Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion B20: Ekonomipolitik: Piratpartiets ekonomiska politik

Piratpartiet tar till skillnad från andra svenska riksdagspartier sin utgångspunkt i enskilda människors rätt till sin personliga integritet. Rätten att skapa nytt med utgångspunkt i det existerande är grundläggande och formar vår syn på intellektuell äganderätt. Politiken ska skapa utrymme för enskilda att leva sina liv och att bidra till samhället på egna villkor.
Samma utgångspunkter utgör basen för Piratpartiets ekonomiska politik. Vi utgör därmed den enda egentliga oppositionen mot det som kallas ”Den svenska modellen” och den norm som styr de andra partiernas ekonomiska politik, den så kallade arbetslinjen.
När vi säger att vi är i opposition mot arbetslinjen innebär detta inte att vi är emot värdeskapande samarbete mellan människor. Frivilligt utbyte är grunden för ekonomin. Det innebär att vi motsätter oss den underförstådda tesen att antalet arbetade timmar, låg arbetslöshet och sysselsättning är mål som politiken bör inriktas på att maximera.
Arbetstid är som begrepp förlegat. Vi talar hellre om värdeskapande, där lönen för en insats blir en kompensation de uppoffringar vi gör för att hjälpa andra människor. Dessa uppoffringar kan givetvis mätas i pengar, men vi bör vara medvetna om att mycket att det värde som skapas i samhället uppstår utanför det som kan mätas i nationalräkenskaperna.
Ekonomisk politik handlar dock i huvudsak om det värde som skapas på marknader och vi kommer i denna motion därför i huvudsak att fokusera på värdeskapande utbyte mellan människor. Vår utgångspunkt är att sådant utbyte inte ska bestraffas och vi ser med viss förvåning att samma partier som utåt hyllar arbetslinjen i praktiken genomför en politik som gör det svårare för människor att samarbeta.
Den som är beroende av ekonomiskt bistånd hindras i praktiken från att samarbeta med andra för att förbättra sin situation. Det ekonomiska biståndet avräknas från alla arbetsinkomster med hundra procent. Om man tjänar tusen kronor extra på att hjälpa någon annan kommer biståndet att avräknas med en lika stor summa.
I stället för att samarbeta med andra och försöka hitta lösningar förväntas man följa regler som ställs upp av kommunen. Det kan handla om att man ska söka arbete ett visst antal timmar varje dag eller delta i olika program. Kommunanställda tjänstemän förutsätts veta bättre än individen själv vilka åtgärder som förbättrar vederbörandes livssituation.
Ett annat exempel är arbetslöshetsförsäkringen och föräldraförsäkringen. Trots att de etablerade partierna utåt säger sig hylla arbetslinjen säger dom till människor att ”… ni kan få de här stöden på villkor att ni inte arbetar”. Om ni ändå arbetar kommer vi att anmäla er till polisen och/eller tvinga er att betala tillbaka de pengar som ni redan har fått.
Unga med funktionshinder har i dag små möjlighet att genom lönearbete delta i samhället på samma villkor som alla andra. Med ett grundtrygghetssystem är inte rätten till ersättning villkorad av att de förblir passiva.
Ekonomisk politik handlar också om skatter. De tre viktigaste skattebaserna är i dag arbete, kapital och konsumtion. De kommer med stor sannolikhet även i framtiden att vara de viktigaste skattebaserna, men vi menar att ett transfereringssystem som fokuserar på att hjälpa dem som har svårast på arbetsmarknaden gör det möjligt att låta skattesystemet fokusera på sitt huvudsakliga syfte ‑ att finansiera välfärdsstaten. I dag förhindras nödvändiga skattereformer av att de får negativa fördelningseffekter och därför blir politiskt omöjliga. Genom att se skatte- och transfereringssystemen som en helhet ökar det politiska handlingsutrymmet och vi kan nå betydligt längre.
Piratpartister arbetar ofta med informationsteknik. Därför vet vi bättre än andra att framtidens ekonomi mer kommer att utgå från mätbara mål än från antalet timmar som vi befunnit oss på en viss fysisk plats.
Politikerna har genom historien försökt göra det svårare för vanliga människor att bedriva företag. Beskattningen av småföretag är avsevärt hårdare än beskattningen av storföretag. Normen för värdeskapande är att det ska ske på arbetsplatser, med löner som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, och helst på heltid.
Den här modellen utmanas i dag ‑ trots att politikerna försöker hindra framväxten av småskaliga alternativ växer det fram möjligheter att fakturera utan företag och tjänster som gör det möjligt för enskilda att starta aktiebolag. Piratpartiet ser inte framväxten av den nya ekonomin som ett problem, utan som en möjlighet. Vi vill att små företag ska betala lika lite i skatt som stora företag gör i dag. Detta innebär att vi ser det som prioriterat att minska skatten på inkomster från småskalig verksamhet.
Vi är måna om att våra budgetförslag ska kunna bedömas vid sidan av de i dag existerande partiernas budgetförslag. Eftersom vi ännu är ett litet parti finns det goda skäl att trycka än mer på genomförbarhet än vad de etablerade partierna gör i dag. Våra förslag ska därför vara genomräknade och beskriva de konsekvenser politiken får för olika inkomstgrupper. Vi räknar med att våra förslag på kort sikt skapar en något jämnare inkomstfördelning än dagens, men utan att vi för den sakens skull låter staten gå med underskott.
Vårt mål är att förbättra möjligheterna för personer med låga inkomster att själva förbättra sin ekonomi. Vi vill därför avskaffa dagens ekonomiska bistånd och ersätta det med en grundtrygghet som minst motsvarar dagens riksnorm för det ekonomiska biståndet - om man bortser från boendedelen. Vi är medvetna om att ett sådant förslag kräver finansiering och vi pekar därför ut några tänkbara finansieringskällor.
Vi vill också verka för att ta bort ersättningar och bidrag som förutsätter passivitet. Det ska alltid löna sig att förbättra sin egen ekonomiska situation - även om man har en låg inkomst. Vi noterar att basinkomst och barnbidrag är två stödformer som inte förutsätter passivitet på samma sätt som många andra bidrag ‑ stöden betalas ut även om man tjänar pengar genom att samarbeta med andra människor.
En ekonomisk politik där transfereringarna fokuseras på att hjälpa personer med låg inkomst är mer omfördelande än dagens socialförsäkringar. Det innebär att vi kan diskutera finansiering som är mer regressiv till sin karaktär, exempelvis breddning av momsen och förändringar av grundavdraget för icke-arbetsinkomster. Vi är dock inte beredda att genomföra skatteförändringar som påverkar pensionärskollektivet negativt.
Alla större omläggningar av den ekonomiska politiken skapar vinnare och förlorare. Vårt mål är att vinnarna i huvudsak ska återfinnas i de lägsta inkomstdecilerna när man räknar på de direkta (statiska) effekterna. Vi är övertygade om att vi trots det kan minska de långsiktiga marginaleffekterna i så stor utsträckning att ekonomin i sin helhet får en positiv utveckling och alla blir vinnare. Vi siktar på att stimulera värdeskapande, utannågon hänsyn till hur antalet arbetade timmar påverkas. Det innebär att vi också utvärderar förslagen med utgångspunkt i deras värdeskapande effekter ‑ inte effekten på arbetade timmar eller andra kontraproduktiva indirekta mål.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mattias Lundbäck

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Mattias Lundbäck Yrkande B20-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska anta följande text:
* Enligt Piratpartiets principprogram punkt 3.3 har alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Piratpartiet värnar också om enskildas frihet att styra sina liv. Kommunernas ekonomiska bistånd och arbetslöshetsförsäkringen bör därför ersättas med ett generellt ekonomisk stöd som inte villkoras av att enskilda följer direktiv från offentliganställda tjänstemän.

* Piratpartiet ser enligt principprogrammet positivt på entreprenörskap och företagande. Dagens skattesystem missgynnar dock småföretag och entreprenörskap och bör förändras, speciellt i de så kallade 3:12-delarna, så att småföretag får lika goda villkor som stora företag.

* Ersättningar och bidrag som är kopplade till krav på att man inte aktivt försöker förbättra sin situation och som förutsätter passivitet bör i möjligaste mån elimineras och ersättas med generella stödformer.

* Jämförbarhet och transparens är ett värde i politiken. Piratpartiets ekonomiska politik bör därför vara genomräknad och syfta till balans i statens ekonomi när förslagen utvärderas med etablerade metoder.

* Riksdagspartiernas befintliga politik syftar till att maximera antalet arbetade timmar och till att göra enskilda till lönearbetare/anställda. Att maximera antalet arbetade timmar är enligt oss att skjuta bredvid målet. Arbetslinjen bör därför ersättas med en värdeskaparlinje. Det ska alltid löna sig att samarbeta med andra människor och att utbyta ekonomisk ersättning mot arbete.

* Högre utbildning bör ses som en möjlighet och inte en skyldighet. Vi vill att bidragsdelen av studiefinansieringen ska integreras i ett grundtrygghetssystem som omfattar alla vuxna och att ersättningen därför inte ska kopplas till antalet uppnådda poäng på högskolan/universitetet.


Yrkanden

Av: Mattias Lundbäck Yrkande B20-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet ska anta följande text:
* Enligt Piratpartiets principprogram punkt 3.3 har alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Piratpartiet värnar också om enskildas frihet att styra sina liv. Kommunernas ekonomiska bistånd och arbetslöshetsförsäkringen bör därför ersättas med ett generellt ekonomisk stöd som inte villkoras av att enskilda följer direktiv från offentliganställda tjänstemän.

* Piratpartiet ser enligt principprogrammet positivt på entreprenörskap och företagande. Dagens skattesystem missgynnar dock småföretag och entreprenörskap och bör förändras, speciellt i de så kallade 3:12-delarna, så att småföretag får lika goda villkor som stora företag.

* Ersättningar och bidrag som är kopplade till krav på att man inte aktivt försöker förbättra sin situation och som förutsätter passivitet bör i möjligaste mån elimineras och ersättas med generella stödformer.

* Jämförbarhet och transparens är ett värde i politiken. Piratpartiets ekonomiska politik bör därför vara genomräknad och syfta till balans i statens ekonomi när förslagen utvärderas med etablerade metoder.

* Riksdagspartiernas befintliga politik syftar till att maximera antalet arbetade timmar och till att göra enskilda till lönearbetare/anställda. Att maximera antalet arbetade timmar är enligt oss att skjuta bredvid målet. Arbetslinjen bör därför ersättas med en värdeskaparlinje. Det ska alltid löna sig att samarbeta med andra människor och att utbyta ekonomisk ersättning mot arbete.

* Högre utbildning bör ses som en möjlighet och inte en skyldighet. Vi vill att bidragsdelen av studiefinansieringen ska integreras i ett grundtrygghetssystem som omfattar alla vuxna och att ersättningen därför inte ska kopplas till antalet uppnådda poäng på högskolan/universitetet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B20-Y02 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B20-Y03 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B20-Y04 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B20-Y05 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B20-Y06 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Tillbakadraget yrkande B20-Y07 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-17, 00:45 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B20-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text:
* Enligt Piratpartiets principprogram punkt 3.3 har alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Piratpartiet värnar också om enskildas frihet att styra sina liv. Kommunernas ekonomiska bistånd och arbetslöshetsförsäkringen bör därför ersättas med ett generellt ekonomisk stöd som inte villkoras av att enskilda följer direktiv från offentliganställda tjänstemän.

* Piratpartiet ser enligt principprogrammet positivt på entreprenörskap och företagande. Dagens skattesystem missgynnar dock småföretag och entreprenörskap och bör förändras, speciellt i de så kallade 3:12-delarna, så att småföretag får lika goda villkor som stora företag.

* Ersättningar och bidrag som är kopplade till krav på att man inte aktivt försöker förbättra sin situation och som förutsätter passivitet bör i möjligaste mån elimineras och ersättas med generella stödformer.

* Jämförbarhet och transparens är ett värde i politiken. Piratpartiets ekonomiska politik bör därför vara genomräknad och syfta till balans i statens ekonomi när förslagen utvärderas med etablerade metoder.

* Riksdagspartiernas befintliga politik syftar till att maximera antalet arbetade timmar och till att göra enskilda till lönearbetare/anställda. Att maximera antalet arbetade timmar är enligt oss att skjuta bredvid målet. Arbetslinjen bör därför ersättas med en värdeskaparlinje. Det ska alltid löna sig att samarbeta med andra människor och att utbyta ekonomisk ersättning mot arbete.

* Högre utbildning bör ses som en möjlighet och inte en skyldighet. Vi vill att bidragsdelen av studiefinansieringen ska integreras i ett grundtrygghetssystem som omfattar alla vuxna och att ersättningen därför inte ska kopplas till antalet uppnådda poäng på högskolan/universitetet.
Detta är en politik som gynna kreatörer, innovatörer, entrepenörer och pionjärer. Det är värdigt ett parti som ser ett värde i dessa för en hälsosam ekonomi.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-18, 00:40 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B20-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text:
* Enligt Piratpartiets principprogram punkt 3.3 har alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Piratpartiet värnar också om enskildas frihet att styra sina liv. Kommunernas ekonomiska bistånd och arbetslöshetsförsäkringen bör därför ersättas med ett generellt ekonomisk stöd som inte villkoras av att enskilda följer direktiv från offentliganställda tjänstemän.

* Piratpartiet ser enligt principprogrammet positivt på entreprenörskap och företagande. Dagens skattesystem missgynnar dock småföretag och entreprenörskap och bör förändras, speciellt i de så kallade 3:12-delarna, så att småföretag får lika goda villkor som stora företag.

* Ersättningar och bidrag som är kopplade till krav på att man inte aktivt försöker förbättra sin situation och som förutsätter passivitet bör i möjligaste mån elimineras och ersättas med generella stödformer.

* Jämförbarhet och transparens är ett värde i politiken. Piratpartiets ekonomiska politik bör därför vara genomräknad och syfta till balans i statens ekonomi när förslagen utvärderas med etablerade metoder.

* Riksdagspartiernas befintliga politik syftar till att maximera antalet arbetade timmar och till att göra enskilda till lönearbetare/anställda. Att maximera antalet arbetade timmar är enligt oss att skjuta bredvid målet. Arbetslinjen bör därför ersättas med en värdeskaparlinje. Det ska alltid löna sig att samarbeta med andra människor och att utbyta ekonomisk ersättning mot arbete.

* Högre utbildning bör ses som en möjlighet och inte en skyldighet. Vi vill att bidragsdelen av studiefinansieringen ska integreras i ett grundtrygghetssystem som omfattar alla vuxna och att ersättningen därför inte ska kopplas till antalet uppnådda poäng på högskolan/universitetet.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
anderserks avatar
2017-04-21, 22:50 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B20-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text:
* Enligt Piratpartiets principprogram punkt 3.3 har alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Piratpartiet värnar också om enskildas frihet att styra sina liv. Kommunernas ekonomiska bistånd och arbetslöshetsförsäkringen bör därför ersättas med ett generellt ekonomisk stöd som inte villkoras av att enskilda följer direktiv från offentliganställda tjänstemän.

* Piratpartiet ser enligt principprogrammet positivt på entreprenörskap och företagande. Dagens skattesystem missgynnar dock småföretag och entreprenörskap och bör förändras, speciellt i de så kallade 3:12-delarna, så att småföretag får lika goda villkor som stora företag.

* Ersättningar och bidrag som är kopplade till krav på att man inte aktivt försöker förbättra sin situation och som förutsätter passivitet bör i möjligaste mån elimineras och ersättas med generella stödformer.

* Jämförbarhet och transparens är ett värde i politiken. Piratpartiets ekonomiska politik bör därför vara genomräknad och syfta till balans i statens ekonomi när förslagen utvärderas med etablerade metoder.

* Riksdagspartiernas befintliga politik syftar till att maximera antalet arbetade timmar och till att göra enskilda till lönearbetare/anställda. Att maximera antalet arbetade timmar är enligt oss att skjuta bredvid målet. Arbetslinjen bör därför ersättas med en värdeskaparlinje. Det ska alltid löna sig att samarbeta med andra människor och att utbyta ekonomisk ersättning mot arbete.

* Högre utbildning bör ses som en möjlighet och inte en skyldighet. Vi vill att bidragsdelen av studiefinansieringen ska integreras i ett grundtrygghetssystem som omfattar alla vuxna och att ersättningen därför inte ska kopplas till antalet uppnådda poäng på högskolan/universitetet.
dags att våga lyfta det principiella ställningstagandet för basinkomst som vi i princip hade innan "utrensningen" - är det något som ligger i framkant i världen är det ju denna idé. En förutsättning för ett verkligt kunskapssamhälle. Värdeskaparlinje är ingen dum idé. 3:12-reglerna tror jag inte hör självklart till detta resonemang i och för sej.
2017-04-22, 17:47 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Kommunernas ekonomiska bistånd och arbetslöshetsförsäkringen bör ersättas med ett generellt ekonomiskt stöd som inte villkoras av att enskilda följer direktiv från offentliganställda tjänstemän."
2017-04-22, 17:48 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y03:
att mötet antar ställningstagandet "Dagens skattesystem missgynnar dock småföretag och entreprenörskap och bör förändras, speciellt i de så kallade 3:12-delarna, så att småföretag får lika goda villkor som stora företag."


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan-Erik
2017-04-22, 17:49 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Ersättningar och bidrag som är kopplade till krav på att man inte aktivt försöker förbättra sin situation och som förutsätter passivitet bör i möjligaste mån elimineras och ersättas med generella stödformer. "


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan-Erik
2017-04-22, 17:49 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Piratpartiets ekonomiska politik bör vara genomräknad och syfta till balans i statens ekonomi när förslagen utvärderas med etablerade metoder."
2017-04-22, 17:50 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y06:
att mötet antar ställningstagandet "Riksdagspartiernas befintliga politik syftar till att maximera antalet arbetade timmar och till att göra enskilda till lönearbetare/anställda. Att maximera antalet arbetade timmar är enligt oss att skjuta bredvid målet. Arbetslinjen bör därför ersättas med en värdeskaparlinje. Det ska alltid löna sig att samarbeta med andra människor och att utbyta ekonomisk ersättning mot arbete."
2017-04-22, 17:51 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B20-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Högre utbildning bör ses som en möjlighet och inte en skyldighet. Vi vill att bidragsdelen av studiefinansieringen ska integreras i ett grundtrygghetssystem som omfattar alla vuxna och att ersättningen därför inte ska kopplas till antalet uppnådda poäng på högskolan/universitetet."
heddahenriks avatar
2017-04-23, 22:29 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B20-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text:
* Enligt Piratpartiets principprogram punkt 3.3 har alla människor har en grundläggande rätt att själva bestämma vilka delar av sina privatliv de vill lämna ut till andra, och vilka de vill hålla för sig själva. Piratpartiet värnar också om enskildas frihet att styra sina liv. Kommunernas ekonomiska bistånd och arbetslöshetsförsäkringen bör därför ersättas med ett generellt ekonomisk stöd som inte villkoras av att enskilda följer direktiv från offentliganställda tjänstemän.

* Piratpartiet ser enligt principprogrammet positivt på entreprenörskap och företagande. Dagens skattesystem missgynnar dock småföretag och entreprenörskap och bör förändras, speciellt i de så kallade 3:12-delarna, så att småföretag får lika goda villkor som stora företag.

* Ersättningar och bidrag som är kopplade till krav på att man inte aktivt försöker förbättra sin situation och som förutsätter passivitet bör i möjligaste mån elimineras och ersättas med generella stödformer.

* Jämförbarhet och transparens är ett värde i politiken. Piratpartiets ekonomiska politik bör därför vara genomräknad och syfta till balans i statens ekonomi när förslagen utvärderas med etablerade metoder.

* Riksdagspartiernas befintliga politik syftar till att maximera antalet arbetade timmar och till att göra enskilda till lönearbetare/anställda. Att maximera antalet arbetade timmar är enligt oss att skjuta bredvid målet. Arbetslinjen bör därför ersättas med en värdeskaparlinje. Det ska alltid löna sig att samarbeta med andra människor och att utbyta ekonomisk ersättning mot arbete.

* Högre utbildning bör ses som en möjlighet och inte en skyldighet. Vi vill att bidragsdelen av studiefinansieringen ska integreras i ett grundtrygghetssystem som omfattar alla vuxna och att ersättningen därför inte ska kopplas till antalet uppnådda poäng på högskolan/universitetet.
Det verkar bra. Jag skulle vilja ha något mer om ökad lokalt självbestämmande också.
Christoffer Eldengrips avatar
2017-04-29, 09:33 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B20-Y03:
att mötet antar ställningstagandet "Dagens skattesystem missgynnar dock småföretag och entreprenörskap och bör förändras, speciellt i de så kallade 3:12-delarna, så att småföretag får lika goda villkor som stora företag."
Detta är ett av de bästa förslag jag läst på länge majoriteten av arbetstillfällena skapas i relativt små företag. I små företag får också arbetstagaren större förhandlingsförmåga att kunna lyfta sina persoliga prioriteringar det är jobbigt att rekrytera och hitta duglig personal till många tjänster varpå det ofta är billigare att ge efter för den som sitter på kompetensen och gå med på dess personliga krav än att rekrytera på nytt. Det är samtidigt viktigt att det är lätt att göra sig av med överflödig personal. En rörligare arbetsmarknad tjänar alla parter på med små och formbara företag som följer konjukturerna så får vi en föränderlig arbetsmarknad samt ett brett utbyggt tjänstesamhälle.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Jan-Erik
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com