Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion P21: Verksamhetsplan för 2016

Partistyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016

Piratpartiet ska under 2016 fokusera på politisk och organisatorisk utveckling, medlemsvård, och att stärka det utåtriktade arbetet med ett ökat fokus på att synas utåt och värva fler medlemmar, aktivister och sympatisörer.

Medlemmarna är partiets ryggrad och vi vill därför satsa på medlemsvård genom att bygga en stabil plattform. Ju fler engagerade medlemmar vi har som vill jobba med att driva vår politik desto större blir chansen att lyckas med valen 2018. Med nya stadgar och många interna förändringar gäller det också att ta tag i nästa stora mål - att värva nya aktivister som kan få partiet att synas ordentligt. Vi vill att partiet ska vara välkänt för väljarna i god tid till valet 2018.

1. Internt arbete

1.1 Lokal verksamhet

Det lokala arbetet är grunden för all framgångsrik politisk verksamhet. Vi siktar på att lokala aktivistansvariga ska finnas i minst 75 av landets hundra största kommuner.

De lokala föreningar som finns ska stöttas och bildandet av nya uppmuntras. Målet är sex nybildade föreningar under året. Vi vill även arbeta för att verksamheten stabiliseras i lokala föreningar som täcker våra tio största städer och våra sju största studentorter. Vi uppmanar lokala föreningar att söka ett nära och förtroendefullt samarbete med Ung Pirats lokalavdelningar.

Ett mindre ekonomiskt anslag ska ges till alla lokala föreningar som genomfört års- eller uppstartsmöte. En pott pengar ska utöver detta finnas avsatt för lokala föreningar att söka stöd för konkret aktivism.

1.2 Medlemsutbildning

De två webbaserade kurserna för medlemmar ska ses över och göras enklare och roligare att använda, t ex genom att moment av gamification förs in.

Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas.

En utbildning för aktivistansvariga ska tas fram för att underlätta fortsatt aktivitet lokalt.

Minst en central mediaträning ska hållas under året.

För att uppmuntra kunskaps- och erfarenhetsutbyte ska styrelsen under året arbeta fram en kunskapsbank där vi samlar resurser som kan understödja utbildning av våra medlemmar, såsom föredragshållare, videofilmer, studiematerial et cetera.

1.3 Träffar AFK

Det är viktigt för kvaliteten på samtalen i partiet att man inte bara umgås och diskuterar online. Träffar ska genomföras varje år, där partiaktiva från olika delar av landet kan mötas och diskutera.

Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events genom att pusha för crowdfunding för dessa event, och ett mål är att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under 2016.

Träffarna kan handla om aktuella och viktiga politiska frågor, arrangeras runt ett sakpolitiskt eller annat valfritt tema eller fungera som ett offline komplement i anslutning till partiets digitala medlemsmöten.

Partiet ska under 2016 hålla minst ett medlemsmöte eller extra medlemsmöte i hybridform afk och online.

1.4 Internkommunikation

För att förbättra tonläge och ömsesidig respekt i partiets interna diskussioner ska system väljas, designas och modereras som uppmuntrar till lugna diskussioner och resonemang. Partiets interna kommunikation behöver struktureras bättre, och tydligare separeras från den externa kommunikationen.

Ett onlineforum måste finnas för intern diskussion för partiets medlemmar.

En separat del av partiets webbsida ska innehålla löpande och stationär information som är intressant för partiaktiva och funktionärer.

Tydliga strukturer bör skapas för medlemmar att förmedla information och frågor till partistyrelsen.

1.5 Samordning

Med ett växande lokalt arbete uppstår ett behov av ett led mellan å ena sidan partiet centralt och å andra sidan de lokala föreningarna och de lokala kontaktpersonerna/aktivistansvariga. Under året ska detta behov i någon form tillgodoses.

Partiets centralt ska regelbundet ha samtal med UPs centrala ledning och samordna verksamheten när det faller sig naturligt för båda organisationerna.

1.6 Politisk utveckling

Den politiska utveckling partiet gått igenom behöver konsolideras.

Den ideologiska diskussionen behöver fortsätta och partistyrelsen ska under 2016 bearbeta vårt principprogram i syfte att renodla och förtydliga partiets unika ideologi.

Vi behöver bevaka utvecklingen kring våra kärnfrågor, så att vi kan ligga i framkant vad gäller informationspolitik, immaterialrätt och digital infrastruktur. Arbetet måste fortsätta med att gå igenom skilda politikområden, och se vad vår ideologi och våra kärnfrågor har för bäring på dessa. Nya och reviderade ställningstaganden kan göra det nödvändigt att se över befintliga eller medföra nya sakpolitiska program under slutet av året.

Politiska talespersoner och sakpolitiska utskott ska få en viktig roll i det politiska utvecklingsarbetet. Nationella och regionala konferenser kring ideologi och sakpolitik kommer även stimulera diskussionerna.

Arbetet med politisk utveckling ska präglas av öppenhet och inkludering, så att alla medlemmar får goda möjligheter att påverka principer, ideologi och sakpolitik.

Partiet ska söka samverkan, samarbete och idéutbyte med andra organisationer vars agenda överlappar vår, som i exempelvis frågor om upphovsrätt och informationsfrihet.

En nätburen idétidskrift eller tankesmedja i partiet eller dess närhet skulle kunna ha stor betydelse för det politiska utvecklingsarbetet. Partiet ska därför söka efter samarbeten och resurser för att starta något sådant.

1.7 Ekonomi

Att öka inkomster från donationer och eventuella andra källor allt mer angeläget. Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att öka, men även undersöka alternativa finansieringskällor.

En stor del av partiets kampanjer och medverkan på event kommer att finansieras via crowdfunding.

Möjligheter att stärka partiet och partiets ekonomiska situation genom associerade verksamheter som exempelvis en tankesmedja, en folkhögskola eller en stipendiefond ska utredas vidare.

2. Utåtriktat arbete

2.1 Kampanj och aktivism

Det är viktigt att skapa ett momentum i lokalt kampanjarbete i god tid innan valet 2018, så att partiet syns utåt och så att våra frågor förs fram kontinuerligt under de kommande mellanvalsåren.

Lokala föreningar och aktiva ska därför kunna fortsätta beställa kostnadsfria paket med kampanjmaterial som flyers, foldrar och affischer. En hel del grundmaterial och odaterat material från riksdagsvalrörelsen återstår från 2014, men partiet ska även under 2016 lansera en helt ny kampanj med fokus på aktivistvärvning, för att på det sättet kunna bygga upp en kraftig aktivistbas för de kommande åren.

Vi bör utveckla nya metoder att få pirater att i kamratlig tävlan arbeta systematiskt och kontinuerligt med den typ av kampanjarbete som passar just dem.

2.2 Mediaarbete

Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiledaren och våra sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar. Mediaarbetet är en stor del av partiledarens arbetsuppgifter, och sker i samråd och med hjälp från partiets pressekreterare.

Under 2016 ska vi arbeta med att utveckla kompetens, idéer och metoder för att nå ut i press- och etermedia på redaktionell plats - till exempel genom anordnande av manifestationer, produktion av video, podcasts och liknande.

2.3 Extern hemsida

Partiets externa hemsida ska löpande uppdateras och underhållas, både kring politiska frågor som hamnar i centrum för debatten, och om partiets aktiviteter och utspel.

2.4 Sociala media

Piratpartiet ska vara ett föregångsparti vad det gäller sociala medier, och visa att det finns icke-proprietära plattformar som slår vakt om användarnas integritet. Samtidigt måste vi vara ständigt närvarande på de ställen där många människor redan finns och prata med dem där.

Vi ska använda sociala medier till att prata med människor, inte till dem, och använda varje social plattform på det sätt som passar just den plattformen bäst.

Vi ska uppmuntra och stimulera medlemmar att dela material vidare.

Vi behöver arbeta med att separera användning av sociala medier för extern och intern kommunikation. Partiets officiella externa kanaler i sociala medier ska ha värdar som ser till att kanalerna förblir trevliga ställen där alla kan känna sig välkomna att umgås och diskutera.

2.5 Evenemang

Piratpartiet behöver synas och höras på ställen där många människor samlas och/eller sammanhang som media bevakar. Arbetet med detta är viktigt och kan ske genom samarbeten med UP och/eller lokala föreningar. Valet av evenemang ska ske så att vi både möter traditionella och nya målgrupper, och närvaron sprids över landet.

Piratpartiet ska delta på Dreamhack.
Piratpartiet ska delta på Stockholm Pride.
Partiet ska skicka minst en utvald representant till Almedalen.

Ytterligare deltagande vid event sker i mån av aktiva som vill arbeta med eventet och tillgängliga ekonomiska resurser för ett deltagande.

2.6 Medlemsvärvning

Partiet ska under 2016 ha fokus på att värva nya medlemmar och aktivister, genom bland annat en medlemsvärvningstävling med pris för att uppmuntra värvning.

3. Internationellt arbete

Frågor om övervakning och immaterialrätt styrs i hög utsträckning genom internationella samarbeten och avtal. Därför är det naturligt att vi även arbetar internationellt.. Målet är en global politisk rörelse med kraft att hejda övervakningssamhället och befria all världens kunskap och information.
1. Vi ska delta i arbetet i European Pirate Party.
2. Det svenska Piratpartiet ska stärka sitt samarbete med andra nordiska piratpartier.
3. Vi ska utveckla mekanismer för att göra det lätt för svenska pirater att få kontakt med andra piratpartier, som behöver handräckning i sina valrörelser.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Partistyrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Partistyrelsen Yrkande P21-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ovanstående förslag till verksamhetsplan för 2016
Av: Mab Yrkande P21-Y06 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att följande text under 2.2 ändras från: "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiledaren och våra sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar. Mediaarbetet är en stor del av partiledarens arbetsuppgifter, och sker i samråd och med hjälp från partiets pressekreterare."

till: "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiet ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."
Av: Mab Yrkande P21-Y02 (Motyrkande) 2 personer gillar    1 personer ogillar

att följande text ska strykas från punkt 1.2:

"Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas"
Av: Mab Yrkande P21-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 2 personer gillar    1 personer ogillar

att följande läggs till sist i stycket under 2.5: "Prioritering vid samtliga event där partiet deltar ska vara att i hög utsträckning involvera lokala aktivister i verksamheten."
Av: Mab Yrkande P21-Y09 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att följande tillägg görs under "1.3 Träffar AFK"

"Partiet ska i samband med vårmötet anordna ett storskaligt 10-års jubileum, med ambition att samla nuvarande och tidigare medlemmar, övriga sympatisörer samt gäster från våra systerpartier till en hejdundrande fest utan like."
Av: Mab Yrkande P21-Y04 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att punk 1.3 i styrelsen förslag ska ändras från: "Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events genom att pusha för crowdfunding för dessa event, och ett mål är att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under 2016."

till: "Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa evenemang genom att pusha för crowdfunding av dem, och ett mål är att minst sex evenemang äger rum runtom i Sverige under 2016."
Av: Mab Yrkande P21-Y05 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att att följand text ska strykas från 1.3: "Partiet ska under 2016 hålla minst ett medlemsmöte eller extra medlemsmöte i hybridform afk och online."
Av: Mab Yrkande P21-Y03 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att att följande text ska strykas från punkt 1.2:

"Minst en central mediaträning ska hållas under året"


Yrkanden

Av: Partistyrelsen Yrkande P21-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet antar ovanstående förslag till verksamhetsplan för 2016


Tilläggsyrkanden

Av: Mab Yrkande P21-Y06 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att följande text under 2.2 ändras från: "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiledaren och våra sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar. Mediaarbetet är en stor del av partiledarens arbetsuppgifter, och sker i samråd och med hjälp från partiets pressekreterare."

till: "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiet ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Mab Yrkande P21-Y02 (Motyrkande) 2 personer gillar    1 personer ogillar

att följande text ska strykas från punkt 1.2:

"Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas"

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Mab Yrkande P21-Y07 (Tilläggsyrkande på motionen) 2 personer gillar    1 personer ogillar

att följande läggs till sist i stycket under 2.5: "Prioritering vid samtliga event där partiet deltar ska vara att i hög utsträckning involvera lokala aktivister i verksamheten."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P21-Y08 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Anders Hedberg


Av: Mab Yrkande P21-Y09 (Tilläggsyrkande på motionen) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att följande tillägg görs under "1.3 Träffar AFK"

"Partiet ska i samband med vårmötet anordna ett storskaligt 10-års jubileum, med ambition att samla nuvarande och tidigare medlemmar, övriga sympatisörer samt gäster från våra systerpartier till en hejdundrande fest utan like."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Mab Yrkande P21-Y04 (Motyrkande) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att punk 1.3 i styrelsen förslag ska ändras från: "Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events genom att pusha för crowdfunding för dessa event, och ett mål är att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under 2016."

till: "Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa evenemang genom att pusha för crowdfunding av dem, och ett mål är att minst sex evenemang äger rum runtom i Sverige under 2016."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Mab Yrkande P21-Y05 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att att följand text ska strykas från 1.3: "Partiet ska under 2016 hålla minst ett medlemsmöte eller extra medlemsmöte i hybridform afk och online."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Mab Yrkande P21-Y03 (Motyrkande) 1 personer gillar    0 personer ogillar

att att följande text ska strykas från punkt 1.2:

"Minst en central mediaträning ska hållas under året"

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarMötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #295309
Standard Sv: 10. Verksamhetsplan för 2016 - 2015-10-13, 20:12

Det verkar som att motyrkaden inte är den bästa formen för att göra ändringar i verksamhetsplanen om jag vill göra flera, av varandra oberoende ändringar.

Så jag väntar med att stoppa in resten av mina ändringsförslag tills jag rett ut med mötespresidiet hur jag bäst stoppar in dem i forumet. Men för den som inte kan vänta finns samtliga ändringar jag kommer föreslå här: https://medlem.piratpartiet.se/forum...tsplan-2016/p1


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 20:05 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y02:
att följande text ska strykas från punkt 1.2:

"Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas"
Det finns ingen anledning att centralisera kurser. Vi bör istället decentralisera kurserna. Det är billigare och effektivare att skicka en/ett par föreläsare till mängder av lokala kurser än att skicka flera kursdeltagare till en föreläsare.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Eloria
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 20:06 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y03:
att att följande text ska strykas från punkt 1.2:

"Minst en central mediaträning ska hållas under året"
Det finns ingen anledning att centralisera kurser. Vi bör istället decentralisera kurserna. Det är billigare och effektivare att skicka en/ett par föreläsare till mängder av lokala kurser än att skicka flera kursdeltagare till en föreläsare.
2015-10-13, 20:47 #5
Inte uppkopplad
Sv: 10. Verksamhetsplan för 2016 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P21-Y02:
att följande text ska strykas från punkt 1.2:

"Resurser ska sättas av för att kunna hålla några centrala kurser, dit deltagarnas resekostnader vid behov kan ersättas"
Det finns ingen anledning att centralisera kurser. Vi bör istället decentralisera kurserna. Det är billigare och effektivare att skicka en/ett par föreläsare till mängder av lokala kurser än att skicka flera kursdeltagare till en föreläsare.
Inte nödvändigtvis om man värdesätter föreläsarens tid.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 20:50 #6
Inte uppkopplad
Sv: 10. Verksamhetsplan för 2016 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Inte nödvändigtvis om man värdesätter föreläsarens tid.
Att få flera möjligheter att hålla samma föreläsning är något som de allra flesta föreläsare, jag själv inkluderad, ser som något positivt.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 22:29 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y04:
att punk 1.3 i styrelsen förslag ska ändras från: "Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events genom att pusha för crowdfunding för dessa event, och ett mål är att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under 2016."

till: "Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa evenemang genom att pusha för crowdfunding av dem, och ett mål är att minst sex evenemang äger rum runtom i Sverige under 2016."
"parley" är ett töntigt namn som vi inte bör påtvinga något event som inte vill ha det.Och det är bättre att ha ett mål om minst 6 evenemang under året än ett mål om enbart 6 evenemang under året.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Eloria
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 22:34 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y05:
att att följand text ska strykas från 1.3: "Partiet ska under 2016 hålla minst ett medlemsmöte eller extra medlemsmöte i hybridform afk och online."
Vid den tidpunkt då mötet diskuterar och antar verksamhetsplanen är det ännu inte säkert om sådana hybridträffar är möjliga att genomföra stadgemässigt eftersom det krävs stadgeändringar för att vi ska få hålla medlemsmöten som hybridträffar.

Således bör vi inte binda oss i verksamhetsplanen att göra något vi eventuellt inte får göra.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 22:39 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y06:
att följande text under 2.2 ändras från: "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiledaren och våra sakpolitiska utskott ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar. Mediaarbetet är en stor del av partiledarens arbetsuppgifter, och sker i samråd och med hjälp från partiets pressekreterare."

till: "Arbetet med att placera artiklar på de stora debattsidorna ska fortsätta. Partiet ska bevaka frågor som är på väg att dyka upp, tillhandahålla underlag och skriva artiklar."
Det finns inget behov av att specifiera i detalj vem i partiet som ska utföra det här arbetet då det skapar onödiga ramar för hur den framtida partistyrelsen lägger upp sitt arbete.

Vill man fastslå att "Mediaarbetet är en stor del av partiledarens arbetsuppgifter" bör det göras i stadgan eller i en arbetsbeskrivning för posten, inte i en verksamhetsplan.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 22:40 #10
Inte uppkopplad
Sv: 10. Verksamhetsplan för 2016 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Så jag väntar med att stoppa in resten av mina ändringsförslag tills jag rett ut med mötespresidiet hur jag bäst stoppar in dem i forumet.
vilket jag nu gjort :-) huller om buller blir det :-)
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-13, 22:44 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y07:
att följande läggs till sist i stycket under 2.5: "Prioritering vid samtliga event där partiet deltar ska vara att i hög utsträckning involvera lokala aktivister i verksamheten."
Att involvera lokalt aktiva är ett smidigt sätt att bygga upp långsiktigt hållbart deltagande i evenemang. Det kostar i tid på kort sikt, men lönar sig i längden och bör därför vara en prioritering nu när vi har gott om tid till nästa valår.
troeds avatar
2015-10-17, 22:21 #12
Inte uppkopplad
Sv: 10. Verksamhetsplan för 2016 -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Att få flera möjligheter att hålla samma föreläsning är något som de allra flesta föreläsare, jag själv inkluderad, ser som något positivt.
Då jag är en av de personer som brukar anlitas för mediaträning får jag dock inflika att det i mitt fall onekligen är svårare att få loss många enskilda tillfällen att åka iväg än ett fåtal.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henrik Brändén
2015-10-18, 15:43 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y08:
att Piratpartiet spikar ett anslag om att upphovsrätten ska avskaffas på dörren till riksdagen.
Det är svårt att få tag i krut...

Skämt åsido, verksamhetsplanen pratar mest om sånt som redan prövats. Det är dags för lite medial uppmärksamhet som F!'s pengabränning eller avlyssningen av FRA.
Mabs avatar
Gammal Mab
2015-10-20, 00:11 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y09:
att följande tillägg görs under "1.3 Träffar AFK"

"Partiet ska i samband med vårmötet anordna ett storskaligt 10-års jubileum, med ambition att samla nuvarande och tidigare medlemmar, övriga sympatisörer samt gäster från våra systerpartier till en hejdundrande fest utan like."
Jag blev påmind idag om att det är hög tid att komma igång med planeringen av vårt 10-års jubileum. Och jag kan inte se något bättre sätt än att skriva in det i verksamhetsplanen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anders Hedberg, Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori
Anton Nordenfurs avatar
2015-10-21, 10:18 #15
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P21-Y09:
att följande tillägg görs under "1.3 Träffar AFK"

"Partiet ska i samband med vårmötet anordna ett storskaligt 10-års jubileum, med ambition att samla nuvarande och tidigare medlemmar, övriga sympatisörer samt gäster från våra systerpartier till en hejdundrande fest utan like."
Jag minns att det här var bland mina anteckningar när jag skrev andra utkastet av VPn, som sedan antogs med några ändringar av styrelsen, men jag måste ha glömt få med det. Utmärkt tillägg!
Anton Nordenfurs avatar
2015-10-21, 10:19 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P21-Y04:
att punk 1.3 i styrelsen förslag ska ändras från: "Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av Parleys, regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa events genom att pusha för crowdfunding för dessa event, och ett mål är att sex Parleys äger rum runtom i Sverige under 2016."

till: "Partiet ska uppmuntra och hjälpa till vid arrangerande av regionala konferenser med fokus både på utbildning och sociala aktiviteter. Partiet ska centralt stödja dessa evenemang genom att pusha för crowdfunding av dem, och ett mål är att minst sex evenemang äger rum runtom i Sverige under 2016."
Jag bryr mig inte nämnvärt om vad konferenserna ska kallas, och det kan finnas en poäng i att använda mer lättförståeliga begrepp.
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 18:10
Inte uppkopplad
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 18:10
Inte uppkopplad
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2015-10-30 klockan 18:24.
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 18:12
Inte uppkopplad
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2015-10-30 klockan 18:25.
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 18:14
Inte uppkopplad
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2015-10-30 klockan 18:25.
Raderat inlägg (dolt)
Mötespresidiets avatar
2015-10-30, 18:15
Inte uppkopplad
Senast redigerad av Mötespresidiet den 2015-10-30 klockan 18:25.
Raderat inlägg (dolt)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com