Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet

Piratpartiets principprogram deklarerar tydligt partiets principer, prioriteringar och vissa målsättningar samt förståelse av omvärlden och trender i tiden. Däremot saknar programmet en tydligt visionär del.

Jag har valt att låta varje stycke vara ett separat yrkande. Därmed bör styrelsen efter omröstning göra de redaktionella ändringar i numrering etc som blir nödvändiga innan infogning i principprogrammet.

Därför yrkar jag att Piratpartiets principprogram revideras genom att följande texter läggs till slutet av principprogrammet:


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:MattiasR

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: MattiasR Yrkande B01-Y12 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att i Piratpartiets principprogram lägga till ett nytt kapitel 4 med rubriken "Piratpartiets vision - en tro på framtiden", och texten:

"Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att en teknisk utveckling som sätter delaktighet, mänskliga relationer och fritt utbyte av kunskap i centrum kan leda till en bättre framtid. Genom att stimulera till sådan utveckling och utnyttja dess potential så kan vi bygga ett framtidssamhälle där människors möjligheter och friheter att delta i samhället står i centrum. Vi tror att framtidssamhället kommer vara starkt präglat av den deltagandekultur som i stor utsträckning manifesterats på Internet.

4.1 Teknisk utveckling öppnar möjligheter

Teknisk utveckling ger oss möjligheter att förändra samhället till det bättre. Vi måste utnyttja dessa möjligheter och medvetet forma teknikens användning för att bygga det samhälle vi vill ha, utifrån de principer angivna i detta dokument. Det går inte att blicka bakåt och hoppas att den tekniska utvecklingen ska avstanna; istället bejakar vi utvecklingen och vill styra den i en riktning som gynnar vår vision för samhället.

Teknik är aldrig i sig själv neutral, men dess utveckling öppnar möjligheter för att förändra samhället i positiv riktning, såväl som negativ sådan. Vi vill omfamna de positiva möjligheterna, så att de kan förstärka det centrala i samhället - ett mänskligt, kulturellt och socialt växande.

4.2 Decentralisering skapar maktdelning

Genom decentraliserade strukturer delas makten i samhället mellan deltagande nätverk och individer. Decentraliserade strukturer är hållbara, effektiva och demokratiska. En balans mellan decentralisering och centralisering behövs självklart, men vår vision är att decentraliserade strukturer ska vara normen i framtidens samhälle. En viktig del av denna kamp är att bekämpa olika skadliga monopol.

Decentraliserade strukturer är beroende av vissa mer centraliserade strukturer, men vilka nätverk som antar vilken form avgör mycket. De nätverk som utövar makt över människors liv bör vara decentraliserade för att stärka individernas möjlighet till deltagande.

4.3 Samhället består av nätverk och individer

Gamla ideologier och partier har placerat nationen, klassen, kärnfamiljen eller individen som samhällets grundvalar. Vi tror att människan är en social varelse och därför har sin naturliga hemvist i olika former av nätverk. Individer som bildar svärmar löser tillfälliga problem eller åstadkommer specifika insatser, för att sedan upplösa svärmen efteråt. Människor som vill dela sina liv med varandra och uppfostra barn tillsammans bildar familjer. Personer som vill åstadkomma långvarig politisk förändring går samman i partier.

Piratpartiet tror att individen själv är bäst lämpad att bedöma konsekvenserna av sina val och nätverksanslutningar. Individen står sålunda i centrum för sina vägval. Även om vi bejakar det sociala och för oss människor nödvändiga i att bilda nätverk är det viktigt att detta sker på frivillig väg; varje individ har en oinskränkt rätt till sin kropp och sitt sinne - sin integritet.

4.4 Transparens och öppenhet

Vi tror på ett samhälle där människor och nätverk har möjlighet att påverka och delta. Detta säkerställs genom transparens för makthavande nätverk; vi vill säkra en fri och stark oberoende journalistik, vidsträckt skydd för visselblåsare och rätt till anonym kommunikation.

Med fri och öppen mjuk- och hårdvara ges användaren av en dator makten över den, vilket säkerställer att användaren har makt över sitt liv och sina interaktioner, samt skyddar den från ingrepp från den som annars kontrollerat datorn. Fri och öppen mjuk- och hårdvara präglas dessutom av en kultur av deltagande och samarbete, en kultur vi vill uppmuntra.

Vår princip är att ju mer makt en individ eller ett nätverk besitter, desto mer transparent ska dess maktutövning vara.

4.5 Rättssäkerhet

Genom god rättssäkerhet säkerställs möjligheterna för människor att deltaga i samhället. Rättssäkerheten skyddar människor och nätverk från övergrepp från statens och andra makthavares sida. På så sätt garanteras allas möjlighet att delta i samhällslivet utan att frukta repressalier från olika makthavare.

I ett rättssäkert samhälle ska ingen övervakas utan proportionerlig misstanke, häktning ska ske under humanitära former och inga lagar som närmar sig tankeförbud ska förekomma. Utan rättssäkerhet så inskränker människor sitt handlingsutrymme, därför att de fruktar orättvis behandling från makthavare; en behandling de inte kan bestrida utan stark rättssäkerhet.

4.6 Deltagarsamhället

Piratpartiet tror på ett samhälle präglat av deltagande och delaktighet. Vi tror på människors förmåga att bilda frivilliga grupper för att göra olika former av projekt och insatser. Tack vare Internet kan dessa vara globala och decentraliserade. Vi ser wikipedia och linux som tecken i tiden och tror på en framtid där människor svärmar kring uppgifter för att lösa dem gemensamt. Vi tror på en kulturell sfär där människor gemensamt skapar, distribuerar, tolkar och omskapar olika kulturella yttringar. Vi tror på ett politiskt samtal där människor deltar och diskuterar med varandra. Vi tror på en ekonomisk sfär där människor går samman i lagom stora nätverk för att realisera sina idéer."


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B01-Y01 (Jämkad med yrkande B01-Y08)
Av: MattiasR
Tillbakadraget yrkande B01-Y11 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: anderserk


Tillbakadraget yrkande B01-Y02 (Jämkad med yrkande B01-Y09)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B01-Y03 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B01-Y04 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B01-Y05 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B01-Y06 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B01-Y07 (Tillbakadraget)
Av: MattiasR


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B01-Y10 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Anton Nordenfur


Av: MattiasR Yrkande B01-Y12 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att medlemsmötet beslutar att i Piratpartiets principprogram lägga till ett nytt kapitel 4 med rubriken "Piratpartiets vision - en tro på framtiden", och texten:

"Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att en teknisk utveckling som sätter delaktighet, mänskliga relationer och fritt utbyte av kunskap i centrum kan leda till en bättre framtid. Genom att stimulera till sådan utveckling och utnyttja dess potential så kan vi bygga ett framtidssamhälle där människors möjligheter och friheter att delta i samhället står i centrum. Vi tror att framtidssamhället kommer vara starkt präglat av den deltagandekultur som i stor utsträckning manifesterats på Internet.

4.1 Teknisk utveckling öppnar möjligheter

Teknisk utveckling ger oss möjligheter att förändra samhället till det bättre. Vi måste utnyttja dessa möjligheter och medvetet forma teknikens användning för att bygga det samhälle vi vill ha, utifrån de principer angivna i detta dokument. Det går inte att blicka bakåt och hoppas att den tekniska utvecklingen ska avstanna; istället bejakar vi utvecklingen och vill styra den i en riktning som gynnar vår vision för samhället.

Teknik är aldrig i sig själv neutral, men dess utveckling öppnar möjligheter för att förändra samhället i positiv riktning, såväl som negativ sådan. Vi vill omfamna de positiva möjligheterna, så att de kan förstärka det centrala i samhället - ett mänskligt, kulturellt och socialt växande.

4.2 Decentralisering skapar maktdelning

Genom decentraliserade strukturer delas makten i samhället mellan deltagande nätverk och individer. Decentraliserade strukturer är hållbara, effektiva och demokratiska. En balans mellan decentralisering och centralisering behövs självklart, men vår vision är att decentraliserade strukturer ska vara normen i framtidens samhälle. En viktig del av denna kamp är att bekämpa olika skadliga monopol.

Decentraliserade strukturer är beroende av vissa mer centraliserade strukturer, men vilka nätverk som antar vilken form avgör mycket. De nätverk som utövar makt över människors liv bör vara decentraliserade för att stärka individernas möjlighet till deltagande.

4.3 Samhället består av nätverk och individer

Gamla ideologier och partier har placerat nationen, klassen, kärnfamiljen eller individen som samhällets grundvalar. Vi tror att människan är en social varelse och därför har sin naturliga hemvist i olika former av nätverk. Individer som bildar svärmar löser tillfälliga problem eller åstadkommer specifika insatser, för att sedan upplösa svärmen efteråt. Människor som vill dela sina liv med varandra och uppfostra barn tillsammans bildar familjer. Personer som vill åstadkomma långvarig politisk förändring går samman i partier.

Piratpartiet tror att individen själv är bäst lämpad att bedöma konsekvenserna av sina val och nätverksanslutningar. Individen står sålunda i centrum för sina vägval. Även om vi bejakar det sociala och för oss människor nödvändiga i att bilda nätverk är det viktigt att detta sker på frivillig väg; varje individ har en oinskränkt rätt till sin kropp och sitt sinne - sin integritet.

4.4 Transparens och öppenhet

Vi tror på ett samhälle där människor och nätverk har möjlighet att påverka och delta. Detta säkerställs genom transparens för makthavande nätverk; vi vill säkra en fri och stark oberoende journalistik, vidsträckt skydd för visselblåsare och rätt till anonym kommunikation.

Med fri och öppen mjuk- och hårdvara ges användaren av en dator makten över den, vilket säkerställer att användaren har makt över sitt liv och sina interaktioner, samt skyddar den från ingrepp från den som annars kontrollerat datorn. Fri och öppen mjuk- och hårdvara präglas dessutom av en kultur av deltagande och samarbete, en kultur vi vill uppmuntra.

Vår princip är att ju mer makt en individ eller ett nätverk besitter, desto mer transparent ska dess maktutövning vara.

4.5 Rättssäkerhet

Genom god rättssäkerhet säkerställs möjligheterna för människor att deltaga i samhället. Rättssäkerheten skyddar människor och nätverk från övergrepp från statens och andra makthavares sida. På så sätt garanteras allas möjlighet att delta i samhällslivet utan att frukta repressalier från olika makthavare.

I ett rättssäkert samhälle ska ingen övervakas utan proportionerlig misstanke, häktning ska ske under humanitära former och inga lagar som närmar sig tankeförbud ska förekomma. Utan rättssäkerhet så inskränker människor sitt handlingsutrymme, därför att de fruktar orättvis behandling från makthavare; en behandling de inte kan bestrida utan stark rättssäkerhet.

4.6 Deltagarsamhället

Piratpartiet tror på ett samhälle präglat av deltagande och delaktighet. Vi tror på människors förmåga att bilda frivilliga grupper för att göra olika former av projekt och insatser. Tack vare Internet kan dessa vara globala och decentraliserade. Vi ser wikipedia och linux som tecken i tiden och tror på en framtid där människor svärmar kring uppgifter för att lösa dem gemensamt. Vi tror på en kulturell sfär där människor gemensamt skapar, distribuerar, tolkar och omskapar olika kulturella yttringar. Vi tror på ett politiskt samtal där människor deltar och diskuterar med varandra. Vi tror på en ekonomisk sfär där människor går samman i lagom stora nätverk för att realisera sina idéer."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringTillbakadraget yrkande B01-Y08 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Tillbakadraget yrkande B01-Y09 (Bortröstad)
Av: Mikael Ståldal


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #296900
Standard Sv: B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet - 2017-04-20, 17:39

Hej!

Innan jag tar ställning till själva förslaget vill jag påpeka att yrkanden är skrivna på ett sätt som inte gör det som jag tror är tanken. Det kan låta petigt, men vi måste alla vara överens om vad förslaget är innan vi röstar.

Jag föreslår därför att den som vill yrka på en förändring i principprogrammet gör det enligt följande form:

En förändring av programmet:

"att i Piratpartiets principprogram del 1.1 ändra 'Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och gälla oavsett arbetsgivare.' till 'Piratpartiet anser att den fria kommunikationen ska fredas och att glass ska delas ut till alla medier och gälla oavsett arbetsgivare.'"

Ett tillägg i programmet mitt i ett existerande kapitel:

"att i Piratpartiets principprogram del 1.2 i slutet lägga till det nya stycket 'Sist men inte minst stöttar och uppmuntrar partiet all produktion av chokladglass.'"

Ett tillägg i programmet i ett nytt kapitel:

"att i Piratpartiets principprogram lägga till ett nytt kapitel 4 med rubriken 'Chokladglass är det bästa som finns', och texten: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut ac accumsan eros. Phasellus at aliquet tellus. Proin vehicula tortor non tellus faucibus molestie. Phasellus at aliquam risus, et dapibus diam. Praesent euismod auctor mi, elementum interdum metus tempus vitae. Nulla rutrum blandit aliquet. Donec a lorem velit. Vestibulum eget vehicula justo. Suspendisse neque risus, commodo cursus bibendum sed, viverra eget sapien. Fusce eget sapien quis arcu gravida tincidunt.'"

Observera att ett sådant kapitel även bör inkludera sina underkapitel (4.1, 4.2 osv) direkt i ursprungsyrkandet om det är viktigt att dessa ingår i det färdiga antagna förslaget. Risken finns annars att delar kommer med men inte andra, och att slutresultatet blir inkomplett.

Säg gärna till om något är otydligt, så hjälper jag jättegärna till att formulera bra yrkanden!

(Hela principprogrammet som det ser ut nu går att läsa här.)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén, Magnus Andersson, Peter Löfgren, stenssok


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Magnus Andersson Inte uppkopplad
 
Magnus Anderssons avatar
 
Inlägg: 153
Reg.datum: May 2014

Länk: #297065
Standard Sv: B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet - 2017-04-23, 10:42

Jag håller helt och fullt med Anton i hens kommentar om motionen. Som det ser ut idag så är det inget en fungerande motion då varje yrkande enbart är en textmassa som inte säger något om vad som mötet ska ta ställning till utan enbart en textmassa.

Så, för att det ska bli något som mötet ska kunna ta ställning till, så föreslår jag motionären (eller någon annan som vill ställa sig bakom denna motion) att lägga ett yrkande i detta format:

Citat:
medlemsmötet beslutar att i Piratpartiets principprogram lägga till ett nytt kapitel 4 med rubriken "Piratpartiets vision - en tro på framtiden", och texten:

"Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att många av samhällets problem kan lösas genom en kombination av teknisk utveckling och politisk vilja. Genom att medvetet använda den tekniska utvecklingen för att stärka människors möjligheter och friheter att delta i samhället kan vi bygga ett samhälle för framtiden.

4.1 Teknisk utveckling öppnar möjligheter
Teknisk utveckling ger oss möjligheter att förändra samhället till det bättre. Vi måste utnyttja dessa möjligheter och medvetet forma teknikens användning för att bygga det samhälle vi vill ha. Det går inte att blicka bakåt och hoppas att den tekniska utvecklingen ska avstanna; istället bejakar vi utvecklingen och vill stödja den.

4.2 Decentralisering skapar maktdelning
Genom decentraliserade strukturer delas makten i samhället mellan deltagande nätverk och individer. Decentraliserade strukturer är hållbara, effektiva och demokratiska. Centralisering har sin plats även i framtiden, men vår vision är att decentraliserade strukturer ska vara normen i framtidens samhälle. En viktig del av denna kamp är att bekämpa olika skadliga monopol.

4.3 Samhället består av nätverk och individer
Gamla ideologier och partier har placerat nationen, klassen, familjen eller individen som samhällets grundvalar. Vi anser istället att temporärt avgränsade nätverk är människans naturliga tillvaro . Individer som bildar svärmar löser tillfälliga problem eller åstadkommer specifika insatser, för att sedan upplösa svärmen efteråt. Piratpartiet tror att individen själv är bäst lämpad att bedöma konsekvenserna av sina val och nätverksanslutningar. Individen står sålunda i centrum för sina vägval. Även om vi bejakar det sociala och för oss människor nödvändiga i att bilda nätverk är det viktigt att detta sker på frivillig väg; varje individ har en oinskränkt rätt till sin kropp och sitt sinne - sin integritet.

4.4 Transparens och öppenhet
Vi tror på ett samhälle där människor och nätverk har möjlighet att påverka och delta. Detta säkerställs genom transparens för makthavande nätverk; vi vill säkra en fri och stark oberoende journalistik, vidsträckt skydd för visselblåsare och rätt till anonym kommunikation.
Med fri och öppen mjuk- och hårdvara ges användaren av en dator makten över den, vilket säkerställer att användaren har makt över sitt liv och sina interaktioner, samt skyddar den från ingrepp från den som annars kontrollerat datorn. Fri och öppen mjuk- och hårdvara präglas dessutom av en kultur av deltagande och samarbete, en kultur vi vill uppmuntra.
Vår princip är att ju mer makt en individ eller ett nätverk besitter, desto mer transparent ska dess maktutövning vara.

4.5 Rättssäkerhet
Genom god rättssäkerhet säkerställs möjligheterna för människor att deltaga i samhället. Rättssäkerheten skyddar människor och nätverk från övergrepp från statens och andra makthavares sida. På så sätt garanteras allas möjlighet att delta i samhällslivet utan att frukta repressalier från olika makthavare.

4.6 Deltagarsamhället
Piratpartiet tror på ett samhälle präglat av deltagande och delaktighet. Vi tror på människors förmåga att bilda frivilliga grupper för att göra olika former av projekt och insatser. Vi ser wikipedia och linux som tecken i tiden och tror på en framtid där människor svärmar kring uppgifter för att lösa dem gemensamt. Vi tror på en kulturell sfär där människor gemensamt skapar, distribuerar, tolkar och omskapar olika kulturella yttringar. Vi tror på ett politiskt samtal där människor deltar och diskuterar med varandra. Vi tror på en ekonomisk sfär där människor går samman i lagom stora nätverk för att realisera sina idéer."
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Magnus Andersson  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2017-03-20, 15:45
Inte uppkopplad
Sv: B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet -
Raderat inlägg (dolt)
2017-04-16, 19:51 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B01-Y08:
att "4. Piratpartiets vision - en tro på framtiden
Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att många av samhällets problem kan lösas genom en kombination av teknisk utveckling och politisk vilja. Genom att medvetet använda den tekniska utvecklingen för att stärka människors möjligheter och friheter att delta i samhället kan vi bygga ett samhälle för framtiden."
Med tanke på de miljö- och resursproblem som mänskligheten idag står inför är det inte ansvarigt eller rimligt att tala om överflöd. Vi kan inte räkna med att se något överflöd inom en överskådlig framtid.
2017-04-16, 19:53 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B01-Y09:
att "4.1 Teknisk utveckling öppnar möjligheter
Teknisk utveckling ger oss möjligheter att förändra samhället till det bättre. Vi måste utnyttja dessa möjligheter och medvetet forma teknikens användning för att bygga det samhälle vi vill ha. Det går inte att blicka bakåt och hoppas att den tekniska utvecklingen ska avstanna; istället bejakar vi utvecklingen och vill stödja den."
Med tanke på de miljö- och resursproblem som mänskligheten idag står inför är det inte ansvarigt eller rimligt att tala om överflöd. Vi kan inte räkna med att se något överflöd inom en överskådlig framtid.
2017-04-16, 20:01 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B01-Y04:
att "4.3 Samhället består av nätverk och individer
Gamla ideologier och partier har placerat nationen, klassen, familjen eller individen som samhällets grundvalar. Vi anser istället att temporärt avgränsade nätverk är människans naturliga tillvaro . Individer som bildar svärmar löser tillfälliga problem eller åstadkommer specifika insatser, för att sedan upplösa svärmen efteråt. Piratpartiet tror att individen själv är bäst lämpad att bedöma konsekvenserna av sina val och nätverksanslutningar. Individen står sålunda i centrum för sina vägval. Även om vi bejakar det sociala och för oss människor nödvändiga i att bilda nätverk är det viktigt att detta sker på frivillig väg; varje individ har en oinskränkt rätt till sin kropp och sitt sinne - sin integritet."
Svärmar för att lösa tillfälliga problem eller åstadkomma specifika insatser i all ära, men jag tycker det är att gå för långt att reducera människans hela sociala liv till detta.
2017-04-16, 21:36 #7
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B01-Y01 till fördel för B01-Y08.

Mitt bortjämkade B01-Y01:
"4. Piratpartiets vision - en tro på framtiden
Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att många av samhällets problem kan lösas genom en kombination av teknisk utveckling och politisk vilja. Genom att medvetet använda den tekniska utvecklingen för att stärka människors möjligheter och friheter att delta i samhället kan vi bygga ett samhälle för framtiden. Vi tror på ett samhälle präglat av deltagande och överflöd."

B01-Y08, som jag tycker bättre om:
"4. Piratpartiets vision - en tro på framtiden
Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att många av samhällets problem kan lösas genom en kombination av teknisk utveckling och politisk vilja. Genom att medvetet använda den tekniska utvecklingen för att stärka människors möjligheter och friheter att delta i samhället kan vi bygga ett samhälle för framtiden."


Mikael har helt rätt i att visionen om överflöd är väl mycket av en vision.
2017-04-16, 21:37 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B01-Y02 till fördel för B01-Y09.

Mitt bortjämkade B01-Y02:
"4.1 Teknisk utveckling öppnar möjligheter
Teknisk utveckling ger oss möjligheter att förändra samhället till det bättre. Vi måste utnyttja dessa möjligheter och medvetet forma teknikens användning för att bygga det samhälle vi vill ha. Det går inte att blicka bakåt och hoppas att den tekniska utvecklingen ska avstanna; istället bejakar vi utvecklingen och vill stödja den. Vi tror på att teknisk utveckling ger oss möjlighet att ta oss bortom fördelningens värld genom skapat överflöd."

B01-Y09, som jag tycker bättre om:
"4.1 Teknisk utveckling öppnar möjligheter
Teknisk utveckling ger oss möjligheter att förändra samhället till det bättre. Vi måste utnyttja dessa möjligheter och medvetet forma teknikens användning för att bygga det samhälle vi vill ha. Det går inte att blicka bakåt och hoppas att den tekniska utvecklingen ska avstanna; istället bejakar vi utvecklingen och vill stödja den."
2017-04-16, 21:38 #9
Inte uppkopplad
Sv: B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet -
Citat:
Ursprungligen postat av Mikael Ståldal Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B01-Y04:
att "4.3 Samhället består av nätverk och individer
Gamla ideologier och partier har placerat nationen, klassen, familjen eller individen som samhällets grundvalar. Vi anser istället att temporärt avgränsade nätverk är människans naturliga tillvaro . Individer som bildar svärmar löser tillfälliga problem eller åstadkommer specifika insatser, för att sedan upplösa svärmen efteråt. Piratpartiet tror att individen själv är bäst lämpad att bedöma konsekvenserna av sina val och nätverksanslutningar. Individen står sålunda i centrum för sina vägval. Även om vi bejakar det sociala och för oss människor nödvändiga i att bilda nätverk är det viktigt att detta sker på frivillig väg; varje individ har en oinskränkt rätt till sin kropp och sitt sinne - sin integritet."
Svärmar för att lösa tillfälliga problem eller åstadkomma specifika insatser i all ära, men jag tycker det är att gå för långt att reducera människans hela sociala liv till detta.
Ja, kanske är det just begreppet "temporalt avgränsade" som ställer till det. Även familjen är ju i någon mening en svärm, även om det är en väldigt beständig sådan, till exempel. Kan man lägga till någon mening som vidgar svärmtänkandet till att bli mer nyanserat i yrkandet?
2017-04-18, 18:00 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B01-Y08:
att "4. Piratpartiets vision - en tro på framtiden
Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att många av samhällets problem kan lösas genom en kombination av teknisk utveckling och politisk vilja. Genom att medvetet använda den tekniska utvecklingen för att stärka människors möjligheter och friheter att delta i samhället kan vi bygga ett samhälle för framtiden."
It is never the technological advancement or political will in of itself which drives a society forward. The use of technology or political will is in itself neutral. The goals of those using these tools are what define the direction of a society.

I think it therefore would be better for a vision to speak of our aspirations for a healthy society by stimulating participation and discussion in our society on many different levels and through many different forms.

It is our diversity of means of expressions and rapid dissemination of these ideas which can shape our society. So a technological means should not be placed above other forms but should be one of the forms we can use.
2017-04-18, 18:05 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B01-Y03:
att "4.2 Decentralisering skapar maktdelning
Genom decentraliserade strukturer delas makten i samhället mellan deltagande nätverk och individer. Decentraliserade strukturer är hållbara, effektiva och demokratiska. Centralisering har sin plats även i framtiden, men vår vision är att decentraliserade strukturer ska vara normen i framtidens samhälle. En viktig del av denna kamp är att bekämpa olika skadliga monopol."
Neither decentralisation nor centralisation is better. You require these to be in balance.

Too much centralisation will indeed lead to a feeling of not having a say in society. But too much decentralisation will mean that no decision is ever made because the discussion never ends.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-20, 17:41 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B01-Y10:
att medlemsmötet ger partistyrelsen befogenhet att uppdatera numrering och ordning av kapitel och stycken i principprogrammet.
Detta gör att vi har en backupplan om det t ex blir så att mötet antar stycken som heter 4, 4.1 och 4.3 men inte 4.2. Då kan styrelsen byta numreringen att bli mer logisk.

Det ger också (eventuellt mer kontroversiellt) partistyrelsen rätten att flytta om i ordningen vid behov, exempelvis lägga 4.2 före 4.1 om det flyter på bättre. Sådant görs bättre av en redaktionsgrupp i efterhand än direkt av medlemsmötet.
anderserks avatar
2017-04-21, 20:13 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B01-Y08:
att "4. Piratpartiets vision - en tro på framtiden
Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att många av samhällets problem kan lösas genom en kombination av teknisk utveckling och politisk vilja. Genom att medvetet använda den tekniska utvecklingen för att stärka människors möjligheter och friheter att delta i samhället kan vi bygga ett samhälle för framtiden."
Framtidstro i största allmänhet är ingen vision att tala om, tycker jag, den kan ju fyllas med vad som helst. Liksom politisk vilja. Om det handlar om en deterministisk tro att allt ordnar sej oavsett riktning så ogillar jag detta eftersom det tar ifrån oss förmågan att skapa en framtid vi vill ha.

Det konkreta jag ser handlar om den tekniska utvecklingen. Om vi ska anse att all teknisk utveckling är av godo, och att problem bäst löses med tekniska medel så ogillar jag detta. Det är för mej en rest av industrisamhällets syn på framsteg, som handlar om yttre fixanden och ökad produktion, medan våra social och kulturella brister negligerats. Jag vill se ett mänskligt, kulturellt och socialt växande i centrum, där en teknik som inte passiviserar oss är ett av flera hjälpmedel. Nuvarande skrivning om teknik i principprogrammet är OK. Varför försämra en bra skrivning vi redan har?
anderserks avatar
2017-04-21, 20:26 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B01-Y11:
att Meningen i principprogrammet " Detta är resultatet av en teknisk utveckling som sätter mänskliga relationer i centrum".

byts ut mot: "Piratpartiet slår vakt om en teknisk utveckling som sätter mänskliga relationer och fritt utbyte av kunskap i centrum".
I stället för en föreslagen skrivning där vi pratar allmänt om framtiden och politisk vilja, kryddad med vad som kan tolkas som ett okritiskt omfattande av all teknik ( talet om medveten teknikanvändning säger heller inget om vilken teknik vi vill ha och vad vi vill ha tekniken till.)

Jag föreslår ett minder förtydligande av en befintlig mening. Tillför att vi vill främja en specifik teknik, inte bara beskriva vad som hänt, och lägga in kunskapen i denna mening också.
anderserks avatar
2017-04-21, 20:36 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B01-Y09:
att "4.1 Teknisk utveckling öppnar möjligheter
Teknisk utveckling ger oss möjligheter att förändra samhället till det bättre. Vi måste utnyttja dessa möjligheter och medvetet forma teknikens användning för att bygga det samhälle vi vill ha. Det går inte att blicka bakåt och hoppas att den tekniska utvecklingen ska avstanna; istället bejakar vi utvecklingen och vill stödja den."
Se kommentar och alternativ till föregående yrkande: Inte heller här nämns vilken teknik vi gillar och vad vi vill ha den till. Vilken medvetenhet vi vill ha när vi använder teknik. Att "tro på den tekniska utvecklingen" är i min värld ett uttryck för ett passerat industrisamhälles fixering vid yttre manipulation av natur och människor, som givit oss en cocktail av både utmärkta och meningslösa eller farliga ting och system. Som vi själva så klokt säger i nuvarande principprogam handlar det om vad man ska ha tekniken till. Uttryckligen talar vi om att sätta mänskliga relationer i centrum och vi talar också om den fria kunskapen. Där ligger vårt centrum, väl? Varför ludda till det med skrivningar som verkar attackera nån strågubbe som "hoppas att utvecklingen ska avstanna". Vem gör det?
anderserks avatar
2017-04-21, 20:40 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B01-Y05:
att "4.4 Transparens och öppenhet
Vi tror på ett samhälle där människor och nätverk har möjlighet att påverka och delta. Detta säkerställs genom transparens för makthavande nätverk; vi vill säkra en fri och stark oberoende journalistik, vidsträckt skydd för visselblåsare och rätt till anonym kommunikation.
Med fri och öppen mjuk- och hårdvara ges användaren av en dator makten över den, vilket säkerställer att användaren har makt över sitt liv och sina interaktioner, samt skyddar den från ingrepp från den som annars kontrollerat datorn. Fri och öppen mjuk- och hårdvara präglas dessutom av en kultur av deltagande och samarbete, en kultur vi vill uppmuntra.
Vår princip är att ju mer makt en individ eller ett nätverk besitter, desto mer transparent ska dess maktutövning vara."
Rätt OK, texten kunde platsa under ett avsnitt om internetpolitik, vilket vi borde ha.
anderserks avatar
2017-04-21, 20:48 #17
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B01-Y06:
att "4.5 Rättssäkerhet
Genom god rättssäkerhet säkerställs möjligheterna för människor att deltaga i samhället. Rättssäkerheten skyddar människor och nätverk från övergrepp från statens och andra makthavares sida. På så sätt garanteras allas möjlighet att delta i samhällslivet utan att frukta repressalier från olika makthavare."
Här borde vi kunna spä på med massa konkreta förslag, att ha ett avsnitt om rättssäkerhet är nog en bra idé. Det kan handla om att fimpa våra tortyrliknande häktningsregler, förbjuda ingrepp och störande av kommunikation för icke misstänkta, tona ner all lagstiftning om att förbjuda förberedelser av olika slag, när det börjar närma sej tankeförbud. Krav på att informera och ersätta folk som varit övervakade utan resultat mm. Utöver våra kända idéer kring integritet.
anderserks avatar
2017-04-21, 20:51 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B01-Y07:
att "4.6 Deltagarsamhället
Piratpartiet tror på ett samhälle präglat av deltagande och delaktighet. Vi tror på människors förmåga att bilda frivilliga grupper för att göra olika former av projekt och insatser. Vi ser wikipedia och linux som tecken i tiden och tror på en framtid där människor svärmar kring uppgifter för att lösa dem gemensamt. Vi tror på en kulturell sfär där människor gemensamt skapar, distribuerar, tolkar och omskapar olika kulturella yttringar. Vi tror på ett politiskt samtal där människor deltar och diskuterar med varandra. Vi tror på en ekonomisk sfär där människor går samman i lagom stora nätverk för att realisera sina idéer."
Ser bra ut. Kanske skulle nämnas att dessa grupper också kan vara globala, tack vare Nätet, en individuell decentraliserad globalisering är ett medel för gemensamt växande, tolerans och ansvar.
anderserks avatar
2017-04-21, 20:56 #19
Inte uppkopplad
Sv: B01: Principprogrammet: Tillägg av visionär del i principprogrammet -
Motionen innehåller en del godis tycker jag. Tunt och tveksamt om allmän "framtidstro" och luddig "teknikoptimism" i de första attsatserna, där vi har bättre skrivningar i befintliga programmet, men flera viktiga saker mot slutet, där de konkreta texterna kanske kunde modifieras och kortas ibland om det ska in i principprogrammet.
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 10:51 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B01-Y06:
att "4.5 Rättssäkerhet
Genom god rättssäkerhet säkerställs möjligheterna för människor att deltaga i samhället. Rättssäkerheten skyddar människor och nätverk från övergrepp från statens och andra makthavares sida. På så sätt garanteras allas möjlighet att delta i samhällslivet utan att frukta repressalier från olika makthavare."
Bra att uttryckligen stödja rättssäkerhet i principprogrammet! Grundsyftet med myndigheterna är att personer inte ska skada eller skrämma varandra. Myndigheterna måste då hindras att utan uttryckligt lagstöd skrämma eller skada personer, för att överhuvudtaget ha mening och existensberättigande.
2017-04-23, 13:14 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B01-Y12:
att medlemsmötet beslutar att i Piratpartiets principprogram lägga till ett nytt kapitel 4 med rubriken "Piratpartiets vision - en tro på framtiden", och texten:

"Piratpartiet bejakar framtiden. Vi tror att en teknisk utveckling som sätter delaktighet, mänskliga relationer och fritt utbyte av kunskap i centrum kan leda till en bättre framtid. Genom att stimulera till sådan utveckling och utnyttja dess potential så kan vi bygga ett framtidssamhälle där människors möjligheter och friheter att delta i samhället står i centrum. Vi tror att framtidssamhället kommer vara starkt präglat av den deltagandekultur som i stor utsträckning manifesterats på Internet.

4.1 Teknisk utveckling öppnar möjligheter

Teknisk utveckling ger oss möjligheter att förändra samhället till det bättre. Vi måste utnyttja dessa möjligheter och medvetet forma teknikens användning för att bygga det samhälle vi vill ha, utifrån de principer angivna i detta dokument. Det går inte att blicka bakåt och hoppas att den tekniska utvecklingen ska avstanna; istället bejakar vi utvecklingen och vill styra den i en riktning som gynnar vår vision för samhället.

Teknik är aldrig i sig själv neutral, men dess utveckling öppnar möjligheter för att förändra samhället i positiv riktning, såväl som negativ sådan. Vi vill omfamna de positiva möjligheterna, så att de kan förstärka det centrala i samhället - ett mänskligt, kulturellt och socialt växande.

4.2 Decentralisering skapar maktdelning

Genom decentraliserade strukturer delas makten i samhället mellan deltagande nätverk och individer. Decentraliserade strukturer är hållbara, effektiva och demokratiska. En balans mellan decentralisering och centralisering behövs självklart, men vår vision är att decentraliserade strukturer ska vara normen i framtidens samhälle. En viktig del av denna kamp är att bekämpa olika skadliga monopol.

Decentraliserade strukturer är beroende av vissa mer centraliserade strukturer, men vilka nätverk som antar vilken form avgör mycket. De nätverk som utövar makt över människors liv bör vara decentraliserade för att stärka individernas möjlighet till deltagande.

4.3 Samhället består av nätverk och individer

Gamla ideologier och partier har placerat nationen, klassen, kärnfamiljen eller individen som samhällets grundvalar. Vi tror att människan är en social varelse och därför har sin naturliga hemvist i olika former av nätverk. Individer som bildar svärmar löser tillfälliga problem eller åstadkommer specifika insatser, för att sedan upplösa svärmen efteråt. Människor som vill dela sina liv med varandra och uppfostra barn tillsammans bildar familjer. Personer som vill åstadkomma långvarig politisk förändring går samman i partier.

Piratpartiet tror att individen själv är bäst lämpad att bedöma konsekvenserna av sina val och nätverksanslutningar. Individen står sålunda i centrum för sina vägval. Även om vi bejakar det sociala och för oss människor nödvändiga i att bilda nätverk är det viktigt att detta sker på frivillig väg; varje individ har en oinskränkt rätt till sin kropp och sitt sinne - sin integritet.

4.4 Transparens och öppenhet

Vi tror på ett samhälle där människor och nätverk har möjlighet att påverka och delta. Detta säkerställs genom transparens för makthavande nätverk; vi vill säkra en fri och stark oberoende journalistik, vidsträckt skydd för visselblåsare och rätt till anonym kommunikation.

Med fri och öppen mjuk- och hårdvara ges användaren av en dator makten över den, vilket säkerställer att användaren har makt över sitt liv och sina interaktioner, samt skyddar den från ingrepp från den som annars kontrollerat datorn. Fri och öppen mjuk- och hårdvara präglas dessutom av en kultur av deltagande och samarbete, en kultur vi vill uppmuntra.

Vår princip är att ju mer makt en individ eller ett nätverk besitter, desto mer transparent ska dess maktutövning vara.

4.5 Rättssäkerhet

Genom god rättssäkerhet säkerställs möjligheterna för människor att deltaga i samhället. Rättssäkerheten skyddar människor och nätverk från övergrepp från statens och andra makthavares sida. På så sätt garanteras allas möjlighet att delta i samhällslivet utan att frukta repressalier från olika makthavare.

I ett rättssäkert samhälle ska ingen övervakas utan proportionerlig misstanke, häktning ska ske under humanitära former och inga lagar som närmar sig tankeförbud ska förekomma. Utan rättssäkerhet så inskränker människor sitt handlingsutrymme, därför att de fruktar orättvis behandling från makthavare; en behandling de inte kan bestrida utan stark rättssäkerhet.

4.6 Deltagarsamhället

Piratpartiet tror på ett samhälle präglat av deltagande och delaktighet. Vi tror på människors förmåga att bilda frivilliga grupper för att göra olika former av projekt och insatser. Tack vare Internet kan dessa vara globala och decentraliserade. Vi ser wikipedia och linux som tecken i tiden och tror på en framtid där människor svärmar kring uppgifter för att lösa dem gemensamt. Vi tror på en kulturell sfär där människor gemensamt skapar, distribuerar, tolkar och omskapar olika kulturella yttringar. Vi tror på ett politiskt samtal där människor deltar och diskuterar med varandra. Vi tror på en ekonomisk sfär där människor går samman i lagom stora nätverk för att realisera sina idéer."
Detta yrkande följer mötesformalians praxis, enligt Magnus förslag om formulering.

De kommentarer som lämnats till ursprungsförslaget har lett till vissa förändringar.

* 4 och 4.1 har förlängts med vad som ska vara nyanseringar av teknikens roll i framtidssamhället. Min tanke är att vi vill betona att teknisk utveckling kommer ske och att en god politik syftar till att forma den och utnyttja den för att skapa det samhälle man har i sin vision. Utöver det ville jag betona att PP är ett parti som faktiskt blickar framåt, tänker på framtiden och dess utmaningar; till skillnad från många andra partier, som i bästa fall sitter fast i nuet och i sämsta fall i dåtid. (Med utgångspunkt i Jonas Norrbys och Anders Erkéus kommentarer)

* 4.2 har utökats med ett stycke som syftar till att visa att vi inte vill ha ren decentralisering, utan en balans mellan decentralisering och centralisering, samt vad syftet med att prioritera decentralisering är. (Med tanke på Jonas Norrbys kommentar)

* 4.3 har förändrats för att visa att nätverk är mer än svärmar. Tanken med 4.3 är egentligen att betona att människor är sociala varelser, och att socialitet tar sig uttryck i olika former av nätverk. Därför bör man utgå från att samhället består av många skiftande nätverk, som består av individer, snarare än t.ex. kärnfamiljer. (Här har jag försökt ta hänsyn till Mikael Ståldals kommentar)

* 4.5 har utökats med lite konkretiseringar av vad rättssäkerhet innebär och varför det är viktigt. (Utgår från Anders Erkéus kommentar)

Jag hoppas att jag tolkat era kommentarer rätt och att de förändringar jag gjort reflekterar era åsikter.
2017-04-23, 13:15 #22
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B01-Y07:
"4.6 Deltagarsamhället
Piratpartiet tror på ett samhälle präglat av deltagande och delaktighet. Vi tror på människors förmåga att bilda frivilliga grupper för att göra olika former av projekt och insatser. Vi ser wikipedia och linux som tecken i tiden och tror på en framtid där människor svärmar kring uppgifter för att lösa dem gemensamt. Vi tror på en kulturell sfär där människor gemensamt skapar, distribuerar, tolkar och omskapar olika kulturella yttringar. Vi tror på ett politiskt samtal där människor deltar och diskuterar med varandra. Vi tror på en ekonomisk sfär där människor går samman i lagom stora nätverk för att realisera sina idéer."
2017-04-23, 13:15 #23
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B01-Y06:
"4.5 Rättssäkerhet
Genom god rättssäkerhet säkerställs möjligheterna för människor att deltaga i samhället. Rättssäkerheten skyddar människor och nätverk från övergrepp från statens och andra makthavares sida. På så sätt garanteras allas möjlighet att delta i samhällslivet utan att frukta repressalier från olika makthavare."
2017-04-23, 13:15 #24
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B01-Y05:
"4.4 Transparens och öppenhet
Vi tror på ett samhälle där människor och nätverk har möjlighet att påverka och delta. Detta säkerställs genom transparens för makthavande nätverk; vi vill säkra en fri och stark oberoende journalistik, vidsträckt skydd för visselblåsare och rätt till anonym kommunikation.
Med fri och öppen mjuk- och hårdvara ges användaren av en dator makten över den, vilket säkerställer att användaren har makt över sitt liv och sina interaktioner, samt skyddar den från ingrepp från den som annars kontrollerat datorn. Fri och öppen mjuk- och hårdvara präglas dessutom av en kultur av deltagande och samarbete, en kultur vi vill uppmuntra.
Vår princip är att ju mer makt en individ eller ett nätverk besitter, desto mer transparent ska dess maktutövning vara."
2017-04-23, 13:15 #25
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B01-Y04:
"4.3 Samhället består av nätverk och individer
Gamla ideologier och partier har placerat nationen, klassen, familjen eller individen som samhällets grundvalar. Vi anser istället att temporärt avgränsade nätverk är människans naturliga tillvaro . Individer som bildar svärmar löser tillfälliga problem eller åstadkommer specifika insatser, för att sedan upplösa svärmen efteråt. Piratpartiet tror att individen själv är bäst lämpad att bedöma konsekvenserna av sina val och nätverksanslutningar. Individen står sålunda i centrum för sina vägval. Även om vi bejakar det sociala och för oss människor nödvändiga i att bilda nätverk är det viktigt att detta sker på frivillig väg; varje individ har en oinskränkt rätt till sin kropp och sitt sinne - sin integritet."
2017-04-23, 13:15 #26
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B01-Y03:
"4.2 Decentralisering skapar maktdelning
Genom decentraliserade strukturer delas makten i samhället mellan deltagande nätverk och individer. Decentraliserade strukturer är hållbara, effektiva och demokratiska. Centralisering har sin plats även i framtiden, men vår vision är att decentraliserade strukturer ska vara normen i framtidens samhälle. En viktig del av denna kamp är att bekämpa olika skadliga monopol."
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com