterssons avatar
2015-11-06, 09:24 #53
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y03:
att att medlemsmötet beslutar att ändra ställningstagandet "Krav på parkeringsplatser för att få bygga lägenheter ska bort och ersättas med ett krav på motivering om varför så få parkeringsplatser behövs." till "Piratpartiet vill ta bort kravet på kommuner att tillse ett allmänt behov av parkeringsplatser. Ansvaret bör istället läggas på den öppna marknaden. Kommunen bör enbart åläggas att reglera angöring för lastning och lossning samt parkering för rörelsehindrade."
Det kanske bara är aktuellt att äga en bil 20-30 år till. Bör vi sätta upp parkeringsregler som ska stå sig i kanske 30-60 år då?
2015-11-07, 17:47 #54
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y01:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet ska verka för en hållbar stadsutveckling som möter medborgarnas behov av bostäder, arbetsplatser, service samt attraktiva livsmiljöer."
Bättre med en hållbar stadsutveckling än en präglad av kortsiktig idioti för att det är bättre pengar i det
2015-11-07, 18:22 #55
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B04-Y03:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet vill avskaffa systemet med översiktsplaner och detaljplaner. Vi vill slå ihop planeringen, och därmed flytta det offentliga maktutövandet, till mer övergripande och därmed mindre detaljerade stadsplaner. Stadsplanen skall också bilda plattformen för medborgarna att utöva demokratisk påverkan på stadsutvecklingen."
Måste preciseras så att det inte ger utrymme för byggande av bostäder i industriområden.
2015-11-07, 22:42 #56
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B04-Y05:
att att medlemsmötet beslutar att anta ställningstagandet "Piratpartiet är positivt inställda till att använda byggnadens höjd för att skapa täthet och på så sätt spara mer mark till andra användningar. Vi vill minska möjligheterna för kommuner och närboende att begränsa byggnaders höjd på godtyckliga grunder."
Spontant verkar högre byggnader vara mindre invasiva på icke-mänskliga habitat vilket är positivt ur miljösynpunkt. Mer forskning och radikala lösningar krävs för att öka trivseln för de människor som bor i höghusområden.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com