Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring)

Utan en separat ledning bör partiledare, vice partiledare och partisekreterare vara poster i styrelsen, som liksom övriga styrelseledamöter väljs av medlemsmötet. Vidare anser vi att det är viktigt att medlemmarna har direkt inflytande över vilka som väljs till dessa poster och föreslår därför att de väljs av medlemsmöte.

Mandatperioden för styrelsemedlemmar har även diskuterats, och vi konstaterar att en stor andel av innehavarna av de treåriga mandaten inte suttit hela mandatperioden ut. Vi tror att det vore bra om mandatperioderna kortas och föreslår tvååriga mandatperioder som avvägning mellan kontinuitet och medlemmars möjlighet att avgöra om de har fortsatt förtroende för en ledamot eller ej. Vi vill understryka att inget hindrar att någon ställer upp för en ny mandatperiod efter att ha suttit i styrelsen i två år. Den rådande principen med överlappande mandatperioder tycker vi dessutom är bra.

Vi har diskuterat om även partiledare, vice partiledare och partisekreterare ska omfattas av tvååriga mandatperioder. Vi tror att behovet av kontinuitet på de viktiga posterna är minst lika stort som på de ordinarie posterna i styrelsen, så föreslår därför att dessa väljs på två år, där partiledare och vice partiledare går omlott med partisekreteraren. Dvs att ordinarie val till partiledare och vice partiledare sker udda år och till partisekretare under jämna år.

Slutligen är det viktigt att i stadgarna slå fast att om partiledare inte kan fullgöra sitt åtagande, ska vice partiledare ta över fram till nästa medlemsmöte där fyllnadsval kan hållas. Även partisekreterare och vice partiledare bör kunna fyllnadsväljas med relativt kort varsel, till exempel på ett extra medlemsmöte.

(Samtliga yrkanden kräver en läsning)


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att i Piratpartiets stadgar ändra "5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter." till
"5.3.1 Partistyrelsen består av 15 ledamöter:
(a) partiledare och vice partiledare,
(b) partisekreterare,
(c) samt tolv övriga ledamöter."
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att i punkt 5.3.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget." till "Ordinarie val av partiledare och vice partiledare sker på höstmötet udda år. Ordinarie val av partisekreterare sker på höstmötet jämna år."
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att i punkt 5.3.3 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna." till
"Partistyrelsens övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs sex (6) av ledamöterna."
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i Piratpartiets stadgar ta bort "§ 5.4 Sammankallande".
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att som ny §5.4 lägga till
"§ 5.4 Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare
5.4.1 Partiledarens uppgift är att leda partiets politiska arbete och företräda partiet utåt. I partiledarens uppgift ingår även att kalla till partistyrelsens möten.
5.4.2 Vice partiledares uppgift är att bistå partiledaren i dennes arbete och att ersätta partiledaren om denne är oförmögen att fullgöra sina åtaganden fram till dess partiledaren antingen återinträder i funktionen eller ersätts genom fyllnadsval.
5.4.3 Partisekreteraren ansvarar för partiets organisation och administrativa arbete."
Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att följande övergångsregler antas:
"1. Under överfasningsperioden ska poster som lämnas tomma efter styrelseledamöter som valts före stadgerevisionen hösten 2015 men lämnar styrelsen vakantsättas
2. Så länge styrelseledamöter som valts innan stadgerevisionen hösten 2015 kommer att sitta kvar i kommande styrelse, ska vid val av övriga styrelseledamöter väljas det antal ledamöter som behövs för att antalet övriga ledamöter ska vara 12, dock ej fler än sex."
Av: Mab Yrkande P04-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att följande läggs till i styrelsens förslag på övergångsregler (P04-Y06)

"3. Val av Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare ska hållas för första gången på vårmötet 2016 och tillträda direkt efter vårmötets avslutande. Fram tills dess skall posterna vara vakanta, och styrelsen som kollektiv ansvara för de uppgifter som stadgan tillskriver de olika posterna."


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P04-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att i Piratpartiets stadgar ändra "5.3.1 Partistyrelsen ska bestå av 15 ledamöter." till
"5.3.1 Partistyrelsen består av 15 ledamöter:
(a) partiledare och vice partiledare,
(b) partisekreterare,
(c) samt tolv övriga ledamöter."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att i punkt 5.3.2 av Piratpartiets stadgar ändra "Inom sig utser styrelsen en (1) sammankallande för ett år i taget." till "Ordinarie val av partiledare och vice partiledare sker på höstmötet udda år. Ordinarie val av partisekreterare sker på höstmötet jämna år."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att i punkt 5.3.3 av Piratpartiets stadgar ändra "Partistyrelsens ledamöter väljs på tre (3) år. Varje år väljs fem (5) av ledamöterna." till
"Partistyrelsens övriga ledamöter väljs på två (2) år. Varje år väljs sex (6) av ledamöterna."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att i Piratpartiets stadgar ta bort "§ 5.4 Sammankallande".

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att som ny §5.4 lägga till
"§ 5.4 Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare
5.4.1 Partiledarens uppgift är att leda partiets politiska arbete och företräda partiet utåt. I partiledarens uppgift ingår även att kalla till partistyrelsens möten.
5.4.2 Vice partiledares uppgift är att bistå partiledaren i dennes arbete och att ersätta partiledaren om denne är oförmögen att fullgöra sina åtaganden fram till dess partiledaren antingen återinträder i funktionen eller ersätts genom fyllnadsval.
5.4.3 Partisekreteraren ansvarar för partiets organisation och administrativa arbete."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Partistyrelsen Yrkande P04-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att följande övergångsregler antas:
"1. Under överfasningsperioden ska poster som lämnas tomma efter styrelseledamöter som valts före stadgerevisionen hösten 2015 men lämnar styrelsen vakantsättas
2. Så länge styrelseledamöter som valts innan stadgerevisionen hösten 2015 kommer att sitta kvar i kommande styrelse, ska vid val av övriga styrelseledamöter väljas det antal ledamöter som behövs för att antalet övriga ledamöter ska vara 12, dock ej fler än sex."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: Mab Yrkande P04-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att följande läggs till i styrelsens förslag på övergångsregler (P04-Y06)

"3. Val av Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare ska hållas för första gången på vårmötet 2016 och tillträda direkt efter vårmötets avslutande. Fram tills dess skall posterna vara vakanta, och styrelsen som kollektiv ansvara för de uppgifter som stadgan tillskriver de olika posterna."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #295320
Standard 2015-10-13, 21:13

Jag har lagt yrkande P04-Y07:
att följande läggs till i styrelsens förslag på övergångsregler (P04-Y06)

"3. Val av Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare ska hållas för första gången på vårmötet 2016 och tillträda direkt efter vårmötets avslutande. Fram tills dess skall posterna vara vakanta, och styrelsen som kollektiv ansvara för de uppgifter som stadgan tillskriver de olika posterna."
Utifrån den kunskap jag plockat upp från mitt arbete som valberedare i Piratpartiet och i andra organisationer ser jag det som av yttersta vikt att det första tillfället efter stadgeändringen som vi väljer dessa nyckelpersoner inom organisationen genom direkta medlemsval genomförs på ett välorganiserat och genomarbetat sätt. Där valberedningen (och i viss mån mötespresidiet) getts gott om tid att förbereda sig på att hantera ärendet så att det finns ett genomarbetat förslag för medlemmarna att ställning kring, och gott om tid att skapa motförslag och driva intern kampanj för sina kandidater.

Det ger även den nya styrelsen tid att förtydliga exakt hur de tolkar den föreslagna förändrade arbetsuppdelningen mellan partiledare och partisekreterare, där en stor del av det ansvar som tidigare fanns på partiledaren i den föreslagna nya stadgan flyttas till partisekreteraren.

Därför är det av yttersta vikt att fastslå tidsramen för när valen ska hållas, och att göra den tillräckligt vid för att alla ska känna sig införstådda med och delaktiga i processen. Samtidigt tror jag det vore olyckligt att vänta ända tills nästa höstmöte med att hålla valen, och därför anser jag att övergångsreglerna bör tydliggöra att dessa posterna skall väljas på vårmötet 2016. Det ger den tillträdande valberedningen tillräckligt med tid för att bereda ärendet, och det ger hugade partimedlemmar tid att reflektera över om de vill kandidera till någon av posterna, samt vilken post de i så fall bör kandidera till.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, flintberg
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#3) Gammal
joe2me Inte uppkopplad
 
joe2mes avatar
 
Inlägg: 38
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #295751
Standard Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) - 2015-10-31, 01:48

Styrelsen har beslutat sig för att stödja tilläggsyrkandet om att valet av partiledare, partisekreterare och vice-partiledare ska ske på vårmötet http://www.piratpartiet.se/pc-beslut...lag-om-pl-val/


Personligen ser jag det som olyckligt att styrelsen kommer behöva sköta den dagliga driften av partiet (PL, vice-PL och sekreterarens jobb) eftersom vårt strategiska arbete blir lidande. Tyvärr så är inte att ett förhastat val, när det inte finns många kandidater till dem tre posterna, ett bra alternativ.


-----------
Twitter: @collentine
Blog: http://blog.collentine.com
http://piratetimes.net
  Skicka ett meddelande via Skype™ till joe2me  
Svara med citat
  (#4) Gammal
CMagnusB Inte uppkopplad
 
CMagnusBs avatar
 
Inlägg: 268
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #295675
Standard Re: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) - 2015-10-29, 20:24

Stadgearbetet har varit en process.
Den 14 juni reserverade jag mot delar av arbetet med följande lydelse:

*jag inte ser att det finns något som har förändrats i partiet som gör att vi kan i princip avveckla kuppskyddet. Om någon hoppar av styrelsen under sitt andra år, så väljer vi in en majoritet på samma medlemsmöte. Syftet har varit att inte ge några möjligheter till ett en kupp. Vi skulle snarare behöva förbättra kuppskyddet.
*jag ser inte syftet med att höja närvaron på partistyrelsemötena genom att korta mandattiden. Styrelsen har misslyckats att visa hur de avhopp som vi har haft under det första året skulle bli bättre om vi tar bort det tredje året.”

Det är en bra dag idag!


fd EU-kandidat 2009
fd Riksdagskandidat 2010, 2014

Min blogg: http://cmagnusb.wordpress.com/
Jag twittrar på: https://twitter.com/CMagnusB
Facebook: C Magnus Berglund http://www.facebook.com/cmagnusb
  Skicka ett meddelande via MSN till CMagnusB Skicka ett meddelande via Skype™ till CMagnusB  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Anders Bergkvist Inte uppkopplad
 
Inlägg: 9
Reg.datum: Sep 2014

Länk: #295570
Standard Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) - 2015-10-19, 22:20

Jag skulle hellre se en decentralisering av makten. Hellre än en partiledare, låt medlemmarna utse talespersoner inom ett utvalt antal ämnesområden, samt en koordinator vars jobb det är att fördela arbetsuppgifter bland talespersonerna och att se till att medlemmar informeras om talespersonernas aktiviteter (koordinatorn ska inte utföra något utåtriktat arbete). För ämnesöverskridande arbetsuppgifter skulle vi kunna ha en allmänpolitisk talesperson. Alla talespersoner ska åta sig att följa principprogram och medlemmars vilja. Medlemmar ska när som helst kunna initiera en förtroendeomröstning och, om så önskas, byta ut talesperson.

En fördel med ett sådant här förslag är också att arbetsuppgifter fördelas. Jag tror inte det är realistiskt att lägga så mycket ansvar på en oavlönad enskild person som ett partiledarskap innebär.
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #295430
Standard Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) - 2015-10-16, 20:32

Jag har i väldigt många sammanhang argumenterat för att vi ska slå fast långt i förväg hur saker ska hanteras, så att alla vet, och sedan kan anpassa sig efter de planer som gjorts. Här har styrelsen sagt sedan i våras att medlemmar under detta år ska få välja partiledare, eller i en rådgivande omröstning tala om för styrelsen vilken partiledare styrelsen ska välja. Därför behövs enligt min mening starka skäl för att ändra denna plan. Att den nu en och en halv månad före det utsatta datumet för ett extra medlemsmöte inte finns speciellt många kandidater till partiledarposten, och vad jag vet inte en enda till posterna som vice och partisekreterare är möjligen ett starkt skäl. Men jag är mycket tveksam mot tanken att desavouera styrelsen genom att rösta emot deras tydligt deklarerade plan. Så vad tycker styrelsen i frågan?


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Henry Rouhivuoris avatar
2015-10-15, 18:01 #7
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Partistyrelsen har beslutat om ett extra medlemsmöte där val av PL sker.

Det extra medlemsmötet sker 28-29 november 2015 enligt vad som står i partistyrelsens protokoll under punkt 4.7 Val av partiledare: http://www.piratpartiet.se/protokoll...-augusti-2015/
flintbergs avatar
2015-10-16, 10:24 #8
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Men om detta möte beslutar annorledes så står medlemsmötet över partistyrelsen beslutsmässigt rent praktiskt. Dvs, om mötet beslutar i enlighet med P04-07 så gäller det med företräde framför beslut i styrelsen. Iaf som jag förstått föreningsdemokrati.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
Anton Nordenfurs avatar
2015-10-16, 10:36 #9
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av flintberg Visa inlägg
Men om detta möte beslutar annorledes så står medlemsmötet över partistyrelsen beslutsmässigt rent praktiskt. Dvs, om mötet beslutar i enlighet med P04-07 så gäller det med företräde framför beslut i styrelsen. Iaf som jag förstått föreningsdemokrati.
Ja, det stämmer. Partistyrelsen har beslutat om ett sätt att hantera det hela, men om medlemsmötet beslutar någonting som går emot det måste partistyrelsen följa medlemsmötets beslut.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
Henry Rouhivuoris avatar
2015-10-16, 16:59 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P04-Y07:
att följande läggs till i styrelsens förslag på övergångsregler (P04-Y06)

"3. Val av Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare ska hållas för första gången på vårmötet 2016 och tillträda direkt efter vårmötets avslutande. Fram tills dess skall posterna vara vakanta, och styrelsen som kollektiv ansvara för de uppgifter som stadgan tillskriver de olika posterna."
Partiledarfrågan skulle med detta bli oklar långt in på 2016 då flera utmaningar för partiet dyker upp som t.ex kampanjen om den folkomröstning som planeras, hur partiet svarar i riksmedia är nyckelpunkter för en partiledare. Det kan bli ett nyval redan på våren också, då är det underförstått att partiet redan leds av en partiledare.

Att det skulle behövas ett halvår att övertala kandidater att ställa upp kommer inte att bli bra då vi behöver en partiledare som brinner för att leda partiet. En sådan person väntar inte på att bli övertalad om en kandidatur.

Det har dessutom skett diskussioner inom partiet och det har kommunicerats i god tid om ett medlemsval av partiledare och andra poster.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-17, 11:34 #11
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Att det skulle behövas ett halvår att övertala kandidater att ställa upp kommer inte att bli bra då vi behöver en partiledare som brinner för att leda partiet. En sådan person väntar inte på att bli övertalad om en kandidatur.
Det är ingen som sagt att det ska ta ett halvår att övertala personer att ställa upp. Det jag skrev var att hela processen med att hitta kandidater och sedan ge dem tid att kampanja internt för att få medlemmarnas stöd behöver mer tid än tre veckor.

Och det handlar inte om partiledare, det handlar om partiledare, vice partiledare samt partisekreterare.

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det har dessutom skett diskussioner inom partiet och det har kommunicerats i god tid om ett medlemsval av partiledare och andra poster.
Tycker du dessutom att det har kommunicerats i god tid att den partiledare som ska väljas föreslås ha en fundamentalt annorlunda roll än de partiledare vi har haft tidigare?

Jag syftar på att styrelsen föreslagit att ansvaret för organisationen, som fram tills nu varit partiledarens ansvar, ska föras över till partisekreteraren.

Att ställa upp till en post är långt mer än att ställa upp att ta på sig en viss titel, det handlar också om att acceptera och förstå vilken funktion i organisationen man förväntas fylla.

Och den frågan avgörs på det här mötet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-20, 12:04 #12
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Därför behövs enligt min mening starka skäl för att ändra denna plan.
Anser du att faktumet att styrelsen i sitt förslag till stadgerevision fundamentalt ändrat innebörden i rollen partiledare skulle kunna anses vara ett starkt skäl?
Henrik Brändéns avatar
2015-10-20, 15:28 #13
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Anser du att faktumet att styrelsen i sitt förslag till stadgerevision fundamentalt ändrat innebörden i rollen partiledare skulle kunna anses vara ett starkt skäl?
Man har vetat långt i förväg att den diskussionen pågått, och det har sedan i våras stått klart att det råder nära konsensus om saken. Jag vet att du anser att sådant ska man inte gissa om utan börja agera efter först när man vet, men där håller jag inte med dig. Inga större organisationer skulle någonsin kunna förändra sin organisation om de inte kunde diskutera rekrytering till eventuella ändrade poster under processens gång, och sedan göra rekryteringen snabbt när processen var klar.

Vad som däremot antagligen kommer att få mig att rösta på dit förslag är den närmast totala frånvaron av personer som klivit fram och deklarerat att de är beredda att ta på sig någon av de tre poster som diskuteras. Jag utgick från att styrelsen när de slog fast sin tidtabell i våras också hade en plan för beredning av valen. Om ingen i styrelsen kliver fram och förklarar varför man bör rösta mot ditt förslag och låta styrelsens plan vara ifred kommer jag att dra slutsatsen att styrelsen inte har någon plan, inte berett frågan och att den därför behöver mer tid.
Andreas Bjärnemalms avatar
2015-10-20, 19:24 #14
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Om ingen i styrelsen kliver fram och förklarar varför man bör rösta mot ditt förslag och låta styrelsens plan vara ifred kommer jag att dra slutsatsen att styrelsen inte har någon plan, inte berett frågan och att den därför behöver mer tid.
Min gissning är att den slutsatsen är fullständigt korrekt.
troeds avatar
2015-10-21, 11:31 #15
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Vad som däremot antagligen kommer att få mig att rösta på dit förslag är den närmast totala frånvaron av personer som klivit fram och deklarerat att de är beredda att ta på sig någon av de tre poster som diskuteras. Jag utgick från att styrelsen när de slog fast sin tidtabell i våras också hade en plan för beredning av valen. Om ingen i styrelsen kliver fram och förklarar varför man bör rösta mot ditt förslag och låta styrelsens plan vara ifred kommer jag att dra slutsatsen att styrelsen inte har någon plan, inte berett frågan och att den därför behöver mer tid.
Följande kommentar är från mig som styrelseledamot personligen och är inte ett uttalande från styrelsen som grupp:

När tidtabellerna lades så kände jag (personligen) till kandidater till posterna som därefter ändrat sig och inte längre är det.

Det som är mest besvärande är sannolikt att det inte finns något säkert sätt att veta om det betyder att antalet kandidater är noll utan att utlysa valet.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-21, 14:04 #16
Inte uppkopplad
Sv: P04: Medlemsvalda partiledare, vice pl och partisekreterare, samt mandatperioder (stadgeändring) -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag utgick från att styrelsen när de slog fast sin tidtabell i våras också hade en plan för beredning av valen.
Styrelsen hade en plan. Den planen var att valberedningen skulle valbereda posterna. Dessvärre missade styrelsen att prata med oss i valberedningen om planen, och vi fick därför först veta detta den 11 augusti via mail. Vi diskuterade därefter frågan internt i valberedningen, och svarade styrelsen den 24 augusti att vi inte såg någon möjlighet för oss att bistå med att valbereda posterna till ett extra medlemsmöte i år, samt klargjorde varför.

En kort mailväxling med styrelsemedlemmar följde, där poängen verkade vara att det var synd att valberedningen inte skulle valbereda posterna, men att eftersom styrelsen hade lovat medlemmarna ett val i år så skulle de gå vidare med att förrätta val på ett extra medlemsmötet ändå.

Min personliga tolkning av den mailväxlingen var att styrelsen upplevde det som viktigare att hålla den utlovade tidtabellen än att vi fick ett bra val vad gäller metod och utfall.

För att befria styrelsen från sitt illa givna löfte om ett val i år bestämde jag mig därför för att lägga den här ändringen. Det ger medlemmarna en möjlighet att befria styrelsen från att tvingas hålla ett illa förberett val utan att själva vara de som beslutar att ändra sin tidtabell.

Jag tolkar styrelsens (mestadels) tystnad i den här tråden som att de är ganska nöjda med den utvägen.
Henry Rouhivuoris avatar
2015-10-27, 14:34 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P04-Y07:
att följande läggs till i styrelsens förslag på övergångsregler (P04-Y06)

"3. Val av Partiledare, vice partiledare, och partisekreterare ska hållas för första gången på vårmötet 2016 och tillträda direkt efter vårmötets avslutande. Fram tills dess skall posterna vara vakanta, och styrelsen som kollektiv ansvara för de uppgifter som stadgan tillskriver de olika posterna."
Då styrelsen tagit ett beslut att stödja valberedningens förslag om PL-val, så blir det detta alternativet som gäller oavsett om detta yrkandet skulle avslås. Då det inte ligger något annat bestämt datum i övergångsreglerna när val till Partiledare, vice Partiledare och Partisekreterare för första gången skall hållas, så kommer jag rösta bifall på detta om än jag anser att partiledarfrågan i och med det ligger olöst tills långt in på våren.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com